Petőfi Népe, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-10 / 58. szám

8. oldal 1970. március 10. kedd Üzlet, üzlet! Megismerheti egy magamfaj­ta laikus ember az üzleti élet rejtelmeit, a közgazdasági sza­bályozók szerepét a minden­napi életben? Néhány héttel ezelőtt még vérmes reménye­ket tápláltam magamban ar­ról, hogy igenis megismerhe­ti, sőt magam is törekedtem ilyen ismeretekre. Az utóbbi napok azonban két olyan vá­ratlan fordulattal szolgáltak, amelyek minden reményemet szerte foszlatták. Szombati nap történt az el­ső eset. Elkanyarodtam Kecs­keméten, a Rákóczi úti játék­bolt felé. Szerettem volna megvásárolni egy éneklő ka­csát és egy cintányéros maj­mot. Már messziről gyanút fogtam. Lélek az ajtón se be, se ki. Az üzlet ugyanis zárva találtatott, szabályosan és ha­tározottan. Mivel azonban bent még a teljes személyzet mun­karuhában beszélgetett, bátor­ságot vettem az üveg megko- pogtatására. Félénk zörejemre kinyitották az ajtót, de nem engedtek be, hanem udvaria­san '■'fíe^magyarázták: kérem Steven, az üzlet tizennégy óráig tart nyitva és most ti­zennégy óra öt perc van. Ez nagyon világos volt. De azt hiszem könyörgő hangon előadott kérésem is érthető: — Kérem szépen, kézit csóko­lom. Én szeretném megvásá­rolni az éneklő kacsát és a cintányéros majmot, mivel a fiam holnap lesz másfél éves. Azt már nem tudtam elmon­dani, mert becsapták az or­rom előtt a vasajtót, hogy a két játékáru forgalmi ára mindössze harminc forint. Na- mármost, ha ezt az összeget valamelyik kartárs megőrzi és hétfőn betáplálja a pénztár­gépbe, még nem borul fel a bizonylati fegyelem. • Pironkodva álltam sorba a kecskeméti Városi mozi pénz­táránál, mivel egy úgynevezett szexes film került forgatásra s magamon éreztem némelyek pillantását, s azt olvastam ki a tekintetekből: — Ahá, az ürge meztelen nőt szeretne látni, s ennek érdekében még anyagi áldozatoktól sem ret­ten vissza. Szóval álltam ott, behúzott nyakkal meg egye­bekkel, mikor is észrevettem, hogy egy kicsinyded cédula húzódik meg a pénztárablak­nál: Csak 16 éven felülieknek. Körülnéztem sortársaimon, s megállapítottam, hogy a ki­írásban foglalt feltételnek egyedül tudok megfelelni. A többiek 13—14, maximum 15 éves fiúk, lányok. A pénztáros nem küldte őket haza. Szóval nehéz itt eligazodni. Ha játékmajmot akarok venni, becsukják az ajtót előttem, mert elkéstem öt perccel. Ha a tizenéves gyerek szexet akar nézni, kiírják, hogy neki ti­los, de azért beengedik, óh, irgalom atyja ne hagyj el... — dorgál — „A jó hely ezés kötelez...“ Beszélgetés a Vöröskereszt megyei titkárával A közelmúltban tartotta ülését a Vöröskereszt me­gyei vezetősége. Ezen érté­kelték az elmúlt év moz­galmi munkáját és meg­szabták az idei feladato­kat. Ebből az alkalomból kerestük fel Ágoston And­rás megyei titkárt, s kér­tük meg, vázolja röviden eredményeiket és tenniva­lóikat. — Szervezetünknek a múlt évben megrendezett III. kongresszusa örvende­tes módon megélénkítette a vöröskeresztes munkát — mondotta. — Hasonlóan pezsdítő hatása volt a kongresszusi versenynek is, amelyben Bács-Kiskun me­gye a megtisztelő ötödik helyen végzett. Sajnos, ezt követően bizonyos fokú stagnálás, sőt tevékenysé­günk némely ágában visz- szaesés volt tapasztalható. Ennek helyrehozása az idei év egyik legégetőbb fel­adata. — Sokrétű munkájuk­nak melyik ágával a leg­elégedettebbek? — A legjobb eredmé­nyeket az ifjúsági vöröske­resztes munkában értük el. A várakozásnak min­denben megfeleltek az ifjú egészségőr, az elsősegély- nyújtó, a csecsemőápoló és a házi beteggondozó tanfo­lyamok; szép számban tar­tottak előadást is. filmve­títést is. A múlt év novem­berében újjászervezett if­júsági vöröskeresztes cso­portok taglétszáma egyéb­ként 1634. ( — S vajon hol igényel még finomítást tevé­kenységük? — Feladataink közül egyike a legnehezebbek­nek az alkoholizmus elleni küzdelem. A jövőben ezt a tevékenységet is új ala­pokra kell helyezni, s a társadalmi szervek minél szélesebb körű bevonásá­val kimozdítani a holt­pontról ezt a megyénk­ben különösképpen fontos vöröskeresztes tennivalót. — Melyek a termelő- szövetkezetekkel kapcso­latos feladataik? — Mezőgazdasági nagy­üzemeinkben elsősorban arra irányulnak a törek­vések, hogy mindenütt le­gyen egészségügyi felelős és jól képzett elsősegély- nyújtó. Jelenleg 120 tsz- ben 600 egészségügyi fel­ügyelő tevékenykedik a megyében. — Kérjük, szóljon egyéb terveikről is. — Az iskolákban haté­konyabb felvilágosító mun­kára van szükség a fog­ápolás fontosságával, illet­ve a szuvasodás megelőzé­sével kapcsolatban, ipari üzemekben arra töreksz- szünk, hogy műhelyenként mindenütt legyenek első­segélyt nyújtani tudó dol­Jéi gozók. A véradó mozga­lomba a lehetőség szerint be szeretnénk vonni a la­kosság 3—4 százalékát. A szervezőmunkában a lelkes tanulóifjúság mellett nem nélkülözhetjük a jól be­vált iskolai vöröskeresztes csoportokat. A családvédelem kereté­ben fontos feladat az anya- és csecsemővédelmi felvilágosítás. Szorgalmaz­ni kell ezenkívül a há­zasságkötésre jelentkezők tanácsadásának a megszer­vezését is. Megyei szerve­zetünk a jövőben is rend­szeresen segítséget nyújt a sokgyermekes, egyedül, vagy nehéz körülmények közt élő anyáknak. Vége­zetül csak annyit: tudjuk, hogy a kongresszusi ver­senyben kivívott rangos helyezés kötelez bennün­ket. S ennek megfelelően igyekszünk elvégezni fel­adatainkat. J. T. Horgászgyűlés Dunavecsén A Dunavecsei Horgász Egyesületnek háromszáznál is több tagja van. A közel­múltban megtartott közgyű­lésükön a tavalyi évad eredményeit és a további célkitűzéseket vitatták meg. Dér László, az egyesület elnöke, beszámolójában nem csupán a horgászeredmé­nyekről tett említést, ha­nem felhívta a figyelmet a szervezett horgászélet meg­teremtésének szükségessé­gére is. Nem kielégítő az ellenőrzés, sok az orvha­lász, nagyon nehéz eredmé­nyesen fellépni ellenük. Megemlítette, hogy gyak­ran a hatósági szervek sem büntetik kellő szigorral a szabálysértőket, szalkszent- mártonban egy orvhalász- csoport tavaly mintegy 80 kiló halat fogott ki és mindössze 3 kiló árának megtérítésére kötelezték őket. Bejelentették, hogy a horgászegyesület az elmúlt év végén 40 mázsa, 60—80 dekás pontyot telepített a kiskunsági öntözőcsatorná­ba. Ezek a nyáron már „méretesek” lesznek, a hor­gászok legnagyobb örömére, A szeszélyesen változó horgászszerencse eredmé­nyeként — a fogási napló tanúsága szerint — az egye­sület tagjai a legutóbbi évadban összesen 110 má­zsa vegyes halat emelhet­tek partra. A résztvevők elhatároz­ták, hogy még 1970-ben az illetékesek segítségével ön­álló klubhelyiséget alakíta­nak ki. Így lehetőség nyílik majd az egyesület rendsze­res szervezeti munkájára, tagjainak közös szórakozá­sára, és nem utolsósorban szakmai továbbképzésük­re is. Végül a közgyűlés újjá­választotta a tisztségviselő­ket. Az egyesület elnöké­nek ismét Dér Lászlót, tit­kárnak pedig Aradai Jó­zsefet választották meg. —ó. —a. Boltnézőben Budapesten A Szabadszállási Lenin Mg. Tsz értékesítésre felajánl 40 vagon I. osztályú takarmányrépát és 20 vagon különböző minőségű lucernaszénát. Ár megállapodás szerint. Telefon: 21. Ügyintéző: Menyhei. 1714 Üzemképes Ikarus—55 típusú AUTÓBUSZT ELADJUK, vagy Csepel tg. kocsi és anyagDeszerző gk-ért ELCSERÉLJÜK. Ajánlatokat „Kulturál­tabb személyszállítás” jeligére a kiskunhala­si hirdetőbe kérünk. 1683 Mint minden vidéki, elő­ször a Belvárosban jártam boltnézőben. Igazat adtam kollégáimnak, akik mindig megemlékeznek a rendkí­vül ízléses kirakatokról, boltokról. * A Deák téri Röltexet mindig érdemes felkeresni, hiszen ebben az üzletben kapható legnagyobb válasz­tékban a gomb, csat, gyöngy és paszomány, az üzlet egyharmadát a gomb­pult tölti ki. Jómagam bor­sószem nagyságú fehér fü­lesgombot kerestem, s biz­tosra vettem, hogy nem lesz szerencsém. Tévedtem, az eladónő három nagy­ságban kínálta. Mert mint mondta; a borsó is külön­böző nagyságú. Lehet itt kapni körkötőtűt, és hor­golótűt műanyagból, fém­ből, fából, még ujjvastag- nyi méretben is. A legérde­kesebb mégis a paszomány, szalag-, és zsinórrészleg. A Családi élet — gyerekszemmel rátnőivel? Miért gúnyos mosollyal, vagy szigorú arccal, összeráncolt hom­, ___.___.... , , . ,, lókkal fogadják a szülők g yermekeik vallomásait? S Sokat írunk és beszélünk segédmunkás. Én a család, az otthoni kör- anyámhoz vagyok legőszin- gyón tetszik az otthonom, nyezet hatásairól, melynek tébb, neki mondok el min- szívemhez közel álló tár­jegyeit a felnövő gyermek dent. Édesapámnak nem gyakkal van berendezve. egy életen keresztül viseli, lehet, mert őt nem érdekli. Szüléimét nem tekintem A szülők felelőssége... a Szeretek otthon lenni, de példaképemnek, mivel na- környezet hatása... a csa- legszívesebben azért a ba- gyón keveset vagyunk ládi harmónia érdekében rátnőimmel vagyok együtt." együtt, s nem tudok róluk — gyakorta elhangzó sza- „Apu segédmunkás, anyu szinte semmit. A könyvek vak ezek. A valóságban takarítónő, ötig napközi- a barátaim.” ugyanis a harmonikus csa- ben vagyok, este találko- „Gyakran nem értek ládi élet meglehetősen rit- zom a szüleimmel. Csak egyet a szüleimmel, de gén, de mindenki átélte ka. anyuval beszélek meg min- mindig jó tanítás után ha- ennek a kornak az örömeit. A gyerekek szemével dent őszintén, mert ő meg- zamenni és elmesélni, hogy Következésképpen miért csodálkoznak, ha a vallomások egy idő után elmaradnak? Miért fél a gyermek a saját apjától? Miért érzi azt, hogy feles­leges beszélni az édesap­jával, mert azt úgy sem érdekli? Lehet, hogy nagyon ré­igyekeztük megvizsgálni értő. Példaképemnek tar- mi történt az iskolában. nincs tehát joga megkeseríteni más örömét, s kigúnyolni nyat. Korántsem egyedi esetekről, gondokról szól­nak. ezt a kérdést Ezért kértük tom °ket’ mert na0Von so- Szüleim biztosítják szá­a kecskeméti Czollner téri kat dol9oznak azért, hogy momra a megfelelő kör- bánatát — még a saját Általános Iskola hetedike- nekem rnindenem megle- nyezetet a tanuláshoz, gyermekéét sem! gyen.” szórakozáshoz. Néha mégis . ... ... ... ... ö^venVá^asz^özüfváloeat1 k*zis vagyok banyám- nem tudom miért, hiszen “*?" S' mal mindent megbeszélek, megvan mindenem a bol- vizsgálhatnánk kulon-kulon nva+ 6 a példaképem. Édesapá- dogsághoz. Édesanyámmal ^anuisÍl°Í® mat nem tekintem annak, sok mindent nem tudok mert elvált anyukámtól.” megbeszélni. Ügy „Apu lakatos, anyu ott- nem értene meg. Ha tét- A gyerekek egy része hon van. Neki mindent el- szik nekem egy fiú és el- gyermekek azonban alig alig néhány szóval reagált mondok. Apuval más a mesélem édesanyámnak, ő "e'lany napja Írtak le eze­érdeklődésünkre és közöl- helyzet. Ö mindig pofoz és kinevet, vagy összeráncol- cey mondatokat. S ezek te, hogy családi élete „jó veszekszik, nem merek ne- ja a homlokát. Szerintem az mezetek — gondoljuk meleg”. (Elgondolkozha- ki elmondani semmit. Én egy szülőnek meg kellene erősebben hatnak, bár- tunk azon, hogy csupán bi- szeretek otthon lenni, főleg érteni a gyerekét. Nagyon milyen felnőtt által ki- zalmatlanok voltak, vagy ha csak anyu van otthon, jó, hogy most névtelenül aSya't figyelmeztetőnek A már megtanulták, hogyan Ha apu, akkor félek egy leírhattam mindent.” gyermekek szavara figyel­„kell” válaszolniuk?) A kicsit, mert ő elég sokszor Kérdések egész sorát te- ni kell. Legalább is aján- többség azonban szinte ke- megver.” hetjük fel az idézetekkel latos, azért a sokat emle­gyetlen őszinteséggel fe- „Édesapám pedagógus kapcsol atban. Miért beszél getett családi harmóniáért lelt. édesanyám könyvelő, meg mindent egy 13 éves is! „Apám gépkezelő, anyám Őszintén, de kíméletesen lány legszívesebben a ba- Kocsis Anna le, figyelmeztetéseket ró- érzem hatnánk papírra. Sokan és sokszor megtették már. A kalapot díszítő széles min­tás szalagtól az apró fehér és tarka virágsorokon ke­resztül az estélyi ruhadísz­nek való, strassz-hatású, vagy vert csipkére emlé­keztető paszományig, itt minden méterre kapható. Láttam melirozott pamut kötőfonalat, de várják a melirozott műszálakat is. * A Petőfi Sándor utcában a különlegességi méteráru­boltban valóban különleges, szép textil kapható. Fran­cia tüllök és muszlinok, olasz bársony, kézzel festett tisztaselymek, brokátok és angol műszőrme. Ez utóbbi nagyon keskeny, így mé­terben, viszont gyors kal­kulálás után kiderül: a be­lőle készülő kabát nem túl drága. Láttam alpakkát is, végre nemcsak unalmas ka­nálszürkét, hanem fűzöldet és enciánkéket is. * A férfidivatáru-boltok- ban sok a garbó ingpuló­ver, de textil- és kötött­szövött anyag kombináció­jából is készül ilyen nyak­megoldású holmi. Mindezek ellenére, sok szép nyak­kendőt is árusítanak, a ha­gyományos fehér ingek mellett a legdivatosabbak a bébirózsaszínűek. Néhány évvel ezelőtt ez még giccs- nek számított, igaz, akkor még zsabós-fodros, masnis inget sem hordtak a fér­fiak. * A Kossuth Lajos utcai lakáskultúraboltban külön­leges ülőbútorok várnak vevőre. A műbőrkárpitozás után most az irhabőrkárpit a legnépszerűbb. Heverőt, széket, zsámolyt vonnak be vele. Nagyon mutatós, a fehér alapszínt egy-egy sza-, bálytalan, sötét folt szakít­ja meg. Jól hasznosítható kisbútorokat is árusítanak, üreganyánk sublótjának! modernizált változatát sok formában. Milyen kár, hogy ezek csak egyedi darabok! ♦ A Népköztársaság úton két bolt jelent élményt; a Bolgár Népművészeti, és a Lengyel Kultúra Boltja. Az előbbiekben figyelemre méltóak a domborítással díszített bőrtáskák és a népművészeti ékszerek. Meglepően olcsók a fém­foglalatú féldrágakövek, gyűrűnek, láncnak, kar­csatnak formázva. A len­gyel boltban faragások kel­tik fel az érdeklődést. A konyhai fedeles fali sótar­tó, fagyümölcstálak, kana­lak, tányérok. Itt eredeti lengyel hanglemezt is áru­sítanak; Kiepurát, Chopint és népdalokat a Mazowsze- együttes előadásában. A rádió reggeli reklám­műsora kellően beprogra­mozza a vidékiek agyát is: „Minden út a Corvin Áru­házba visz”. A Corvinban a pultokhoz nem fértem oda, rengeteg a vevő. Csak a néhány szülő által az akvá­riumok elé telepített (innen el ne mozdulj) gyerek tár­saságában. Néztük a guppi­kat, vitorlás halakat, bugy­borékoló akváriumokat és arra gondoltam, hogy leg­alább egy pangó pesti dísz­halbolt leköltözhetne vi­dékre. Selmeci Katalin KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR SZEMÉLYZETI OSZTÁLYA fiú és leány konzervipari tanulókat SZERZŐDTET az 1970—71-es iskolaévre. A képzés emeltszintű, és továbbtanulás esetén technikumi képesítés is zerezhető. felentkezhet olyan vidéki tanuló is, aki naponta re tud járni, vagy az iskolaidő alatt Kecskeméten tud lakni, a szakképesítés megszerzése után jó kereseti lehetőség. Ugyanitt lakatos, villanyszerelő kőműves, ács, vdzvezetéxszerelő szakmára is lehet, jelentkezni. Jelentkezés; Kecskemét, Szolnoki út 35 1220

Next

/
Oldalképek
Tartalom