Petőfi Népe, 1971. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-20 / 67. szám

A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztatása szerint Orosházán, a Pe­tőfi Sándor Művelődési Házban megtartott lottó­sorsoláson a 12. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki: 14, 18, 67, 87, 88 2 milliárd szelvény, 3,5 milliárd forint nyeremény A lottó fennállása óta ezen a héten küldték be a fogadók a legtöbb szel­vényt, szám szerint 7 134 900-at. A Sportfogadá­si és Lottó Igazgatóság az elmúlt 5 évben csaknem 2 milliárd totó- és lottószel­vényt adott el, s — a tárgy­nyereményekkel együtt — kereken 3,5 milliárd forint nyereményt fizetett ki a szerencséseknek. Egyebek között 148 öröklakást és 163 személygépkocsit sor­soltak ki. Az igazgatóság májusban 100 résztvevővel ikertalál­kozót rendez, s ezt az iker­lottószelvényeken induló pályázattal köti össze. Az idén is megrendezik a nyá­ri előfizetéses lottópályáza­tot, a szokásos feltételekkel megtartják a Totó Kupa­pályázatot is. Jubilál a nyugdíjasok klubja immároy tíz éve, hogy Kecskeméten, a Pedagógu­sok Szakszervezete rendsze­resen klubfoglalkozáson látja vendégül a megye- székhelyen élő nyugdíjas nevelőket. A Jókai Mór Ál­talános Iskolában — min­den hónap első szerdájának estéjén — jönnek össze az eltes_ korú tanár nénik és tanár bácsik, akik nemcsak régi emlékeiket elevenítik fel, de szívesen hallgatják meg a mai pedagóiai mód­szerekről és más iskolai dolgokról szóló előadásokat is. A programban szerepel még filmvetítés, társasjáték, sőt kirándulás is, tavaly például Csehszlovákiában lettek látogatást a klubta­gok, idén Péccsel és kör­nyékének nevezetességével ismerkednek. N A P T A R 1971. március 20, szombat Névnap: Hubert Napkelte: 5 óra 49 perc. Napnyilgta: 17 óra 55 perc. Holdkelte: 2 óra 09 perc. Holdnyugta: 9 óra 44 perc. — Egyre nagyobb gondot fordítanak a szank-mó- ricgáti Petőfi Termelőszö­vetkezet vezetői a juhá­szat és a juhállomány fej­lesztésére. A jelenleg meg­levő 300-as juhállományt az idén 600-ra, öt év alatt 1200-ra fejlesztik. Vasárnap indul a iassi hajójárat A MAHART közli, hogy a soroksári Duna-ágban Ráckeve—Dömsöd—Tass közötti menetrend szerinti járatát március 21-én meg­indítja. — BARTÓK BÉLA, KO­DÁLY ZOLTÁN és mai magyar zeneszerzők műveit mutatják be hétfőn a Bajai József Attila Művelődési Központban az Országos Filharmónia zongora, he­gedű és énekes szólistái. — Üj lakótelepet alakí­tanak ki Páhin, a Rózsa utcában. Húsz házhely már gazdára talált, és négy épü­letet felépítettek. A községi tanács most a közművesí­tést szorgalmazza. A vízve­zeték- és. . a villanyhálózat megépítésére 240 ezer fo­rintot szánnak. ma bosszüsag, holnap öröm A Kecskeméti Katona József Színház műsora Márc. 20, szombat este 7 óra CHARLEY NÉNJE Jászai-bérlet — Kigyullad a fény az idén a harkakötöny—kö- tönypusztai iskolában. A községi tanács 100 ezer fo­rintos beruházásához hoz­zájárul a Kiskunhalasi ÁFÉSZ, és a helyi erdé­szet is, hogy az ott levő pusztai boltot, és erdészhá­Ky&.Ä“olläk a műsora — Másfél millió forintot fordít az idén gépparkjá­nak bővítésére a Kiskun- majsai Vízgazdálkodási Vállalat. A tervek szerint az összegből erőgépeket, teherautót és lakókocsit vásárolnak. 1 I Március 20: KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4 órakar NE BtJSULJ! háromnegyed 6 és 8 órakor EFFI BRIEST KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor KITÖRÉS Csak 16 éven felülieknek! Két aranyérem Lipcsében Két magyar termék ka­pott aranyérmet az idei ..lipcsei tavaszi vásáron. Az Ózdi Kohászati Művek és a Diósgyőri Lenin Kohá­szati Művek által gyártott, kiválóan forgácsolható szer­kezeti acél, valamint a Sze­gedi Szalámigyár terméke, a Pick szalámi. —I Tity-a-ricl ibat I Várható időjárás: Felhő­átvonulások, esetleg ziva­tarral. Élénk, átmenetileg erős, helyenként viharos déli, délnyugati szél. Vár­ható legalacsonyabb hő­mérséklet 4—9, legmaga­sabb nappali hőmérséklet 12—17 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: március 18-án a középhőmér­séklet 7,7 (az 50 évi átlag 6,2), a legmagasabb hőmérséklet 13,2 Celsius-fok volt. A napsütéses órák száma 1,7 óra. Március 19-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 4,7, délután 1 óra­kor 16,7, a legalacsonyabb hő­mérséklet 3,1 Celsius-fok volt. — MAI SZAMUNKBÓL a Mi otthonunk rovat anyagtorlódás miatt kima­radt. — 285 ezer pecsenyeka­csa nevelésére kötött szer­ződést a termelőszövetkeze­tekkel a Kecskeméti Ba­romfifeldolgozó Vállalat kiskunhalasi gyáregysége. A bodoglári Szabadság Tsz az első szállítmány — 12 ezer — naposkacsát az el­múlt napokban vette át. — 30 MILLIÓ FORINT­TAL járultak hozzá a ba­jai vállalatok, üzemek és intézmények a város óvo­dáinak, napközi otthonainak bővítéséhez és korszerűsí­téséhez, valamint egy új művelődési központ létesí­téséhez. Tavaszi vetéshez fémsárolják a kukoricát Baján Valamit, valamién — tartja a szólás-mondás, s ezt vall ják a kecskeméti Szalvai Mi­hály körút mentén és környékén lakók is. Az E—5-ös műút várost átszelő szakaszának át­építése, korszerűsítése önmagában is nagy jelentőségű. S még inkább az, ha hozzávesszük, hogy az útépítést megelőzően elkészül a környék szennyvizét és csapadékát elvezető, régen nélkülözött csatorna. Ma még csatatérre emlékeztet a kivitelező Észak-Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat csatornaépítő munkahelye. Ezért a bosszúságért azonban feltétlen kárpót­lást nyújt majd — elkészülte után — a korszerű műút. (Foto: Pásztor Zoltán) A holnapi lapunk tartalmából: Lapok a Nősök Könyvéből Az akasztói úttörők jegyezték fel ♦ Munkásművelődés a Fiuomposztóban I. Lehetőségek és igények * Utaztam a mikrobuszon A tiszakécskei „Szimfónia-akció” eredménye , • 416 —és ami mögötte van Vasárnapi riport Kiskunhalasról KlSZ-vezető Bácsalmáson A fiatalok meghívásának eleget téve Vinkovits János, a KISZ Központi Bizottsá­gának osztályvezetője a na­pokban Bácsalmásra láto­gatott és részt vett a nagy­község KISZ-szérvezete ál­tal rendezett ifjúsági gyű­lésen. A szövetség vezetője beszámolt az ifjúságpoliti­kai határozat eddigi végre­hajtásáról, a KISZ VIII. kongresszusa tiszteletére tett munkafelajánlásokról, az ifjúsági szocialista bri­gádok tevékenységéről és a nagyobb jelentőségű or­szágos védnökségvállalások­ról. Ezt követően a bácsal­mási fiataloké volt a szó. Elmondották, hogy ebben az évben sok helyütt kong­resszusi munkaversenyt in­dítottak, s az eddigieknél még jobban, még aktívab­ban dolgoznak. A KISZ-esek a szórakozási és kulturális igényükről és a lehetősé­gekről is beszámoltak. A Kecskeméti Városi Bélyeggyűjtő Kör értesíti tagjait, hogy folyó hó 27-én 16 óra 30 perckor, határozatképtelenség esetén 17 óra 30 perckor vezető­ségválasztó közgyűlést tart a kör hivatalos helyiségé­ben, Kecskemét, Móricz Zsigmond u. 4. alatt. Pontos megjelenést ké­rünk. Vezetőség Armstrong súlyos beteg Modernotthon-kiállítás Versenyképes a magyar nemesítésű kukorica. A Ba­jai Állami Gazdaságban, ahol évek óta eredménye­sen szaporítják a marton- vásári hibrideket, tavaly is jól beértek, és kitűnő ter­mést hoztak e fajták. A ho­zamukból — az előző évi­nél többet — háromszáz va­gonnyit fémzároltak hazai és külföldi megrendelésre. A mag iránt nagy a keres­let. Az általában rövid te­nyészidejű, a belterjesítést jól tűrő, betegséggel szem­ben ellenálló fajták ho­zamra is túlnőtték a ver­senytársakat. Az újabb ne- mesítésűek — száraz mű­velésben — 40—50 mázsa szemet adnak holdanként. A szakemberek véleménye 'szerint a ma rtpn vásári hibridek alkalmasak a ma­gyar kukoricatermesztés fellendítésére, belterjesíté- sére. Az exportigények kielé­gítése után most a házai mezőgazdasági üzemek ré­szére fémzárolják, szállít­ják a nemesített vetőmag- kukoricát. Kórházba szállították kedden este a d/.sesszmu- zsika világhírű művelőjét, Louis Armstrong néger trombitást és énekest — je­lentik a hírügynökségek. Armstrong már több .éve szívbeteg, s utóbbi koncert­jein is csak hosszabb-rövi- debb megszakításokkal tu­dott fellépni. A művész ál­lapota súlyos. Magyar film a cannes-i fesziiváion Makk Károly „Szerelem” című filmje is szerepel a május 14-e és 28-a között megrendezésre kerülő can­nes-i nemzetközi filmfesz­tiválon. Robert Favre le Bret, a fesztivál főrendező­je az előzetes válogatás so­rán azt is közölte, hogy Spanyolországot Nino Que- bedo Goya című filmje fogja képviselni a filmmű­vészet kiemelkedő nemzet­közi bemutatóján. (AFP) Csátaljai díszítőművészek Harminc-negyven asszony és leány keresi fel minden hétfőn Csátálján a kultúr- ház díszítőművész körét, hogy Szele Erzsébet vezeté­sével együtt készítsék a szebbnél-szebb, hazánk egy- egy tájegységén ismert -népi motívumokkal díszített ké­zimunkákat. Május elsején — terveik szerint — leg­sikerültebb munkáikat ki­állításon mutatják be. A Kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Házban rendezi meg a kecskeméti TÜZÉP- Vállalat a Modernotthon- kiállítást, március 22 és 28 között. Bemutatják a fehér és színes fürdőszoba-beren­dezéseket, hazai és import csempéket, új padlóburkoló anyagokat. Kiváló dolgozó Angyal Béláné, Csabankó Kálmánné és Takács Ist­vánná, a Kiskunhalasi Pa-i píripari Vállalat dolgozói az elmúlt napokban kapták meg a Könnyűipari Minisz­térium Kiváló dolgozója ki­tüntetést és a velejáró pénzjutalmat, melynek al­kalmából munkatársaik ün­nepélyen köszöntötték őket. — Egyre nagyobb sikere van a január végén meg­nyílt kiskunhalasi fedett uszodának. A környező községekből, sőt Bajáról, Dunaújvárosból is felkere­sik a fürdőzők a gyógyvi­zet, és elismerően nyilat­koznak. A látogatottságra jellemző, hogy a megnyi­tás óta eltelt alig másfél hónap alatt már 7700-an fürödtek a téliesített ' me­dencében. — Megoldotta az újbö- -giek ellátását a helyi ÁFÉSZ elmúlt hónapban átadott húsboltja. A közel­jövőben a községben gáz­cseretelepet is létesítenek a jelenlesi ’ bolt mellett. Nem sikerüli a végkiárusítás — Gyere ki Olaszország­ba, ott ragyogó az élet. A tengerpart, áramvonalas kocsik, bomba nők és min­den olcsó. Kevés munka, sok pénz, könnyű élet... Feri ámulva hallgatta az olasz fecsegését. Hát igen, ez aí igazi — gondolta ma­gában. — Itthon mikor lesz nekem kocsim? Még csak ipari tanuló vagyok. No és ha szakvizsgát teszek, agyonra melózhatom ma­gam, hogy pénzem legyen. Miért ne hallgatnék az olaszra? Gyetvai Ferenc kisgyerek volt még, amikor a szülei elváltak. Mostohaapját nem szerette. Amióta nagyfiú lett, nem érezte jól magát otthon és egyre többet csa- vargott. Egyszer már ügyé­szi figyelmeztetésben ré­szesült tiltott határátlépés kísérlete miatt. Akkor meg­fogadta, hogy lemond a gyerekes kalandokról, de most közbe jött az olasz. Édesanyja egy eszpresszó vezetője Budapesten, ahol Feri mindennapos vendég Volt. Ott 'ismerkedett meg az olasszal is, aki hűtőgép- szerelőként dolgozott Ma­gyarországon. Kezdetben a sport és a nő volt a ked­venc beszédtémájuk. Ké­sőbb a nyugati életforma elemzésébe merültek. Az olasz temperamentu­mosán dicsőítette az ottho­ni életet. Arról semmit sem szólt, hogy a háború óta hány millió olasz állampol- §ár vándorolt ki a munka- nélküliség elől más orszá­gokba. Feri meg olyan el- mélyülten hallgatta őt, hogy arra sem gondolt: Vajon a nyugati Kánaán miként kényszeríthette barátját ar- ra>, hogy egy szocialista or­szágban, nálunk vállaljon munkát. Nem sokáig spe­kulált: a lakásukon talál­ható értékcikkek egy részét magához vette és köszönés nélkül távozott. Becsava­rogta az országot, majd a déli határ felé indult. Úgy gondolta, hogy Jugoszlávián át könnyen elérheti az olasz határt és azután már minden az övé: a tenger, a kocsi, a nők, ahogyan azt az olasz is mondta. Kecskeméten és Kiskun­halason a szüleitől lopott holmikból végkiárusítást rendezett. Előbb a táska- varrógépet adta el hatszáz forintért, egy másik tárgyat kettőszázért. A többit már — és erről igazán nem te­het — a határőrök „vették meg”. Gazsó Béla L'tioN NtPE. a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-KisKjr dr. Mezei István igazgat - Szerkesztőség Kecskemét. Városi tér 1/a. Téleíon; 11-709 Terjeszti a Magyar osta - Előfizetheti­•negyei Bizottsága Lat*. - Főszerkesztő: dr Weither Dániel. - Kiadja a Báas meg-.« Lapkiad- vulaiat - Felelő« Kiadó- dr. Mézéig István igazéat\ - Szerkesztőséé Ke-iskenét. Város: ranácsház - Szerkesztőségi telefonközpont: 12-619. 12-516 - Szerkesztő Bizottság i- W8 Kiadóhivatal Ke-skemét Szahadsás lelyi postahivatal nál és kézbe-ltőknél - Előfizetési di1: 20.- Ft Postautalványon, valamim átutalással a KJÜ, 213—96163 pSnafotssUmi Ielz&zan>ax4, aacs-Kisfcua megye* JNymnda .V, tiess&eméii Xeletena em *=» Index; 25 965

Next

/
Oldalképek
Tartalom