Petőfi Népe, 1971. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

Boldog új esztendőt! A megyei pártbizottság üdvözlete Mit hoz az új esztendő? — szoktuk feltenni a kér­dést a vidám szilveszterezés közben, az óév búcsúz­tatása után. Az új év küszöbén erre a kérdésre pontosan és teljes bizonyossággal aligha válaszolhatunk. Majdani elégedett, 1971-et mérlegre tevő válaszadás nem nél­külözheti a céltudatos cselekvéshez elengedhetetlen gondos tervezést, feladataink áttekintését. Meg kell terveznünk az MSZMP X. kongresszusa határozataiban körvonalazott társadalmi, gazdasági, kulturális előrelépésünk egy, és több évre szóló vég­rehajtását. Ennek szolgálatában népgazdaságunk IV. ötéves terve megyénkre vonatkozó ütemezése és benne az 1971. évi gazdasági tervünk eredményes kivitele­zése tettekre kötelez mindannyiunkat. Nélküle anyagi jólétünk növekedéséről, szociális, kommunális és kul­turális előbbrelépésünkröl aligha adhatnánk számot év végi számvetésünkben. Feladatok várnak ránk az országgyűlési és tanácsválasztások, a szakszervezeti vá­lasztások előkészítésében. Eredményes kivitelezésük társadalmunk szocialista fejlődésében jelent lényeges előrejutást. Megyénk ideológiai, kulturális, egészség- ügyi fejlesztésében is nagy munka vár ránk. Jól tudjuk, hogy a tervezés, az intézkedések, az 1971. évi eredményes szervező munka nem old meg minden gondot. Még sok, nagyon sok a tennivaló, amíg valamennyi család minden tekintetben kielé­gítő, kulturált körülmények közé jut. Az életszínvo­nal további emelkedése azonban nem jóakarat kér­dése. Elosztani csak azt lehet, amit a népgazdaság asztalára tettünk. Ezért a további előrejutás alapvető és döntő feltétele a munkások, parasztok, értelmi­ségiek és minden más dolgozó szorgalmas és lelkiis­meretes, hatékony munkája, akár beosztott, akár ve­zető beosztásban dolgozzék is. Növelni kell a munka tervszerűségét, szervezettségét, teremtő erejét, ter­melékenységét! Okosabban, gondosabban, jobban kell dolgoznunk, hogy hazánk, megyénk, családjaink és önmagunk év végi számvetésében valóban eredmé­nyes és boldog esztendőkért értékelhessük majd az 1971. évet! A megyei pártbizottság nevében e gondolatokkal küldjük újévi üdvözletünket és jókívánságainkat Bács- Kiskun megye , ipari munkásainak, technikusainak, mérnökeinek, * akik alkotó munkájukkal eddig is tanújelét ad­ták, hogy ez az iparilag viszonylag elmaradott megye történelmileg rövid idő alatt képes felzárkózni a fej­lett iparral rendelkező megyék közé; a termelőszövetkezeti parasztságnak és az állami " gazdaságok minden dolgozójának, akik alkotó munkájukkal e hagyományosan mezőgazdálkodó me­gye korszerű, nagyhozamú mezőgazdaságának meg­teremtésén eredményesen munkálkodnak; , a kereskedelem, a közlekedés, az egészségügy, a " közművelődés és közoktatás, a tudományos ku­tatás, az államigazgatás és igazságügy dolgozóinak, akik szorgos munkájukkal e hátrányos településszer­kezetű megyében az anyagi, kommunális és kulturá­lis ellátottság korszerűvé tételén, illetve a törvényes­ség betartásán és a hatósági ügyintézés fejlesztésén eredményesen munkálkodnak; , a megyében dolgozó nőknek, akik családi és munkahelyi tevékenységükkel fokozott mérték­ben vállalnak terheket társadalomépítő nagy felada­tainkból; í , a fiatal nemzedék tagjainak, akik túlnyomó * többségükben tettekkel bizonyítják, hogy meg­értették és elfogadták népünk történelmi törekvéseit és akik tanulmányi és termelő munkájukkal eredmé­nyesen járulnak hozzá hazánk felvirágoztatásához; . a fegyveres erők tagjainak és parancsnokainak, * akik megyénk területén tevékenykednek, vagy állomásoznak és politikai, harci készenlétükkel, rend- fenntartó tevékenységükkel éberen és híven örködnek népünk, megyénk békéje és alkotó munkája felett; , a megye kommunistáinak, akik politikai elköte­* lezettséggel és közéleti tevékenységgel vállalják a rájuk háruló többletterhet a szocializmus építé­sében; , pártonkívüli szövetségeseinknek, akik a kommu­* nistákkal vállvetve dolgoznak a párt által kitű­zött célok valóra váltásán; , a megye minden lakosának, akik megértették * korunk haladó történelmi törekvését, benne né­pünk érdekeit, és érte tettekre is vállalkoznak. Üdvözletünkkel egyidejűleg megköszönjük a megyei pártbizottsághoz címzett üdvözleteket, amelyekben egységesen kifejeződik az alkotni akaró, munkálkodó kedv és kívánság. Boldog új esztendőt! Világ proletárjai, egyesüljetek ! XXVI. évf. 1. szám Ara: 1 forint 1971. január 1, péntek A MAGVA*?'SZOCIALISTA MUNkA'SPA'RTT BA’CS-k'lSKL/W MÉRVÉI 0IZOTTSa'ÓA'NIaK 1APJ A Egy évről — egy percben Tanácsi vezetők nyilatkoznak Telefonon kértünk egy- egy perces interjút ta­nácsi vezetőktől, s az­iránt érdeklődtünk, mit tartanak az 1970-es év legnagyobb eredményének lakóhelyükön, s mi lesz az 1971-es esztendő nagy feladata? íme, az interjúk: Jobb művelődési feltételek Búza Dezső, a Kiskun- halasi Járási Tanács V. B. elnöke: — Az elmúlt év nagy eredményeket hozott járá­sunkban. Mélykúton az Üj Élet és a Béke Termelő- szövetkezetekben megkezd­te működését egy-egy, évente 15, illetve egy 10 ezer hízót kibocsátó ser­téshizlalda. Kunfehértón működésbe lépett a 130 millió forintos beruházási költséggel épült borkősav- üzem. Ami a művelődési agaz« - tot illeti, büszkén mond­hatom, hogy Kiskunmaj- sán és Jánoshalmán 8—8 tantermes új gimnázium nyílt meg 1970-ben, Szán­kon négytantermes álta­lános iskolát avattunk. Hu­szonegy községünkből 13- ban befejeződött a tanyai iskolák körzetesítése és 72 százalékról 82-re emelke­dett a szakrendszerű okta­tásban résztvevők aránya. — Az 1971-es esztendő­ben Mélykúton megkezdő­dik a községi vízmű épí­tése, négy nagyközségünk­ben OTP-lakások szerve­zését és építését kezdjük. Három helyen — Kisszál­láson. Tompán és Borotán kultúrházbővítést terve­zünk. Nincs mérleghiáuyos tsz Dr. Nagy Károly, a Ba­jai Járási Tanács V. B. el­nökhelyettese: — Az 1970- es év munkája alapján nem lesz a járásunk terü­letén mérleghiánnyal záró termelőszövetkezet. Ez an­nál inkább nagyszerű do­log, mert elég komisz idő­járás volt. A mezőgazda­ságról szólva elmondhat­juk, hogy jó évet zárunk. A másik „nagy eredmé­nyünk”, hogy átadtunk négy közös beruházásban épült művelődési házat, s! hamarosan megnyílik a j bácsalmási is. Ezeket az ] OTP, a Moziüzemi Válla-1 lat, az ÁFÉSZ-ek és a he­lyi tanácsok erőfeszítése hozta létre. — Jövőre, vagyis 1971- ben szeretnénk tovább lép­ni az iparszerű sertéshiz- ! laldák építése, üzembe he- I lyezése tekintetében. De legnagyobb, s legfontosabb munkánk a tanácsi válasz­tás, majd azt követően a községi tanácsok jó felké-; szítése a nagyobb önálló-1 ságra. illetve az önálló- i ság megerősítése. A legnagyobb járás Bene András, a Kecske- ! méti Járási Tanács V. B. I elnöke: — Legnagyobb eredmé-: nyün-k, hogy a harmadik j ötéves terv utolsó évének j előirányzatait teljesítettük, j A közigazgatási átszerve-j zéssel járó feladatok sok j gondot, muríkát adtak ne­künk, hiszen így járásunk a legnagyobb járás lett a me­gyében: 24 község — ebből 8 nagyközség — 105 ezer la­kossal. A járásban 60 szö­vetkezeti egység működik, ez meghatározza a terület jellegét is. A kedvezőtlen időjárás, a tiszai árvíz el­hárítása, majd a helyreál­lítás kemény helytállást követelt —, de ezt megol­dottuk. — Sikerült előbbre lép­ni a kulturális, szociális és egészségügyi ágazatban is. Jól gazdálkodtunk a fej­lesztési alappal, bevételi tervünket 200 százalékra teljesítettük, ami összesen 56 millió forintot jelent. Ehhez jött még a lakosság 21 milliót érő társadalmi munkája. Büszkén mond­hatom. hogy a kecskeméti járásból indult a később országos méretűvé nőtt „Televíziót minden iskolá­nak” mozgalom. Mi 50 is­kolába kaptunk tévét, 26 külterületi iskolát pedig villamosítottunk a mozga­lom során. — Az 1971-es év leg­nagyobb feladata a IV. öt­éves terv „indítása ’. A já­rási pártértekezlet határo­zatainak megfelelően to­vább fejlesztjük az egész­ségügyi, kulturális és szo­ciális ágazatokat, erősítjük a közös gazdaságokat, újabb községekben építünk vízhálózatot, bővítjük a hétközi diákotthonokat. Öt év alatt 3470 lakás Reile Géza, a Kecskeméti Városi Tanács V, B. el­nöke : —* Jóleső érzéssel vették tudomásul tanácsaink, hogy az MSZMP X. kong­resszusa igen nagy fon­tosságot tulajdonított a ta­nácsi munkának, s úgy j szabta meg a feladatokat, hogy azok egyben a helyi tanácsok önállóságát és fejlődését biztosítsák. A III. ötéves tervidőszakra szóló feladatainkat teljesí­tettük. Ezen belül a leg­nagyobb eredménynek tart­juk, hogy lakásépítési ter­vünket 33 százalékkal túl­tel iesítettük, s a tervezett 2670 lakás helyett 3470 épült a városban öt év alatt, — Ami az 1971-es évet illeti, azt szeretném, ha a központi szervek foko­zott lehetőségeket teremte­nének a szocialista város- politika érvényesüléséhez. Ezt segítené, ha a megye- székhelyek városai a me­gyei város kategóriájába kerülnének. Az önállóság jegyében Szabó István, a Kalocsai Járási Tanács V. B. titká­ra: — Elsősorban a járás j északi területének iparfej-1 lesztését említeném, közü­lük is Dunavecsét. ahol tavaly nyolcvan nő talált munkát a Pamutfonó te­lepén, amit jövőre még bő­vítenék Megemlítem azt is, hogy az 1969-es évi eredmény ek alapján a nagyközségek kategóriájá­ban Hajós első díjat kapott a településfejlesztési ver­senyben, Dunaszentbene- dek pedig a községek kö­zül ugyancsak első lett. Ugyancsak 1970-ben adták át az új, modern iskolát Fajszon, Bátyán felépült a művelődési otthon. — Az 1971-es év nagy feladata lesz nálunk is a helyi tanácsok önállóságá­nak erősítése, ezen belül a nagyközségek tanácsi szak- igazgatási szerveinek, illet­ve azok munkájának ki­bontakozása. Egymilliárd értékű mezőgazdasági termék Csizmadia Tibor, a Kis­kőrösi Járási Tanács V. B. elnöke: — A rossz időjárás elle­nére a járás mezőgazda­ságának termelési értéke megközelítette az 1 mil­liárd forintot. Az ipar ter­melési értéke pedig ennek mintegy 40 százaléka. A településfejlesztés terüle­tén 1970-ben elkészült a kiskőrösi szennyvízlevezető csatorna első szakasza, 162 személyes kollégium nyílt meg, iparitanuló-iskolát avattunk. December 30-án adtuk át a 12 vagonos sü­tőüzemet Kiskőrösön, — A következő év, 1971 legnagyobb feladata az or­szágos vitát kiváltott Pe- tőfi-ház környékének ren­dezése, illetve ennek a munkának a megkezdése lesz. Ezt 1972. december 31-re befejezzük, a költő születésének 150. évfordu­lójára. Ekkor az avatással egybekötve országos ün­nepség lesz Kiskőrösön. Az eredményekhez gra­tulálunk, a tervekhez pedig jó egészséget kívánunk. G. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom