Petőfi Népe, 1970. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-13 / 189. szám

Törik a Virgíniát A kelet-magyarországi táj mezőgazdasági nagy­üzemeiben, ahol 15 ezer holdon foglalkoznak do­hánytermeléssel, kedden megkezdték az egyik leg­értékesebb fajta, a sza­bolcsi Virgínia leveleinek törését A terméskilátások biztatóak. — Jövőre ünnepli tíz­éves fennállását a BRG kecskeméti gyáregysége. Az 1961-ben alakult gyár­ban százan kezdték meg a munkát, a termelési ér­ték 11 millió forint volt. Az idén a magnógyámak mintegy ezer dolgozója van, a termelési érték pedig meghaladja a 180 millió forintot. SZOVJET SEGÍTSÉG PERUNAK — Megkezdi a Sándor- telepi iskola villamosítását még ebben az évben az Ágasegyházi Községi Ta­nács. A kéttantermes is­kola, amelyhez mintegy 60 tanya tartozik, kultúr- központ szerepét tölti be ezen a területen. A vil­lamosítás 880 ezer forint­ba kerül. Benépescl a óvoda Az 50 személyes ordasi óvodát az idén csak hu­szonnégy gyermek látogat­ja. Az elmúlt évben azon­ban már tizenkét gyermek született a községben — a korábbi esztendők négy­öt újszülöttével szemben. Az idén, az év első felében már tízzel növeke­dett az ifjú ordasi lakosok száma. Minden jel arra mutat, hogy néhány eszten­dő múlva telt ház lesz az óvodában. — Fejlesztik a klub­könyvtárat Tiszaújfalun. Az eddig 8 ezer kötetes könyvtár állományának bővítésére az idén 30 ezer forintot fordít a községi tanács. — A napokban kezdik mintegy ezer méter be- — Nem az adott látási Augusztus 20-án indul tonjárda építését Ordason, és forgalmi viszonyoknak .„„ a József Attila és Petőfi megfelelően vezette Kis- a 9° Sándor utcában, valamint kunfélegyháza határában , -íkotmánv imnenén az Erdő-soron. A községi motrokerékpárját Csenki , 2Q ? i d ’ tanács 30 ezer forintos Jenő kiskunfélegyházi la- ielentette be beruházását az erdekelt kos, s- ezert későn vette A. „aitótáiékoztntóián utcák lakói társadalmi eszre az előtte haladó ke- „ - i Jxn kerüJle munkával támogatják, fel- rékpárost. A hirtelen fé- t.a „ — Csapatvezetői érte­kezletet szerveznek a já­rási úttörőelnökségek augusztus utolsó hetében, amelyeken megtárgyalják a jubileumi úttörőév moz­galmi féladatait. A me­gyében mintegy hatszáz úttörővezető vesz részt az értekezleten. Tajpeji légikatasztrófa Harmincegy emberrel a fedélzetén szerdán lezu­hant egy tajvani utas- szállító repülőgép a taj­peji repülőtér közelében. A katasztrófát 11 ember túlélte. Augusztus 13: KECSKEMÉT VÁROSI háromnegyed 6 és 8 órakor A DÉL CSILLAGA KECSKEMÉT ÁRPÁD háromnegyed 6 és 8 órakor MÉRSÉKELT ÉGÖV — Mintegy félmillió fo­rintos költséggel épül a korszerű, két tűzoltókocsi befogadására alkalmas tűzoltószertár Bugacon, a piactéren. A zuhanyozó­val, fürdővel felszerelt új létesítmény átadására az idén kerül sor. Elmulasztotta a segítségnyújtást, letartóztatták Hat súlyos közúti baleset A világ minden részéből árad a segítség a földrengés sújtotta latin-amerikai országba, Peruba. Limába folya­matosan érkeznek az AN—12-es típusú szovjet óriás szállítógépek. Az adományok szétosztását szovjet és perui katonatisztek szervezik. szedik a régi téglajárda kezéstől a jármű megcsú­ti tanács vb-elnöke, aki a töredezett M £ szo^t és Csenki, valamint Szabadság-hegy és környé- készítik a betonjárda sze- utasa, Besze Ferenc köny- }*e re?^®:ze?erof számolt gélyrészét. nyebben megsérült. be; A LAe*0 volgyalloma­J sat a Zugligeti ut es a Csiga utca sarkán, .hegy- állomását pedjg a János­hegyi kilátónál alakították ki. — Nyolc új, a jelenle­ginél jellegzetesebb, ér­dekesebb ízű pezsgőfajta előállításával kísérleteznek a Magyar Állami Pince­Sikeres szakmai ankét Néhány érdekes kérdés Hírül adtuk már, hogy — Hogyan hat a mű­az Amfora—ÜVÉRT Válla- anyagcikkek elterjedése a lat és a MÉSZÖV közös hagyományos üveg- és por- rendezésében termékbemu- celánáruk forgalmára? - “^ság“ etyeki’“ céi’^z- tato nyílt Kecskeméten, Külön ónálló egyre fejlő- daságában / üj s^ök üveg, porcelán . «*«"?« do cikkcsoport a műanyag, előreláthatóan ké\ év múl­árukból a MÉSZÖV szék- amely azonban a hagyoma- va kerülnek majd az ü házában. Tegnap a keres- nyos arukat kiszorítani nem jetekbe kedelem szakemberei szá- fogja, nem is akarja... mára ankétot rendeztek, — Italos üvegeink for­amelyen az Amfora Válla- máját illetően miért nem lat képviseletében Bárdi törekszünk újszerűségre? — Miklós és dr. Répás Nán- Törekszünk. Említsük csu- dor jelent meg. pán a Boszorkánytej köz­Műszíves borjú öt órát élt az a borjú, amelybe műszívet ültetett a nyugat-berlini Emil Bücherl professzor. Bücherl ^nv lrnre a vállalat ismert, palackját. A régi, végre szívátültetést, a be­teg azonban röviddel operáció után meghalt. Kolerajárvány J. T. környékét vesztegzár alá he­lyezték. kecskeméti fiókjának veze- több évtizedes palackfor tője tájékoztatta a megje- mák újakkal való felváltá- te^'^azonban’"röviddel az lenieket. Elmondotta, hogy sa még ugyan gyermekéveit ° kiállításuk célja: bemutat- éli, de rövidesen feltétle­ni az új cikkeket, amelyek nül találkozhatunk majd e legkésőbb a jövő évben már tekintetben meghökkentő egytől-egyig kaphatók lesz- újításokkal. egénél“* é^népjóAtf"Sgyek nek. Messzemenően bizto- _ _, ízelítőül csak ennyit, minisztere szerdán bejelentette, sítani kívánják az ellátást Goncioljuk mindez amel- hogy az országban négyen az exkluzív, luxusáruk , bizonvít hoev a szak- me®hal,‘a^ kolerában és to­,, ,, oizonyu, nogy a izdit vábbi 62 koleragyanus megbe­mellett az Olcsó napi uy maj ankét mindenképp si- tegedést észleltek, a veszélyez- kekből is. Már most ke- keres Volt elérte célját. tetett csangnong városkát és szülnek az év végi ajándé­kozási idényre, bővítik az áruskálát, új formájú és fazonú üveg- és porcelán­árukból, egyéb importcik­kek mellett például a Fi- denza és a Bormioli cég igen tetszetős poharaiból és más üvegáruiból. Ígéretet tett végezetül arra, hogy Tegnap, a kalocsai pia- lónkénti áron. A zöldség- az ankét tapasztalatait con kelendő árunak bizo- félék közül különösen a munkájukban igyekeznek nyúlt az őszibarack: 870 zöldbab iránt nyilvánult majd jó eredménnyel hasz- kiló cserélt gazdát 4—7 fo- meg nagy kereslet. 400 ki- nosítani. rintért. Paradicsomból 800 lót adtak el 3—5 forintért. Néhány „villámkérdés” és kilogramm volt a felhoza- A karfiolt 4. a tököt pedig válasz az ankétről: — Miért tál, kapós volt a főzni va- 0,50—0,80-ért adták kilón - drága az ólomkristály? — ló kukorica: 600 cső kelt ként. Nem az. Külföldön több- el 1—1,50 forintért, s ugyan- A baromfipiacon 140 ka- szörös az ára, mint nálunk sak hamar elfogyott a még csa kelt el. egyenként 28— Egyébként a vételár függ- jdonságnak számító szilva 30 forintért, a 110 pár csir­vénye az érdeklődésnek és .s, melyből 120 kilogram- két pedig 40—80 forintért a vásárlóerőnek. mot kínáltak 3 forintos ki- árulták páronként. Növekszik a gyümölcs felhozatal A rendőrség elsősegély- nyújtás elmulasztása bűn­tettének alapos gyanúja miatt eljárást indított Lu­kács János, Budapest, Szi- lágysomlyó utca 11. szám alatti lakos ellen. Lu­kács a rábízott pótkocsis szerelvénnyel — amely az 1/9. számú AKÖV tulaj­donát képezi — Akasztó felől Solt irányába haladt kedden délután. Egy, az út szélén álló személy­gépkocsi mellett olyan kö­zel haladt el, hogy a pót­kocsi nekiütközött a sze­mélygépkocsinak. Lukács János megállás nélkül tötrá'bbh'ajtött. A Személy- gépkocsi utasai közül Nagy József budapesti lakost életveszélyes, feleségét és a gépkocsi vezetőiét, Kiss Pált könnyű sérüléssel a kórházba szállították. A két járműben mintegy 21 ezer forint anyagi kár ke­letkezett. Lukács Jánost aki azzal védekezett, hogy nem észlelte az ütközést, Budapesten letartóztatták. Jakabszállás határában ugyancsak kedden, de a késő esti órákban történt tömegszerencsétlenség. Leonardo Migliore olasz állampolgár Kecskemét fe­lé vezetve személygépko­csiját, későn vette észre az előtte haladó lovas ko­csit. s nekiütközött. A sze­mélygépkocsiban helyet foglaló Calogero Migliore olasz állampolgár. Kovács László kecskeméti és Vi­da Lajos kecskeméti la­kosok súlyos, a gépkocsi- vezető könnyű sérülést szenvedett. Mind a négy sérültet a kórházba szállí­tották. Az eddigi megálla­pítás szerint a balesetért a személygépkocsi vezető­jét terheli a felelősség. Kecskemét belterületén kerékpárjával szabálytala­nul kanyarodott Gábor Mihályné kecskeméti la­kos, s összeütközött az őt már előző Polló József kecskeméti motorkerékpá­rossal. Mindkét jármű ve­zetője a földre zuhant. Gábor Mihálynét súlyos sérüléssel eszméletlen ál­lapotban a kórházba szál­lították. A motorkerékpár vezetője könnyebben sé­rült meg. Az 5-ös számú főútvonalon Városföld ha­tárában szabálytalanul előzött egv személveénko- osit motorke réknáriával Mohai Múriós ács. kecs­keméti' lakos. A motort kerékpár nekiütközött a N A P T A R 1970. augusztus 13, csütörtök Névnap: Ipoly Napkelte: 4 óra 36 perc. Várható időjárás csütör­( Napnyugta: 19 óra 01 perc., tök estig: kisebb felhőát- Hoidkeite: i6 óra 51 perc. I vonulások. Főként ma szór­Hoidnyugta: o óra. ^ ványosan előforduló eső­.......... .......... vei, délkeleten egy-két he­m m rr lyen zivatarral. A helyen­Mozik műsora ként erős északnyugati, északi szél mérséklődik. A nappali felmelegedés erő­södik. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérsék­let: 10—15 fok között. Leg­magasabb nappali hőmér­séklet csütörtökön; 25 fok körül. A Balaton vízének hő­mérséklete Siófoknál teg­nap 20 fok volt. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: augusztus 11-én a középhő­mérséklet 18,3, (az S0 éves át­lag 21,6), a legmagasabb hő­mérséklet 21,2 Celsius-fok. Csa­padék 4,8 mm. A napsütéses órák száma 0,5. Augusztus 12-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 16,5, a délután 1 órakor mért hőmérséklet 22,4, a legalacsonyabb hőmérséklet 15 Celsius-fok. Növényvédelmi prognózis A. változékony időjárás ked­vez a szőlőperonoszpóra, al­ma- és körtevarasodás, vala­mint a burgonyavész fertőzé­sének. A kórokozók ellen pár napon belül védekezni kell 0,2—0,3 százalékos Zineb, Ant- racol WP, vagy 0,25 százalékos Rézoxiklorid, illetve 0,2 szá­zalékos Dithane M 45 oldatá­val. A várakozási idők pontos betartására különösen ügyel­jünk, paradicsom-ültetvé­nyeinknél. Várakozási idő Réz- oxikloridnál 21, Zinebnél, Ant- racolnál és Dithane-nál para­dicsom esetében 10 nap. — Második éve üzemel Hartán a Lenin Termelő­szövetkezet hármas " üzlet­háza, a zöldség—gyümölcs, a tejbolt és a borivó, A havi forgalom az idén már eléri a 45—50 ezer forintot. — KIRABOLTAK kedd este Giulietta Masinát, a világhírű olasz színésznőt, Fellini feleségét. Masina férjével együtt-a római Via San Giacomón sétált, ami­kor egyszercsak két fiatal­ember egy robogón mellé­jük hajtott, egyikük kitép­te a művésznő kezéből a retikült, majd elrobogtak. A kézitáskában a többi kö­zött egy 15 millió lírás sma­ragd is volt. személygépkocsinak. A motorost súlyos sérüléssel a kórházba szállították. A balesetért a személygép­kocsi vezetőjét nem ter­heli felelősség. Telten érték a fegyver- rejtegetőt A kiskőrösi rendőrkapi­tányság fegyver- és lőszer­rejtegetés bűntettének ala­pos gyanúja miatt előze­tes letartóztatásba helyez­te Tompái Ferenc 52 éves, Imrehegy, Polgárdi dűlő 79. szám alatti lakost. Tompái augusztus 9-én, vasárnap a lakása köze­lében levő erdőben vadá­szott. Tetten érték, de sem a fegyvertartási en­gedélyét, sem pedig a fegyver származását iga­zoló okiratot nem tudta bemutatni. A rendőrség ügyében folytatja a vizs­gálatot G. G. . ■■■.... ;>: ti 5 SSsife Gyorsan, olcsón elkészíthető a torta. Hóvirág kétszersült felhasználásával. Gyomor- és cukor­betegek részére diétás étkezésre is megfelelő. Gyártja a Kalocsai Sütőipari Vállalat. Kapha­tó az élelmiszerboltokban. 5864 bvtofi NÉPE A Ma svat Szocialista Munkáspárt Bacs-Klskuo megy a Bizottsága és a megyei tanacs lapja. - Főszerkesztői F. roth Pai - Kiadja a Bäcs-Kiskun megyei Lapkiadó vállalat p LrtaAAi dp Mezei István Igazgató — Szerkesztőség: Kec=k=mét varos! ranacshaz. - Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-16 Szerkesztő bizottság: 10-38. - Kiadóhivatal: Kecskemét — íreteios B ^ ^ Telefon; 17-09. — Terieszti a Magyat Posta - Előfizethető a hely) postahivataloknai és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra; 20,— forint Bacs-Klskun negyei Nyomda V. Kecskemét. Telefoni 11-85. «• Index; 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom