Petőfi Népe, 1970. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-21 / 92. szám

Tompa, Kossuth termelőszövetkezet w w m „A szövetkezet is csak úgy ér valamit, ha együtt akarják és nemcsak a földjét és az erejét, hanem az eszét és a lelkét Is beleadja az ember.’’ Veres Péter írta le ezt a mondatot Próbatétel című kötetében, Veres Péter, akinek nemcsak könyvei, de gondolatai is gazdára találtak itt, a Bácska keleti sze­gélyén, a tompái és a Tompa környéki parasztembe­rek körében. Ezek az emberek — most már országo­san is elismert, sok tekintetben nemzetközi összeha­sonlítást is kiálló eredmények bizonyítják — sikerrel szövetkeztek, jól választottak, amikor megalakították Tompán a Kossuth Termelőszövetkezetet. Bácska is, Kiskunság is, erős zsíros földek, és laza homokterületek vegyesen találhatók a tompái Kossuth 3500 holdján, jutott hát a jóból és a rosszból, kezdet­ben a kudarcokból, később a sikerekből is. A termelőszövetkezet 1960. februárjában alakult, a tagok 3500 holcnyi földet vittek a közösbe, ebben 2700 hold szántót, 89 kh szőlőt, rétet, legelőt. Négyszázhet­venhat tompái mondhatta el, hogy alapító tag volt, kö­zülük 94-en nyomban járadékosok lettek. Ebben az fdőben 108 pártoló tagja Is volt a tsa-nek. A kezdeti nehézségeken azonban nem tudott úníá lenni az akko­ri vezetőség. Kevés volt a vagyon — a közösbe beho­zott álló- és forgóeszközök értékét nagy jóindulattal állapították meg 5 millió forintban — alacsony volt a gazdálkodás színvonala, megalapozatlan intézkedések követték egymást, a tagság egy része más vidékre járt el dolgozni, illetve csak a háztájit művelte, így azután 1963-ra 296-ra csökkent a dolgozó tagok száma. A szö­vetkezet a leggyengébbek közé tartozott a járásban. Ez volt a mélypont. 1963. január 11-én a közgyűlés új vezetőséget választott, később területükhöz csatol­ták a volt legeltetési bizottság földjeit is. 1964 végére kialakultak az új gazdálkodás körvonalai. Nőtt a közös munkában részt vevő tagak száma, nőtt a termelési ér­ték, és ezzel párhuzamosan a közös vagyon, meg a tagság jövedelme is. Az eredmények emelkedése egyenesvonalú volt A megújulás utáni harmadik évben, 1966-ban kategóriá­jában elnyerte a járás legjobb termelőszövetkezete cí­met, a megyei értékelésben pedig a harmadik helyre került. A következő évet olyan kimagasló eredmény­nyel zárták, amelyet bármely gazdaság szívesen valla- na magáénak. Az elnöki iroda falán ízléses, keskeny keretben lévő díszoklevéléin a következők tanúskod­nak erről: A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány a tompái Kossuth Termelőszövetkezetet az 1967. évi pél­dás gazdálkodásáért, magas terméseredményeiért ki­váló termelőszövetkezeti gazdaság címmel és vándor- zászlóval tünteti ki. Budapest, 1968. május 2. Aláírás: Fehér Lajos a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnökhelyettese. Ezt a kitüntetést — a termelőszövetkezet és tagjai egyébként az utóbbi hót évben 39 kormány-, illetve miniszteri szintű kitüntetést érdemeltek ki — olyan időben kapta a szövetkezet, amikor a népgazdaságban is nagy változások történtek, bevezették a gazdaság- irányítás reformját. A megváltozott körülmények között is jól gazdál­kodott a tompái Kossuth, a termelési mutatók grafi­konjai továbbra is emelkedtek. Ez bizonyította legjob­ban, hogy a vezetőség gazdálkodási koncepciója — a közös alapok nagyarányú növelése, a rendelkezésre álló eszközök, beleértve a hitellehetőségeket is — maximális kihasználása helyes, és az adott körülmé­nyek között feltétlen eredményes. A számok minden beszédnél ékesebben bizonyítanak. A termelőszövetke­zet tagjai, üzletfelei és azok, akik barátsággal figye­lik a gazdaság fejlődését, bizonyára érdeklődéssel vizs­gálják az alábbi táblázatot, amely dióhéjban szemlél­teti az évtizedes út utolsó nyolc esztendejének fonto­sabb számait. Tompái Kossuth Mg. Termelőszövetkezet fejlődése 1962-1968. Megnevezés 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. Halmozott term, érték: m/Ft 10484 14196 21099 23963 28481 37339 50005 60088 Szöv. bruttó jövedelem m/Ft 4752 5347 8222 9995 14683 17864 21478 28180 Felhalmozás m/Ft 1850 901 2607 1928 3445 4672 6121 9627 Szem. jövedelem m/Ft 2823 4363 5617 6882 9758 11401 14442 17625 Szoc. kult. alap m/Ft 79 83 107 121 267 480 764 910 1 dóig. tagra jutó jöv Ft 9107 14740 15100 16386 25301 33324 33400 33453 1 dóig. tagra átlag m. nap 203 227 192 195 208 267 271 264 1 kh red. szántóra jutó Halmozott term, érték Ft 3047 4808 6403 7493 8651 11827 14980 17971 Szöv. bruttó jövedelem Ft 1384 1623 2725 3294 3861 5538 7890 8430 Állami áru értékesítés Ft 1967 3040 3714 4684 6660 9336 11726 12030 100 kh szántóra jutó állami értékesítés Hús q 30 67 106 134 151 202 220 234 Tej M 18 28 56 39 96 159 256 233 Ioarnak éilék. mg. term. 890 1640 990 1180 1150 1520 1940 3069 Szocialista módon.. ? A gazdaságban a „Szó- lásaikat is. A termelőszö- cialista brigád’’ verseny- vetkezet rendezvényein kol- mozgalom 1966-ban kezdő- lektívan részt vettek, de a dött, ezt annak idején az községi szintű rendezvé- MSZMP IX. kongresszusá- nyékén is többnyire jelen nek tiszteletére szervezték, volt a tsz tagsága. Rend- Abban az évben hét bri- szeresen részt vesznek po- gád, 108 fővel tett válla- litikai és téli esti oktatás- lást, és hat brigád 88 tag- ban, a társadalmi szerve- ja teljesítette is a követel- zetek munkájában is. A menyeket, elnyerte a meg- termelőszövetkezetnek ön­tisztelő címet. kéntes rendőrszakasza van. Ezek a követelmények ezenkívül működik itt egy pedig igen magasak. A munkásőrraj is. tompái Kossuth Termelő- Tavaly a szocialista bri- szövetkezet az elsők kő- gádok részvételével har- zött volt a megyében, ahol madszor rendezték meg a részletesen kimunkálták, vietnami szolidaritási na- nemcsak a munkaverseny, pót, amelynek teljes mun­de a társadalmi, kulturá- kadíját a hős vietnami nép lis és egyéb feladatokat is. megsegítésére ajánlották A szocialista brigádmozga- fel. Részt vettek a televí- lom azóta hagyományossá ziót minden iskolának moz- vált, a szövetkezetben a galomban is, és készüléket vállalások eredményekép- ajándékoztak az pen Inen naevarányú a tomoai iskolának. Nyári idényben négyszáz személyre főznek a termelő­szövetkezet üzemi konyháján. A tagság rövid idő alatt megkedvelte ezt a szolgáltatást. Feszített tervek Az ország egyik legnagyobb palántancvelö telepét alakítják ki a Termelőszövetkezetben. Mennyit ér egy termeié- meg tudnak belőle való­egyik si terv? A válasz többnyi- sítani. A tompái Kossuth- re így hangzik: amennyit ban minden esztendőben olyan terveket fektetnek le, amelyeknek megvalósítása maximális erőfeszítést igé­nyel. A holdankénti 20 má- zsás búza, 20 mázsás takar­mánygabona, 220 mázsás cukorrépa, 93 mázsás fű- szerpaprika, 250 mázsás pa­radicsom, 130 mázsás zöld­paprika termelési tervek még a legjobb talajokon, fejlett agrotechnika és ma­gasfokú munkafegyelem mellett is igen magasnak mondható, csakúgy mint az évi 3900 literes tehenen- kénti féjési átlag elérése. A tompái Kossuth Ter­melőszövetkezetben az utol­só 5 esztendőben mindig túlteljesítették a termelé­si terveket, mindig sikerűit a tervezettnél magasabb át­lagok elérése. Kétezer-hétszáz holdnyi, átlagosan 14 aranykorona értékű szántóra terveznek, és — a tagság szorgalmára, , ií- áldozatos, és néha nehéz tompái Kossuth körülmények ellenére is ki­váló minőségű munkájára. munka minőségi változása is. Nem elhanyagolható az, amit a brigádtagok kaptak ettől a mozgalomtól, szo­ciális és kulturális juttatá­sokat, amelyekre az új je­lentkezők, a tompái Kos­suth leendő tagjai is igényt tarthatnak. A mozgalom az évek so­rán kiszélesedett, az el­múlt esztendőben már 16 brigád nevezett a verseny­re, a dolgozó tagok 91 szá­zaléka. Munkafegyelmi vál­lalásaikat tavaly is mara­déktalanul teljesítették, ugyanígy kulturális válla­Jó munkakörülmények A tompái Kossuth Ter­melőszövetkezet megerősö­désével párhuzamosan for­dított egyre nagyobb gon­dot a tagság munkakörül­ményeinek javítására, szo­ciális létesítmények építé­sére. Az elmúlt évben felépült a második üzemi étkezde is, a termelőszövetkezeti tag­ság nagyobbik hányada az ipari munkásokéhoz hasonló körülmények között étkez­het, és tisztálkodhat a munka után. A szövetkezet a jövőben további erőfeszítéseket tesz a tagság munkakörülmé­nyeinek javítására. Az új baromfinevelő telepen költségvetés tételeiben fü dő és öltöző építése is szí repel, a kertészet közpon jában pedig fürdőmedenc alakítanak ki a nyáron. Index % 1962. 1968. 1969. 1969. 573 120 593 131 514 157 624 122 1152 119 367 100 130 97 590 120 609 107 625 103 780 106 A kertészet központjában újabb ebédlőt építettek, mel­1305 92 lette mosdók, öltözők, zuhanyozók szolgálják a dől-, 520 158 gozók kényelmét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom