Petőfi Népe, 1970. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-25 / 198. szám

Szocialista munkaverseny a bácskai körzetben Megyeszerte élénkül a párt X. kongresszusának tiszteletére indított szoci­alista munkaverseny. A termelőszövetkezetek terü­leti szövetségeinek verseny és propaganda bizottságai figyelemmel kísérik a moz­galom eddigi eredményeit. A Bácskai Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Te­rületi Szövetsége szintén értékelte a közös gazdasá­gokban kialakult versenyt Amellett, hogy a kong­resszus tiszteletére vállalá­sokat tettek a szövetkeze­tek, elhatározták azt is, hogy csökkentik a költsé­geket. Csatlakoztak ahhoz az országos felhíváshoz, amely arra serkenti a gaz­dasági egységeket, hogy az ár- és belvíz okozta vesz­teségek pótlását a tervezett nemzeti jövedelem 1 szá­zalékos túlteljesítéséhez va­ló hozzájárulással segítsék. A bácskai körzetben ta­valy 115 brigád verseny­Megismerni és alkalmazni A Központi Bizottság vasárnap nyilvánosságra hozott kongresszusi irányelvei érthetően nem bocsátkozhatnak részletekbe, hiszen akkor vaskos kötetet töltenének meg. A tömörség, s ami a következménye, az összegező általánosítás azonban nemhogy akadálya, hanem éppen hogy forrása a megértésnek, a szavakból következő fel­adatok, tettek helyi meghatározásának. Egy-egy párt­csoport, pártalapszervezet teljes részletességgel nem ké­pes megvitatni az irányelvek egészét, de erre szükség sincsen. Arra azonban igen, hogy minden kommunista közösség ismerje az irányelveket, s ezzel párhuzam­ban a. maga sajátos területének, feladatának megfelelő vány elv-részleteket megkeresse, földolgozza, kibontsa a tömör mondatokba sűrített, a valóság ezer részletét tükröző lényeget. Az irányelvek ötödik fejezetében olvashatjuk: „A szilárd alapműveltség biztosítása mellett minden is­kolatípusban törődjenek többet az egyéni képességek differenciált fejlesztésével, biztosítsák és bátorítsák a te­hetségek szabad kibontakozását.” Nos, aligha indokolt ezen sokat meditálni — mondjuk — egy termelőszövet­kezeti pártcsoportban vagy pártszervezetben, ám egy pedagógus, egy tanácsi pártcsoportban vagy alapszer­vezetben elkerülheti-e figyelmüket? S ha már megra­gadta, logikus, hogy fölmérik saját területüket, az ott levő helyzetet, a lehetséges teendőket. Azaz: az általá­nostól eljutnak a konkrétig, a szavaktól, az állásfogla­lástól a tervekig és tettekig. Ez utóbbihoz értve termé­szetesen a felsőbb pártszervekhez címzett észrevételeket, javaslatokat is. Mert ezek jelentik az irányelvek megis­merésének, megvitatásának, s földolgozásának értelmét. A politikai dokumentumok, mint ez esetben a Köz­ponti Bizottság kongresszusi irányelvei, végső soron mindig összegezések, s ezért mindenkihez szólnak, de nem külön-külön mindenkihez. A megértés forrása éppen ezért csakis az lehet, hogy ugyanarról, az irány­elvekről beszéljenek ugyan a kommunisták, de másként a tudományos kutatóintézetben, az államigazgatásban, s megint másként a termelőszövetkezetben vagy az ipa­ri üzemben. A szavak ereje nem a szavak ismétlésében van, hanem a szavak keltette gondolatgkban, vélemé­nyekben, s az azokból következő cselekedetekben. Va­lamit félreértettek ott, ahol úgy gondolják: „nem le­hetünk okosabbak a Központi Bizottságnál”, s ezért megelégednek az irányelvek elolvasásával, formai meg­beszélésével, anélkül, hogy a maguk okosságát, a helyi tapasztalatokat, tanulságokat és teendőket sorakoztatnák fel az irányelvek adta útmutatáshoz. A kettő együtt ad egészet. A Központi Bizottság az egész ország, a gaz­daság, a társadalom, a párt eredményeit és teendőit összegezte. Törvényszerű, hogy a pártszervezeteknek is ezt kell tenniök, a maguk hatósugarában, a maguk környezetére, tevékenységi területére értve. A IX. kongresszus óta eltelt esztendőkben az élet minden területén változások seregét, a fejlődés fényei­nek tömegét jegyezhettük fel. A gazdasági reform beve­zetése és realizálása, a harmadik ötéves terv megvaló­sulása az állami életben a szocialista demokrácia kibon­takoztatása, az ideológiai, művészeti munkában nagy sze­repet játszó alkotó viták kiragadott példák csupán a fejlődés, a változások érzékeltetésére. Van tehát alap a nekirugaszkodásra, a holnapi teendők fölmérésére. Az irányelvek minden kommunista közösség, de minden más közösség számára is megjelölik, milyen irányban keressék a teendőket. Azt azonban, hogy e teendő'- végrehajtásának útja, módja, módszere és stílusa r legyen, mit vegyenek előbbre, s mit soroljanak hátré csakis helyben dönthetik el. Ezért nem elég ismérv' irányelveket. Érteni is kell azokat. Érteni, tehát: al mazni! M. O. zett a megtisztelő szocia­lista címért. Az idén 128- ra növekedett a brigádok száma. A vállalások össze­ge a tavalyihoz képest több mint 3 és fél millió forint­tal emelkedett és megha­ladja a 20 milliót. Több termelőszövetkezet, a ba­jai Vörös Fény , a bácsal mási Petőfi, a nagybaracs­kai Haladás tagsága 1 mil­lión felüli termelési érték- növekedést vállalt. Az elmúlt esztendőben mintegy 800 ezer forintot fi­zettek ki a közös gazdasá­gokban az üzemen belüli verseny jutalmazására. Er­re az évre csaknem 1 mil­lió forint versenyalapot létesítettek. A verseny és a szocialis­ta brigádmozgalom tovább­fejlődésének elősegítése ér­dekében szeptemberben ta­pasztalatcserével egybekö­tött versenytanácskozást tartanak a bácskai körzet­ijén. A szövetség verseny- és propaganda bizottsága a rendszeres értékelés mel­lett gondoskodik arról is, hogy az eredmények pub­likálásával is serkentse a mozgalmat. ú^nakmáLdik állomásán Fogyás a tanzániai fővárosban U Thant az ENSZ-ről U Thant ENSZ-főtitkár a föderalisták világszövetsé­ge kongresszusán az ENSZ szerepével foglalkozva rész­letezte, milyen intézkedé­seket tart elengedhetetlen­nek a világszervezet haté­konyságának fokozására. Biztosítani kell — mondotta egyebek között, — hogy az ENSZ, különösképpen pedig a Biztonsági Tanács hatá­rozatai valóban végre­hajthatók legyenek a gya­korlatban. Az ENSZ egye­temességének (Kína, a két Németország, a két Korea és a két Vietnam felvétele) elsőbbséget kell kapnia a közgyűlés idei ülésszakának napirendjén. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke vasárnap befejezte hivatalos szudáni látogatását és kíséretével Khartoumból repülőgépen tovább utazott kőrútjának következő állomására, Dar es Salaamba. A magyar vendégeket a khartoumi repülőtéren Nimeri elnök, a forradalmi parancsnoki tanács és a kormány tag­jai búcsúztatták. Megje­lentek a diplomáciai kép­viseletek vezetői is. A re­pülőtérre vezető úton és a helyszínen éljenző, inte­gető, tapsoló szudániak ezrei vettek búcsút a tá­vozó vendégektől. Elutaz zásuk előtt Losonczi Pál még gazdag programot bo­nyolított le vasárnap dél­előtt. Magyarabok látogatása Reggel a köztársasági palotában kitüntetések át­adására került sor. A kitüntetések átadása után Losonczi Pált szállá­sán, a köztársasági palo­tában felkereste a magy­arabok küldöttsége. Az Elnöki Tanács elnöke szí­vélyesen elbeszélgetett az egykor arab földre tele­pült magyarok késői le- származottaival, érdeklő­dött élet- és munkakö­rülményeik iránt. Losonczi Pál a délelőtt folyamán ellátogatott a khartoumi egyetem mező- gazdasági tanszékére, ahol a szudáni mezőgazdaság fő terménye, a gyapot ne­mesítésével, még előnyö­sebb tulajdonságú gyapot­fajták kitermesztésével foglalkoznak. Közben Szá­lai Béla dr. külkereske­delmi ifnniszterhelyettes átadta az öntözésügyi mi­nisztérium képviselőinek a NIKEX és a vízügyi ható­ságok jelképes ajándékát, egy vízvizsgáló laborató-j riumot. 21 ágyúlövés Losonczi Pál vasárnap délután megérkezett Dar es Salaamba Az Elnöki Tanács elnöke Julius Nye- rere elnök meghívására hivatalos látogatást tesz Tanzániában. (Folytatás a 2. oldalon) Felvásárlás szünet nélkül 885 vagon gyümölcs, 350 vagon zöldség exportra A zöldség-, gyümölcsex­port eddigi eredményeiről és várható lehetőségeiről érdeklődtünk dr. Laczkó Tibortól, a Szövetkezetek Bács-Kiskun megyei Érté­kesítő Központjának igaz­gatóhelyettesétől. — A Szövetkezetek Bács-Kiskun megyei Érté­kesítő Központjánál ebben az időszakban a legaktí­vabb a felvásárlás. Jellem­ző erre, hogy még vasár­nap is teljes műszakban dolgoztak a kirendeltsége­ken. A zöldség- és gyümölcs- export többletmunkát igé­nyel, hiszen a termelők nem készítik elő az áru­cikkeket exportra. Három telepünk — a kecskeméti, a bajai, a jánoshalmi —, mintegy 1600—1700 mun­kást foglalkoztat, akik mé­retre, színre, súlyra válo­gatják a gyümölcsöt, zöld­séget, s növényvédelmi szempontból is átvizsgál­ják, majd csomagolják. Az utóbbi két' hónapban mennyi gyümölcsöt, zöld­ségfélét küldtek határain­kon túlra? — A MÉK egész évi áruforgalma meghaladja a 11 ezer vagont, ebből mint­egy 40—45 százalékot kép­visel az export. Az utóbbi másfél hónapban —■ júli­RÉQIBŐL ÚJ Katy maron a tanács építő brigádja az elbontott régi tanácsháza anyagának felhasználásával építi az újat. A réginél nem nagyobb, de korszerűbb épületet november 7-re szeretnék elkészíteni. usban és augusztusban —; 265 vagon meggyet, 440 vagon sárgabarackot, 175 vagon őszibarackot, s öt vagon vörös szilvát expor­táltunk Finnországba, Svédországba, Angliába, az NSZK-ba, a Szovjetunió­ba, az NDK-ba és Cseh­szlovákiába. Szeretném megemlíteni, hogy a gyü­mölcsöt zömmel vasúton, illetve hűtőkocsikban szál­lítottuk, kivételt a mint­egy 15 vagonnyi sárgaba­rack képezte, amelyet re­pülőgéppel szállítottunk Londonba. Zöldségből sok­kal kevesebb került kül­földre, ugyanis paradi­csomból 150, vöröshagymá­ból 200 vagon hagyta el raktárainkat. Ezeket az árucikkeket főként a szo­cialista országokba, vala­mint az NSZK-ba, Finn­országba és Svédországba szállítottuk. Az elkövetkezendő idő­ben milyen áruféleségek exportjára kerül sor? — Ez évi exportunk mintegy 4—4500 vagonra tehető. A tervhez viszo­nyítva 1500—2000 vagon­nal kevesebb termékre számíthatunk, amely a gyengébb mezőgazdasági évvel magyarázható. Az előttünk álló feladatok nem kicsik, hiszen néhány nap múlva 1300 vagon vö­röshagymát kell felvásá­rolnunk, amelyből 900 va­gonnal exportálunk. A hagymaszezon befejezése után — szeptember első fe­lében — megkezdődik az almaszüret. Almából 1311 vagon felvásárlására ké­szülünk, s mintegy 950 va­gonnyit szállítunk külföld­re. Ezzel párhuzamosan ke­rül sor a pritamin paprika felvásárlására. Az 500 va­gonnyi mennyiség jelentős részét exportra készítik elő munkásaink — fejezte be nyilatkozatát dr. Laczkó Tibor. G. G. Világ proletárjai, egyesüljetek! MAGYAR SZOCfALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS'-KISKU^ MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXV. évf. 198. szám 1970. augusztus 25, KEDD Ara: 90 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom