Petőfi Népe, 1970. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-22 / 170. szám

Szeretettel üdvözöljük a testvérváros sportolóit Szerdám érkezik a Spartak Szimferopol Űjabb baráti sporttalál­kozó előtt állnak a két testvérváros Szimferopol és Kecskemét fiataljai. A Spartak Szimferopol női kosárlabdacsapata szerdán érkezik a megyeszékhelyre. A vendéglátó Kecskeméti Dózsa sportkör érdekes és változatos programot dol­gozott ki a szovjet kosa­rasok számára. Erről Ker- pesits Béláné a női kosár­labda-szakosztály vezetője a következőket mondta. — Szerdán délelőtt vár­juk a szimferopoli kosara­sok érkezését Ferihegyen. Az eredeti tervtől eltérően a Spartak csak két mérkő­zést játszik és mindkettőt a Kecskeméti Dózsával. Az első hivatalos találkozóra július 25-én szombaton délután 5 órakor kerül sor, mégpedig a Petőfi kosárlab­da-pályán, mert az ugyan­ebben az időben lebonyo­lításra kerülő „Hírős Ku- pa”-mérkőzések itt nem zavarják a játékot. A má­sodik találkozóra az eluta­zás előtti napon, tehát jú­lius 28-án kedden kerül •or. A fentieken kívül per­sze érdekes programokat dolgoztunk ki a vendége­ink szórakoztatására, Ellá­togatnak például Buda­pestre és a Balatonra is. Csütörtökön Kecskemétet tekintik meg és a Habse­lyem Kötöttárugyárat. Va­sárnap a Kunfehértói Ál­lami Gazdaság vendégei lesznek és természetesen megnézzük az új megyei edzőtábort is. Milyen erőt képvisel a vendégcsapat? — Ezt pontosan nem tud­juk, de a hírek szerint az M A: Szerdán délután 17 órai kezdettel a Városi pályán a Gagarin Kupáért játszik a Mezőfi SE csapata a Sza­muely SE-vel. * Hajós—Jánoshalma ba­rátságos labdarúgómérkő­zés lesz ma délután 17 órai kezdettel Hajóson. OS labd arúgó-mérkőzcs KISKŐRÖSI GÉPJAVfTÖ —HAJÖS 4:1 (1:0) Hajós, 300 néző, vezette: Sípos. A Gépjavító már az első félidőben fölényben volt A SO. percben Bohács a veze­tést is megszerezte. Szünet után ismét a kis­kőrösiek kezdeményeztek többet. Az 55. percben Bo­hács növelte a Gépjavító előnyét. 2:0. A 70. percben Pecznyik talált a hálóba. k:0. Hét perccel később is­mét Bohács kényszerítette megadásra a hajósi kapust. tf:0. A 80. percben Bagó B»ár csak szépíteni tudott. #:1. Jók: Bohács (a mezőny legjobbja), Vén, Szentgyör- gyi I., illetve Szettele, Ri- bánszki, Szeicz. Kiskőrösi Gépjavító II — Hajós II 3:2 (2:1), ukrán bajnokság, ahol most az élcsoportban van­nak, színvonalban nem marad el a magyar NB I-tőL No és a Kecskeméti Dó­zsa? — Reméljük teljes csa­pattal tudunk kiállni. Do­mokos, aki az utánpótlás válogatottal Romániában volt, kedden hazaérkezett, s megjöttek az ifjúsági vá­logatottak is az edzőtábor­ból. Igaz, hogy csapatunk a felkészülésben jelenleg most az alapozásnál tart, de mi elsősorban a baj­nokságra készülünk, s így Adamik Ferenc edző bi­zony nem csökkentette a terhelést ezen a héten sem. Reméljük azonban, hogy így sem vallunk szégyent. Kecskeméten tehát min­den készen áll a szimfero­poli kosarasok fogadására. A sportkör és a szakosz­tály tagjai is szeretettel várják a szovjet vendége­ket akik reméljük jól ér­zik majd magukat nálunk és élményekkel gazdagod­va térnek vissza hazájuk­ba. Szabó Zoltán Úszásban biztató eredmények Kár, hogy a legfiatalabb úszók kétnapos seregszem­léje nem vonzott nagy tö­megeket a kecskeméti fe­dett uszoda kényelems le­látójára. Aki viszont mégis kijött, nem bánta meg. Annyi lelkesedéssel és szív­vel talán senki sem tud küzdeni, mint ezek a 6—10 éves gyerekek. Az sem volt például mindennapi lát­vány, ahogy a 6 éves Kas­sai Márta végigpillangózta a 100 és 200 métert. Az eredményhirdetésnél a do­bogóval együtt nem érte el egy rendes gyerek magas­ságát, de még csak nem is lihegett, amikor 4 hossz után kimászott a vízből. Hol tartunk ? Nemrég, a Vízmű Sport­kör munkájának értékelése során nem túlságosan ró­fl Falusi Doiiezi megyei Spartakiád-döntőján az időjárás játszatta a főszerepet Kevés induló, fázós eredmények „Időnként felszakadozó felhőzet, már kevesebb he­lyen esővel.” Ezt jelentette a Meteoro­lógiai Intézet szombatra. Hogy mi valósult meg be­lőle, azt azok tudják leg­jobban, akik részt vettek a Falusi Dolgozók Sparta- kiádjának megyei döntő­jén. Kecskeméten, a Szék­tói Stadionban mintegy kétszázan dideregtek a mostoha időjárási viszo­nyok következtében. A hő­mérő higanyszála mind- : össze 8 fokot mutatott, az eső pedig rendületlenül i esett — viharos erejű szél ! kíséretében. László József, a megyei I TS módszertani főelőadó­ja, a versenybíróság elnö­ke gondterhelten ráncolta homlokát. — Egy nagyszerű, szín­vonalas versenyt vártunk, a nevezések alapján mint­egy 300 résztvevővel, de az idő keresztülhúzta a számításainkat — mondta. — Ilyen még nem volt a nyári spartakiádok törté­netében. Az eső és a vi­haros erejű hideg szél ala­posan beleszólt az eredmé­nyek alakulásába. Különö­sen az atlétikai számokra nyomta rá bélyegét. Fel­áztak a pályák. A döntő­ket már szinte bokáig érő sárban bonyolították le valamennyi sportágban. Azért a teljesítményeket illetően — a körülménye­ket is figyelembe véve — nincs okunk borúlátásra. Hiszen a férfi 100 méteres síkfutásban Bella, a koráb­bi spartakiádbajnok bizta­tó formában van. Akárcsak Tamás, a súlylökés fölé­nyes győztese. De gránát­dobásban és a spartakiád- váltóban is lehet még va­lamit javítani a területi döntőig. Női atlétáink közül a kiskőrösi Pálfalvi nyújtott jó teljesítményt a 100 mé­teres síkfutásban. 400 mé­teren Morvái ért célba el­sőnek — igazolva a hozzá­fűzött reményeket. Távol­ugrásban, súlylökésben és gránátdobásban még to­vábbi javulás várható a területi döntőig. A labdajátékok közül igen biztatónak mutatko­zott a lajosmizsei férfi ké­zilabdacsapat játéka. Nem­csak állóképesség, hanem technikai képzettség szem­pontjából is a mezőny fölé emelkedtek. A bácsbpkodi férfi és női röplabdázók győzelme várható volt. An­nál nagyobb meglepetést okozott az orgoványi női kézilabdacsapat győzelme. Tamás a kalocsai járás versenyzője 12,12 m. ered­ménnyel győzött a súlylö­késben. Olyan megyei I. osztályú együtteseket vertek ki a további küzdelmekből, mint Jánoshalma és Duna- pataj. Részletes eredmények: ATLÉTIKA: Férfiak: 100 m: 1. Bella (Kkfháza) 11, 2. Szentgyör- gyi S. (Kiskőrös) 11,7, 3. Trepák (Kiskőrös) 12,2. 400 m: 1. Sipőcz (Baja) 59,1, 2. Szentgyörgyi S. (Kiskőrös) 59,4, 3. Kiss (Kalocsa) 61. 800 m: 1. Szilágyi . (Kalocsa) 2:17,8, 2. Balogh (Kiskőrös) 2:18,5, 3. Dudás (Kkfháza) 2:19,4. 1500 m: 1. Zsoldos (Kecs­kemét) 4:40,6, 2. Sípos (Kis­kunfélegyháza) 4:49,2, 3. Molnár (Kalocsa) 4:54,8. Spartakiád váltó: 1. Kis­kőrös (Walter, Szentgyör­gyi S., Judán, Balogh) 3:52,2, 2. Kalocsa 3:53,9, 3. Kiskunfélegyháza 3:54,4. Magasugrás: 1. Katus (Ba­ja) 165, 2. Meggyes (Kis­kunfélegyháza) 165, 3. Mol­nár (Kiskőrös) 155. Távol­ugrás: 1. Rády (Kalocsa) 596, 2. Harcos (Baja) 593, 3. Walter (Kiskőrös) 585. Súlylökés: 1. Tamás (Ka­locsa) 12,12, 2. Badócz (Ka­locsa) 11,72, 3. dr. Maru- zsa (Baja) 10,58. Gránát­dobás: 1. Simon (Baja) 69,65, 2. Bányai (Kiskun­halas) 68,70, 3. Sipőcz (Ba­ja) 64,50. Nők:: 100 m: 1. Pálfalvi (Kiskőrös) 13,4, 2. Jáger (Baja) 14,2, 3. Gál (Kis­kunhalas) 14,2. 400 m: 1. Morvái (Kiskőrös) 73,4, 2. Földvári (Baja) 74,4, 3. Korsós (Baja) 76. Sparta­kiád váltó: 1. Kiskőrös (T. Nagy, Pálfalvi, Mor­vái, Domonyi) 2:52,8, 2. Baja 2:56,9, 3. Kiskunfél­egyháza 3:00,8. Magasug­rás: 1. Takács (Baja) 135, 2. T. Nagy (Kiskőrös) 135, 3. Kurucsai (Kkfháza) 130. Távolugrás: 1. T. Nagy (Kiskőrös) 457, 2. Jáger (Baja) 435, 3. Pálfalvi (Kis­kőrös) 429. Súlylökés: 1. Czombos (Kkfháza) 8,40, 2. Magonyné (Kkfháza) 8,05, 3. Varga (Baja) 7,41. Gránátdobás: 1. Tóth (Ka­locsa) 51.40, 2. Süveges (Ka­locsa) 48,78, 3. Jéger (Ba­ja) 40,68. LABDAJÁTÉKOK Férfi röplabda: 1. Bajai járás, 2. Kiskunfélegyházi járás. Kézilabda: 1. Kecskeméti járás, 2. Bajai járás, 3. Kiskunhalasi járás. Női röplabda: 1. Bajai járás, 2. Kiskunhalasi já­rás, 3. Kiskunfélegyházi járás. Kézilabda: 1. Kecskeméti járás, 2. Kiskunhalasi já­rás, 3. Kalocsai járás. A megyei spartakiáddön- tő egyéni első és második helyezettjei, valamint a csapatjátékok győztesei augusztus 1—2-án Gyulán Békés, Szolnok és Csong- rád legjobbjaival mérkőz­nek. A területi döntőből atlétikában az első és má­sodik helyezettek, míg csa­patjátékokban a legjobbak szereznek jogot a kecske­méti döntőben való indu­lásra. A területi döntőig tehát mindössze másfél hét van hátra. Aránylag rövid idő. de ajánlatos lesz kihasz­nálni. Mert van mit javí­tani ... B. I. zsás képet kaptunk az úszó utánpótlásunk helyzetéről. Nos, meg kellett állapíta­nunk, hogy ennek a ver­senynek tükrében biztatóbb a helyzet mint azt előre vártuk. A területi bajnok­ságok között a budapesti után feltétlenül a mienk következik, hiszen itt in­dulnak olyan régi úszófel­legvárak mint Szolnok, Sze­ged, Szentes, Hódmezővá­sárhely, Békéscsaba és Gyula stb. képviselői. Eze­ken a helyeken nagyjából hasonlók a lehetőségek mint Kecskeméten, legfel­jebb az szól mellettük, hogy jóval régebben csinálják mint nálunk. Szóval van alap az összehasonlításra, s ebben — az eredmények után ezt bátran mondhat­juk — nem maradtunk le. A statisztika kedvező A kétnapos verseny alatt 37 számot rendeztek az 1960—61-es születésű „del­fin” és az 1962—63—64-es születésű „béka” korosz­tályúak számára, összesen 244 gyerek állt a rajtkőre. Legtöbb versenyzőt a Szol­noki Dózsa indított 51 egyé­nit és 4 váltót. A Kecske­méti Vízmű 45 egyéni és 5 váltó, a SZEOL 46 egyéni és 4 váltószámban indult. A többiek lényegesen ke­vesebb versenyzővel álltak ki. Az éremtáblázat a követ­kező volt: 1. Kecskemét 2. Békéscsaba 3. SZEOL 4. Szolnok 5. Gyula 6. Szentes >> j. N S w s g a o i N ÍJ < W M 16 8 6 10 7 3 5 5 7 6 6 5 7 8 2 — 7. Hódmezővásárh. 1-----1 É rdekes az összehasonlí­tás korosztályonként. A „delfin” fiúkorcsoportban a kecskemétiek minden szá­mot megnyertek. A lányok­nál inkább a békéscsabaiak jeleskedtek. Várai Erzsébet (Békéscsaba) például 5 egyéni számban ütött be elsőként. Hoffmann Csilla (SZEOL) és Orosz Mária (Békéscsaba) 3-3 számot nyert. Az időeredmények közül nehéz kiemelni, mert nincs összehasonlítási ala­punk. A kecskemétiek kö­zül Gazdag Sándor és Bál- dy Zoltán úszott nagyon jól, de Bodóczky Judit a 200 m „béka” hátúszásban közel 1 percet vert a me­zőnyre, pedig nemrég bal­eset következtében eltört a karja és a gipszet csak er­re a versenyre vették le a kezéről. Hivatalos pontverseny ugyan nem volt, mi azon­ban ezt is elkészítettük a szokásos 7—5—4—3—2—1 pontozással. 1. Kecskemét 234 2. Szolnok 141 3. SZEOL 138 4. Gyula 117 5. Békéscsaba 113 8. Hódmezővásárhely 31 7. Szentes 25 8. Cegléd 12 9. Tiszátok!vár 6 A verseny­eredményei: „Béka” fiúszámok: 100 m gyors: 1. Vida Cs. (SZEOL) 1:43, 2. Kanizsa G. (Szolnok) 1:43,7, 3. Bors (Szolnok) 1:49,8. 100 m mell: 1. Szabó Z. (Kecs­kemét) 1:52,8 2. Szarvas (Bé­késcsaba) 1:54,8, 3. Szeberényi (Bcsaba) 1:56,9. 100 m pillan­gó: 1. Kanizsa G. (Szolnok) 2:06,4, 2. Vida (SZEOL) 2:07,4, 3. Horváth A. (Kémét) 2:39,4. 400 m gyors: 1. Vida (SZEOL) 7:59,3, 2. Almási (SZEOL) 8:2=, 3. Nyikos (Gyula) 9:10,2. 100 m hát: 1. Kanizsa G. (Szol­nok) 1:50,5, 2. Vida (SZEOL) 1:59, 3. Almási (SZEOL) 2:09.0. 200 gyors: 1. Vida (SZEOL) 3:50, 2. Bors (Szolnok) 3:54,8, 3. Kanizsa C. (Szolnok) 4:00,9. 200 m mell: 1. Szabó z. (Kecs­kemét) 3:58,7, 2. Szeberényi (Bcsaba) 4:01,4, 3. Szarvas (Bcsaba) 4:13,5. 4x100 m gyors- váltó: 1. Hódmezővásárhely 8:51,8 2. Kecskeméti Vízmű 9:57,8, 3. Gyula 10:18,6. 4x100 m vegyesváltó: 1. Szolnoki Dózsa 8:45,2, 2. Kecskeméti Vízmű 9:26, 3. Gyulai ME­DOSZ 10:50,6. „Béka” leányszámok: 100 m hát: 1. Megyeri K. (Bcsaba) 2:11,8, 2. Szalai Cs. (Kecske­mét) 2:18,5, 3. Kovács E. (SZEOL) 2:19,2, 100 m gyors: 1. Várai E. (Bcsaba) 1:51, 2. Kovalovszky H. (Szentes) 2:04.1 3. Kovács E. (SZEOL) 2:06,2. 100 m mell: 1. Várai E. (Bcsa­ba) 1:54, 2. Megyeri K. (Bcsa­ba) 2:03,2, 3. Kovalovszky H. (Szentes) 2:03,6. íoö m pillan­gó: 1. Várai E. (Bcsaba) 2:12,2, 2. Kassai M. (Gyula) 2:57. 400 m gyors: 1. Kovács E. (SZEOL) 9:36,6, 2. D. Nagy T. (Gyula) 10:42. 200 m vegyes: 1. Várai E. (Bcsaba) 4:11,1 2. Kassai M. (Gyula) 5:50,3. 200 m gyors: 1. Várai E. (Bcsaba) 4:09,4, 2. Ko­valovszky H. (Szentes) 4:22,9, 3. D. Nagy T. (Gyula) 5:15,8. 200 m hát: 1. Bodóczky J. (Kecskemét) 3:51,4, 2. Megyeri Cs. (Bcsaba) 4:43,7, 3. Szalai Cs. (Kecskemét) 4:54,4. „Delfin” fiúszámok: 100 m gyors: 1. Bencsura (Kecske­mét) 1:24, 2. Kassai (Gyula) 1:25,6, 3. Legeza (Gyula) 1:28. 100 m mell: 1. Bencsura A. (Kecskemét) 1:39, 2. Földi (Szolnok) 1:39,2, 3. Báldy (Kecskemét) 1:40,6. 100 m pil­langó: 1. Gazdag (Kecskemét) 1:38,1, 2. Töreki (Gyula) 1:43,2, 3. Kassai (Gyula) 1:50. 400 gyors: 1. Botka (Kecskemét) 6:19,6, 2. Kassai (Gyula) 6:3> '. 3. Legeza (Gyula) 6:40,5. 400 m vegyes: 1. Gazdag (Kecs­kemét) 7:09,1, 2. Bozsik (Szol­nok) 8:39.8, 3. Szilágyi (SZKOD 8:57,8. 100 m hát: 1. Báldy (Kecskemét) 1:32,7. 2. Legeza (Gyula) 1:34,2. 3. Gaz -g (Kecskemét) 1:35,7. 200 m gyors: 1. Botka (Kecskemét) 2:57.1. . Gazdag (Kecskemét) 2:59.2, o. Kassai (Gyula) 3:09,4. 200 m mell: 1. Báldy (Kecském, ) 3:24,4, 2. Bencsura (Kecske­mét) 3:25,4, 3. Földi (Szolnoki 3:33,4. 4x100 m gyorsváltó,: 1. Kecskeméti Vízmű 5:44,2, 2. Szolnoki Dózsa 6:07.8, 3. Gyű’a 6:17,3. 4x100 m veeyesváitó: 1. Kecskeméti Vízmű 6:26.8. 2. Gyula 6:39,3, 3. Szolnoki Dó­zsa 6:40,3. „Delfin” leányszámok: 100 m hát: 1. Hoffmann Cs. (SZEOL)' 1:36.7, 2. Simon M. (SZEOL) 1:44,8, 3. Balogh G. (Kecskemét) 1:47,9. 400 m ve­gyes: 1. Kolarovszky É. (Bcsa­ba) 7:48.5. 2. Szaniszló J. (Szol­nok) 8:29,8. 100 m gyors: 1. Hoffmann Cs. (SZEOL) 1:26,6, 2. Nagy M. (Kecskemét) 1:29,8, 3. Orosz M. (Bcsaba) 1:30,2. 100 m mell: 1. Orosz M. (Bcsaba) 1:37. 2. Nagy M. (Kecskemét) 1:42,2, 3. Szemenkár M. (Kecs­kemét) 1:48. 100 m oillaneó: 1. Orosz M. (Bcsaba) 1:42, 2. Hoffmann Cs. (SZEOL) 1:53, 3. Simon M. (SZEOL) 2:01. 400 m gyors: 1. Virágh E. (Kecs­kemét) 6:56, 2. Kolarovszky E. (Bcsaba) 7:06,1, 3. Simon M. (SZEOL) 7:32,4. 200 m vegyes: 1. Orosz M. (Bcsaba) 3:24. 2. Hoffmann Cs. (SZEOL) 3:29.2, 3. Nagy M. (Kecskemét) 3:30.5. 200 m gyors: 1. Nagy M. (Kecskemét) 3:12,7, 2. Virágh E. (Kecskemét) 3:15,8, 3. Orosz M. (Bcsaba) 3:15,9. 200 m hát: 1. Hoffmann Cs. (SZEOL) 3:25.1 2. Balogh G. (Kecskemét) 3:52,7, 3. Cs. Kovács Gy. (Szol­nok) 4:03,2. 4x100 m vegyes­váltó: 1. Kecskeméti Vízmű 7:00,6, 2. SZEOL 7:30,5. NB ll!-as sorsolás Elkészült a labdarúgó NB in. bajnokság sorsolása valamennyi csoportban. Lapunk csütörtöki számá­ban a Középcsoport teljes őszi műsorát közöljük. Eb­ben a Kiskőrösi Gépjavító, a Soltvadkert és a Kecske­méti TE szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom