Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-10 / 289. szám

«. oldal 1370. december 10, csfltörtöK Szabad idő Faj szón II. Háztáji vagy tanulás? Az új szövetkezeti tör­vény módot ad a háztáji gazdálkodás szerepének nö­velésére, tehát ezzel, mint lehetőséggel, mennyire él­het Fájsz parasztsága? A tény az, hogy egyre csök­kenő mértékben. A háztáji legnagyobb ellenfele — a családi művelés. A vállalt terület megmunkálása semmilyen körülmények között nem szenvedhet csorbát. Ha valaminek el kell maradnia, az csak a háztáji lehet. Bár a meg­szokás nagy úr, s így a háztáji parcellák nagy ré­szének egyik-másik sarka még mindig helyt ad a fű- szerpaprikának, de ez a te­rület évente rohamosan fogy... A közösből való 50 százalékos vállalás ugyanis kifizetőbbnek bizonyul. Átalakuló udvarok Újabban már a háztáji kukoricatermesztéstől is szabadulni igyekeznek. Oly módon, hogy nem igénylik a külön parcel­lát, inkább hozzászámítják a vállaláshoz, a tag azzal együtt műveli meg és ta­karítja be, azzal a különb­séggel, hogy a háztájinak minősített hányad teljes termése az övé. Ez a kö­zösnek is előnyös, mivel külön szállítási igény nem merül fel. Jövőre a háztá­ji részesedés nagyobb há­nyadát ily módon bonyolít­ják le. A válságra leginkább a háztáji állattartás nagy­mérvű hanyatlása figyel­meztet. Noha a szarvas­marhatartás Fajszon soha­sem dívott különösebben, azért egy közepes nagysá­gú tehéncsordát itt is ki­hajtottak a legelőre. A háztáji tehenek száma je­lenleg jó ha az ötöt eléri! De 1969-ben a tagságnak majdnem az egyharmada sertést sem hizlalt, még saját szükségletre sem. In­kább megvásárolták más községben. Ez utóbbiak közül az idén, a, hízók pia­ci árának emelkedése miatt, többen visszatértek a saját hizlaláshoz, de a folyamat hosszabb távon a háztáji sertésólak megüre- sedéséhez vezet. A mostani udvarok már most sem nagyon emlé­keztetnek a régi parasz- portákra. Az itteni, kis te­rületű, átlag 160 négyszög- öles porták is mintha tá­gasabbá váltak volna; leg­többjükön már szőlőluga- sok, zöldséges és gyümöl­csös kertek díszlenek. A baromfiudvar hátúira szo­rult, de akad már olyan parasztház (?) is, ahol ba­romfit sem tartanak.., Feltételes módban Mindez a szabad idő meg- nagyobbítására irányuló tudatos törekvéssel volna magyarázható? Nem való­színű. Inkább az a felis­merés húzódhat meg mö­götte, hogy a közösben el­érhető jövedelem, azonos mértékű elfoglaltságra „ve­títve” is nagyobb, mint a háztájival való bibéiődés- ből származó. Lépjünk tovább! Ha a közös ilyen hegemóniát gyakorol a háztáji felett, feltételezhető volna, hogy a nagyüzem különböző ágazatai a szakképzettség megszerzésére ösztönözze­nek. Vagyis elvárható volna, hogy a tagság je­lentős hányada a háztáji állatok gondozása helyett. szakkönyveket és folyóira­tokat bújjon üres óráiban. Ám errőd csakis feltételes módban beszélhetünk. Egyrészt azért, mert a csa­ládi művelés rendszere némileg ellenáll az átütő erejű gépesítésnek, műsza­ki, technikai fejlesztésnek. Igaz viszont, hogy erre kényszeríti a szövetkezetei a meglehetősen nagy tag­létszám eltartása, méghoz­zá nem is akármilyen ní­vón. Bármily furcsán hang­zik is, de az az igazság, hogy a kézi munkaerő túl­súlya ebben a gazdaság­ban kifizetődik. A magya­rázat abban rejlik, hogy a gazdaság igényes kultúrá­kat termeszt nagy terüle­ten. Tanfolyam indul Másrészt éppen a közös munkával járó nagy elfog, laltság és magag jövede­lem fékezi a tanulási ked­vet. „Minek tanulnék, amikor így is jóval na­gyobb a jövedelmem, mint a falu legtöbb értelmisé­giének?” — kérdezheti a fajszi állatgondozó, gőgös önelégültséggel, de mind kevesebb joggal. Mert tény, hogy a szövetkezet­ben szakképzés már négy­öt éve nem volt, de az utóbbi két esztendőben a dolgozók esti iskolájának sem volt jelentkezője, no­ha távolról sem rendelke­zik még mindenki a nyolc általánossal. Szerencsére a tsz vezetői felismerték, hogy a telep korszerűsíté­se, szakképzett gondozók hiányában, kudarcra ítélt vállalkozás, s ezért már a tél folyamán pótolják a mulasztást. Harminc sze­nos, nem a legszerencse- sebb hányban. A múlt fa­lusi kiskocsmái, bár csak azok szamára voltak nyit­va, akiknek italra tellett, törekedtek a bensőségesség felkeltésére, a vendégek ottmarasztalására. A mos­taniak szegényes, sivár be­rendezése, légköre inkább taszít, mint vonz, időtöl­tésre nem alkalmasak, csak arra, hogy a betérők felhajtsák a maguk félde­cijét, vagy korsó sörét, s már menjenek is tovább. Paradox módon leginkább azért taszítanak e „ven­déglátó létesítmények”, mert ezeknek is kialakult a „törzsközönségük”, a fa­lu legalacsonyabb művelt­ségi nívón álló rétegeiből verbuválódva. A fajszi át­lagpolgár ilyen környezet­ben pár percnél hosszabb időt nem hajlandó eltölte­ni, a fiatalság egy része, pedig csak szombat és va­sárnap keresi fel a kisven­déglőt is, mert akkor ze­nét is lehet hallgatni. Az igényesebbek és a módo­sabbak inkább Kalocsára „ugranak be”, saját gépko­csival. A mozi, ez a legplebeju- sabb szórakoztatási, műve­lődési intézmény, végvo- naglását éli a községben. A művelődési ház nagyter­mében többnyire üres széksorok előtt történik a vetítés, illetve pár tucat diák, iskolás gyerek alkot­ja a „nézőközönséget”. Még a négy alkalommal vetített Helga című nyu­gatnémet filmet is csak annyian nézték meg össze­sen, akik egyszerre sem töltötték volna meg a ter­met. Bált rendezni? Még a zenészek díja sem térül meg. A fajsziak már csak a lakodalmakban táncolnak. (Folytatjuk) Hatvani Dániel mély részvételével állatte­nyésztő szakmunkásképző tanfolyamot szerveznek, s teszik ezt úgy, hogy az ott dolgozók részére, 50 éves koron alul, kötelezően elő­írják a képesítés megszer­zését. A módszer, bár van némi adminisztratív „stich- je”, elismerést érdemel; a holtpontról mindenképpen ki kell mozdulni. Lehetsé­ges, hogy a résztvevőkegy bizonyos hányada immel- ámmal fog tanulni, de re­mélhetőleg a telepen nem ők lesznek a „mérce”. És talán az is remélhető, hogy a többi ágazatban is sor kerül majd tanfolya­mok szervezésére, s a ké­pesítéssel rendelkezők megbecsülése elérj azt a fokot, hogy egymagában is képes lesz felébreszteni a tanulás iránti szunnyadó vágyat. De addig? Sivár italboltok A fesztelenebb időtöltés­hez Fajszon „rendelkezés­re áll” 3 italbolt és egy press/.órészleggel kiegészí­tett kisvendéglő... Kezd­jük ott, hogy ezek funk­ciója — korántsem csak fajszi jelenségről van szó! — a múlthoz képest gyö­keresen megváltozott. Saj­A neg;?edik ötéves terv számadataiból AZ EGY FŐRE JUTÓ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA (1970-1975) 1970=100 ^.13*0 k8/f6 58.9 90,0 Húsfélék (hallal együtt) • 3290 3190 Cukor Tej-és tejtermék Burgonya Zöldség e (vaj néaül) / s. Állati eredetű Termelő szolgáltatás 1975 fehérje Gyümölcs 106 ) Fehérje összes kalőria Az egy főre jutó napi tápanyag­fogyasztás 1970-ben és 1975-ben IUI Kalória (cal.) Fehérje (gr.) ebből állati eredetű Élelmiszerek Vegyes iparcikkek Ruházat _ ................... É lvezeti cikkek A lakosság közvetlen anyagi fogyasztásának szerkezeti változásai 1970-75 között (1968. évi áron) Mindig Szombat van. Megyénk egyre több üzemében szabadnap ez, amikor a dolgozók a kettős „ünnep” jóvoltából a megérdemelt pihenés óráit élvezhetik. A Bács-Kiskun megyei Társadalombiztosítási Igaz­gatóság üzemellenőrzési osztályán viszont a szom­bat a „legerősebb” mun­kanapok egyike. Az ellen­őrök ugyanis — az osztá­lyon dolgozóknak mintegy a háromnegyed része — a hét folyamán állandó kül­szolgálaton vannak. Ilyen­kor, hét végén keresik fel a központot, hogy beszá­moljanak tapasztalataikról, számot adjanak heti mun­kájuk eredményéről. — Kevesen vannak tisz­tában azzal, vajon mi is ennek az osztálynak a fel­adata — kezdjük beszélge­tésünket Lapp Jenő osz­tályvezetővel. — Miben is áll az ellenőrök tennivaló­ja? — Munkánk lényege: fo­kozott gonddal ügyelni a társadalombiztosításban részt vevők törvényes jo­gainak érvényesítésére, s egyúttal figyelemmel kísér­ni a szolgáltatások — csa­ládi pótlék, táppénz, úti­költség stb. — összegének időben való folyósítását. A társadalombiztosítás köré­nek kiterjesztésével nő az ellenőrök munkája is. A nagyobb feladatoknak csak­is a szakma szeretetével, s a szakképzettség mara­déktalan elsajátításával tudnak eleget tenni. Az ellenőrzés tsz-ektől a vállalatokon át a magán- munkáltatókig minden olyan szervre kiterjed, amely alkalmazottakat foglalkoztat. Az ügyiratokat intéző el­lenőrök csoportja motoron járja a megyét. Olykor egész héten át távol van­nak családjuktól, vagy ko­ra hajnalban indulnak és késő este térnek haza. Nemegyszer hóban, sárban, úttalan utakon jutnak cél­jukhoz. Főként a nyug­díjügyiratok kivizsgálása bonyolult munka. Eseten­ként több személy meghall­gatására is szükség van a munkaviszony bizonyításá­hoz. De az ellenőrök mun­kaköréhez tartozik a dolgo­zók panaszainak megvizs­gálása, vagy a rendelkezé­seket megsértők elleni el­járás lefolytatása is. Az ed­dig elmondottakból talán fogalmat alkothatunk az „ügyiratosok” munkájának sokrétűségéről. J. T. 2. — Jó, vesszen a kultúra. — Ugyan — tiltakozik hevesen. — Nem erről van szó. Biztosan gyönyörű dolgaik vannak, már vettem is néhány albumot a maguk szép fővárosáról. Dehát most oly kevés az időnk és én nagyon szeretnék eljutni... — Hova? — Olyan helyekre, ahol emberek ügyeit intézik. — Bocsánat, nem értem. Miféle emberek miféle ügyeit? — Mindegy. Olyan hivatalokra gondolok, ahová be­mehetünk külön engedély nélkül. Borzasztóan szeret­ném látni, mikor egy tisztviselő egy ügyféllel foglal­kozik. Vagy sok tisztviselő sok ügyféllel. Az csodás volna. Ahol tárgyalnak, esetleg még veszekednek is. Meg lehet ezt csinálni? Hát erre most mit feleljek? Ez a tündér ilyen he­lyekre kívánkozik. Külföldön! Átutazóban! Klinikai eset, sajnos. — Nálunk a vendég óhaja — parancs! — mondom. Miközben kifizettem a két feketekávét, tervet ké­szítettem magamban e különös lány különös kérésének teljesítésére. Nagyvonalú plánumot. Az IBUSZ-kiren- deltség nincs messze, elsőnek oda kukkantunk be, a többit majd meglátjuk. Percek alatt odarepített öt­százas Fiatom. Bevonultunk, körülnéztem. A helyiség kétharmadán végighúzódó félköríves pult mögött három ifjú éc egy kevésbé ifjú hölgy, meg egy Krisztus szakáll"1- fiatalember. A pult innenső oldalán tucatnyi érdeklő dő, utazni vágyó kliens. — Hát eddig eljutottunk — állapítom meg elége­detten. — Ez egy utazási iroda, amint látja a plaká­tokból. Mi a további teendő? — Azt csináljuk — súgja Lins kisasszony izgatot­tan —, hogy leülünk a sarokba, ahhoz az asztalká­hoz, úgy teszünk, mintha a prospektusokat nézeget­nénk, közben maga lefordítja nekem, hogy miről tár­gyalnak az emberek. Helyet foglaltunk Fülelek, figyelek, jelentek. — Az a fiatal házaspár Olaszország után érdeklő­dik. Felelet helyett kapnak egy füzetet, olvassák el, abban minden benne van. — És az az idős, fehér hajú hölgy? — faggat lázasan csillogó szemmel Lins kisasszony. — ö miért van ■úgy felháborodva? — Nem mehet augusztusban autóbusszal Romániá­ba, Kolozsvárra. Betelt a létszám. A Krisztus-szakál­las fiú azt ajánlotta, utazzék Csehszlovákiába, a Csor­ba tóhoz, az sem kerül többe, ott is pompás a kilátás és abban a csoportban van még szabad hely. A néni viszont a bátyját szándékozott volna meglátogatni. Most azt magyarázza éppen, hogy a fivére Kolozsvá­rott • él, nem pedig a Csorba tóban. Nyugdíjas iskola- igazgató, nem pedig tükörponty. — Pompás... Elmehetnénk esetleg még más hiva­talokba is? — Természetesen. Mi mást is csinálhatna egy ma­gyar újságíró és bájos dán kolléganője e szép nyári délutánon, minthogy sorra betér a leghangulatosabb budapesti hivatalokba? Addig mulassunk, addig élvez­zük az életet, amíg fiatalok vagyunk. Karonfogtam, kivezettem az IBUSZ-iroda termé­ből, az Emké-nél átfurakodtunk az aluljárón, két percbe sem tellett, és már ki is kötöttünk a körúti postahivatalban. Az itteni élet is rendkívül tetszett neki. Kipirult, alsó ajkát még sűrűbben szívta be. Orrcimpái meg­rebbentek a gyönyörűségtől, amikor a csekkbefizető ablak előtt összeveszett a pénztárosnő egy kopasz, iktatáskás férfival, aki nem jól töltötte ki az űrlapot. '6 honi szokás szerint a vitába gyorsan bekapcsolód­ik mások is. Buzgón, de kissé tompítva fordítottam a különböző ajánlatokat, költői képeket és hasonla­tokat, amelyek a szembenálló felek részéről elhangzot­tak. ■ (folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom