Petőfi Népe, 1970. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-09 / 288. szám

t oldal 1370. december 9. szerda ' Kétezer Az egyik mélykúti termelőszövetkezet­ben szerencsétlenül járt egy negyvenhat éves asszony. Védőburkolat nélküli gép mellett dolgozott, s a gyorsan forgó be­rendezés elkapta. Amikorra a gépet leál­lították, már nem lehetett rajta segíteni. Meghalt. A tragikus esemény mélyen megrázta a termelőszövetkezet közvéleményét. Egy család árván maradt, a nagyobb közös­ség pedig szegényebb lett egy jól dolgozó tsz-taggal. 1970. háromnegyedévében kétezernél több üzemi balesetet jegyeztek fel Bács- Kiskun megye szövetkezeti gazdaságai­ban, s ezek közül tizenkettő halállal vég­ződött. A körülményeket vizsgálva kide­rült, hogy a szerencsétlenségek jelentős része azokat az idősebb tsz-gazdákat ér­te, akik csökkent munkaképességük folytán állatokkal, fogatokkal dolgoznak. Másokat rakodás közben ért sérülés. Ez a baleseteknek több mint harminc száza­lékát tette ki, és a szükséges munkabiz­tonsági intézkedések elmulasztására ve­zethető vissza. Százharmincezer termelőszövetkezeti tag és alkalmazott van jelenleg a me­gyében. Az utóbbi időben szinte gomba­módra megszaporodtak a sérülések. Van öntöde, galvanizáló és más hasonló jelle­gű, a mezőgazdasági alaptevékenységtől teljesen hasonló jellegű, a mezőgazdasá- eleve a gyáriparból kiselejtezett, legfel­jebb az alacsonyszintű biztonságtechni­kai követelményeknek megfelelő, olcsóbb gépeket állították be. Ezekhez járult még a munkában való gyakorlatlanság és a munkavédelmi rendszabályok futólagos oktatása, eseten­ként a virtuskodás. Fokozta a veszélyt a gépek nem kimondottan rendeltetésszerű használata, különösen akkor, ha elmu­lasztották az új követelményeknek meg­felelő védőberendezések felszerelését. A termelőszövetkezetekben található mintegy négy és fél ezer traktornak har­minc százalékát már nem érdemes felja­vítani, mert annyira gazdaságtalan, vi­szont még dolgoznak velük, a gyakori műszaki hibák nemcsak a munkát hát­ráltatják, hanem a baleseti veszélyt is növelik. A sérülést, vagy halált előidéző körül­mények között, a műszaki és szervezési hiányosságok mellett első helyen áll a gondatlanság, az ittasságból eredő fegyel­mezetlenség. Igen jelentős tényező az alacsony képzettség, vagy szakismeret gyakran teljes hiánya. Megyeszerte folyik a tsz-elnökök, szak­vezetők munkavédelmi vizsgáztatása an­nak előmozdítására, hogy a két évvel ezelőtt megjelent, mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszteri rendelet által tá­masztott — az ipari üzemekével azonos szintű — munkavéd^mi követelmények­nek a termelőszövetlSzetek is minél előbb megfeleljenek Kitűnt, hogy a legnagyobb gondot a szemlélet lassú változása okozza. Néhány gazdaságban azért, hogy minél kisebb költséggel termeljenek és magasabb le­gyen az osztalék, elmulasztják, a szociá­lis és munkavédelmi beruházásokat. A tsz-vezetők egy része pedig nem meg­győződésből — holott így kívánná az ott dolgozó emberekért érzett felelősség — hanem a rendelet büntető szankciói miatt készítteti el a termelőszövetkezet munkavédelmi szabályzatát. Amikor pe­dig megtörtént a baj, több időt és ener­giát áldoznak a felelősségrevonás kivé­désére, mint korábban a balesetek meg­előzésére. K. A. Szabad idő Faj szón /. Keretek és elfoglaltság Hogyan telik a falusi nép szabad ideje manapság eb­ben a Duna menti ősi te­lepülésben, a szűk, kanyar­gós utcák mellé épített, még télen is paprikafűzé- rektől pirosló házakban? Erre voltam kiváncsi Faj­szon, de már tájékozódá­som első perceiben felsej­lett: a tapasztalatok és' a belőlük levonható követ­keztetések korántsem csak erre az egy községre ér­vényesek. Ami régen volt Először is: Mi volt ré­gen? A szabad idő ízig-vé- rig modern fogalma nem nagyon illeszthető a még több mint tíz évvel ezelőtt is domináló hagyományos paraszti életforma keretei közé. Mai értelemben vett szabad ideje a szorgos egyéni parasztnak nem volt. Főleg nem a köra tavasz­tól késő őszig tartó idő­szakban. Télen lassította a tempót, odahaza a jószágait gondozta, szerszámait ja­vítgatta, jutott idő ünnepi vendégeskedésre, családok esti összejöveteleire, beszél­getésekre, ez azonban pi­henésnek számított, s nem a szabad idő eltöltésének. Ez utóbbit úri passziónak, léhaságnak fogta fel, mely parasztembernek nem illő, tehát erkölcstelen dolog. A fiatalság élete a tradí­ciók ól t\l körülhatárolt szűk mederben folydogált. Korai nősülés, még koraibb férjhezmenés — tartama az időben is összeszűkült. Ber­ta Jenő, a Kék Duna Tsz elnöke saját fiatalságának időszakára így emlékszik: — Kocsmába csak a mó­dosabbak jártak, akiknek tellett italra. A parasztle­gények nagyobb része, köz­tük én is, esténként és va­sárnap délután a faluköz­pont utcasarkain gyűltünk össze, bes: 4 retés, vagy az arra haladó lányokkal való évődés végett. Olykor órák teltek el így, s eszünk­be sem jutott, hogy elún- juk magunkat. Jobban örültünk az életnek, mint a mostaniak, holott... A jövedelem ára Húsgyár Hartán Több mint négyezer hold öntözésére lesz alkal­mas a haríai esőztetőfürt. A most épülő 190 millió forintos beruházás északi része már elkészült, a déli részt — az ütemezés sze­rint — 1972-ben adják át rendeltetésének. Az öntözés lehetővé teszi a takar­mánytermesztés fejleszté­sét és az állattenyésztés fellendítését. Erre alapoz­va termelőszövetkezetközi összefogással korszerű ser­tésgyár épül Hartán. A te­lep 15 ezer hízót bocsájt ki majd évente. A vállal­kozásban a hartai Lenin, Béke és a solti Kossuth Termelőszövetkezet vesz részt. Kivitelező a Lenin Termelőszövetkezet 120 ta­gú építőbrigádja. A párt X. kongresszusának tiszte­letére tett vállalásuknak megfelelően a brigád tag­jai jóval a tervezett határ­idő előtt tető alá hozták a tenyészépületeket. Ennek köszönhetően máris 240 kocát el tudnak helyezni a telepen. A 70 millió forin­tos beruházás átadását 1971. augusztus 30-ra ter­vezik. Már a jövő év vé­gére 6000 hagyja el a hízott sertés húsgyárat. Hogy' mi következik a „holott” után, az jórészt ismert, ismétlése közhely­ként hatna, Civilizáltabbá, komfortosabbá vált az élet, s persze összetettebbé is — a jómód alatt többnyire ezt értjük. Fájsz jómódú község. 1969-ben a tsz-közösben el­ért átlagos tagjövedelem meghaladta a 27 ezer fo­rintot. Ennél az idén keve­sebb várható, de a gazda­sági alapok nem rendültek meg, hanem tovább erősöd­tek. Az ám, de milyen áron? A gépesítés, a nagyüzemi szervezettség közepette mennyivel dolgozik keve­sebbet a faj szí parasztság, mint régen? Még mindig a szakadatlan munka áll a paraszti élet központjában? Torlódnak a kérdések, s megválaszolásukhoz elő­ször is a község másfélez- 'les létszámot kitevő össz- keresőit vegyük alapul. A tsz dolgozó tagjainak a lét­száma meghaladja az 1100- at. A többi csaknem 400- nak az egyik fele helyben, a másik fele a községen kí­vül talál munkát — főleg Kalocsán és Baján — s naponta, esetleg hetenként jár haza. Kinek mennyi az elfog­laltsága? — megint csak összetett kérdés. A papri­katermesztés igényes, oda­adó munkát igényelt régen is; öröklött szorgalmát a fajszi parasztság' a tsz;-be is átmentette. Hozzászámít­va a jó talajú földeket, az igyekezet kezdettől fogva kiemelkedő tagsági jöve­delmet gyümölcsözött, s ez — értelme lévén a szorga­lomnak — jócskán vissza­hatott a munkakedvre. A tsz tagjai tavaly átlag 195 tízórás napot töltöttek munkában, de ezek között azok a nyugdíjasok is sze­repelnek, akik nem köte­lezhetők rendszeres munka­végzésre. Ezek levonásával az átlagos munkanapok száma 220 fölé „ugrik”. Nők a gyalogmunkában Az elkészült tenyészépülctekbe már beköltöztek az első kocák. (Pásztor Zoltán felvétele) Jobb munkalehetőségekért Az ésszerűbb munkaerő- gazdálkodás, a munkalehe­tőségek jobb kihasználása Vaskút község tanácsának végrehajtó bizottságát is foglalkoztatja. A mintegy 4300 lakosú községben ugyanis a 2800 főre tehető munkabíró népességnek több mint a 10 százaléka vidéken, zömmel a járási székhelyen, Baján talál munkaalkalmat. A célkitű­zés a lakosságnak ezt a rétegét a lehetőséghez ké­pest „visszahozni”, s a vaskútiakat otthon foglal­koztatni, méghozzá úgy, hogy számukra a városiak­kal versenyképes munka- lehetőségeket teremtenek. — Az alapok meg is vannak ehhez — mondja Sárosi György vb-elnök —, hiszen a tsz, a ktsz, az ÁFÉSZ még számos mun­kaerőnek tud dolgot adni. Most már csali a meglevő kereteket kell tartalommal megtölteni. Számos elkép­zelésünk van: bizonyos üzemrészek fejlesztése, a szolgáltató tevékenység fo­kozása, stb. A helybeli borpalackozó üzem például előreláthatólag jó néhány női munkaerő elhelyezésé­ről tud gondoskodni. A ci­pész ktsz-ben már eddig is jól beváltak a munkásnők, főként a szép kivitelű, jó minőségű házicipők, papu­csok készítésénél. Csaknem egy évtizede tevékenykedik a község­ben a Ganz-Villamossági Gyár kihelyezett üzemré­sze. Sajnos, jelenleg a sok­oldalú munkát — teker­cselés, alkatrészgyártás, stb. — túlnyomó részt nem helybeli dolgozók végzik. Lehet, hogy Vaskúton ke­vés az elektromos szak­munkás. Az üzem egyik feladata lenne azonban az is, hogy a gyakorlatlan, ta­nulatlan, de jó szándékú, ügyes munkavállalókból kinevelje a majdani szak­munkásgárdát. így mind­járt több helybelit lehetne foglalkoztatni. A tanács vezetői nem is mondtak le erről a tervükről. Bízunk abban, hogy a szépen iparosodó község­ben — miután tanácsi és üzemi vezetők szót értettek egymással, nem mint szemben álló felek, hanem mint a köz érdekében „partnerek” — mind keve­sebb lesz majd az elván­dorlók, a boldogulásukat máshol keresők száma. J. T. Kisipari szövet kezeli szavalóverseny A jövő év májusában rendezik meg a Kisipari Szövetkezetek X. Országos Szavalóversenyét Szolno­kon, „Haladás és szocialis­ta humanizmus a XX. szá­zad magyar költészetében” címmel. A pályázat érde­kessége, hogy a verseny­zők a művészi tolmácsolás mellett irodalmi és eszté­tikai készségükről is ta­núbizonyságot tesznek a költemények elmondását követő színes, játékos ve­télkedő során. Az egyes szavalok, valamint a két röt számláló csapatok tag­jai fejtörő játékban vesz­nek részt. Ennek eredmé­nye is belejátszik a csapa­tok számára kitűzött 50 ezer, és az egyéni vers­mondók 3 ezer forintos el­ső díjának megszerzésébe. A mezőgazdaság idény­jellegét tekintve ez már elég sűrű elfoglaltságot té­telez fel. S ebben még nem szerepel a családtagok munkája, holott ez jelentős, hiszen a Kék Dunában a kapások nagyobb része, vállalás alapján, családi művelésre van kiadva. Fő­leg a paprika. így a mun­kaidő egyénenkénti szer­vezésében viszonylagos kö­tetlenség érvényesül, en­nélfogva kapálás és beta­karítás idején, a munkaidő nem tíz óra, hanem jóval több. Bár az élfoglaltság mér­téke és beosztása munka­körönként változik, annyi megállapítható, hogy a fér­fiak munkában töltött ide­je kevesebb, mint volt egyéni korukban. Nem így az asszonyoké! Számukra a nagyüzemi gazdálkodás a napi „kétműszakot” hozta meg; helyt kell állniuk a közösben és a háztartásban is. Az egyéni világban in­kább csak a 'kapáláskor tartottak igényt a munka­erejükre, utána hetekig ké­szülhettek az augusztusi búcsúra. Mostanában e cél­ra a vezetőség külön hatá­rozattal engedélyez egy-két napot. S míg a férfiak zömmel az állattenyésztés­ben, a gépesítésben és a szállításban dolgoznak, a szántóföldi gyalogmunká­kat négyötöd részben a nők végzik el. A pár éve léte­sült paprikaszárító mellék­üzem létrehozásában szin­tén szerepet játszott a rendszeres foglalkoztatott­ságnak a nők részéről fel­merült igénye. A „látás tói-vakulásig” való munka vállalásában képtelen vagyok az egyen­jogúságra való tudatos tö­rekvést érzékelni. Inkább ösztönzés ez a családi jö­vedelem mindenáron tör­ténő gyarapítására — sze­mélyes példamutatással. Olyanfajta meggondolással, hogy „most van rá alka­lom, és mutassuk meg or­szág-világ színe előtt, hogy mire vagyunk képesek”. »Vegyes" családok Mindehhez viszonyítva úgy tűnik: a tsz-en kívüli alkalmazottak, még a na­ponta egy-másfél órát uta­zással eltöltő ingázók is, több szabad idővel rendel­keznek, mint a dolgozó tsz-tagok. De ez csak a lát­szat. Fajszon is egyre több a „vegyes család”, a kere­sők egyike otthon, a tsz- ben dolgozik, többnyire az asszony, míg a férj bejár Kalocsa egyik üzemébe. Ám hazaérve délután még néhány órát dolgozik a kö­zöstől vállalt paprikaföl­dön. Ez széles körben el­terjedt jelenség Fajszon is, máshol is. A fajszi családok leg­többje így közvetlenül is érdekelt a mezőgazdasági termelés alakulásában. A mezőgazdaságban ma­radó fiatalok a magas jö­vedelem miatt, vállalják ezt az életformát. De akad­nak „lázadók” is. Az gyik traktoros például otthagy­ta a tsz-t, s ezzel együtt a havi 4000 forint feletti jö­vedelmet. Elment segéd­munkásnak, hogy legyen szabad szombatja és vasár­napja. (Folytatjuk) Hatvani Dániel

Next

/
Oldalképek
Tartalom