Petőfi Népe, 1971. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! XXVI. évi. 27. szám 1971. február 2, KEDD Ára: 90 fillér Csak pontosan, szépen A z üzletek kirakatait nézegetve szívesen osztályozzuk az árucikke­ket, mi az ami tetszik, amit jó lenne megvenni. Ám előfordul, hogy csa­lódás ér bennünket, ami­kor először vesszük ma­gunkra az inget és fedez­zük fel, hogy hibás az ujja, vagy rosszul áll a gallérja. Az Alföldi Cipő­gyár igazgatója elmondta, hogy tavaly hatezer pár általuk gyártott cipőre érkezett vevői, illetve ke­reskedelmi reklamáció. Ha ezt a legyártott kétmillió párhoz viszonyítjuk, nem sok — 0,57 százalék — ám hatezer vevő bosszankodá- Sát nem lehet lebecsülni — tette hozzá. A legtöbb vásárló, ha hibás árut kap, azt mond­ja: — Megérdemelné a selejtgyártó is, hogy ilyen terméket kapjon! Bizto­san még jobban fel lenne háborodva, mint én. Az igazságtevésnek azon­ban ez nagyon rossz mód­ja lenne. így is so/cszor előfordul, hogy hiba hi­bára halmozódik. Éppen az imént említett cipő­üzemben hallottam, hogy a bőrgyárból sem érkezik mindig kifogástalan anyag. /Gondatlanul elvégzett v munkával, sajnos, az élet minden területén találkozunk. Hányszor bontunk fel például élvez­hetetlen konzervet, vagy adnak át épületeket, ame­lyeken a hibák százait kell pótlólag kijavítani stb. stb. Nem törvényszerű, hogy így legyen. Igazság­talan lennék a cipőgyári­akkal szemben, ha nem említeném meg azt is, hogy szocialista brigádjaik az idén a minőségi kifo­gások 20 százalékos csök­kentését tűzték ki célul. És ezzel úgy vélem a prob­léma helyes megoldásához érkeztünk. Megyénk ipara azzal szerez becsületet bel- és külföldön, s szűkebb ha­zánkban, Bács-Kiskunban is, ha termékeinek minő­ségét állandóan javítja. Ezzel természetesen az árui iránti keresletet is növeli. Ehhez pedig első­sorban arra van szükség, hogy a termelésben részt­vevők a maguk munkate­rületén pontosan, szépen dolgozzanak. I taza van a költőnek, * hogy úgy érdemes, mert csakis így alkotha­tunk maradandóbbat, így lesz belőle több hasznunk, s telik benne több örö­münk. A szocialista bri­gádok ezekben a napok­ban fogalmazzák meg munkaverseny vállalásu­kat. Csak pontosan, szé­pen ... N. O. Szíriái párt- és kormányküldöttség Moszkvában A Hold felé tart az Apollo—14 Hétfőn szíriai párt- és kormányküldöttség érkezik Moszkvába, élén Hafez Asszad tábornok minisz­terelnökkel és honvédelmi miniszterrel, az Arab Szo­cialista Újjászületés) (Baath) pártja regionális vezetőségének tagjával. A látogatással összefüg­gésben külön figyelmet kelt az a tény, hogy Hafez Asszad. nem csupán kor­mányküldöttséget, hanem egyúttal pártdelegációt is vezet Moszkvába, vagyis a meghívó fél a szovjet kor­mányon kívül az SZKP Központi Bizottsága is. Bány ásziám pák sorozatban Űjabb szalag termeléséhez teremtette meg a fel­tételeket az EK A kalocsai gyára, egy nagy szerelő- csarnok felépítésével. A többi között itt készülnek a korszerű, biztonságos bányalámpák. A termék a kalocsai üzem hagyományos cikkei közé tartozik. Emellett újdonságokkal is jelentkeznek az idén. Fő­leg belföldi igényeket elégítenek ki az olcsó hősu­gárzók szállításával, amelyeknek a második soroza­tát kezdték el készíteni. Ugyanakkor hozzáláttak a nagyobb, 3x1000 wattos IK 20-as típusú hősugárzók gyártásához is. Magyar idő szerint va­sárnap 21 óra 55 perckor felújították az eredeti in­dítási időpont előtt 8 perc 2 másodperccel felfüggesz­tett visszaszámlálást, majd az Apollo—14 41 perces késéssel, magyar idő sze­rint .22.03 órakor elindult útjára. Az Apollo—14 magyar idő szerint 22.15 órakor Föld korüli parkolópályára tért. Ekkor drámai pillanatok következtek. A program szerint meg kellett változ­tatni az űrhajó egységei­nek sorrendjét úgy, aho­gyan a komplexumnak a holdraszálláshoz érkeznie kellene. Kiderült azonban, hogy a holdkomp és pa­rancsnoki kabin összekap­csolására szolgáló zárnyel­vek nem működnek. Végül háromórás nehéz küzde­lem után, az eredeti prog­ramtól eltérően, kemény ütköztetéssel sikerült a két egységet összekapcsolni. Miután sikerült az ösz- szekapcsolás az Apollo—14 ismét normálisan folytat­ta útját. A földi ellenőr­zői! ndaí.ai szerint az űr­hajósok pontosan az előle kiszámított pályán halad­nak és hétfőn végrehajtot­Az Apollo—14 ászt ronautái. Balról jobbrat Stuart A. Roosa, Edgar D. Mitchell és a parancsnok, Alan B. Shepard. ták a tervezett pályamó­dosítást. A sikerült össze­kapcsolást követően a har­madik rakétafokozatot a kiszámított pozícióba he­lyezték, ahol ismét be­gyújtották, hogy más úton repüljön a Holdra. Becsa­pódása a Hold felszínére fontos adatokat szolgáltat a holdszeizmológiai kuta­tás számára. Az Apollo—14 legénysé­ge a tervezett időpontnál egy órával később, köz- zép-európai idő szerint 13 óra 23 perckor kezdte meg első pihenését. Az indulásnál elvesztett időt az űrhajó kedden haj­naltól kezdve hozza be az alatt az 51 óra 21 perc alatt, amennyi ideig a Hóid megközelítése tart. Az Apollo—13 majdnem tragikussá vált tavaly áp­rilisi kísérlete után paran- csolóan szükséges, hogy az Apollo—14 missziója sike­res legyen. Amennyiben ez nem következik be. a ku­darc bizonyosan olyan újabb követeléseket válta­na ki a kongresszusból és az ország közvéleményé­ből, hogy az Egyesült Ál­lamok függessze fel em­berek holdutazását és kö­vesse a Szovjetunió példá-» ját, amely gépi eszközt használ fel a Hold titkai­nak felderítésére. A jó együttműködés segíti a termelést Az áruértékesítés tapasztalatai a Homokhátságon A szalag közepén dolgozik Török Márta, aki a fogla­latokat építi be a lámpatestekbe. A homokhátsági terme­lőszövetkezetek áruforgal­mazásában döntő szerepük van az állami felvásárló és feldolgozó vállalatoknak. A termelőüzemeik áruik mint­egy 80 százalékát ezek­nél a vállalatoknál ér­tékesítik. Lényeges szem­pont tehát, hogy jó kap­csolat alakuljon ki a ter­íti pedig már a bányászlámpák végszerelése történik. (Pásztor Zoltán felvételei) meló és az értékesítő part­nerek között. » A Homokhátság körzeté­ből évente átlag 800 millió forint értékű áru kerül a kereskedelembe, illetve fel­dolgozásra. Ezért a Kecs­kemét—Kiskunfélegyháza környéki Termelőszövetke­zetek és Szakszövetkezetek Területi Szövetségének el­nöksége napirendre tűzte a termékértékesítés és for­galmazás értékelését. A té­mát kibővített elnökségi ülésen hétfőn tárgyalták meg. A tanácskozáson részt vettek a termelési kör­zet párt- és tanácsi szer­veinek vezetői, az élelmi szeripari trösztök képvise­lői, a termelőszövetkeze­tekkel árufelvásárlási kap kapcsolatban álló vállala­tok igazgatói, több terme­lőszövetkezet elnöke. Megállapították, hogy az elmúlt esztendőben számos tényező nehezítette az áru­termelést és forgalmazást, Az ismert időjárási és egyéb okok miatt a nö­vényvédelem és ápolás költségei 20—40 százalék­kal meghaladták az átla­gosat. Az erő- és munka­gépek fokozottabban vol­tak leterhelve, új berende­zések és alkatrészek 'csak kis mértékben álltak ren­delkezésre Mindég növelte az árutermelés költségeit. Sok eenriot okozott az ÍS, hogy az elmúlt esztendő második felében több vál­lalat fizetésképtelen volt, és nem tudta a .megadott határidőre átutalni a szö­vetkezet által leszállított áru ellenértékét. Késve egyenlítették ki tartozásu­kat a baromfi-, a konzerv- és a tejiparhoz tartozó vál­lalatok. A késői fizetéseik növelték a banki költsége­ket, és több esetben a ter­melőszövetkezet fizetéskép­telenségét is előidézték. Az idei szerződéskötése­ket tanulmányozva a leg­több gond a zöldségter­mesztésben látszik. Az utóbbi években jelentősen csökkent a termőterület. Legfőbb okai: a munka­erőhiány, nincsenek meg! a szükséges gépi berende­zések és esetenként . nem megfelelőek a felvásárolt árak sem. A vita során a termelőüzemek és válla­latok képviselői egyaránt hangoztatták: sürgős in­tézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a helyzet meg­változzon. Nem ösztönző- ek a termelési, értékesítési, feldolgozási feltételek, töb­bek között a paradicsom­nál, hagymánál, zöldpapri­kánál. Az észrevételeket,’ ame­lyek általánosíthatók, hi­szen nemcsak a Homokhát­ság körzetére vonatkoz­na!- továbbítják az illeté­kes minisztériumhoz. K. S. »• 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom