Petőfi Népe, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-24 / 224. szám

i oldal 1970. szeptember 24, csütörtök Az aranyszívű brigád Kórusban zúgnak az elektromos varrógépek a kalocsai Textilfeldolgozó Vállalat munkatermében. Szorgoskezű asszonyok lá­nyok hajolnak a masinák fölé, kezük alatt fürgén sik­lik az anyag, s mire a sza­lag végére ér, elegáns há­ziköntösé formálódik. Ebben a teremben dolgo­zik a harminctagú Hámán Kató szocialista brigád. 1961-ben alakultak, s azó­ta munkateljesítményük alapján a legjobbak közé számítják őket. Az ok, ami­ért felkerestük őket, még­sem ez. Tulajdonképpen egy jelző vezetett hozzájuk: azt mondták róluk, hogy ők az „aranyszívű brigád”. A februári brigádgyűlés Kovács Jánosné, a bri­gádvezető őszülő hajú, mo­solygós asszony. Amikor megtudta jövetelünk célját, készségesen meséli: — Egy februárban tartott brigádgyűlésen merült fel először a gondolat, hogy a munkákkal kapcsolatos vál­lalások mellett elvállaljuk egy sokgyermekes család patronálását. Felkerestük a városi tanács vb gyámügyi előadóját, aki Rékasi Illé- sékhez kalauzolt. Megtud­tuk, hogy Rékasiéknak 4 kiskorú gyermekük van, az édesanya nemrégen bénu­lással ágynak dőlt, teljesen tehetetlen, még a legszük­ségesebb házkörüli teendő­ket sem tudja elvégezni. Anyagi lehetőségeik sem a legrózsásabbak. — Nagyon meglepődtek amikor kimentünk hozzá­juk — folytatja a brigád­vezető. — A beteg asszony­nak könnybelábadt a sze­me. „Nem hittem volna, hogy valaki is segíteni akar rajtunk” — mondta meg- hatódottan. Húsvétkor ru­haneműket, édességet vit­tünk a családnak, gyermek­napkor pedig a kicsiket ajándékoztuk meg. — Ügy hallottuk, hogy az egyik kislány, Rékasi Ju- lika a vállalatnál ipari ta­nuló. öt hogyan segítették a szakma elsajátításában? — Nyáron itt dolgozott a mi szalagunkon. Szelíd, jóravaló, dolgos kislánynak ismertük meg. Mivel a ta­nulóknak meglehetősen ke­vés az órabére, brigádtag­jaink 20—20 forintot adtak össze azért, hogy órabére elérje az öt forintot. Elintézetlen üggyel kezdődött Rózsák a brigádvezetőnek — Munkájával, magatar­tásával nagyon meg vol­tunk elégedve. Hamar be­illeszkedett közénk, s ami­kor elbúcsúztunk, hatalmas rózsacsokrot hozott, körbe csókolta az asszonyokat. Mintha a saját gyerekünk lett volna ... Persze a bú­csú nem végleges, mert Ju- lika amikor megkapja a szakmunkás-bizonyítványt, szeretne visszajönni kö­zénk, a VI-os szalagra dol­gozni. A brigádvezető kalocsai motívumokkal díszített könyvet tesz elénk: — A brigádnaplónk — mondja —, ebbe jegyezzük a fontosabb brigádesemé­nyeket. De kerül ide más is! Nézze csak! — s azzal Milyen az igazgató jobb keze?.., Titkárnőképzés a megyében rámutat az egyik bejegy­zésre. Gondos gyerekkéz írta, minden betű, minden szó szerető igyekezettel író­dott. Rékasi Julika írta: „Őszintén szólva nehe­zen találok szavakat, hogy köszönetemet fejezzem ki a VI. szalag dolgozóinak, ✓mert úgy érzem, hogy a sokszor elhangzott hálasza­vak nagyon elkoptak már, s nem illenek erre az al­kalomra. Most mindent fe­lülmúló kifejezésre lenne szükségem, hogy azt a sok szépet és jót, amit kaptunk, illendően megköszönjem.” Becsukom a naplót, s közben arra gondolok, hogy a VI. szalag dolgozói mél­tán kapták az „aranyszívű brigád” jelzőt. Mert gon­doskodni a bajbajutottak­ról. megosztani a szeretetet csak azok képesek, akik önmaguk példáján tapasz­talják az összefogás, az egymáson segítés minden­napos örömeit Csapai Lajos Mindnyájunkban élnek elképzelések a tökéletes tit­kárnőről. Aki elintézniva­lónk kedves segítője, mes­tere a feketekávénak és le­velezésnek, személyi ügyek­nek és keresett aktáknak... Hiszen a szólás is úgy tartja: „A jó titkárnő ér­tékesebb egy átlagos osz­tályvezetőnél.” A titkárnők e valóban sokfelé ágazó jártasságuk megszerzésében megyénk­ben sincsenek immár ma­gukra hagyatva. A TIT Bács megyei szervezete ugyanis átvette a Budapes­ten is nagysikerű kezdemé­nyezést, a titkárnők kor­szerű képzését. Az október­ben induló titkárnőképző tanfolyamainak tananya­ga — Kecskeméten és Ba­ján — mindazon tárgykö­röket felvette az előadások közé, amire napjaink tit­kárnőinek szüksége lehet sokoldalú munkakörük hiánytalan betöltéséhez. A tanfolyam októbertől a jövő év májusáig tart. A tervek szerint 30 résztvevőt számláló osztályok számá­Korszerű baromütelep Tizennégy, egyenként ezer négyzetméter alapte­rületű épületből álló kor­szerű baromfitelep építését ke.dték meg az év elején 24 millió forintos beruhá­zással a rémi Dózsa Tsz- ben. öt épületben már megkezdődött a csibék ne­velése. hármat pedig szep­tember végéig adnak át rendeltetésének. A telep teljes felépítése a jövő év első felében fejeződik be. s ettől kezdve évente mint­egy 4o millió forint értékű baromfit adnak el$ ra a 24 tanítási hét dél­utánjain leadott 192 óra is jelzi a képzés alaposságát. Ugyancsak a tanfolyam színvonalára utal, hogy a leadott tananyag hosszabb titkárnői gyakorlatra és érettségi előképzettségre épül, tehát bizonyos tu­dásmennyiséggel már ele.ve számolnak az előadók. Irodalomból főként sti­lisztikával és nyelvészeti, helyesírási ismeretekkel foglalkoznak az előadások. Ide kapcsolódik a levelezés tárgyköre is, mely a szer­ződések fogalmazásától az irattározásig minden fon­tos kérdést érint. Szorosan a szakmához tartozik még az ügyvitel, azaz a vállala­ti gazdálkodás ismerete, valamint a gazdasági és jogi jártasság elsősorban a gazdálkodás és a munka­jog elemi kérdéseinek is­merete. Az emberekkel való fog­lalkozás titkaiba a pszicho­lógiai előadások vezetik be majd a titkárnőket. Végezetül, de nem utolsó­sorban nyilván kedveltek és hasznosak lesznek a gya­korlati ismeretek is, mely­nek keretei között a ven­déglátás, öltözködés, lakbe­rendezés, mozgásművészet és illemtan alapvető tudni­valóival ismerkednek nap­jaink titkárnői. A tanfolyam hallgatói bi­zonyára azt is örömmel fo­gadják majd, hogy a „vizs­gázás izgalmaitól” megkí­mélik őket. hiszen beszá­molási kötelezettség nin­csen a tanfolyam végén. Ennek ellenére azok. akik az előadások és foglalkozá­sok nagyobb részét szorgal­masan látogatták, a tanfo­lyam elvégzéséről bizonyít­ványt kapnak. (Pa) A „hivatalos” téma lezárult, az új­ságíró — amolyan ráadás — kérdésé­re a riportalany elmesélte, milyen kö­rülmények közt laknak népes család­jával, s hogy másfél évtizede vár egy Ígéret teljesítésére. Tizenöt esztendő­vel ezelőtt — kisbabája, egész kicsi lánya volt akkor — nyilatkozatot írt alá,/ hogy „saját felelősségére” költö­zik be övéivel egy átmeneti, egészség­re ártalmas lakásba. A gyerekek fel­nőttek azóta, de még mindig ugyanott laknak. Mikor a cikk megjelent, akadt az elbeszélő szaktársai közt, aki így vé­lekedett: „X. nem állta meg most sem, hogy egyéni problémáiról ne be­széljen.” Pedig X. nem „magától” hozta fel ezt az akut személyes gondjukat. A riporter faggatta ki. S ugyan, miért ne mondta volna el X., ami oly hosz- szú idő óta sérelmük? Még ha attól is eltekintünk, hogy két évtizede lel­kes szakszervezeti aktíva... Tehát — fogalmazhatunk így is —: nem afféle — csak önös érdekeiért élő emberről van szó.' Sőt, éppen X. jegyezte meg magáról, hogy saját érdekében nem tud harcolni. Hány példát említhetnénk újságírói tapasztalatainkból, hogy a levelezési rovatot felkereső panaszosok, ta­nácsot, intézkedéshez segítséget kérők között szép számmal vannak, akik évek óta ugyanabban az ügyben jár­nak, utaznak be. S minél több esztendő múlik, tapasztalni kell, hogy egyre re­ménytelenebb a panaszos helyzete. Mert egy bizonyos „eredeti” sérelem el nem intézése hónapok, negyedévek, eszten­dők múltával óhatatlanul annyi más já- ■ rulékbántást sarjaszt, hogy azok a kez­dő bajok szinte betokozzák. majdhogy­nem kibogozhatatlanná teszik. Nem mintha ez elfogadható álláspont lenne, de sajnos, sok esetben, — a jó­szándék mellett is — erő meg idő hi­ányzik egyes agyonkúszált ügyek szá­lainak felfejtéséhez. S miért követke­zik el ez az állapot?... Mert azt az említett „eredeti” ügyet, a töménte­lenné felszaporodott panaszok mag- v á t képező első bajt nem orvosolták idejében — akár közönyből, akár mert valamikor valaki nem mert dönteni. Így esik meg, hogy egy-egy végte­lenül elburjánzott, valamikor még könnyen helyrehozható kis ügyből — tisztesség ne essék szólván — rögesz­me, „mánia” lesz olyanoknál, akiknek nem volt elég edzett idegzetük kálvá­riák elviselésére. Megtörtek, kibicsak­lottal:, túlérzékenységükben kis sérel­meket nagyítottak fel, rosszindulatot véltek ott is, ahol nem volt, s neki- keseredésükben igazságtalanokká is vál­tak olyanokkal szemben, akik nem is adtak rá okot... Mindez azért, mert valamikor volt egy kis ügy, amit — szerényebbekkel, idősebbekkel, járatlanabbakkal, félén- kebbekkel teszik ezt meg legkönnyeb­ben — nem intéztek el idejében vagy megfelelően. Lassan két éve ismertünk meg a szerkesztőségben egy már akkor is áttekinthetetlen ügyet: egy néni lá­nya tette a panaszt. A téesz-járadékos öregasszony nem megfelelő háztájit ka­pott; talán az elnök fiának adták, ami neki járt volna; aztán a fejadag-kiegé­szítése maradt el; a téesz-vezető állí­totta, hogy megkapta; — új és új sére­lem; a néni idegzete rendkívül meg­sínyli a jogkeresés tortúráit; rendsze­res torzsalkodás a szomszéddal, aki az elnök hozzátartozója... De mennyi minden mellékkörülmény járult azóta is mindehhez! Üj és új szereplői, ágai az „alapügynek”, amelynek kiderítése már igen nagy energiát, időráfordítást igényel. Elnézést, hogy a kiinduló példából ilyen „mérges” következményeket hor­dozó ügyig jutottunk el. Hiszen X. ak­tíva esetében inkább arról van szó, hogy valaki csöpp irigységből akart „kommunistább” lenni ilyen közvetett módon: ő bizony nem jött volna elő egyéni gondjaival, ha újságíróval be­szél. De gondoljunk bele: mi lenne, ha csupa, rosszul értelmezett pártszerűség­ből (elvtársak beszélgetésekor hangzott el a kijelentés) mostmár csak egvszer- smindenkorra elhallgatni illenék másfél évtizedes jogos óhajt. Tóth István Mátét el ke, í. Ha egy Bács-Kis- * 1 l kun megyét kevés­bé ismerő ember kérdezné meg tőlem, merre van Mátételke — néhány pil­lanatig nehéz helyzetben lennék. Leginkább úgy tudnám meghatározni, hogy a kiskunhalasi járás­ban, még közelebbről: Bácsalmás mellett. Kap­csolnom kellene tehát va­lamely ismertebb, na­gyobb településhez, mert a kívülállónak a község ne­ve önmagában vajmi ke­veset mond. Ilyen és eh­hez hasonló „törékeny fal­vak” tucatjával találhatók az országban és a megyé­ben is. Annyira hasonlí­tanak egymáshoz, mint két tojás — kívülről. Be­lül azonban mindegyik fa­lunak sajátos arculata, külön világa fedezhető fel. Azok az emberek „köl­csönzik” ezt a sajátossá­got a községnek, akik benne élnek, dolgoznak, kisebb-nagyobb gondokkal küzdenek, örömökben és újrakezdésekben telnek napjaik. | „ I Mindennapi előfor­1 I dulásaíban, a fel­színen itt is olyan az élet, mint sok helyen, mint mindenütt a megyében. Az emberek dolgoznak, terveznek, elérik céljaikat, házat építenek, járdát rak­nak le, iskolába járnak, ügyeket intéznek stb. Ez utóbbiból — mármint az ügyintézésből — alaposan kiveszi részét Pálmai La- josné, a fiatal vb-titkár, akinek tulajdonképpen ez a foglalkozása, hivatása. A tanácselnök két funk­ciót tölt be: a hét egvik felében tanácstitkár Tata­házán, a másik felében itt, Mátételkén vb-elnök. Egyébként Tataházán la­kik. Pálmai Lajosné azonban született helybeli. Munka­köre és „eredete” tehát kétszeresen is alkalmassá teszi arra, hogy vele be­szélgessünk a községről, amely 1098 embernek je­lent otthont. Érettségi óta — 1963-tól — dolgozik a községi tanácsnál, s ne­gyedik éve vb-titkár. Fér­je az iskola igazgatója — jól érzi magát Mátételkén. — Igaz, hogy pici kis köz­ség ez, de mi már úgy megszoktuk... — mondja a beszélgetés elején. Az első különbség — Mátételke javára — az, hogy itt nem fogy a la­kosság, nincs elvándorlás, a fiatalok helyet, megél­hetési lehetőséget találnak otthon. Érdekes, hogy az 1960-as népszámláláskor 1130 volt a lélekszám. A 32 csökkenés tehát egyál­talán nem mondható — különösen tíz évet figye­lembe véve — tragikus­nak. Sőt igen természetes. Ezek szerint nemcsak a tanácstitkár családía, de a falu egész lakossága sze­ret Mátételkén élni. En­nek viszont csakis az le­het a magyarázata, hogy jól élnek. Valóban így van? I ö j Az öregeket és a I I gyerekeket kivéve mindenki dolgozik a fa­luban. Legtöbben a Győ­zelem Tsz-ben. S aki dol­gozik, az viszi valamire. Évente sok úi ház énül Mátételkén. minden lakás­ban van rádió (ez ma már természetes — mondja a vb-titkár), televízió pedig minden harmadik házban űzi el a hosszú esték unal­mát. Viszonylag új az is­kola, a művelődési ház, a posta. Az utcák mindegyi­kének egyik oldalán jár­dán közlekednek. Most nagy vállalkozásba fogott a község; vízmüvet építe­nek. Az árkokat már ki­ásták — társadalmi mun­kában, ki-ki a maga por­tája előtt. Ásót fogott a a tanácselnök, a párttit­kár, a pap, az iskolaigaz­gató — mindenki. — Hidroglóbuszt nem veszünk. Rákötjük a tata­házira. Elbírja az még, már meg is állapodtunk. Nincs messze, mindössze két kilométer. Ez a veze­ték sokkal kevesebbe ke­rül, mint az új víztároló — érvel a tanácstitkárnő. Igaza van. Egyébként is a mátételkiek élete sok szál­lal fűződik a szomszédok, a tataháziak életéhez. He­tenként onnan jár ki az orvos, oda mennek gyógy­szerért, az állatorvos, a tanácselnök ott lakik stb. Mátételkén is rá­szomjaztak a kul­túrára az emberek. A községi könyvtár forgalma meglepően nagy. Az egy év alatt egy lakosra eső kölcsönzött könyvek szá­ma 3,5 kötet — a megyei átlag: 2,4. Most tervezge­tik, hogy új helyiséget kap a könyvtár. A műve­lődési otthon széntároló­ját alakítják ót. Külön *é- ma a mozi. Két évvel ez­előtt (vagy már három éve is van? — kérdezi ön­magától Pálmainé) kérték a Bács-Kiskun megyei Moziüzemi Vállalatot, hogy korszerűbb vetítőgépet ad­jon a községnek. Azt vá­laszolták: rendben van. Ha megoldják a terem fű­tését, akkor jön az új gép. 4. a szélesvászon. A fűtés jő, de gép azóta sem jött. A régivel küzdenek. Az re- cseg-ropog, dörmög, ug­rál, elszaggatja a filmet. Egyszóval élvezhetetlen a mozi. Tíz éve szolgál a mostani kis gép. Ideje volna már nyugdíjba kül­deni. éj i Még egy speciali- * tása Mátételkének: az óvodába annyi gyere­ket vesznek fel, amennyi jelentkezik. Jelenleg 24- en járnak, de 30-nak vol­na hely. Községekben ez nem ritka, de városokhoz viszonyítva valóban kü­lönleges a kis falu hely­zete ebből szempontból. — Látja azt az öreg épületet? Az az óvoda. Tervezzük, hogy felújítjuk, korszerűsítjük — mutat ki Pálmai La lesné az ab­lakon. Első pillantásra is megállapítható, hogy ko­rántsem elhamarkodott a terv. Bőségesen ráfér a vén épületre a felújítási munka. Vigasztalanul zuhog az eső. Kopogtatja az óvoda fél évszázados cserepeit, mossa az engedékeny va­kolatot, áztatja az abla­kok romlásnak indult ke­reteit. Éppen delet haran­goznak, amikor véget ve­tünk a beszélgetésnek. Pálmainé íróasztalára pil­lant, de látszik rajta, hogy már külön-külön ismeri az iratok tartalmát. Sőt, lelki szemei előtt „elvo­nulnak” az ügyfelek is. Ebédelni me»y. — Túlterhelt vagyok, az az igazság. De mindig úgy intézem a dolgot, hogy a nyolc órába bele­féri en. Búcsúzóul hozzáteszem- Ma valószínűleg túlóráznia kell. mert a községről va­ló beszélgetés másfél órát vett el az idejéből.» G. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom