Petőfi Népe, 1970. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! a MAGYAR SrOCfAUSTA MUNKÁSPÁRT BÁC S’-KTSKUj'í MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXV. évf. 76. szám 1970. április 1. SZERDA Ára: 90 fillér A gedizi katasztrófa 48 másodperces földrengés Több mint 1700 halott és 4000 sebesült A március 28-i gyilkos erejű nyugat-törökországi földrengésnek — hétfő estig rendelkezésre állt adatok szerint — legalább 1700 ha­lálos áldozata van. Naki- poglu lakásépítési minisz­ter közölte, hogy a halot­tak száma óráról órára emelkedik és hozzáfűzte, hogy a 48 másodperces földrengés következtében, eddigi értesüléseik szerint több mint 4000 ember sebe­sült meg. A helyi hatósá­gok közlése szerint csak napok múlva lehet meg­vonni a súlyos természeti katasztrófa végleges mérle­gét. U Thant ENSZ-főtitkár a világszervezet nevében se­gítséget ajánlott fel Török­országnak. A kanadai Vöröskereszt bejelentette, hogy 10 ezer dollárt bocsát Törökország rendelkezésére, takarók és élelmiszerek vásárlására. Ugyancsak segítséget jelen­tett be a jugoszláv és az NDK Vöröskereszt szerve­zete is. Képünkön: két életben maradt gedizi asszony egy­kori otthonuk romjain. A földrengés epicentrumába került Gediz épületeinek 90 százaléka összeomlott. Eled a határ Kitüntették Kádár Jánost Kedden délelőtt a Par­lamentben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke át­nyújtotta Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának a Felszabadulási Jubile­umi Emlékérmet. Növekszik a jubileu ni ti ii ka versen > HÍRADÁS 1IÍ1COYI ÍJZEHBŐL Alig pár nap választ el április 4-től, hazánk felsza­badulásának negyedszázados évfordulójától. Megyénk üzemeiben egyre nagyobb lendülettel folyik a jubile­um tiszteletére indult munkaversefty. Felkerestünk né­hányat közülük, hogy hírt adjunk az eredményekről. Export minőség — Nálunk november 1-én 1 indult a jubileumi munka- : verseny, amelyhez 23 bri- j gád csatlakozott — mond- ! ta Farkasinszki István, a Kéziszerszámgyár Kecske­méti Reszelőgyárának Szb- titkára. — Ettől az időtől számítjuk a negyedéveket is, amikor értékelünk. Üze­münk profilja különböző kéziszerszámok gyártásával bővül. A brigádok vállalá­sai elsősorban az új ter­mékek előállításával kap­csolatosak. Korábban nem termeltünk exportra, újab­ban külföldi megrendelé­seink is vannak. Ily módon felajánlások történtek a termékek exportminőségben való gyártására. Az első negyedévi értékelés szerint valamennyi brigád teljesí­tette vállalását. Ennek kö­szönhető, hogy gyárunk 12 százalékkal többet termelt, mint az elmúlt év azonos időszakában. Jól haladunk a gyártmányfejlesztéssel, ugyanakkor a nyugatnémet megrendelő megelégedését fejezte ki a neki szállított termékek nullszériájának minőségével kapcsolatban. gezte a legjobb munkát. A könyvelőkből alakult Hol­lerith brigád, a raktárgaz­dálkodási részleg Takaré­kosság munkacsapata, a MEO-sok összetartás bri­gádja, a technológiai osz­tály Technopack brigádja, a K—1-es présüzem Petőfi II. brigádja, a kikészítő üzemben dolgozó Barátság brigád, valamint a K—2-es üzem Lenin II., Komarov és a November 7 brigád ke­rült eddig a munkaverseny élére. A jubileumi verseny fen­ti állását az első negyedév­ben elért eredmények ki­egészítik, s ezt követően meghirdetik a verseny má­sodik, befejező szakaszát, amely az év végéig tart. A határidő nem esúsxhat el Tízezer hold friss vetés — erősödik a homok Ax elsők kőxött Időhátrányban van a me- ! zőgazdaság a Duna—Tisza ! közén. Bár gyorsan frissül I a határ, de a sürgető me­zei munkát még mindig'! i uslelteti a sok belvíz, a j szeszélyes tavasz. Ebből adódik, hogy még szinte élj sem kezdődött, de máris j egymást előzi a sokféle ten­nivaló a megye szántóföld jein. kertészeteiben. Most az ünnepek után — a két nap alatt sokat szikkadt a vidék — dolgos lett a határ. A szántóföldeken több mint ezerhatszáz erő és munka­gép készíti a tavasziak magágyát. A megmunkált területeken pedig sietve dolgoznak a vetőgépek. Tíz nap alatt épült fel Előregyártott elemekből tíz nap alatt szerelték ösz- sze Budapest legújabb szál­lója, az Üllői úti Aero ho­tel falait. A Pannónia Vállalat jú­niusban nyitja meg a fővá­rosnak a Ferihegyi repülő­térhez legközelebb fekvő szállodáját, ahol 150 két­ágyas, fürdőszobás szoba, étterem és drink-bár várja majd a vendégeket. hogy a koraiak magja mi­előbb földbe kerüljön. A kedvezőtlen idő , ellenére eddig tízezer holdra becsü­lik a friss vetéseket. A munkacsúcs zavartalan le­bonyolítását hátráltatja az erő- és munkagéphiány. A változékony, napsüté- ses-borongós idő ellenére gyorsan fakadnak a gyü­mölcsfák. A kertészek attól I tartanak, hogy nem minde- ! nütt tudják befejezni a j rügyfakadás előtti lemosó permetezést. Ezért a zárt és i szórványgyümölcsösökben teljes a munka: 1500 nagy : teljesítményű növényvédő j gép „fürdeti'’ a fákat. Eddig a gyümölcsfák 25 százaléka került a permete­zőgépek „sugarába’. Dol­goznak az erdősítők is. A Kiskunsági Erdő- és Fafel- j dolgozó Gazdaság területén j 1800 hektárnyi homokon folytatják az erdősítést, fá­sítást. Gépek segítségével, teljes munkanapokon több ! mint félmillió lomb- és tű­levelű kisfa kerül kijelölt helyére. Az idén az elmúlt aszályos évek miatt korlá­tozott mennyiségű erdei- és feketefenyő csemete áll a homoki fásítók rendelkezé­sére. Elsősorban homokbuc- ! kák. erdősítésénél nélkülö­zik ezt a két fafajtát, i Az állami erdősítésen kí- j vül a mezőgazdasági üze- I mekben is fásítanak. Erdő­sítéssel, nyárfatermesztés­sel hasznosítják az egyéb mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeket. Az országban Bács-Kiskun me­gyében fakad a legnagyobb kiterjedésű fiatal „papír- erdő": összesen több mint négyezer holdon. Most to­vább folytatják a cellulóz­nyár telepítést. További 450 hektárnyi területet ültetnek be ezzel a gyorsan növő fa­fajtával. A Villamosszigetelő és Műanyaggyár kiskunfélegy­házi gyáregységében a ha­zánk felszabadulásának ne­gyedszázados jubileuma és a Lenin-centenárium tiszte­letére meghirdetett szocia­lista munkaverseny két sza­kaszból áll. A jubileumi verseny első része március 31 -én befejeződött. A gyáregység kilenc kü­lönböző munkaterületéről 86 szocialista brigád csatla­kozott a versenyfelhívás­hoz. A szerszámüzem kol­lektívái közül a tavalyi munkájuk értékelése alap­ján a 11 tagú Kiskun szo­cialista brigád lett az első. Tagjai négyszer nyerték el a szocialista brigád okleve­let. A TMK műhelyben a Kandó Kálmán brigád vé­v Kék ívnkos másielszáz aoldja van Virág Julianna brigádjának gondjaira zva. a Kunfehértói Állami Gazdaság soltvadkerti üzemegységében. A míive- és, ápolás munkái nem szenvedtek halasztást a magát makacsul tartó télben ’em. A lányok asszonyok fürgekezű csapata március első dekádjának vég'n már hozzáfogott a nyitáshoz. Azóta az időjárás is „felzárkózott” melléjük, s a s í o k közt végzendő időszerű tennivalókban még előbbre jutottak. (Pásztó* Zoltán felvétele) Ahhoz, hogy a kisipari szövetkezetek valóban egyenrangú versenytársai legyenek a minisztériumi vagy tanácsi vállalatoknak, nem utolsósorban a nálunk is kibontakozó felszabadu­lási munkaverseny járul hozzá. „A feladatok teljesí­téséből az átlagosnál job­ban kivették a részüket a nyolc, szocialista címért küzdő brigád tagjai” — hangzott el például a kö­zelmúltban egy részértéke­lés alkalmából Baján, a Vas- és Fémipari Ktsz-nél. A szövetkezet vezetői is­merték az idei elképzelése­ket, amelyek 21 millió fo­rinttal megemelik 1969-hez képest a termelési értéket. A terv a többi között felté­telezi, hogy a felszabaduló szakmunkástanulók — ott­honuknak érezve a szövet­kezetei — teljes értékű munkát produkáljanak. A gyakorlati képzésük segíté­sét a Jelky brigád vállalta. A szolgáltatások színvona­lának emelésével függ ösz- sze Rajsics Gyula brigád­vezető kollektívájának a felajánlása, amely az épü­letvasalások kiváló minő­ségű elvégzésére, a határ­idők pontos betartására vo­natkozik. Öt tagú brigádot alakítottak „Baja” névvel a már nyugdíjas szövetkezeti tagok is, akik a telep dí­szítésére, a virágok ápolá­sára vállalkoztak, illetve a közös tulajdon védelmére 1 ügyelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom