Petőfi Népe, 1970. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! a MAGYAR SÍOCfALiSTA MUNKÁSPÁRT B Á C S*- K ! S K UN : M EGYE I B i Z OI T S Á G'Á NAK N A-P,( L KN A XXV. évi. 121. szám 1970. június 2, KEDD Ára: 90 fillér Színvonalas rendezvények Sikeres írótalálkozók Hétfő dél: 960 centiméter Megnyílt az ünnepi könyvhét A* idei ünnepi könyvhét i szép számú és lelkes kö- megyei megnyitó ünnepsé- zönség előtt került sor gére a szokásostól eltérően szombaton este a magyar most két helyen került sor. könyv ünnepi hetének meg- A megyei könyvbarát bi-1 nyitására. Ezen Madarász Weöres Sándor dedikálja műveit a kecskeméti. Szabadság téri könyvesboltban. zottság központi rendezvé­nye volt a kiskunmajsai és a lakiteleki is. Kiskunhalason, a mű- lődési központ épületében László, a megyei tanács vb elnökhelyettese mondott beszédet. A fővárosból Weöres Sándor, Károlyi Amy, Palotai Boris, Somlyó Megkezdődtek az érettségi vizsgák A különböző típusú isko­lákban nappali tagozaton több mint 47 000 fiatal érettségizik, illetve képesí­tőzik az idén. A szóbeli vizsgák hétfőn már több is­kolában megkezdődtek. Azokat a diákokokat, akik­nek írásbeli dolgozata leg­alább egy tárgyból megfe­lelt, szóbelire bocsátották. Az érettségi összehangolása a követelményeknek leg­alább jellegükben való egységesítése érdekében a Művelődésügyi Minisztéri­um útmutatót adott ki az elnököknek, akik a főváros­ban és vidéken külön elő­készítő megbeszéléseken is részt vettek. A gimnáziumokban min­den tanuló szóbeli vizsgát tesz magyarból, történelem­ből és matematikából. A negyedik tárgy a szakosí­tott tantervű osztályokban a szakosítás jellegét adó tantárgy. A követelmények­ről a Művelődésügyi Mi­nisztériumban elmondották, általában azonosait az előző éviekkel. Magyar irodalom­ból az a feladat vár a je­löltekre, hogy művészi és eszmei szempontból érté­keljék, elemezzék az olva­sott műveket. Történelem­ből az egyetemes és ma­gyarországi fejlődést folya­matként kell áttekirteni. Természetesen vizsgálják a fiatalok marxista—leninista történelemszemléletét, vi­lágnézetét és politikai fej­lettségét is. Matematikából négy kér­dést kapnak a tanulók. Eb­ből az első kettő gyakor­lati jellegű feladatmegol­dás, a harmadik és negye­dik elméleti. A hangsúly a feladatmegoldáson van. A feladatok különböző ne- hézségűek: az első egysze- j rű, az elégséges számára is | könnyen megoldható típus­feladat, a második ennél valamivel igényesebb, a jók számára készült. Az j érettségin a matematika- í osztályzatot lényegében a i feladatmegoldások határoz- I zák meg, az elméleti kérdé- I sekre adott válaszok csak | árnyalják. A dolgozók középiskolái­ban az idén levelező- és esti tagozaton végzők szá­ma együttesen meghaladja a 20 000-et. A dolgozók gim­náziumában, közgazdasági és kereskedelmi szakközép- iskolák, valamint a köz- gazdasági technikumok, to­vábbá az ipari- és mező- gazdasági technikumok fel­nőtt tagozatain általában június közeoe és július kö­zepe között kerül sor a szóbeli érettségi, illetve a képesítő vizsgákra. György és Kiss Dénes láto­gatott ebből az alkalomból Kiskunmajsára. A megyé­ben élő íróikat Hatvani Dá­niel és Bárdos Ferenc kép­viselte. Jancsó Adrienne és Bo­dor Tibor előadóművészek fellépését is nagy szeretet­tel fogadta a közönség. Lakíteléken „Felvidéki estet” rendeztek. A cseh­szlovákiai magyar írók kö­zül jelen volt Duba Gyula és Mécs József író, vala­mint Ozsvald Árpád és Zs. Nagy Lajos költő. Bodor Jenő, a megyei ta­nács művelődésügyi osztá­lyának vezetője mondott ünnepi beszédet, majd a helybeli irodalmi színpad tagjai adtak elő részleteket a jelenlevő írók műveiből. A szünet után Szíj Rezső művészettörténész -előadást tartott az irodalmi kapcso­latokról, azután a közön- ség és az írók beszélgetése következett. Vasárnap délelőtt a TIT kecskeméti székházában baráti írótalálkozó volt, amelyen a csehszlovákiai vendégeken kívül a buda­pesti és a Bács megyei al­kotók is megjelentek. Délután a vendégek meg­látogatták a Forrás szer­kesztőségét. A megyében több helyen is sor került még író—ol­vasó találkozóra. Jókai An­na Kiskunfélegyházára, Kiss Dénes Fajszra látoga­tott. Buda Ferenc költő Úszódon, Benedek Péter parasztfestő kiállításának megnyitásakor találkozott az olvasóival. A hét folyamán még több városban, nagyközségben és faluban rendeznek ünnep­ségeket, író—olvasó talál­kozókat, ankétokat A könyvesboltok a szo­kásnak megfelelően — va­sárnap is árusítottak. Az el­ső két nap alapján az ol­vasók érdeklődése, a könyv- kereslet és forgalom biztató képet mutat V. M. Szeged tovább állja a Tisza ostromát (Kiküldött tudósítónktól) Dr. Vágás Istvánnal, az Alsó- ti sza vidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnökével járjuk a gátakat Talpunk alatt vízzel átitatott ho­mokzsákok, körülöttünk pezseg a munka. — Jelenleg — magya­rázza a főmérnök — 360 Mindszentinél 980, Szeged­nél 960 centiméter volt... • Határőr állít meg ben­nünket ae egyik pontnál. Igazoltat mindenkit, ne­hogy k ái-tevők, kíváncsis­kodók akadályozzák a munkát. Néhány szót vál­tunk veié. Rózsa István Tovább tapossuk a ho­mokzsákokat a főmérnök­kel. — A jelenlegi vízállás 37 centiméterrel nagyobb, mint az eddig észlelt leg­magasabb vízszAnt. Most annyi víz folyik el Szeged­nél a Tiszán, mint Buda­pesten a Dunán. A gátak Éppen javították a szegedi Tisza-hidat, amikor meg áradt a folyó. A kép jobb oldalán látható építmény a hídról levezető ideiglenes lejáró, ahonnan a szegedi járókelők érdeklődéssel szemlélik a védelmi műn kát. A múzeum oldalánál katonák erősítik a mellvédet. (Pásztor Zoltán felvétele) kilométeres szakaszon vé­dekezünk. A Tiszán Tisza- ugtói az országhatárig, s a Maros egész magyaror­szági szakaszán. Szegednél a folyót már csak a mell­véd és a kettős homok­zsáksor tartja. Az órájára néz, köve­tem példáját. Tíz óra múlt néhány perccel. — A vízállás fél órával ezelőtt Tiszaugnál 843, határőr Kisszállásról vo­nult be, s most, akárcsak társai, karhatalmi felada­tot lát el, nyolcóránkénti váltással. szilárdak, s olyan hiheti len erőt sikerült összpo tosítani, amely képes me akadályozná a gátszakadf (Folytatás a 3. oldalon) Építőknapi ünnepségek í . n a „Felvidéki est” keretében a helybeliek virággal kedveskedtek a csehszlovákiai magyar író- vendégeknek. Vasárnap az országban számos helyen ünnepelték az építők napját. Szombat­helyen, hazánk egyik leg­nagyobb faipari vállalatá­nál 13 millió forintos be­ruházással épült új üzemet adtak át rendeltetésének. Komáromban a megye leg­nagyobb ipari vállalata munkásszállót avatott. Kecskeméten szombaton este az SZMT székházában rendezték meg az építők­napi ünnepséget, amelyen részt vett, dr. Kőrös Gás­pár, a megyei tanács vb elnökhelyettese, Berbero- vics István, az MSZMP Kecskeméti Városi Bizottsá­gának titkára, Szabó Fe­renc, a megyei pártbizott­ság ipari osztályának veze­tője, s többen a megye és a város közéleti személyi­ségei közül. Sándor Bélának, a me­gyei tanács osztályvezető­jének megnyitója után Né medi Sándor SZMT-titkár mondott ünnepi beszédet. Ezt követően kitüntetések! átadására került sor. Szak- szervezeti tevékenységéért az Építőipar kiváló dolgo­zója kitüntetést kapta Szántó Ernő, a Fémmunkás Vállalat kecskeméti gyár­egysége és Hörömpő János, a Bács megyei Állami Épí­tőipari Vállalat dolgozója.1 A Szakszervezeti munkáért kitüntetés aranyfokozatát nyújtotta át Lhczy Endre, az Építők Szakszervezeté­nek megyei titkára Géró Bélának, a Bács megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozójának, Deák János­nak, a Fémmunkás Válla­lat kecskeméti gyáregysége dolgozójának, az ezüstfoko­zatot pedig Horváth László­nak, az ÉPSZER Vállalat és Szabó Imrének, a Közúti Építő Vállalat dolgozójá­nak. Ezután az Építők Szakszervezetének megyei bizottsága fogadást adott az építő- és építőanyagipa­ri vállalatok vezetői és dol­gozói részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom