Petőfi Népe, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-10 / 58. szám

1970. március 10. kedd S. oldal Falun is kell társadalmi élet Kiskőrösön, a járási ta­nácsnál tájékozódom erről arról. Eközben kérdezem: ... és valami kulturális hír? Csizmadia Tibor elv­társ, a járási vb-elnök — több más közt — mindjárt ezt mondja. __ Soltszentimrén a ta­nács és a szakszövetkezet azt tervezi, hogy közös erő­vel kultúrházat épít a köz­ségnek ... De jobb lesz er­ről a helyszínen érdeklőd­ni — hívja fel gyorsan a figyelmemet, látva, hogy jegyzem, amit mond —, mert még erősen a tárgya­lás stádiumában jár az ügy... A Soltszentimrei Községi Tanácsnál Mészáros Bálint- né igazgatási előadó: — Igen, tervezzük a ne­gyedik ötéves tervidőszak­ra... Ügy tudom, a tanács 300 ezer forinttal járulna hozzá a községfejlesztési alapból... De a szakszö­vetkezetnél többet tudnak erről mondani. Mozi, nótaest Mielőtt azért az „Ezer­jódba mennénk, itt is fel­jegyzünk néhány momen­tumot a község kulturális lehetőségeiről. Egyik szóra­kozási gócpont a mozj — bérelt helyiségben van. A másik az eszpresszó, aho­vá százhúsz-százötven em­ber befér — no persze, ha egybenyitják a kisvendég­lővel. — Teltházas magyamó- taestek vannak — hangsú­lyozza Mészáros Bálintné —, a lakosság szereti eze­ket ... Igényli — erősíti a napjainkban oly sokat­mondó kifejezéssel. Igen, még a környező te­lepülésekről, tanyákról is sokan járnak Soltszentim- rére — szórakozni. Ne fe­lejtsük ki a kulturális adottságok közül a tűzoltó- székházat se. Nagyobb ren­dezvények, mulatságok — mint például a lakodalom — tartására igazán megfe­lel. Ilyen alkalmakra ki lehet bérelni. Nem kell odahaza bajlódni a lagzi- val, hiszen itt minden ren­getünk az elnöki irodában, ö is — a tanácsnál abba­hagyott gondolatsornál folytatja. Nem anyagiak miatt — Jellemző községünkre a fiatalok elvándorlása, helyesebben inkább moz­gása — másfelé is. Ez ért­hető is, jó, ha kíváncsiak, másfelé milyen az élet. Elég alapos felmérést vé­geztünk, hogy a főokokat kiderítsük. Nem annyira az anya­giak, mint inkább a társas élet, az itteni körülmények között is megvalósítható társadalmi élet lehetősé­geinek a hiánya a főok, ami miatt elvágyakoznak. Mert íme: a múlt évben 8,04 forint volt itt az át­lagórabér, s egyhavi kere­setnek megfelelő összeg a nyereségrészesedés. Televí­zióban sincs hiány Solt­szentimrén, és a táskarádió még munkaközben is gon­doskodik a munkacsapatok zenés szórakoztatásáról. — De nincs, ahol a fia­talok — úgy mai módra — egymásközt összejöjje­nek — húzza alá Csősz Sándor, s ő is beszél a moziról — heti két alka­lommal játszik —, ahová kétszázan férnek be. Ahol a szakszövetkezeti közgyű­léseket is tartják — rész­letekben, mert hogy ülhet­ne ott össze hatszázhar- minc-hatszáznegyven tag. Legutóbb kétszázötvenen voltak, de ötven ember állt Tavaly nem fértek be a növényvédelmi előadásso­rozatra sem. Pedig a la­kosság 95 százalékának élete, munkája, kapcsolat­ban van a szőlőtermelés­sel. És tanulni szeretnek. A szakszövetkezet szék­házában most is folyik be­tanított fokú szakmai kép­zés, s a résztvevők többsé­ge fiatal. Közel harmincán tanulnak. — Követelmény, hogy akik nálunk dolgoznak, ennek meg kell lennie. Ha ez most lemegy, a dolgo­zók — százhét az átlaglét­szám — kilencven százalé­ka elvégzi ezt az iskolát. Azután szakmunkásképzőt indítunk ... Fontos a szak­mai iskolázottság abból a szempontból is, hogy az „ipari” SZTK előnyeivel jár. Megless, de „kiköltekeztek“ Jól látja tehát az „Ezer­jó” Szakszövetkezet veze­tősége is, hogy saját és ter­mészetesen az egész község jövője érdekében, a mo­dernebb társas élet kiala­kulása elősegítésére, szük­ség lesz a kultúrházra. Négy-ötmilliós költségű, célszerűen tagolt épületre gondolnak, amelyben nagy — színház — teremtől kezdve, klubtermen át, ki­sebb helyiségekig rründen lenne... Lesz is, csak... — Csak sorrendben alap­vetőbb volt most a palac­kozó megépítése — 11 mil­lióba került, s ez eléggé kimerítette a készpénzállo­mányt —, amelyben nagy fantázia van, hiszen ha minden jól megy, öt cég vállalkozásává nő. Ha majd később két műszak­ban üzemel a palackozó, száznegyven embert tu­dunk benne foglalkoztat­ni... De azután a kultúr- ház következik... — egé­szíti ki a barátságos főag- ronómus. ... Hogy pedig Csősz Sándor milyen híve a kul- turálódásnak, hadd említ­sünk egy motívumot, mely találkozásunk végén derült ki. Évekkel ezelőtt — ak­kor még más gazdaságban dolgozott — ő volt a „fő­szerep! pje” egyik ripor­tunknak. Náluk kapta egyik új brigád a „Fran­cois Villon” nevet... — Munkaszünetben a nagy francia poéta költeményeit olvasták, s úgy megtetszett nekik a régi-régi költő színes igazmondása, stílu­sa, hogy „keresztapjuknak” őt választották... Tóth István RECENZIÓ Jean Paul Sartre: Mi az irodalom? AZ EGZISZTENCIALIZ­MUS filozófiája ezer szál­lal kötődik Sartre-hoz, ahogy Köpeczi Béla meg­jegyzései: Sartre egziszten­cialista elődeitől eltérően kiemeli a társadalmi cse­lekvés jelentőségét, s ha ellentmondásosan. követ- kezetlenül is, nem egy­szer a munkásosztály mel­let foglalt állást. A világ­hírű filozófus szépirodal­mi munkái mellett (pl. A szavak) most szorosabb ér­telemben véve „irodalmi” tanulmányai jelentek meg „Mi az irodalom?” cím­mel. „A MŰVÉSZI ALKO­TÁSNAK kétségkívül fon­tos indítéka az az igény, hogy a világ számára lé­nyegeseknek érezzük ma­gunkat. Megragadom a mezők, a tenger egy bizo­nyos aspektusát, megraga­dom egy arc hangulatát...” írja Sartre. Kiemel vala­mit. Ahol káosz volt, ott rendet teremt, s a megal­kotott mű kisiklik kezé­ből, önállóan létezik. S mint furcsa búgócsiga: az irodalmi mű mozgásba jön, várja, igényli az olvasó­kat. Majd az olvasó ön­maga is átéli a művet, más­képp mint az író. Sartre szerint: „az író és az olvasó közös erőfeszítése hozza létre a szellemi al­kotást, ezt a konkrét és imaginárius tárgyat. Mű­vészet csak másokért és mások által van”. (Miért írunk?) AZ ÍRÓ ÉS A KOR kapcsolatáról is szól „Á Temps Modernes bekö­szöntője” című írásában. Vissza-visszatér tanulmá­nyaiban kedvenc szava, melyet olykor címként is alkalmaz; „szituáció”. Az író elválaszthatatlan korá­tól, szituációban van azzal a korszakkal, melyben él. Minden tett. minden írás, sőt a hallgatás is vissz­hangzik a karban. Előfor­dul, hogy egy író nem írja meg korát. Hallgat. Arra „hivatkozik”, hogy nem az ő dolga. Sartre indulatosan teszi fel a kérdést: hát a Dreyfus-ügy Zola ügye volt? Miért hallgatott a Kommün után Goncourt és Flaubert? CAMUS halálakor hu­manizmusáról vall Sartre, hosszú tanulmányokban elemzi Camus Közöny cí­mű világhírű kisregényét, mely „klasszikus alkotás, a rend szülte az abszurddal kapcsolatban és az ab­szurd ellen”. Felveti és elemzi Faulkner műveiben az időproblémát. A MOSZKVAI leszere­lési és béke-világkong­resszuson mondott beszé­dében Sartre a kultúra „de- militarizálásáról” szólt. Azt fejtegette, hogy a hideg- háborús időszak „megfa­gyasztotta” az emberiség egyetemes kultúráját. S minden alkotónak, minden efféle tanácskozásnak kö­telessége „erős árral szem­ben” felfelé haladni, mert „ha a világon először a kultúra munkásai valóban egyesülnek, meggyőződé­sem, hogy hamarosan be­következik az olvadás”. Szekér Endre Kép m a - A Petőfi Népe foto És a KISZ felszabadulási rejtvénypályázata Almájáról híres megyében készült ez a felvétel. A fel- szabadulás után almakombinát, MKI, felsőfokú mező­gazdasági technikum és tanárképző főiskola is létesült a városban. Hol épült az almakombinát? Nyíregyháza — Szeged — Szentes? A totószelvény a 10. oldalon található. H pisztoly eldördült (II.) delkezésre áll. Az eddigi bevételekből ügyesen fel­szerelték tányérral, kony­hával éppúgy, mint üst­házzal vagy kemencével. A KISZ-nek a tanácshá­zán van egy helyisége, ott nem nagyon van mód az ifjúság összehozására. Az ezeröt-ezerhatszáz közötti lélekszámú községből sok fiatal jár el máshová dol­gozni, Pestre, Kiskőrösre a ktsz-be, Kunszentmiklósra. A mezőgazdaságon kívül nemigen van más munka- alkalom idehaza... Az Ezerjó Szakszövetke­zet új székháza nem hatal­mas épület, de ízléses egy­szerűségével, a nevét stíl­szerűen kifejező emblémá­val a homlokán — kiugrik a környezetéből, a szintén csinos házak sorából. Csősz Sándor főagronómust si­kerül megtalálnunk a ve­zetők közül — vele beszél­Szabolcsi I. o. vetőméretű gülbaba burgonya 3,50 Ft/kg minden mennyiségben kapható a MÉK Vállalat piaci és a város peremén levő boltjaiban. 1711 A lövések a csendes ta­nyavilágban messzire hang­zottak. A gazdaság dolgozói — vadászfegyverekkel fel­fegyverkezve — a lövöldö­zés irányába, az igazgató házához siettek. Az igazga­tó eközben már a közeli ta­nyára futott erősítésért. Az önkéntes brigád, amikor ezt megtudta, kettévált. Egy ré­szük védelembe vette az igazgatót, a másik csoport a támadók üldözésére in­dult. Néhányan a postára futottak, értesíteni a rend­őrséget, de az első pró­bálkozás után rájöttek; a telefonvonalat elvágták. — Ez nem akadály — is­merte fel az önkéntesek kö­zül az egyik a helyzetet. — irány a vasút, az állo­másról tudunk telefonálni... A megyei rendőr-főkapi­tányság R-csoportja, nem sokkal az értesítés után a helyszínre érkezett. Párat­lan gyorsasággal, lelemé­nyességgel kezdtek a nyo­mozáshoz. amelyhez a leg­nagyobb segítséget az R- csoportnál önként jelentke­ző kecskeméti kommunisták nyújtották. A kihallgatások során az igazgató csupán a tényeket tudta elmondani, ám a gazdaság dolgozói közül, többen is felismer­ték a fegyveres támadóban ifjú Góbor Ferencet, roko­nait, s még néhány olyan embert, akik nem túlságo­san szerettek dolgozni, min­dig baj volt velük. — Hajnalban már mind a nyolc szervezkedő kezén ott díszlett a bilincs, s elő­került az a rendőrségi pisz­toly is, amellyel ifjú Góbor lövöldözött. A súlyos bűn- cselekmény okait, végre­hajtásának körülményeit akkor nem ismertük. A vizsgálat azonban — amely mindössze 48 óráig tartott —, erre is választ adott, s tisztán állt előttünk ifjú Góbor Ferenc és társainak célja. Ennek megértéséhez azonban a támadás előzmé­nyeit is ismerni kell. Ifjú Góbor Ferenc, de­cember H-én szabadnapot kapott a kecskeméti ME- ZÖKER Vállalatnál, ahol gépkocsikísérőként dolgo­zott. Egy tehergépkocsira kéredzkedett fel. amelyen több stopputas ült. Miről is beszélgethettek azokban a zavaros időkben? A sztrájkról, szervezkedésről. Valaki megjegyezte. — A fővárosban senki sem dolgozik, sztrájkolnak. Ifjú Góbor — aki egyéb­ként már volt büntetve, s akinek tetszett a „felfor­dulás” —, helyeselni kez­dett. — Jól teszik... Ugyanis mindent elvisznek az oro­szok. — Ne féljen — mondta ugyanaz a férfi —, Pesten ezt nem engedik meg. Le­számolnak a vezetőkkel. Szó szót követett, s a be­szélgetésbe egyre Jobban belemelegedő idegen, meg­kérdezte ifjú Góbort. — Van-e fegyveretek? — Nincs; — Itt van —, s egy va­donatúj, töltött pisztolyt nyomott ifjú Góbor Ferenc kezébe. Nem sokkal később, a MEZÖKER gépkocsikísérő­je otthon, rokonainak me­sélte el az autón történte­ket. Az egyik rokon, nyom­ban megjegyezte: — Városföldön is akad­na néhány ember, akivel érdemes lenne leszámolni. Ifjú Góbornak megtet­szett az ötlet, s toborozni kezdte a hozzá hasonló em­bereket. Délután egy szal­makazal mellett, egy de- mizson bor társaságában beszélgettek. — Ki az, aki bántotta itt az embereket? — tette fel a kérdést ifjú Góbor, s azonnal válaszolt is rá! — Ki más, mint V. Gábor. Arról, azonban bölcsen hallgatott, miért volt szál­ka szemében a mezőőr. Ko­rábban, ugyanis ez az em­ber leplezte le ifjú Góbor egyik bűncselekményét. A hamarjában összeszervezett társaság, nem értett egyet a javaslattal. Többen előáll­tak azzal az ötlettel, hogy az állami gazdaság igazga­tójának lakását támadják meg. — Kihívjuk az igazgatót a lakásból — öntötte kész formába, két pohár rizling között a tervet ifjú Góbor — és agyonlőjük ... Sokáig fontolgatták, ter­vezgették a „kinyírás” mó­dozatait, végül is a követke­zőkben állapodtak meg: If­jú Góbor Ferenc, D. István, F. József és G. Ferenc az ajtón próbálnak behatolni, F. Benjamin, K. Elek, Á. Lajos, és K. József pedig az ablakoknál állnak őrt, hátha ott akar kimenekül­ni az igazgató. — A támadást valójában így is hajtották végre — folytatta X. alezredes. — Indítékuk pedig két dolog­ból táplálkozott. Az igaz­gató kommunista volt. ezt mindenki tudta róla. Ifjú Góbor és társai elsősorban ezért akarták eltenni láb alól. a másik ok az volt, hogy a gazdaság vezetője keménykezű ember volt, nem tűrte el a lógást, fe­gyelemlazítást, munkakerü­lést. A rögtönítélő bíróság két nap múlva tárgyalta az ügyet. Ifjú Góbor Ferencet, fegyver- és lőszerrejtegeté­sért, gyilkossági kísérletért halálra, a többi vádlottat tíztől, tizenöt évi börtön- büntetésre ítélték, a táma­dók vezetőjén 1956. decem­ber 20-án az ítéletet végre­hajtották. (Következik: Hurokra ke­rült a gyilkos.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom