Petőfi Népe, 1971. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

*. oldat 1971. március 2, kedd Például Puteaux n/t A társadalmi mozgá­sok következtében éleződ­nek a politikai és gazda­sági harcok Európa nyu­gati felében. Sok esetben a gazdasági harcok is mindinkább politikai azínezetet öltenek. Vegyük például a pol­gári demokrácia klasszi­kusnak mondott hazáját, Nagy-Bi itanniát. S most nem is az immár perma­nens válságról, a javulás helyett egyre csak romló észak-írországi helyzetről beszélünk (amely egyéb­ként vasárnap éjszaka is újabb heves harcokban bontakozott ki), hanem azokról a nagyszabású politikai megmozdulások­ról, melyeknek vasárnap és hétfőn volt színtere a szi­getország. Vasárnap Angela Da­vis, a bebörtönzött ame­rikai-néger polgárjogi harcos védelmében ren­deztek hatalmas tömeg­gyűlést és felvonulást Londonban, hétfőn pedig mintegy 2 millió ember szüntette be a munkát, a készülő sztrájkellenes törvénnyel szembeni til­takozásképpen. Anglia azonban még hagyján; Ulstert (Észak- Irországot) leszámítva a harcok itt még nem kö­veteltek emberéletet. Olaszországban azonban ismét aratott a halál. Egy Catanzaro melletti kisvárosban, Capistrano- ban, egy — nyilvánvaló­an neofasiszta — merény­lő pisztolyával három embert megölt, kettőt megsebesített. Ezenkívül Reggio Calabria után és mellett — most l’Aquilá- ban is a közigazgatási reformot használja fel a szélsőjobboldal a zavar­keltésre, ám a baloldal Itália-szerte visszaüt. Li- vomótól Torinóig min­denfelé antifasiszta tün­tetéseket rendeznek, s kö­vetelik a neofasiszta párt betiltását. E pillanatban a pu- teaux-i események (ez Párizs egyik elővárosa) a legmeglepőbbek, mert Franciaországban az utób­bi időben ilyesmire nem került sor. A szocialista párt választási plakátjait ragasztó pártmunkásokra szélsőjobboldali elemek gépkocsiból lövéseket ad­tak le: több súlyos sebe­sülés és egy haláleset tör­tént. A neofasizmus te­hát immár Franciaor­szágban is támad; meg­lehet, az algériai olaj­államosítás — amely ha- tározott válasz volt a francia olaj nagyiparosok időthúzó játékaira — ad­ta a szélsőjobb akcióihoz az újabb lendületet. Csakhogy a szélsőjobb oldali terror hívei, mi­ként Itáliában, Francia- országban is méltó vá­laszt kapnak. A harminc­ezer lakosúnál nagyobb 193 francia város közül eddig már 12.3-ban nyúj­tották be a demokratikus unió, a balodal egység­listáit a március 14-én és 21-én tartandó községta­nácsi választásokra. Igen: fokozódó, szilár­duló népi, balodali egy­ség szerte Nyugat-Euró- pában — ez tudja igazán eltorlaszolni a neofasisz­ta és más s7-élsőjobbbl- dali erők előrenyomulá­sának útját. Msük^zdödiek az indiai választások Helyi idő szerint reggel 8 órakor (magyar idő: haj­nali 3 óra 30 perc) meg­nyíltak az indiai szavazó­helyiségek, és ezzel meg­kezdődött a tíznapos vá­lasztás, amely során 275 millióan adják le szava­zatukat. Hétfőn a 18 állam közül kilencben több mint 70 millió állampolgár já­rult az urnák elé. Az 518 parlamenti képviselő közül hétfőn 101-et választottak meg. -. (DPA. UPI, AP, TASZSZ, MTI) Izrael leleplező válasza KAIRÓ A Gunnar Jarringhoz el­juttatott izraelj dokumen­tum „becsapta az ajtót a közel-keleti válság békés megoldására irányuló kí­sérlet előtt-’ — jelentette ki kormánya véleményéi tolmácsolva vasárnap este Munir Hafez, az EAK hi­vatalos szóvivője. Hafez rámutatott: az egyiptomi kormány úgy te­kinti Izrael válaszát, mint „a megszállt területek ki­ürítésére vonatkozó Jar­ring-ja vaslat kategorikus ÁlIertcSe két nyilatkozata PUNTA ARENAS Chile arra fog törekedni, hogy véget vessen annak a helyzetnek, amely lehetővé tette az amerikai hegemó­nia fenntartását Latin- Amerikában — mondotta Allende chilei elnök Punta Arenasban, szombaton el­hangzott beszédében, ame­lyet rádión közvetítettek. Chile baráti kapcsolatot kíván fenntartani az Egye­sült Államokkal — jelen­tette ki Allende, de hozzá­tette, a latin-amerikai né­pek nem engedhetik meg, hogy az Egyesült Államok továbbra is uralkodjék a kontinens fölött. A chilei kormánynak ar­ról a döntéséről, hogy helyreállítja politikai, kul­turális és gazdasági kap­csolatait Kubával, az elnök azt mondotta, hogy az nem kihívás az amerikaközi rendszer ellen, hanem egy igazságtalanság jóvátétele, amely Chile erkölcsi köte­lessége volt. MOSZKVA Allende hétfőn nyilatko­zatot adott a moszkvai te­levízió riporterének. Ismertetve a kormány államosítási és földreform- programját, a hiteleit és bankkölcsönök államosítá­sára, valamint az export és az import ellenőrzésére tett intézkedéseket, Allen- de elmondotta, hogy a kor­mány számára döntőek a gazdasági szempontok, de ugyanakkor az emberekről való gondoskodást sem té­vesztheti szem elől. Arra törekszünk — hangoztatta —, hogy a nép, vagy leg­alábbis a nép túlnyomó többsége részt vegyen a népi kormányzat terveinek valóraváltásában. Végül arról beszélt, hogy fontos kérdés a kereske­delmi és kulturális kapcso­latok bővítése minden or­szággal, így a szocialista tábor országaival és a Szovjetunióval is. Chilének szüksége van a szovjet se­gítségre, a Szovjetunióval való műszaki együttműkö­désre. elutasítását”. — „Izrael ez­zel a hivatalos dokumen­tummal leleplezte magát az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. Elutasítja a Biztonsági Tanács 1967 november 22-i határozatát. Munir Hafez vasárnapi nyilatkozata azt követően látott napvilágot, hogy Jarring továbbította az EAK-nak az izraeli doku­mentumot. Vasárnap egyébként meg­nyílt Kairóban a Paleszti­nái Nemzeti Tanács — a palesztin parlament — ülé­se. Megnyitó beszédében Szadat elnök megerősítette, hogy az egyiptomi állása pont változatlan: minden­fajta rendezésnek feltétele az izraeli csapatok teljes kivonása és a palesztinaiak jogainak megoltalmazása. „Ha az ENSZ Biztonsági Tanácsának (1967. novem­ber 22-i) határozata a me­nekültprobléma igazságos rendezéséről beszél, akkor a rendezés nem vonatkoz­hat másra, mint az 1947 óta hozott ENSZ -határoza­tokra” — mondotta. Újabb áldozatok Észak-lrországban Hétfőre virradó éjjel Londonderryben és Bel­fastban ismét véres össze­tűzésekre került sor. Der- ryben tíz benzinbombát dobtak a hadsereg egyik gépkocsijára: az autó láng­ba borult és egy katona életét vesztette. Belfastban a Falls Road katolikus ne­gyedben több száz ember órákon át kövekkel dobál­ta a katonákat, míg végül lövöldözésre került sor. A hadsereg, golyói legalább két polgári személyt, lete­rítették, de csak egyikük került körházba, mert a többit társai elrejtették. Nem tudni, életben ma­radtak-e a sebesültek. Haj­nalban a brit katonaság páncélautókkal rohanta meg a tömeget, mire az ír köztársasági érzelmű tün­tetők gépkocsikból torla­szokat emeltek és meg- gyúitották a felborított autókat. Észak-trország más vi­dékein, különösen katonai létesítmények közelében robbanások voltak hallha­tók. Árleszállítások a Szovjetunióban Hétfőtől kezdve több közszükségleti cikk árát szállították le a Szovjet­unióban. Leszállították a többi kö­zött a televízió-készülékek, mosógépek, motorkerékpá­rok. robogók, villanyborot­vák és más árucikkek árát A tv-készülékek közül többeknek az árát 19—30 százalékkal, a mosógépekét 16 százalékkal szállították le. (TASZSZ) Szovjet segítséggel * Újra a decemberi árak érvényesek A LEMP Politikai Bizott­sága és a kormányelnök­ség február 15-i határoza­tának megfelelően hétfőn reggeltől ismét a múlt év december 13-a előtti élel­miszerárak érvényesek Lengyelországban. Egyide­jűleg visszaállították a ré­gebbi éttermi, étkezdéi és büféárakat is. Ez a rendel­kezés az idén 11 milliárd zlotyval növeli a lakosság vásárlóerejét. A fogyasztási iparcikkek csökkentett árá­nak meghagyása pedig éves viszonylatban továb­bi 13 milliárd zloty többle­tet jelent a családi költ­ségvetésekben, Ezen túl­menően az idényvégi ki­árusításokon a vásárlók kb. 2.5 milliárdot takaríta­nak meg. E nagyjelentőségű élet­színvonal-emelést biztosító lépéseket döntően a Szov­jetunió segítsége tette lehe­tővé. A szovjet kormány, mint ismeretes, 1 millió tonna kenyérgabonát adott el Lengyelországnak, és igen komoly hosszú lejára­tú hitelt is biztosított. A hétfői lengyel lapok vezető témája természete­sen az élelmiszerek régeb­bi árának visszaállítása. A Trybuna Ludu vezércikké­ben a többi között hangoz­tatta, hogy „ez a lépés egyfelől a Szovjetunió se­gítőkészségének. másfelől pedig a LEMP KB de­cemberi és februári ülése határozatai következetes megvalósításának eredmé­nye”. Egy vereség és magyarázata A saigoni katonai pa­rancsnokság . hétfőn elis- merfg, ..hogy. négynapos he­ves harcok után a dél-vi­etnami ejtőernyősök fel­adták, sa 31-es magaslatot Laosz déli részében. ,.A ki- j katona állomásozott merült ejtőernyősök vasár- ( Vietnamban, nap hátrább fekvő állásba vonultak, ez azonban nem jelent vereséget, mivel a magaslat többé nem volt megvédésre érdemes” — hangzik a hírhez fűzött hi­vatalos saigoni magyarázat. A négynapos harcok során saigoni jelentések szerint 320 dél-yietnami katona esett el, 1002 megsebesült, és 99 eltűnt. A saigoni amerikai pa­rancsnokság hétfőn közöl­Rózsás Washingtonban Megrongálódott a Capitoium Hatalmas erejű robbanás rázkódtatta meg hétfőn hajnalban a washingtoni Capitolium épületét, ahol a szövetségi kormány két törvényhozó testületé szé­kel — közük gyorshírben a nyugati hírügynökségek. A robbanás oka egyelőre nem ismeretes, de az első jelentések szerint a szená­tus épületének fala „erő­sen megrongálódott”. (AFP, Reuter) Két hadifogoly vallomása az 500-as magaslat pokláról „Az amerikai repülőgé­pek megérkeztek és állá­sunkra napalmot dobtak, minden lángolt. Hallani le­hetett a sebesültek segély­kiáltásait, majd csend lett” — idézi Joel Henri, az AFP tudósítója a dél-viet­nami 39. „Ranger’-alakulat két katonáját, akik néhány nappal ezelőtt Dél-Laosz- ban, a 9. főútvonaltól északra az 500-as magas­lati ponton estek a laoszi hazafias erők fogságába. A 18 éves Nguyen Van Hien és a 19 éves Nguyen Thieu Minh a dél-vietnami Quang Nam tartományban született és a közelmúltban sorozták be őket a saigoni kormány hadseregébe. Hien ezeket mondja: „Amikor beszálltunk a páncélozott szállítóautókba, baj társaink ezt mondták: „Ezúttal olyan útra megyünk, ahon­nét nincs visszatérés”. A két fiatal hadifogoly ezután elbeszélte, hogy a páncélozott tehergépkocsi­ról amerikai helikopterek­re szálltak át, amelyek az 500-as magaslatra vitték a dél-vietnami katonákat. Minden gépen nyolc kato­na, két amerikai pilóta és két fegyveres kísérő volt. „Az amerikaiaknak csak egy törekvésük volt, hogy mielőbb távozzanak a hely­színről. Durván kitaszigál- tak minket a helikopterek­ből, utánunk dobálták fel­szerelésünket. Többen kö­zülünk rosszul ugrottak, és megsérültek.” Ismét Minh veszi át a szót: „Az ágyúk éjjel-nap­pal dörögtek. A sebesül­tek üvöltöttek. Egy heli­kopter megkísérelte a le­szállást a magaslaton, hogy megpróbálkozzék elszállí­tásunkkal, de telitalálatot kapott és elégett. Két má­sik helikopter szintén meg­próbálta a leszállást, de kigyulladt. így halottaink és sebesültjeink köztünk maradtak.” A két fiatal katona ez­után — arcán még min­dig az átélt borzalmak nyomaival — beszámolt az AFP tudósítójának hadál­lásuk elestéről. „Este 11 óra volt, amikor az őrség riadót fújt. Géppuskasoro­zatot hallottunk, beástuk magunkat. A front harco­sai jelentek meg minde­nütt, gránátokat hajítottak és géppuskasorozatokat eresztettek minden futó­árokba. öt perc alatt egy­ségem megtizedelődött. Akik életben maradtak, azokat lerohanták. Megad­tuk magunkat. Ebben a pillanatban amerikai repü­lőgépek érkeztek és napal­mot dobtak állásainkra. Hallani lehetett a még el nem szállított sebesültek iajkiáltásait, majd csend támadt. A mi számunkra a háború befejeződött (AFP, MTI) te, hogy az elmúlt hété® a Dél-Vietnamban állomá­sozó haderők létszámát 1400 fővel csökkentették, és a múlt hét csütörtökén összesen 326 200 amerikai Dél­Események sorokban Winzer Singapore-ba utazott Ottó Winzer, az NDK külügyminisztere hétfőn reggel elutazott Kairóból. A miniszter egynapos láto­gatást tett az egyiptomi fő» városban, ahol a két ország kapcsolatairól tanácskozott Riad miniszterelnök-helyet­tessel és külügyminiszter­rel. Winzer úticélja: Singa­pore. Oj 2 és 5 dínáros A Jugoszláv Szövetségi Kormány elhatározta, hogy a szövetségi állam idei gaz­dálkodásában következete­sen érvényesíteni kell két elvet: a költségvetési fo­gyasztás területén a taka­rékosságot, s a gazdaság ezzel egyidejű tehermente­sítését. A kormány arra tö­rekszik. hogy decentralizál­ja az állam pénzügyeit. A jugoszláv kormány jó­váhagyta azt is, hogy a nemzeti bank március ele­jén új 2 és 5 dináros fém­pénzt hozzon forgalomba. Folytatódnak a tárgyalások Vasárnap este visszatér­tek Líbiába a nyugati olaj- társaságok képviselői, hogy folytassák tárgyalásaikat Líbiával, Algériával, Szaúd- Arábiával és Irakkal. A Reuter úgy tudja, hogy Líbia mintegy 1 dollárral ■'karja felemelni a nyers­olaj barr°’enkinti 2 dollár 55 centes árát. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom