Petőfi Népe, 1971. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-03 / 52. szám

Huszonöt éve a lakosság szolgálatában EZEKBEN A HETEKBEN ÜNNEPÜK MEGALA­KULÁSUK 25. ÉVFORDULÓJÁT A VALAMIKORI FÖLDMŰ VESSZŐ VETKEZETEK, AMELYEK JELEN­LEG AZ ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKE­SÍTŐ SZÖVETKEZET NEVET VISELIK. A FELSZA­BADULÁS UTÁN, 1946-BAN, MINDEN KÖZSÉGBEN MEGALAKULT A HELYI FÖLDMŰVESSZÖVETKE- ZET. AZ ALAPÍTÓ TAGOK EGY-KÉT HOLDAS SZEGÉNYPARASZTOKBÓL ÉS'AZ ÚJONNAN FÖLD- HÖZJUTTATOTTAK SORAIBÓL KERÜLTEK KI. A FÖLDMÚVESSZÖVETKEZETEK MEGALAKULÁ­SUK ÉVÉBEN ÉS AZ AZT KÖVETŐ 1—2 ESZTEN­DŐBEN BESZERZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ, MEZŐGAZDA- SÁGI TERMELTETŐ TEVÉKENYSÉGGEL FOGLAL­KOZTAK. Emlékezés az alapítókra Az elmúlt negyedszázad Általános Fogyasztási és Csávoly: Valcsik Antal, alatt jelentősen megváltó- Értékesítő Szövetkezet, Virág János, Páncslcs zott a világ, és igen sokat melynek működési terüle- Menyhért, Király György, Vidákovics Fülöp, Mándity Márton, akik vezető szerepet vál­laltak abban a hősi kor­szakban. Rendelkezésre áll az akkori igazgatóság név­sora. A tisztelet azt kíván­ja, hogy név szerint megem­lékezzünk róluk. Nézzük sorba. Bácsbokod: Krékity Já­nos, ifj. Godnár István, Muity József, Ódor Ferenc, Rózsa Lajos, Zsikó István. Bácsborsód: Polák Jó­zsef, Rózsahegyi János, Laj- di József, Schmich Péter, Baki István, id. Palatinszki Gyula, Polák István, Vörös- váczki András. fejlődtek a földművesszö- te a már említett négy vetkezetek is. A tagság és községre: „Bácsbokodra, Évről évre javul az élelmi szerek választéka és nő a forgalom a bácsbokodi ön- kiszolgáló élelmiszerboltban. Tavaly óta mirelit árukat is forgalomba hoznak. zsa oltott mész volt, ez volt a községet és elsősorban bővítésére és átalakítására, Felsőszentiván: Környei az összes árukészlet. Az ipari termékeket árultak. cukrás7.da — presszó léte- Bonifác, Kulcsár Bálint, irodahelyiségben fűteni Felvásárlási tevékenysé- sítésére. Csávolyon új, tü- Ságodi Antal, Vörös János, nem lehetett, nem volt rá gükkel pedig a mezőgazda- zelőanyagot árusító telep Csilics Antal. pénz. Megkezdtük a gabo- -sági termények értékesíté- létesült. Az elavult élel­nafelvásárlást. Később ne- sét segítették elő.” miszerbolt helyén ABC jel­it" • 1 nr£,r7!1l- hezen megnyitottunk egy A csávolyi földművesszö- legű kisáruházat létesítet­ilUsl hcHMilli boltot is. vetkezet munkája jellemez- tek. Felsőszentivánon az A földművesszövetkeze- te a többi ioldművesszövet- önkiszolgáló és az iparcikk­Rajtuk kívül a földmű- tek sok mindennel foglal- kezet tevékenységét is. Mint boltot korszerűsítették, a vesszövetkezeti mozgalom koztak abban az időben, számos élharcosát lehetne még bérszántással, cséplés- megemlíteni. Közülük so- sei gabonakereskedelem­kan ma is élnek. Az em- mel is. lékek, a régi küzdelmek el- Mándics Mihály iskola­mosódnak. A nehéz harcok igazgató, aki megírta Csá- izgalmas napjai megszépül- voly község krónikáját, így nek, amikor mesélni kezde- emlékezik a földművesszö- nek az akkori időkről. vetkezetre: Godnár István bácsboko- „1946. március 13-án ala- di szövetkezeti veterán így kult 22 taggal. A tagok emlékezik: — Az indulás- részjegyeket vettek, egynek hoz nehezen tudtuk össze- az értéke 10 kilogramm ku- szedni a pénzt. Ki meny- korica volt. 1957-ben a tag­nyit tudott, annyival járult létszám már 848-ra nőtt. hozzá az anyagi alapokhoz. 1932-ben pedig 1672 sze- Van. aki 50 kilogramm ku- mályt tartottak nyilván. A koricát, mások 20 darab lakosság nagy örömmel fo- tojást hoztak. Abban az gadta a földművesszövet- időben, ugyánis a pénz, a kezet létrejöttét, mert több forint megjelenése előtt, oldalról nyújtott számottevő nem ért semmit. A lakosság segítséget. Megalakulásako összeadta az alapokat és öt üzemképes traktora volt, meg tudtunk indulni. Már ezekkel bérmunkát vállal- úgy, ahogy annak idején tak. Később négv cséplő- egyáltalán lehetett. A há- gépet szereztek. Egy vám­ború pusztításai mindent darálót is üzembe helyezték, tönkretettek. Az újjáépítés A jövedelmet a földműves­időszaka volt. Megválasz- szövetkezet áruvásárlásra toltuk a vezetőséget. Ezek- fordította. vendéglátóipari kombinátot bővítették. Bácsborsódon az élelmiszer- és iparcikkbolt összevonásával, átalakítá­sával szintén korszerű ABC-jellegű kisáruházat hoztak létre. A fentieken kívül számos kisebb ve­gyes- és italboltot korszerű­sítettek. Az elavult beren­dezéseket felújították. A kereskedelmi hálózat átszervezésével elérték, hogy 1962 és 69 között a forgalom több mint kétsze­resére, a nyereség pedig csaknem négyszeresére emelkedett. Érdemes az 1982-es legfontosabb para­métereket, eredményszá­mokat összehasonlítani a tavalyival. A bolti kiske­reskedelmi forgalom 27 millióról 68 millióra, a ven­déglátóipar forgalma pon­tosan kétszeresére, a felvá­sárlás szintén duplájára emelkedett. Az ipari ter­melés pedig több mint tíz­szeresére. A nyereség 1962­nek tagjai a pártok küldőt- 1947 őszén a jelenlegi fa- Már falun is keresettek a ben 690 ezer forint volt ta­téiból kerültek ki. Először latozó helyén a cséplőgé- tartós íory osztási cikkek, valy csaknem 4 millió fo- nehéz volt, de aztán egyre peit keresetéből nyitották Két éve korszerűsítették a rint. jobban megerősödtünk. meg az első boltot. Ebben bácsborsódi ABC-áruházat, a szövetkezet az új gaz- Pelikán Sándor Bácsbo- az épületben helyezték el a amelyben nagy választék- dasági rendszer bevezetése hamar belátták hogy a kis Felsőszentivánra terjed ki, kodról így meséli az indu- földművesszövetkezeti iro- ban találhatók műszaki előtt már 1967-ben kísérle­lás időszakát: — Én 1946. dát is. Az 1948-ban meg- áruk. ti egységként működött. Évi tízmillió forint forgalmat bonyolít le ruházati cikkekből az ÁFÉSZ áruháza. a választott vezetők csak- Bácsborsódra, Csávolyra és községekben önállóan mű­ködő, szövetkezetek fejlő­dése a későbbiekben nehe­zen oldható meg. Ezért jöt­ték létre a körzeti földmű­vesszövetkezetek. A tagság és a vezetőség ugyan, elhatározta, hogy a környe­ző községek szövetkezeteit összevonja. A bácsbokodi és a bácsborsódi földmű­vesszövetkezeti tagság 1953- ban mondta ki az egyesü­lést. A csávolyi és a felső- szentiváni földművesszö­vetkezetek 1960-ban hatá­rozták el ugyanezt. Ebben az időszakban kezdett fej­lődni a bolthálózat, szer­vezték a vendéglátást. Fo­kozatosan sor került a ve­gyesboltok, szakosítására. A kereskedelmi és a vendég­látóipari egységek korsze­rűsítésének előfeltétele volt az anyagi erők összevoná­sa. Ez csak újabb egyesü­lésekkel valósulhatott nr Ezért a Bácsbokod és Vi déke Körzeti Földműver szövetkezet és a Csávói Felsőszentiváni Földmí vesszövetkezet tagsága 196 december 31-én határozató, hozott az egyesülésre. A Bácsbokod és Vidék» A hálózat átszervezése a mai napon ünnepli a ne­gyedszázados évfordulót. A szeptember végén vettem nyitott új bolt segítségével _ Alkalmuk nyílt az egyes tagság szeretettel emlékezik át a szövetkezet ügyintézé- a termeléshez szükséges vé- érdekességet érdemes meg- szabályozók előzetes alkal­az alapítókra, és azokra is, sél. Az udvarban 5—6 má- dekezőszerekkel látták el említeni, hogy a bácsborsó- mazására és az 1988-as in­............ .......... ... . . .... di földművesszövetkezet az dúló év megalapozására. W '-r e'sö évet 455,88 forint nye- Főbb törekvéseik közé tar­§ • I i zárta. Tartalék- tozott, hogy tevékenységi 'tip, alapra ebből 113,97 íorin- körüket szélesítsék. Ebből "7;írty * / I :«í: tot fordított. Amortizáció- kiindulva nvitották meg I' ' .'t'-'J ........J ra 9.11 forintot. Mezőgaz- 1937-ban a bútorüzletet, a v í ■ PT■ J dasági eszközök vásárlása- cukrászüzemet. A körze­s, * 1111! -r-r L.j ...m Wmm :«J fa pedig 227,94 forintot. tűkben levő termelőszövet­k ezetekkel történő együtt­működés alapján megvaló­sult hizlaldákból kikerülő sertések feldolgozására üze­met létesítettek. Az áru A fejlődés azóta szinte értékesítésére húsboltot felmérhetetlen. A Bácsbo- nyitottak a bajai piaci csar- kod és Vidéke Általános hókban. Fogyasztási és Értékesítő A tevékenység bővülése Szövetkezet az egyesülés növelte a vevőkört és egy- után. a körzetben élő la- ben azt eredményezte, hogy cosság és a szövekezeti tag- a szövetkezet nyeresége az síg ellátásának javításáéi’- új gazdaságirányítási rend­űikében hozzákezdett a ré- szer kapcsán bevezetésre fi, elavult kereskedelmi és került különböző szabályo- •endéglátóipari egységek zók költségnövelő hatása ••kpzatos átalakításához, ellenére jelentősen emelke­dj, a korszerű elveknek/ ke- dett. Ez természetszerűen r skedelmi formáknak meg- maga után vonta a fejlesz­f: lelő, üzleteket létesítettek, tési alap emelkedését és Ekkor került sor a bácsboko- nőtt a tagság visszatérítési di kisáruház modernizálásá- és a dolgozók . részesedési ra, önkiszolgáló élelmiszer- alapja is. bolt létesítésére, a szálloda A munkát elősegítette az A környéken is jól ismerik és szívei bácsbokodi felkeresik az át 11 választékáról híres bútorüzletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom