Petőfi Népe, 1971. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-10 / 58. szám

Gyűrűíű világh tie Az elnéptelenedett zse­lici falu — Gyűrűfű — sor­sa mind több ember kép­zeletét foglalkoztatja, még­pedig nemcsak Magyaror­szágon, hanem külföldön sőt a tengerentúlon is. A település több mint 600 éves története során soha sem volt annyiszor közbe­széd tárgya, mint az utób­bi száz napban, amióta az utolsó család is elhagyta a falut. Az ország különböző részéből érkeztek és érkez­nek érdeklődő levelek a körzeti tanácshoz, Ibafára: lehetne-e házat vagy tel­ket vásárolni a vadregé­nyes Gyűrűfűn. Mint isme­retes, felmerült annak a terve, hogy tábort építenek itt budapesti gyermekek és fiatalok egész évi üdülte­tésére. A sajtó híradása nyomán külföldön is sokan tudomást szereztek az el­némult zselici faluról. A napokban több levelet ho­zott a posta Ibafára az Egyesült Államokból. A le­vélírók — családok, isko­lák, természetbarát egye - sületek — az iránt érdek­lődnek, hogyan kaphatná­nak helyet az elnéptele­nedett magyar falucská­ban? Egy kaliforniai csa­ládanya például hat gyer­meke számára szeretne nyaralót vásárolni itt. Húsz országban működnek magyar szakértők Hazánk — lehetőségeihez képest — a tudomány terén elért eredményeit és ta­pasztalatait igyekszik átad­ni más országoknak is. Szakértőink jelenleg is a világ több mint 20 orszá­gában dolgoznak, s csupán azok száma, akik hosszabb ideig, 2—3 évig külföldön működnek, megközelítik a 300-at A legtöbb szakértőnk Ku­bában, Nigériában, Algé­riában és Tanzániában dolgozik. Kormányunk megbízásából a TESCO Nemzetközi Mű­szaki Tudományos Együtt­működési Iroda szervezi, erősíti hazánk és a fejlődő országok közötti tudomá­nyos kapcsolatokat. A magyar tudomány eredményei iránti érdeklő­dést tanúsítja, hogy műsza­ki szakembereinken túl je­lenleg 25 magyar egyetemi tanár működik külföldön, s közülük többen tanszéket vezetnek. Zambiában pél­dául dr. Bródy András, az egyetem közgazdasági tan­székének vezetőie. Nigériá­ban az IFE egyetem rvógv- szerészeti tanszékének ugyancsak mqgvar profesz- szor, dr. Ellő István a ve­javiilí az ellátás az olcsó élelmiszerekből A MÉM miniszteri értekezlete A MÉM miniszteri érte­kezlete megvizsgálta, ho­gyan alakult az elmúlt év­ben a lakosság ellátása ol­csóbb élelmiszerekkel. Meg­állapították, hogy több ol­csó élelmiszer került az üz­letekbe és a minőség is javult, így a kisfizetésűéit és a nagycsaládosok az elő­ző évinél nagyobb válasz­tékot találtak. Az eseten­ként jelentkező áruhiány ab­ból adódott, hogy az élel­miszeripari feldolgozó ka­pacitás helyenként még nem felel meg a követel­ményeknek. Az állami ipar a terve­zett 4200 vagon helyett 4500 vagon olyan húskészít­ményt állított elő, amelyet kilogrammonként 40 forint alatti áron hoztak forga­lomba. A növekedés elle­nére azonban a nyári idő­szakban hiány volt pél­dául párizsiból. A mezőgaz­daság feldolgozó üzemei 112 vagonnyi húskészítménnyel gazdagították a választékot. A tojás fogyasztói ára 30—40 fillérrel csökkent, az egy évvel ezelőttihez ké­pest. A vágott és darabolt baromfiból csaknem egész évben hiányalan volt az el­látás, és a kereskedelmi forgalom 16,4 százalékkal lett nagyobb. A konzervipar 25 új ter­mékkel jelent meg a pia­con, forgalma egy év alatt 21 ezer tonnával, 16 szá­zalékkal nőtt. Annak elle­nére, hagy a sütőipar 63 új termékkel jelentkezett, jogosnak tartják a háziasz- szonyok esetenkénti pana­szát a kenyér minőségére, a péksütemények szűkös választékára, valamint a sütőélesztő, a lisztes áru és kekszfélék hiányára. A miniszteri értekezlet újból felhívta az élelmi- szeripari üzemek és a ter­melők figyelmét, hogy for­dítsanak megkülönböztetett gondot az olcsóbb termé­kek előállítására, a- válasz­ték gazdagítására. (MTI) Hop hamarabb kapják meg a gazdaságok Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az NDK műszaki fejlesztési minisztériumának megálla­podása értelmében tudo­mányos kooperáció jött lét­re a Veszprémi Nehézvegy­ipari Kutató Intézet és az NDK- beli agrokémiai tröszt között. A két neves vegy­ipari intézmény azzal a céllal koncentrálja tudo­mányos erőit, hogy meg­gyorsítsa az új növényvé­dőszerek és műtrágyák út­ját a kutató laboratórium­tól a szántóföldig. E cél­ból kidolgozzák az új ké­miai anyagok bevezetésé­nek legcélszerűbb tájékoz­tatási, szaktanácsadási, üzemszervezési módszereit Az együttműködés első lé­péseként összehangolt al­kalmazástechnikai progra­mot készítenek és megha­tározzák a munkamegosz­tás konkrét formáit. Az el­ső tanácskozáson megálla­podtak abban hogy az NDK-ban próbálják ki a NEVIKI új növényvédősze­reit a triazinszármazéko- kat. A kísérletek eredmé­nyeit kölcsönösen haszno­sítják. Az NDK-ban készí­tett műanyagfólia jóval szélsőségesebb éghajlatú magyar mezőgazdasági te­rületeken vizsgázik majd, a veszprémi kutatók kor­róziógátló anyagait pedig a Keleti-tenger partján elem­zik. (MTI). zetője. A lagosi egyetem matematikai tanszékének megszervezésére szintén magyar professzort, Pál Lászlót kérték fel a felső- oktatási szervek. Az ugyan­csak Nigériában levő za- riai Achma Dubello egye­tem rektorhelyettese nem­rég járt Budapesten, tár­gyalásokat folytatott ma­gyar partnereivel, továb­onnak a tervét is magyar mérnökök készítették, s újabban Constantine új vá­rosnegyedének tervezésével bízták meg mérnökeinket. A Német Demokratikus Köztársaság 12 városában mintegy húsz . objektum épül magyar tervek szerint; a többi között lakótelepet, tejporgyárat, áruházat, egészségügyi központokat, da földalatti vasútját terve­zik magyar szakemberek. N. L. bi professzorok, matemati- ipari csarnokokat és Drez- kusok, építészek, geológu­sok és közgazdászok kikül­déséről. Az északi-nigériai Cabo államban eaész magyar ko­lónia működik; 16 magyar család él itt, melynek tag­jai a város rendezési tervét készítik, s ugyancsak ma­gyar vízügyi szakemberek közreműködésével oldiák meg a különböző vízszabá­lyozási munkákat. Jelenleg csaknem 40 ma­gyar működik közre az ENSZ világszervezeteinek különböző programjában. Szakértőink többsége víz­ügyi és mezőgazdasági problémák megoldásán munkálkodik, segítve India, Kambodzsa, Ghana, Mali, Törökország, Kelet-Pakisz- tán, Guayana, Szudán me­zőgazdasági és vízügyi problémájának megoldását, de többen közülük egyéb ágazatokban is jelentős sze­repet játszanak. így példá­ul Indiában az elektromos ipar, az Egyesült Arab Köztársaságban és Mauriti- usban pedig a textilipar fejlesztésében vesznek részt magyar szakértők. Kubá­ban a gazdaság számos ágában tevékenykednek, így elsősorban az állat­egészségügyi, a gépipari, az élelmiszeripar és mezőgaz­daság különböző területe­in A FAO megbízásából nv-'gvarok dolgozták ki Ni­gériában a Cross-River fo­lyó szabályozását, legutób nedig a iemeni V^di-Zabid folvó vízhasznosítási és sza­bályozási tervét készítették el. A megvár szellemi élet nemzetközi megbecsülését íelenti az a ténv is, hogy mind több külföldi objek­tum tervezésére adnaV megbízásokat szakembe­reinknek. Négy év aiaft több mint 30 or«eqzbé! ka utak meg­rendeléseket mérnökeink. Indiának például évi 200 000 tonna kapacitású új tim­földgyár tervét készítik. Az Egyesült Arab Köztársaság­ban, Pakisztánban és Irak­ban számos híd épült ma­gyar tervek szerint. Afri­ka legnagyobb sportlétesít­ményének, az algíri stadi­87/ villany mozdony Kiállta a próbákat a vi­lág első, kollektor-nélküli motorral hajtott villany­mozdonya. A 6000 tonna súlyú szerelvény óránként 86 kilométeres sebességet ért el. Az új motorról egyik megalkotója, Borisz Tyihmenyev, a műszaki tu­dományok doktora számol be. — A villanymozdonyok legsebezhetőbb része a vontatómotor, s különös­képpen az abban található szénkeferendszerű kollek­tor. Ennek a gépegységnek az üzemeltetésére és javí­tására évenként 3 milliárd rubelt költenek. Az utóbbi években a hajtómű prob­lémája a szó szoros értel­mében megállította a vil- lanymozdonygyártás fej­lődését. A most létrehozott motorban a kollektort ti- risy.toros berendezés helyet­tesíti, amelyben már nem találhatók súrlódó alkat­részek. Ezzel jelentősen megnő a vontatómotorok élettartama. Az újítás ugyanakkor lehetővé teszi a vonatok átlagsebességének növelését a közlekedés biz­tonságának veszélyeztetése nélkül, ami viszont nagy­ban növeli majd a villa­mosított vatútszakaszok át­bocsátó képességét. MŰNKAALKALOM BAJAI Vas- és Fémipari Ktsz felvételre keres középkorú fér­fit üzemi fürdő kezeléséhez. Jelentkezni lehet a munkaügyi osztályon, fizetés megegyezés szerint. 232 A BACS-KISKUN megyei Mű­anyag- és Gumifeldolgozó Vál­lalat pályázatot hirdet jogtaná­csos munkakör betöltésére. Je­lentkezés személyesen, vagy írásban (önéletrajzzal, a fizeté­si igény megjelölésével és az edd gi működési kör leírásá­val) a vállalat központjában: Kalocsa, Gombolyagi út 1. sz. alatt. 377 LAKATOS, hegesztő szakmun­kásokat, traktorvezető_L_gépko- csivezetőt (autóbuszvezetői jo­gosítvánnyal előnyben), leg­alább 3 éves vezetői gyakorlat­tal felvesz a Boldogulás Tsz. Kecskemét, Kuruc körút 45. sz. 115!) A BARNEVÁL kecskeméti ba­romfitelepé (Belsőnyír 2.) azon­nali belépéssel takarítóküldön­cöt felvesz. 1270 KÖZGAZDASÁGI technikumi érettségivel vend églátóipari szaklcépesítésseJ és gyakorlat­tal rendelkező férfi munkavál­lalót keresünk felvételre, elő­adói munkakörbe. Jelentkezés írásban „Erkölcsi bizony'tvány szükséges 220 966” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 1271 VILLANYSZERELŐT, gyakor­lattal felveszek. Gépkocsi jogo­sítvánnyal rendelkező előny­ben. Szentesi, Tíszasas, BethTen u. 31. 1185 ÜJ Tavasz Mg Tsz Lászlófalva, felvételre keres villanyszerelő és mezőgazdasági génszerelő szakmunkásokat. Jelentkezés a szövetkezet központjában, Lász- 1 ófalván. 870 AZ EZERMESTER Ktsz lakatos szakmunkásokat és segédmun­kásokat vesz fel. jelentkezés Kecskemét, Bem u. 22. sz. köz­ponti irodában 8—16 óráig. 386 TMK- és szerszámkészítő laka­tosokat, magas órabérrel alkal­mazunk. Jelentkezés a Ganz- MÁVAG Üzemgazdasági Osztá­lyánál, Kiskunhalason. 238 MÄV Kiskunhalasi Állomás Fő­nöksége felvételt hirdet érett­ségizett férfiak részére 18—24 éZeíévig, forgalmi szolgálatte­vői munkakörbe, 8 általános iskolai végzettséggel női dolgo­zókat 18—30 életévig jegyvizs­gálói munkakörbe, férfi dolgo­zókat 18—40 életévig, kocsiren­dezői, váltókezelői és vonatfé- kezői munkakörökbe. Illet- ményruha és menetkedvez­mény a felvételtől biztosítva. Jelentkezni lehet hivatalos idő alatt az állomá« főnökség sze­mélyzeti és munkaügyi cso­portjánál. 264 A GVM Bajai Készülékgyára pályázatot birde* főmechaniku- si munkakörre. feltételek: egyetemi, vagy felsőfokú tech­nikusi végzettség. Legalább 5 éves szakma* gyakorlat. Fize­tés: megegyezés szerint, jelent­kezés: naponta 7—14 óráig, az üzem személyzeti osztályán. Lakást nem tudunk biztosíta­ni. 221 A BAJAI Városgazdálkodási Vállalat köztisztasági részlege segédmunkásokat és rakodókat felvesz, kedvező feltételekkel, teljesítmény bérezéssel. Jelent­kezés: K‘ss Sándor részlegve­zetőnél, Baja. Kenderes u. 7. sz. alatt 231 TMK- és szerszámkészítő laka­tosokat, magas órabérrel alkal­mazunk. Jelentkezés a Ganz- MAVAG Üzemgazdasági Osztá­lyánál, Kiskunhalason. 238 BARANYA—TOLNA megyei Téglaipari Vállalat azonnalra keres a bátaszéki új téglagyár nagy beruházásához építési el­lenőrt, építészmérnöki, vagy technikusi képesítéssel, kivite­lezési és ellenőri nagy gyakor­lattal, valamint mélyépítő tech­nikust legalább 8—10 éves gya­korlattal. Jelentkezés a válla­lat személyzeti osztályán (Pécs, Mártírok u. 12.). Bérezés meg­egyezés szerint. Bátaszéken vagy környékén lakók előny­ben. 329 AZ AGROKER Vállalat 1971. április 1-ével „MARKETING’' osztály szervezését kezdi meg. Az osztályvezetői és az osztá­lyon belül előadói beosztások­ra pályázatot hirdetünk, Agrár­közgazdász. mezőgazdasági gé­pészmérnök, növénytermesztő szakmérnök. növényvédelmi szakmérnök, általános közgaz­dász végzettségű dolgozók írás­beli pályázatát várjuk, Kecs­keméti AGROKER Vállalat fő­osztályvezető címére, Kecske­mét, Halasi út 29 1257 A TISZAKÉCSKEI Üj Élet Mg. Tsz azonnal felvesz tehenésze­tébe fejőgulyásokat. Lakás van. Családosok előnyben. Ügyinté­ző: Sándor telepvezető. 1277 A MÉLYKÜTI takarmányke­verő üzemhez -aktárosokat és a kiskunhalasi malomhoz 4 órai munkaidővel adminisztrá­tort felveszünk.. Jelentkezni: Gabonafelvásárló és Feldolgo­zó Vállalat Kiskunhalasi Kör­zeti Üzemén*«. 258 A DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT értesíti a lakosságot, hogy a HELVÉCIÁI ÁLLAMI GAZDASÁG TERÜLETÉN ÉPÜLŐ ÚJ LAKÓTELEP RÉSZÉRE ÉPÜLT 20 kV-os légvezetékei és a transz ormáioráHomást üzembe hehezfe! A vezetékek és tartószerelvények érintése TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES! 1245 10—60 százalékos árleszállítás a bajai Bizományi Áruházban REKLÁMÁRAK:. Férfi félcipők 220-ról 120-ra Női cipők 90-ről 50-re Férfiingek 97-ről 40-re Műszálas ingpulóverek 276-ról 190-re Gyermekpulóverek 160-ról 101-ről 80-ra 48-ra most vásároljon ÁRUHÁZBAN A BIZOMÁNYI Nyitva egész nap: 8-tól 17 óráig. 234 Az ember alkalmazkodik.. JA Sterilből) Szeretettel meghívjuk önt A KALOCSAI MŰSZAKI BOLTBAN március 8—13. között rendezendő árusítással egybekötött varrógép-kiállításra Különböző típusú állványos és táskavarrógépek széles választékával állunk az érdeklődők rendelkezésére. Mindennap du. 3—5-ig varrásbemutató! Szaktanácsadás! A KIÁLLÍTÁS HELYE: Kalocsa, 531. sz. bolt, István u. 49. 340

Next

/
Oldalképek
Tartalom