Petőfi Népe, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

Világ proletárja!, egyesüljetek! 4 XXV. ért 204. szám Losonczi Pál ismét Kairóban A* Egyesült Arab Köz­társaságban hivatalos lá­togatáson tartózkodó Lo­soncai Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke vasárnap Mo­hamed Bakr Ahmed talaj­javításügyi miniszter kí­séretében vidéki körútra indult. Felkereste Tahrir — magyarul: Felszabadu­lás — tartományt, a si­vatagtól áldozatos embe­ri munkával visszaszer­zett vidéket Az Elnöki Tanács elnöke látogatást tett az egyik szovjet se­gítséggel létesített gépesí­tett gazdaságban és meg­tekintett több, hagyomá­nyos módszerekkel terme­lő mezőgazdasági üzemet Az Egyesült Arab Köztár­saságnak ezen a vidékén 1953 óta 350 ezer hektár­nyi földet tettek termővé a Nílusból leágazott csa­tornák révén. Délután az Elnöki Tanács elnöke és kísérete a nagy földközi­tengeri kikötővárosba, Alexandriába érkezett. A magyar vendégek város­néző körutat tettek. Este Ahmed Kamel, Alexandria kormányzója vacsorát adott Losonczi Pál tiszteletére. Az Elnöki Tanács elnö­ke és kísérete az éjszakát Alexandriában töltötte, délelőtt pedig látogatást tett a város közelében fek­vő egyik textilgyárban. Losonczi Pál hétfőn dél­után tért vissza Kairóba. Ara: 90 fillér 1970. szeptember 1, kedd Fehér Lajos: Sikeresen törekedtünk a szocialista termelés lehetőségeinek kihasználására Készülődés a szüreti napokra Épülnek a pavilonok a megyei szüreti napok során rendezendő élelmiszer-gazdasági kiállításra. A Széktói Stadion területén nyíló nagyszabású bemutató része az Országos Mezőgazdasági Kiállításnak, ennek egyik nagyszabású vidéki rendezvénye. Részt vesz rajta a megye valamennyi élelmiszeripari vállalata, a szőlő­gyümölcstermesztéssel foglalkozó állami gazdaságok, termelőszövetkezetek. A megye 65 közös gazdasága mutatja be termékeit. A kecskeméti járás termelő- szövetkezetei például 15 pavilonban jelentkeznek a kiállításon. Fehér Lajos, a kormány elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja a 67. Országos Me­zőgazdasági és Élelmiszer- ipari Kiállitás és Vásár alkalmából nyilatkozatot adott a sajtó munkatár­sainak. Elmondotta, hogy a ki­állítás jól tükrözi a me­zőgazdaság és az élelmi- ezeripar negyedszázados fejlődését, méltóiképpen mutatja be a 25 éVr alatt megtett utunk eredmé­nyeit. továbbá azt a mi­nőségi változást, amely a tudományos-technikai for­radalom eredményeként hazánkban is szinte rob­banásszerűn következett be — főleg az utóbbi évek­ben. — Nemcsak néhány év, hanem az elmúlt negyed­század fejlődését is lemér­hetjük a mostani bemuta­tón. Tudom, hogy ered­ményeink a legfejlettebb országokéhoz viszonyítva szerények, de gondoljunk •rra — honnan indultunk el. A felszabaduláskor egy tönkretett ország kifosz­tott mezőgazdaságát kap­tuk 'úrökségtóit. Az élelmiszertermelésben elért sikerek természete­sen nemcsak a mezőgaz­daságot dicsérik, hanem az élelmiszeripart is. A mezőgazdaság és az élel­miszeripar termelési kap­csolatai főképp az utóbbi években, a gazdaságirá­nyítás új rendszerében in­dultak gyors fejlődésnek. Ekkor kezdődött az egy­séges, a vertikális együtt­működésre épülő élelmi­szer-gazdaság kialakulása. Élelmiszer-gazdaságunk — e mind egységesebbé vá ló népgazdasági ágazat — . most először jelenik meg' ország os bemutatón, hogy érzékeltesse és szemléltes­se vertikális kapcsolatait. Sok szépét láthatunk e téren. Egész élelmiszergaz­daságunkban azonban sze­rintem a termelőszövetke­zetek és állami gazdasá­gok anyagi és szellemi termelőerőinek gyarapodá­sát, gazdálkodásuk meg­szilárdítását tekinthetjük az elmúlt 25 év egyik leg­főbb eredményének. Olyan­nak, amellyel megbízható, jó alapot teremtettünk to­vábbi fejlődésünkhöz. Ter­melőszövetkezeteink és ál­lami gazdaságaink ma már a fejlett technikát töme­gesen s hatékonyan aii- (Folytatás a 2. oldalon) Az esemény megnyitójára szeptember 5-én, szom­baton délelőtt kerül sor. Dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb-elnöke mond ünnepi beszédet, melyben méltatja a megye élelmiszer-gazdaságának eddig elért eredményeit.' A kiállítást 5 napig tekintheti meg a nagyközönség. A szüreti napokkal kapcsolatos hagyományos ren­dezvények megnyitó ünnepsége másnap, szeptember 6-án délután lesz. Az eseménysorozatot dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter be­széde nyitja meg. ■ Nsveiier 7-re teli alatt az új párt- és tanácsszékház A megyeszékhely leg­magasabb épülete lesz a Kecskemét központjában formálódó új megyei párt­ós tanácsszékház. A léte­sítmény alumíniumkeretes ablakaival, korszerű hom­lokzati kiképzésével és impozáns tömegével ural­kodó színfoltja lesz a vá­rosképnek. A magasság már a tanácsház nyolca­dik emeletén is szédítő, ahol — mint fotónk mu­tatja — az ácsok, beto­nozok és vasszerelők je­lenleg dolgoznak. A kivitelező Bács me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat munkásai elkezdték a víz-, fűtés- és villany- szerelést is. Pillanatnyilag csaknem százan serény­kednek azon, hogy novem­ber 7-re tető kerüljön az új pártszékházra és a 14 eneletes tanácsház épüle­tere. Ezt követően a télen hozzákezdenek a létesít­ményhez kapcsolódó mű­velődési ház alapozásához. (Pásztor Zoltán felvétele) Az új tanév kezdetén ¥ átszólag minden is­" kolaév egyformán kezdődik. Izgatott diákok és komoly arcú tanárok, érdeklődő szülök népesí­tik be az iskolákat, meg­indul az élet az új, vagy öreg falak között, hogy tíz hónapon keresztül lá­zas munkával készülődje­nek gyermekeink, fiatal­jaink az életre. Valójában minden egyes tanévnek megvan a maga külön sajátossága, s az ünnepélyes és hivatalos kezdésnek is. Ezt a mos­tanit például az jellemzi, hogy több rendkívüli je­lentőségű országos ese­mény bekövetkezése elé sorolható. A tizedik párt- kongresszus, a következő ötéves terv előkészületei és az országos nevelésügyi kongresszus mind olyan, egész népünkre, az ország életére kiható megmoz­dulás lesz, amelytől senki nem függetlenítheti ma­gát, amelynek hatását a maga területén mindenki érezni fogja. Sajátossá teszi a ** mostani tanévkez­dést az is, hogy ezt meg­előzően hosszú heteken keresztül ezer és ezer di­ák vett részt az életmen­tő árvízi munkálatokban, és a romok helyén az élet újraindításában. Elszánt akaratról, hősies erőfeszí­tésről, ügyességről és bá­torságról tettek tanúbi­zonyságot a mi fiaink és leányaink. Fontos ezt hangsúlyozni éppen most, amikor az életnek egy másfajta „frontján", az iskolapadban, tanulószo­bában kell majd helytáll­niuk. Mindnyájan tudjuk, hogy ez sem könnyű do­log. Az állandóan növek­vő követelmények, a szin­te naponta bővülő új és új ismeretanyag, a pedagógia állandó korszerűsödése sokszor rendkívüli pró­bára teszi az erőt. Diáko­két is, nevelőkét is. A hosszú és megérde­melt szünidő alatt felké­szültek erre. A tanárok is, diákok is. A nyár fo­lyamán megrendezett tan­folyamok, szabadegyete­mek és más továbbképzé­si formák nagy segítséget jelentenek pedagógusaink munkájához. zen az új tanévet köszöntő szeptem­ber elsején, amikor jókí­vánságainkat elmondjuk, támogatásunkról igyek­szünk biztosítani nevelő­ket és tanulókat egyaránt, szeretnénk hangsúlyozni: a növekvő követelmények­nek pedagógus is, diák is csakis úgy tud eleget ten­ni, ha kettőjük kapcsolata kifogástalan, ha a kölcsö­nös érdeklődés, segítés, egymás munkájának elis­merése és értékelése lesz a jellemző. És ha közös munkájukhoz a szülők is társulnak, ha figyelem­mel kísérik fiuk, leányuk mindennapi iskolai éle­tét, s ha segítenek gyer­meküknek a problémák megoldásában. A nevelésügyi kong- resszus — amely­re már a közeli hetekben sor kerül — jó alkalom lesz arra, hogy lemérje pedagógiánk eddigi ered­ményeit, és megszabja a további feladatainkat. Nagyon fontos, hogy ez ne csupán a pedagógusok gondja legyen. Hanem a szülőké is, a tanulóifjú­ságé is. Hiszen a jövő építése szempontjából fontos ez, nagy társadal­mi ügy. V. M. Ez

Next

/
Oldalképek
Tartalom