Petőfi Népe, 1971. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-10 / 58. szám

MTt, március 10, szerda B. oldal Német nyelvtanfolyam, értelmiségi klub Egy új klubkönyvtár munkájáról Miként tölti be hivatását az új művelődési intézmény a községben?... — erre a kérdésre kerestem választ, amikor — a múlt év őszén Kaskantyún átadott új klubkönyvtárba látogattam. A fehérre festett épület barátságos könyvtárhelyi­ségében érdeklődöm Kiss Pál igazgatótól, és ő nagy lelkesedéssel számol be sokirányú tevékenységük­ről. A beszélgetés során meg­tudtam, hogy a tanács, a járási pártbizottság és a Homokgyöngye szakszövet­kezet anyagi támogatásá­val felépült klubkönyvtár a község kulturális életének központja lett. Az estén­kénti rendezvényekre ellá­togató idősek és fiatalok sokasága tanúsítja, hogy az Kecskeméti Műsorkalauz „Gyermekkönyvtárunk 13 600 kötet könyve között a legújabb kiadású mesés­könyvek, ifjúsági regények mellett az alábbi gazdag ismereteket nyújtó szak­könyvekből lehet válogat­ni...” A Kecskeméti Mű­sorkalauz ez évi 3, számá­ban olvashattuk ezeket a soroltat, a Katona József Gyermekkönyvtár tevé­kenységét bemutató olda­lon. Csak helyeselhetjük, hogy az immár rendszeresen megjelenő hasznos tájékoz­tató a megyeszékhely kul­turális programján kívül egy-egy művelődési intéz­mény és egy-egy művész bemutatására is vállalko­zik. A több ezres olvasótá­bor így közelebbről meg­ismerkedhetett a Ciróka bábcsoport célkitűzéseivel, színvonalas produkcióival, a Forrás munkatársaival valamint Szappanos István, Pálfy Gusztáv képzőművé­szek alkotásaival. A már­ciusi — a korábbiakhoz ha­sonlóan ízléses — műsor­füzetben bemutatták a „Kecskeméti játékszín ’71”- et és a fotoklubot is. A városi tanács vb mű­velődésügyi osztályának ki­adásában megjelenő műsor­kalauz újabb számait ér­deklődéssel várjuk. Sor’iöfeleseltnck, sorkatonáknak A Zrínyi Kiadó gondo­zásában megjelent a „Sor­köteleseknek, sorkatonák­nak” című. csaknem 200 oldalas könyv újabb kiadá­sa. A kötet — amely a ka­tonai szolgálat előtt álló fiatalok számára készült — összefoglalja a. kiképzés aiapvt alkoto honvédelmi politikai, katonai. jogi. technikai, kulturális isme reteket. Ismerteti a párt honvédelmi politikáját., a néphadsereg jellegét, fel adatait, főbb szervezeti kér­déseit. a fontosabb katonai előírásokat. ízelítői nd a hadseregbe lépő fiatalokra váró tennivalókról. A könyv az első kiadás óta megje­lent jogszabályváltozáso­kat is tartalmazza. intézmény létrehozói a község lakóinak valóságos művelődési vágyát elégí­tették ki. Az előadások, a különféle szakkörök és tan­folyamok látogatóinak megszervezése nem jelen­tett különösebb gondot. Igen népszerűek a tan­folyamok. A német társal­gási gyakorlatokat külön látogatják a felnőttek, és külön csoportot alkotnak az általános iskolás diákok. A község asszonyai köré­ben viszont a szabás—var­rás műhelytitkait ismerte­tő esti összejövetelek a kedveltek. A fiatalok szó­rakozási vágyát pedig a modern társastánc-tanfo­lyam foglalkozásai és az össztáncok elégítik ki. Megszervezték a gyere­kek bábszakkörét is. A kis- isjsolások maguk készítet­te ötletes bábfigurákkal rö­vid történeteket játszanak az alsó tagozatosoknak rendezett előadásokon. Az értelmiségi összejöve­telekről az igazgató elmon­dotta, hogy a Fórum klub nem csupán az úgynevezett diplomás végzettségűek rendszeres eszmecseréjére kínál lehetőséget. A Haza­fias Népfront szervezésé­ben létrejött klub a taná­csi dolgozóknak, a gazdasá­gok szakembereinek, peda­gógusoknak és különböző foglalkozású tanácstagok­nak is találkozási alkalma­kat teremtve politikai fó­rummá alakult. Járási és megyei áttekintéssel ren­delkező szakemberek elő­adásai után sokszor a késő estébe nyúlnak a beszélge­tések az aktuális gazdasá­gi és egyéb, időszerű kér­désekről. Az ismeretterjesztő elő­adásokat általában csütör­töki napokon szervezik. A színházi estekre is — a Kecskeméti Katona József Színház előadásait fogad­ják leggyakrabban — álta­lában minden jegy elkel, a közönségszervezés nem okoz nehézséget. A klubkönyvtár legnép­szerűbb helyisége a játék­terem. A szabad idő kultu­rált eltöltésének sokféle lehetősége kínálkozik az asztalitenisztől a különféle társasjátékokon át az elmé­lyülést igénylő sakktáblá­kig. A jelenleg szervező­dő ifjúsági klub tagjai is szívesen időznek itt. Az intézmény — noha a községi tanács csak a rész­ben tudja fedezni a kiadá­sokat — nem küzd anyagi nehézségekkel. A Homok­gyöngye szakszövetkezet ér­demesnek tartja a rendsze­res támogatásra. A téli tü­zelőt teljes egészében a szakszövetkezet vásárolta meg, de ezen túlmenően is az alkalmi rendezvények kiadásaiból gyakorta vál­lal kisebb vagy nagyobb részt. A kaskantyúi klubkönyv­tár e kis lélekszámú község kulturális életének tény­leges központjává vált. Ez nagyobbrészt az összefogás eredménye. De az igazga­tó rátermettsége is közre­játszik a rendezvények si­kerében. P. M. T. „Drága barátom” — kezdődött az országos körözés alatt álló bandavezérhez szóló levél, annak a rendőr­főnöknek tollából, akinek Giuliano elfogása lett vol­na a feladata — „mint azt nagy pártfogónknak meg­írtam, tekintettel Olaszország érdekeit szolgáló ma­gasztos céljainkra, közlöm veled, hogy még a pénz­kérdést is el tudom intézni, hisz sürgős elhatározá­said, úgy gondolom, ettől is függnek. A nemzet, érde­kében emelt szavam elég volt ahhoz, hogy mindenütt kellő mennyiségű pénz álljon rendelkezésre, bárhová menj is. Csak közöld velem minél előbb, mennyi készpénzre lenne szükséged ...” A tárgyalás újabb könnygózbombája volt ez. A bí­róság elnöke már csak letargikusan tudta szemlélni az elé tárt bizonyítékokat... S hogy a megtorlás mégis késett? Annak egyetlen magyarázata volt: Pisciotta el­lenfelei elhitték, hogy léteznek azok a bizonyítékok, amelyekről a bandita beszélt és amelyek biztos rej­tekhelyen vannak és amelyek a bandita esetleges vá­ratlan halálával nyilvánosságra kerülnének. Pisciotta jól tudta, hogy ez a hiedelem az életét vé­di, mégis félt az élete elleni merénylettől, egy esetle­ges mérgezéstől. Ezért a börtönben élelmet nem foga­dott el senkitől. Az anyja főzött rá és mindennap be- hordta fiának. Az igazgatóság később visszavonta a külső élelmezés engedélyét, de eltűrte, hogy Pisciotta, mielőtt a börtönkosztból enne, egy kutyával kóstoltat­hassa meg azt. — Többeknek megért volna ötvenmillió lírát, ha be- I fogom a pofámat — mondta utolsó perbeli felszólalá- í sában. — Az első ilyen ajánlatot még monteleprei ott­honomban tette a tiszteletreméltó Galeto Cusumano. Giuliano meggyilkolása után írtam Alliata hercegnek. Erre a levelemre jelent meg nálam Cusumano. Azt ! mondta: elhagyhatnám az országot és még ötvenmillió J lírát is kapnék. A második ajánlatot a palermói bör- | tönben kaptam valakitől, akit jelenleg még nem kívá­nok megnevezni. A harmadikkal pedig itt, a viterbói I börtönben kerestek fel. Első védőügyvédem ajánlotta, j hogy Scelba miniszter úrnak is megérne ötvenmilliót, J ha hallgatnék, de az első kettőhöz hasonlóan ennek a l fickónak is kiadtam az útját. Nyugalom a sodrásban Látogatóban ifjú Éber Sándor festőművésznél Csodáltam mindig az em­bert; aki kézbe veszi maga faragta hangszerét, aki ter­mészettől kiáradó lelke dal­lamait az emberek szívéig emeli, aki cselekedeteivel a természet összefüggéseit új­raalkotja, aki a folyam tük­rén érkező hajóban meg­látja az indulást is, aki a vízre tekintve észreveszi a felhőket, aki az életben megörökíti a szépség és az öröm magvát — a folyta­tást... A ház, az udvar — ahol ifjú Éber Sándor él és dolgozik — apai örökség: emberi, művészi, idő- és térbeni örökség. Baja —az esőtől nyirkos város — me­gafon- és autózörejei bezu­hannak ide a fák közé. Műtermében várok a mesterre. A rövid folyosón busó­álarcok. Itt, a finom intar­ziákkal díszített bútorok tetején, a vitrinekben, má­zas cseréokorsók, poharak, tálak, tányérok, gyönyörű, néoalkotta kincsek. A festőállványon készülő kéo, előtte pasztellkréták Pár perc múlva cigaretta füstié és Gondolatok szelíd sodrása tölti meg emberi meleggel a műterem leve­gőjét. — Most min dolgozik? — Édesapám hagvaték-Sn. Sok levél, raiz, visszaemlé­kezés és festmény vária. hogv valamiféle sorrendbe szediem őket. Szeretnék a műtermében és még két szobában összeállítani mun­kásságából olyan gyűjte­ményt, ami bemutatná a város félévszázados műve­lődéstörténetét. Aoáhn élet­művének olyan szerves ré­sze az, mint a környék; fái­val, erdőivel, füzeseivel, vízmosásaival, hajóival és kicsinyes előítéleteivel. Később a szobákat jár­juk. Az apa műterme a harmincas években Baja művészeti centrumának számított, ahol meghitt na­pokat töltöttek együtt Tor­nyai Jánossal, Nagy Ist­vánnal, ahol a hangverse­nyek után Dohnányi Ernő, Hubay Jenő, Basilides Má­ria, Sauer Emil töltöttek izzó estéket, ahol éjszakába nyúló viták, eszmecserék folytak a rajztanítás új módszereinek bevezetéséről alkalmazásáról. Képeket, szobrokat, tá gyakat, leveleket néze;.; tünk. Az apa és fia sa­vóit soha divatos festő szó konvencionális érteim ben. Nem Tehetett az. A’ kotásaik a természettel va ló, szinte biológiai együvé- tartozás szépségéit hozzák emberközelbe. Témáik ezért is egyszerűek. Csak a felcsattanó sárgák, kékek, zöldek és fehérek árulják el, hogy u meglátott termé­szetélmény átlényegült az ecsetvonások alatt, vissza­adva a látó ember szerete- tét, érzéseit. Nem meghökkentő képek de a mélységes emberi hu­mánum, a természetből táplálkozó szellem meg­érint, mint az áradásokat felszárító lágy szellő, a ta­vaszi újrakezdést sejtető csillogó fuvallat. Nyugtat az élet folyamatosságának szelíd szépségével. így vall erről ifjabb Éber Sándor egyik kiállí­tásának katalógusában: „Szakállas fák, vadvizek, tükröződő felhők... Nem szűk világ ez? Itt nőttem fel. Messze csavargásokból hazaérkez­tem — érzem — mikor a gemenci erdők tisztelegnek az út mellett. A zöldár, vagy korhadó őszi lomb fa­nyar illata fogad, békák kórusa kísér. Barátaim: az öreg halá­szok még teregetik a kerí­tőhálót. Szép vonalú ladik­jaik suhanását már motor­csónak berregése váltja fel Szeremlei sulykoló asszo­nyok formás lábát mind ritkábban tükrözik a vizek. Az ősi vízimalmokat már csak régi képeim idézik. A VÖröshíd ívét ledöntötte a iegesár. Faragott, biiszke- nvakú halászbárkák sorá­ból csak egyet ringat már a Sugovica. Sietnem ■ Veil. Szabályozzák a Dunát. Nem nőnek új kristály-homok’'« zátonyok...” Nyugalom a rohanó kor sodrában ? Nosztalgia, hogy lemarad* az ember a dohogó gének­kel. alkatrészekkel átsző*’ életből ? Nem. Életmű ez a nvuTalom a sodrásban Azok számára is az, akik nagyvárosok villa­mosain tovacsikordulnak akik elreitik arcukat a ter­mészet elől hidegen foneso- lozott ügyes szemüvegek mögé... Csató Károly ... A bíróság mindennek ellenére Pisciottát bűnös­nek találta a Portella della Ginestra-i vérengzésben és életfogytiglani kényszermunkára ítélte. Az ítélet hallatán Pisciottanak a szeme se rebbent. Szájszegle­tében gúnyos mosoly játszott. Ezzel is jelezte, a viter­bói perben ő egyelőre csak kellemetlenkedett a hatal­masoknak, de ha Giuliano meggyilkolásának vádjával majd bíróság elé állítják, a gyilkosság körülményei­nek vizsgálatakor szülőföldjén, Palermóban nem fojt­hatják belé a szót, mert akkor és ott, minden a tárgy­hoz fog tartozni, minden, ami a háttérben történt, és amit, mint az ügyhöz nem tartozót, utasított most el a viterbói törvényszék. Pisciottát az államügyész rendeletére a viterbói fegy- ház „nehéz fiúknak” fenntartott szárnyában börtönöz- ték be. Rabtársaival ellentétben ő nem kapott szomszé­dot. Hónapokig szinte hermetikusan zárták el a kül­világtól. Még a f egy őrök sem beszélhettek vele. Kérdé­sei, amiket a többiektől elkülönített, magányos sétáin őreinek feltett, süket fülekbe ütköztek. Kezdetben dü­höngött, később búskomor magányba süppedt. Így ment ez Giuliano meggyilkolásának első évfordulójáig. Ekkor váratlanul megnyílt a szomszédos cella ajtaja. Ezt a cellát csupán vaspálcák rácsa választotta el Pisciotta zárkájától. A cellába ötven év körüli sovány, aszott almához hasonló ráncokkal barázdált arcú em­bert perdítettek be az őrök. A jövevény a priccsre ros- kadt és arcát kezébe temetve mozdulatlanul ücsörgött órákhosszat. Pisciotta kezdetben közönyösen méregette a szótlanul gubbasztó foglyot. Elmúlt az első nap, el a másik is, ám a jövevény semmi hajlandóságot nem mutatott a beszélgetésre. A harmadik napon Pisciotta nem állhatta tovább: — Hogy hívnak? — kérdezte. — Polacco, Giovanni Polacco — szólalt meg közö­nyösen Pisciotta cellaszomszédja. — Én Gaspare vagyok. Gaspare Pisciotta... ha mond neked valamit ez a név. Hogy mondott-e? Pisciotta nem tudhatta, hogy a viterbói perben elhangzott nyilatkozatai milyen viha­rokat kavartak a római képviselőházban. A keresztény- demokrata párt szélsőségesen jobboldali vezérei egy börtönbe zárt banditától reszkettek. Az olasz baloldal egységes támadást intézett a kormánypárt ellen. Ez volt az oka, hogy az ítélet elhangzása után Ivó Coceia ügyvéd, kereszténydemokrata párti parlamenti képvi­selő, a kereszténydemokrata képviselők frakcióülésén tragikus szavakkal bizonygatta: milyen nagy tekintély­veszteséget jelentenek pártnak Viterbóban elhangzott leleplezések. A belügyminiszter, Mario Scelba, idege­sen szakította félbe a képviselőt: „Ön talán tudna va­lamiféle megoldást ajánlani?” Coccia bólintott és határozott igennel válaszolt. (Folytatjuk.) Édesanyáin (ifj. Éber Sándor festménye)

Next

/
Oldalképek
Tartalom