Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-09 / 288. szám

0. oMai W7Ö. december 9. szerda Napirenden: a tanácsi munka korszerűsítése I. Áz önállóság útján Kunszállási próbálkozások Hol tudják legjobban, hogy X községben a ta­nyavilágba kell-e sürgőseb­ben bevezetni a villanyt, vagy a falu közepén terve­zett új fúrott kútra van-e előbb szükség? Látszólag naiv kérdés, és könnyű rá felelni: hát persze, hogy mindezt X községben tud­ják legjobban, ugyan hol másutt ismernék annyira a falu problémáit, örömeit és gondjait, mint ott, hely­ben? Mindez ma már termé­szetesnek tűnik. Nem is olyan régen azonban a leg­kisebb községi beruházás­hoz, a falu határát túl nem lépő rendelkezéshez is a felsőbb szerveket kellett megkérdezni — szinte mindenhez előzetes enge­délyre volt szükség. Népképviseleti szerv A helyi tanács — állam­igazgatási, népképviseleti, és önkormányzati szerv. Ál­lamigazgatási funkciója ab­ban áll, hogy az egész or­szágra — vagy akár az il­lető megyére, járásra — vonatkozó törvényeket, ren­deleteket, illetve a maga­sabb szintű tanácsok ren­delkezéseit a maga terüle­tén végrehajtja. Vagy más szóval: gondoskodik a szo­cialista törvényesség meg­tartásáról abban a község­ben, városban, megyében, amelynek lakosai megvá­lasztották. S éppen azért, mert megválasztották — népképviseleti szerv. Nem csak végrehajtja a felsőbb intézkedéseket, de joga és kötelessége úgy végrehaj­tani, hogy azzal választói­nak, az illető terület lako­sainak érdekeit szolgálja. Ez persze nem ütközhet a magasabb, országos érde­kekkel. A párt Központi Bizott­sága és a kormány az év első felében foglalkozott a tanácsok önállóságának to­vábbfejlesztésével, az új tanácstörvény kidolgozásá­nak időszerűségével. Húsz évvel az első tanácsok megalakulása után valóban elérkezett a korszerűsítés ideje. Ehhez tartozik az is, hogy a tanácsok legyenek önkormányzati szervek. Ezernyi példát lehetne rá találni: mi minden lehet — ha megfelelő képességű és képzettségű emberek áll­nak a tanácsok végrehaj­tó bizottságainak élén — helyileg jól, a korábbinál jobban elintézni. Ők tudják legjobban A helyi vezetők ismerik legjobban a községükben, városukban jelentkező igé­nyeket — s ami ennél is fontosabb: az ottani em­bereket, akikkel naponta találkoznak, akikkel' örö­meik — gondjaik is azono­sak. Űk tudják legjobban, mikor és hol van szükség valamilyen kommunális be­ruházásra; hol és kinek kell sürgősen segíteni, mert nehéz szociális helyzetbe került; kell- vagy lehet-e új iparengedélyt kiadni; mi­lyen a közbiztonsági hely­zet és így tovább. (Egyet­len, de jellemző példa, azóta, hogy a szabálysérté­si ügyeket első fokon a köz­ségi tanácsoknál tárgyal­ják, az ilyen esetekben ho­zott határozatok ellen 50 százalékkal kevesebb fel­lebbezést nyújtottak be. Minden bizonnyal éppen azért, mert a helyi ható­ságok minden körülményt alaposabban tudnak mér­legelni, mielőtt határozatot hoznak.) Több éves, megfontolt in­tézkedéssorozat eredménye a tanácsok önállóságának mai helyzete. Eredmény — de korántsem végeredmény. Az egész országnak, min­den állampolgárnak érde­ke, hogy a jövőben az or­szágos vezető szervek, a minisztériumok, főhatósá­gok többet és jobban fog­lalkozhassanak valóban or­szágos jelentőségű ügyek­kel és hogy a helyi dolgo­kat azok legjobb ismerői intézzék. Ennek a felisme­résnek jegyében utasította a forradalmi munkás-pa­raszt kormány a miniszte­reket: rövid időn belül döntsék el, minisztériumuk hatásköréből mit célszerű átadni a tanácsokhoz. A miniszterek javaslatai nyo- mány a közeli jövőben szá­mítani lehet arra, hogy újabb területekkel bővül a helyi tanácsok hatásköre, további ügyeket lehet hely­ben elintézni. Lesznek olyan ügyek is, amelyek legfőbb intézője a jövőben a minisztérium helyett a megyei tanács lesz. Hármas funkció Lényeges változások lesz­nek a megyei tanácsok fel­adatkörében. Eddig — és még ma is — a munkaidő­nek bizonyára nagyobbik részét náluk a községi-já­rási ügyek felülbírálása —, olykor egészen kis, helyi kérdések eldöntése — vette és veszi igénybe. A jövő­ben a megyei tanácsok hármas funkciót töltenek be: egyrészt a kormány in­tencióit közvetítik, rendel­kezéseit hajtják végre, más­részt a hozzájuk tartozó já­rásokat és városokat kép­viselik a kormány, illetve a központi szervek előtt, harmadrészt pedig a me­gyei tanács feladata lesz a több települést érintő, re­gionális intézmények kiala­kítása és fenntartása, (Ids tartoznak például az üdü­lőövezetek, amelyek több község, sőt járás területét ölelik fel.) Mindez nem gyökeres fordulat, hiszen évek terv­szerű munkája előzte meg, mégis határozott előrelé­pés a tanácsok tényleges önállóságának útján, vagy ha úgy tetszik; — korsze­rűsítés. Az országgyűlés ál­tal most törvényerőre emelt választójogi módosí­tásokkal minden állampol­gárnak fokozottabban lehe­tősége lesz, hogy azokat válassza a helyi államigaz­gatási, népképviseleti és önkormányzati szervekbe, akiket legalkalmasabbnak tart a megnövekedett fel­adatok ellátására. Olyan emberekre van szükség, akik önállóan intézkedni tudnak és mernek, hiszen a szélesedő hatáskör a fe­lelősség megnövekedésével is jár. A helyi tanácsok az elmúlt évek során egyre in­kább „hözzánőttek a fel­adatokhoz”. A következő évek viszont. — ennél ' a hasonlatnál maradva — to­vábbi rohamos növekedést kívánnak meg. Helyi és or­szágos érdekből egyaránt. Várkonyi Endre (Következik: Szakszerűen, demokratikusan.) A hagyma csomagolá­sánál és tisztításánál hat­van asszony dolgozik. Az egyik csoport 25 kilogram­mos zsákokba csőmagolja az exportra kerülő fűszer- növényt, a másik a szom­szédos helyiségben, ládá­kon ülve, tisztítja a kon­zervgyárnak. Seres József, segédüzem- ág-vezetővel az Alkotmány Termelőszövetkezet jelen­legi gondjairól beszélge­tünk, miközben a raktár- helyiségeket járjuk. Ládák, zsákok katonás sorrendben. A Hungarofruct-tai kötött megállapodás szerint 35 va­gon hagymái tárolnak, eb­ből 20 vagon megy export­ra, a többi ipari feldolgo­zásra. — A külkereskedelmi vállalat 150 ezer forint bért fizet a tárolásért — magyarázza Seres József — termelőszövetkezetünk tag­ja a szövetkezeti kereske­delmi irodának. Jól együtt tudunk működni — az iro­da közvetítésével — a Hun- garofruct-tal. Ez különösen azért hasznos nekünk, mert ilyenkor is tudjuk foglal­koztatni asszonyainkat, lá­nyainkat Kunszálláson ki­lencszáz családnak kell megélhetést biztosítani. Kecskemét közelsége azon. — Mit találtál a levesben?! ban gyakran nehezíti a munkaerőgondokat, hiszen az egyre fejlődő üzemek, a jó kereseti lehetőségek vonzzák a fiatalokat Ezért is teremtettek több melléküzemágat. Hetvenen dolgoznak a pálinka pa­lackozásánál. Két és fél ezer hektoliter aromás italt töltenek apró üvegekbe a kis. és nagykereskedelem számára. Kunszállási Tüzes néven, saját termésű bo­rukat maguk palackozzák. Mintegy kétezer hektót töl­tenek üvegekbe. A keres­kedelmi iroda közvetítésé­vel máris eladtak ezer hektolitert. A tésztaüzemben 25 asszony “ és lány dolgozik. Jelenleg ugyan átcsopor­tosították a munkaerőt a pálinka palackozásához. Most ott sürget a szállítás, ízléses csomagolásban ju­tott el a fogyasztókhoz a kunszállási ügyes kezű asszonyok munkájának eredménye: a finom házi­tészta. A tervezett 72 he­lyett 120 máasát készítet­tek, de olyan nagy az ér­deklődés, hogy jövőre már 200 mázsát gyúrnak. — Jelentős a háztáji áru­termelése —állítja Seres József — 150 vagon árut értékesítettünk a közösből és a háztájiból az idén. A zömét a kereskedelmi iro­da közvetítésével. A felvá­sárolt termékek csak mint­egy 15 százalékát adtuk el saját standunkon. Nálunk a háztájiban so­kan kertészkednek. Szép mennyiségben vásároltunk fel paprikát, paradicsomot, gyümölcsöt a tagoktól. Sár­gabarackból például 20 va­gonnal. A termelőszövetke­zetnek nagyüzemi zöldség- kertészete is van, amely­nek áruit szintén az irodán keresztül értékesítjük. A melléküzemágakból szár­mazó tiszta jövedelem 3 millió forint körül lesz. Dicséretesek ezek a próbálkozások. Ügy tű rik, hogy a kunszállási Alkot­mány Termelőszövetkezet­ben sikerült megoldani a Ingok nagy részének fo­lyamatos foglalkoztatását. Az asszonyok, lányok, fia­talok megtalálják ilyenkor késő ősszel, illetve télen is kereseti lehetőségüket. Te­vékenységükkel egyúttal elősegítik a közös gazdaság jövedelmének növelését is. K. S. OLVASÓINKÉ A SZÓ Több félkész ételt, mirelit árut A darabolt, konyhakész baromfi, a háziasszonyok kedvence lett. Változatosan készíthető, jó ízű és vi­szonylag olcsó. Nem így a körítés, a főzelékek és mártások. Az évekkel ez­előtt forgalomba hozott nyers szalmaburgonya pél­dául eltűnt az üzletekből. Eltűnnek a mirelit mártá­sok, az üveges konzerv- spenót, és a mirelit tök, csak az üveges változat lé­tezik, amely nagyon sava­nyú. Gondoljon az élelmi­szeripar a dolgozó asszo­nyokra, akik gyorsan és olcsón szeretnék családjuk vacsoráját elkészíteni. Gyártsanak nagyobb vá- lastzékban mirelit, és kon­zerv félkész-, készételt. Máté Zoltán Városföld Füst és korom Kecskemét, ama, „elátko­zott” részén lakom, ahol a máriavárosi állomásra ér­kező füstös vonatok mel­lett, a fedett uszoda sűrű kormot okádó kéménye is szennyezi a levegőt, mér­gezi az életet. A mozdo­nyokkal még csak kibékül­nék, egyrészt megtanultam már a menetrendet, s érke­zésük előtt gondosan be­csukjuk az ablakokat. Uszódi lakodalmak — A háztájiban jó kie­gészítő jövedelemforrás, a faluban majd minden há­ziasszony hizlal kacsát vagy libát — jegyzi meg Nagy Zoltán, a helybeli tsz üzemágvezetője. — Volt alkalmunk le­mérni — felelem. — Talál­koztunk asszonyokkal, akik patyolattiszta konyharuhá­val takart kerek kosarak­ban vitték az árut az átve­vőhelyre. Az első . ilyen asszonycsoporttól meg is kérdeztem: Lakodalmi ké­szülődés talán? — Isten őrizz! — vágja rá hirtelen tréfás-komo­lyán Nagy Zoltán. — Ki­ürült a buksza, annyi volt a lakodalmunk az idén! * — Az anyakönyv hű kró­nikása a helybeli házas­ságkötéseknek. Vajon mit őriz meg az idei évről? — Rögtön belelapozunk — készségeskedik Kalapos Zoltánná vb-titkár és már sorolja is: — Kettő, négy ... tizen­öt..,. tizennyolc.,, húsz. Húsz pár! Ezerhatszáz- negyven lakosú községünk­ben ez rekordnak számít. Tavaly például csak tizen­két pár kötött házasságot, de három pár közülük a meglettebb korú nemze­dékhez tartozott. Az idei­ek viszont csupa fiatalok. S ami érdekes: a menyasz- szonyok egy kivételével mind uszódiak. Miért ér­dekes ez? Mert falunkban kevesebb a férfi, mint a nő, s a vőlegények többsé­ge máshová való, Foktőre, Bátyára, Kalocsára, stb. Mindössze heten mentek hozzá helybelihez... A té­nyékhez' tartozik azonban, hogy miközben nyolc me­nyecskét vittek a faluból, csupán egyetlent hoztak... — A legfiatalabb meny­asszony? — Nemes Mária, 16 éves. A „legidősebb” pedig 26 éves. — S a vőlegények? — A „legöregebb” 1940- es, a legifjabb 1950-es szü­letésű ... S még hadd mondjam el, hogy a legtöbb számszerűit öt lakodalom októbej-ben volt, májusban, szeptemberben és novem­berben három;—három, júli­usra egy, augusztusra pedig kettő esett. Volt esemé­nyünk tehát bőven, mert községünkben ugyancsak megadják a módját! Mit jelent ez a gyakor­latban, íme, csak kis „íze­lítő” belőle: Igazi a lagzi, ha mind a lányos, mind a vőlegényes háznál tartják, kétszázas—háromszázas vendégsereg részvételével. Gyakorlatilag ez szinte az egész falut jelenti. Ehhez méretezettek az előkészü­letek is. Már egy héttel a lakodalom előtt a két ér­dekelt család otthonába zarándokol a rokonság, a koszorús lányok és legé­nyek. És természetesen senki nem megy üres kéz­zel. összehordják a tyúkot, tortát, lisztet, vajat, cuk­rot stb.-t, ami a lakomá­hoz szükséges. A nagy na­pon pedig mindkét háznál még külön összegyűlik a fiataloknak szánt ajándék. S az már magától értető­dő, hogy ilyenkor minden­ki gavallér. Azért, hogy könnyebb legyen a fiata­lok dolga az új élet küszöbén, s egy kicsit azért is, hogy... Szó, ami szó, egy-egy la­kodalom az egész falu ügye. Tekintettel a község- nyi vendégseregre, érthető, hogy akad téma, kiérté- kelnivaló is bőven. Persze, csak a következő lakoda­lomig. Mert aztán újra kezdődik. — Ha meggondolom, hogy valamikor, a mai nagymamákat úgy adták férjhez, hogy a vőlegény vagyonilag pontosan illő legyen, úgy pillanatra sem vitás: a mai lakodalmak sokkal kedvesebbek, csa- ládiasabbak. Mert falura- szóló a család — jegyzi meg elgondolkodva Kala­pos Zoltánné. — Mivel a hajdanról tett említést, hogyan fest a fi­atalok indulása anyagilag? Akadt-e az ifjú házasok között, aki például saját házába költözött? — Akadt bizony, nem is egy. Ha jól számolom, hat házaspár kezdte az életet saját családi fészekben. P. L Másrészt még mindig a ki­sebbik kellemetlenséget je­lentik ahhoz képest, amivel az uszoda mögötti, félelme­tes kémény szolgál. Miként ősszel a vándormadarak, úgy röpködnek környékün­kön az olajos koromdara­bok, s telepszenek rá fris­sen mosott fehérneműre, erkélyre, az életünkre. Amikor egyre több szó esik a levegő szennyezettségéről, illetve tisztaságának meg­őrzéséről, miért van szük­ség egy ilyen ősi technika szerint üzemelő, s a város amúgy is füstös levegőjét tovább szennyező „bosszú­ságforrásra”? Z. P. Kecskemét, Tatár sor Balesetveszély Számunkra ismeretlen vállalat csöveket fektetett le Kecskeméten, a Jókai ut­cában, a Sétatér és a Ka­zinczy utca szakaszán. A csövek elhelyezése után az ott dolgozók visszadobálták a földet a csövekre, a szi­lárd útburkolatot azonban nem állították helyre. A személy- és teherautós mindjobban kikoptatják ezt a földsávot, a kátyú mé­lyebb, egyre veszélyesebb lesz. Jómagam láttam ezen a helyen az elmúlt napok­ban két. teherautó összekoc­canását, szerencsére, mind­kettő fékezett, így a bal­esetből kár nem szárma­zott, de mi lesz, ha esik, havazik, ködös lesz az idő, a földsáv pedig még to­vább mélyül. M. Z. Kecskemét

Next

/
Oldalképek
Tartalom