Petőfi Népe, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-08 / 57. szám

Tóth Menyhért tárlata Az európai hírű miskei festőművész, Tóth Meny­hért képeiből ma délelőtt 11 órakor több évtized anyagát átfogó kiállítás nyílik meg Székesfehérvá­ron az 1. István Múzeum­ban. Állami gazdaságok balatoni üdülője Tavaly kezdték el építe­ni és még ebben az év­ben elkészül Csopakon, az állami gazdaságok üdülő­háza. Az Univáz szerkeze­tű nyaraló két egységből áll: a szállóból és az úgynevezett kiszolgáló egy­ségből. Az üdülőben egy­idejűleg 300 vendéget tud­nak majd elhelyezni. Az impozáns épület tetején eszpresszót alakítanak ki. Az üdülőben terv szerint az idei főszezonban már fogadják a beutaltakat. — FIATAL könyvbarátok kibuja alakult a kiskunha­lasi járási könyvtárban. A jelenleg huszonöt-harminc tagból álló kollektíva elha­tározta, hogy részletes prog­ramot dolgoz ki, író—olva­só találkozókat, filmvetíté­seket, könyvankétokat ren­dez. Áz élet legrégibb nyomai Több mint hatvan év óta foglalkoznak a mikropale- ontológusok olyan vizsgá­latokkal, amelyek az élet legrégibb nyomainak felde­rítésére irányulnak. Talál­tak már olyan ősmaradvá­nyokat, amelyeknek kora meghaladta a kétezermillió esztendőt. Most legutóbb egy német egyetem kutatói az afrikai Swazi-földről származó kőzetüledékek vizsgálatakor még sokkal idősebb ősi mikroorganz- muáok maradványait fedez­ték fel. Ezeknek korát há- romezerkétszáz-millió évre becsülik! A mikroorganiz­musok alakja gömbszerű, szervezeti felépítésük pedig olyan, hogy joggal tételez­hető fel: bolygónk legkez- detleg'esebb élőlényeiről van szó. — MŰSOROS nőnapi ün­nepséget rendeztek tegnap a tiszakécskei művelődési házban. A vendégeket Mis- kő István, a községi tanács elnöke fogadta. Az ünne­pély befejezéseként meg­nyitották a nőtanács kézi­munka kiállítását. NAPIAD 1970. március 8, vasárnap Névnap: Zoltán Napkelte: 6 óra 12 perc. Napnyugta: n óra 39 perc. Holdkelte: 6 óra 25 perc. Holdnyugta: 18 óra 51 perc. — Holnap, hétfőn dél­előtt 9 órai kezdettel tartja a KÖJÁL kecskeméti szék­hazában ez évi első ne­gyedévi ülését a megyei közegészségügyi járvány­ügyi bizottság. A napi­rend első részében dr. Thurzó Tamás igazgató- helyettes számol be elmúlt évi munkájukról és vá­zolja az idei feladatokat, majd dr. Mohács; Alajos, közegészségügyi járvány­ügyi felügyelő ismerteti az T969-es év járványügyi helyzetét. Olvasó szakmának A szakmári községi könyvtárnak közel négy­száz állandó olvasója van. Tavaly 18 ezer könyvet köl­csönöztek, olvastak. A leg­utóbbi tanácsülés határo­zata alapján hetenként öt alkalommal tartanak köl­csönzési napot, rendszere­sen új könyveket vásárol­nak, növelik a könyvek vá­lasztékát. Ä tanácstagok körzetükben elbeszélgetnek választóikkal a könyvtár, az olvasás jelentőségéről. — A tavaszi vitaminhi­ány ’ leküzdésére 100 ton­na mirelit főzelékfélét és gyümölcsöt szállít a keres­kedelemnek a székesfehér­vári hűtőház. Száz fajta gyorsfogyasztott áruból vá­logathatnak március, áp­rilisban a háziasszonyok. Az üzem' ígérete szerint lesz elegendő zöldbab, zöldborsó, tök. vegyesfőze­lék, $ ,.kitart'’ az újig a paraj, a sóska is. gyü­mölcsből is bőséges lesz a választék: ribizkét, szamó^ cát, málnát, meggyet, szil­vát és őszibarackot szállí­tanak az üzletekbe. Szarvas és a ló barátsága Fenes István ásványrá­rói lakos, a Kisalföldi Ál­lami Erdőgazdaság dolgo­zója az elmúlt év máju­sában kis szarvasbikabor- jűt mentett ki a Dunából, amelyet. szerető, gonddal felneveltek. A kis szarvas­bika nemcsak gondozóit szokta meg, hanem a gaz­da lovát-is, amellyel együtt nőtt fel. Olyannyira hűsé­ges maradt a lóhoz, hogy ha azt befogják, mint egy kiscsikó követi nemcsak a község utcáin, hanem még az erdőben is, ha gazdája fát fuvaroz. A szarvasbor- jú most, már mázsás 'sú­lyú. Baráti találkozó A kecskeméti úttörőház levelező klubjának tagjai március 10-én, kedden dél­után 3 órai kezdettel szov­jet pajtásokkal találkoznak. Élménybeszámolóra és ba­ráti beszélgetésre kerül sor. A jövő: Baja-Újváros Posványos beépítési ter­véről tárgyalt legutóbbi ülésén a Bajai Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága. Az előterjesztett hat válto­zatból hármat talált megfe­lelőnek a testület, önállóan azonban egyiket sem fogad­ta el, hanem a tervek eré­nyeinek figyelembevételé­vel egy újabb tervezet el­készítését kérik a Bács- Kiskun Megyei Tanács Ter­vező Irodájától. A végre­hajtó bizottság javaslatot fogadott el, mely szerint a Posványos neve Baja-Újvá­rosra változik. Egy pillanatra Rossz hírt hallottam a mi­nap — Megállott bennem az ütő —: Kecskeméti nagytemplom­ban Elromlott a harangütő. A perceknek repülését Követhetjük ugyan szem­mel, De ha éppen alvajáró — Hogy’ mérjen időt az em­ber? MARSBfií I TÁJ. VAGY SfTEREP? (MTI Külföldi Képszolgálat) Gyerekdolgok... Minden gyermek leghőbb vágya, hogy felnőtt le­hessen. Az ő szemükben a nagyok „azt csinálnak, amit akarnak”. Ellesik a felnőttek mozdulatait, tetteit es megpróbálják utánozni „Hűséges feleséged leszek. Új üdítő ital a „Rubin cola" A Somogy megyei Nagy­atádi Konzervgyár új üdí­tőitalt hoz forgalomba „Ru­bin cola” néven. Alapanya­ga szilva, de van benne ke­vés körte és barack is, amelyhez a colát adagol­ják megfelelő arányban. A piros színű, kissé fanyar, igen kellemes, enyhén al­koholos ízű italt 0,45 lite­res üvegekben, jellegzetes emblémával ellátva hozzák majd forgalomba. — A REKLÁM lélektana címmel tart előadást Kis­kunhalason március 9-én, hétfőn délután három órai kezdettel dr. Kovács Fe­renc, a Belkereskedelmi Kutatóintézet munkatársa. Várható időjárás ma es­tig: változóan felhős idő, többfelé havazással, havas­esővel, délen napközben esővel. Mérsékelt, időnként élénk, változó irányú szél. A hőmérséklet alakulásá­ban lényeges változás nem lesz. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1—mínusz 6, leg­magasabb nappali hőmér­séklet 0—plusz 5 fok kö­zött. Moziműsor Március 8.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor UTAZÁS A KOPONYÁM KÖRÜL KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4 és 7 órakor A BÁBU i—n. Másfél helyárú! Március 9.: KECSKEMÉT VÁROSI fél 4 órakor AZ UTOLSÓ ÉDEN háromnegyed 6 és 8 órakor BILINCS ÉS MOSOLY 16 év KECSKEMÉT ÁRPÁD fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A CSENDŐR NŐSÜL Ölven négytalálatos A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 10. játékhéten öttalálatos játékszelvény nem érkezett. Négyes találatot 50 fogadó ért el, nyereményük egyen­ként 82 326 forint. Három találata 5354 fogadónak volt. Nyereményük egyen­ként 384 forint. A kettő találatos szelvények száma 155 856 darab, ezekre egyen­ként 16 forintot fizetnek. A nyereményösszegek a nyereményilleték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jelle­gűek. „Csoda”- Kecskéméiért — Isteni tízóraim lesz! — szagolt bele az asszonyka a ki­csit kibontott papír- csomagba, amelyből derekas hosszúságú kolbász árasztotta háztáji fokhagymás illatát. Persze, egy „mai” üzemi irodában stílszerűtlen dolog parfőm, kölni he­lyett kolbásszal il­latosítani, ezért, meg, hogy ne en­gedjen ki az íny- maceráló étek a me­leg helyiségben, azonmód kitette a tízórait az ablak- párkányra — kívül­re. Itt, az irodaház harmadik emeletén nemcsak hogy jól szellőzik az ízletes „hüvelyes vete­mény”, hanem m a- dárlátta is lesz, mire beburkjolására sor kerül — gondol­ta a menyecske. Mennyei ízek elő- érzetével látott mun­kához, s úgy bele­feledkezett, hogy csak akkor neszeit fel lelkes tevékeny­ségéből, mikor hol­mi kopogásszerűt észlelt a füle táján. Azért nem hallga­tott mindjárt a fü­lére, mert jobban esett egyelőre ha­lántéka, még köze­lebbről szeme lük­tetésének betudni a koppintásokat. „Az- ám, a szemem ko­pog, úgy ráéheztem már a kolbászra” — A Petőfi ISlépe és a KISZ felszabadulási rejtvénypályázata A beküldő neve: ................... P ETOF) nepe A Magyar Szocialista Munkáspárt Báes-Klskun megyd Bizottsága és a megyei tanács lapla. Főszerkesztő: F Tóth Pi) Kiadja a Báes megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadd: dr. Mezei István $zerkesztőség; Kecskemet Városi Tanáesháj Telefon: 26-19 25-1* Szerkesztő bizottság: 10-38. Címe: ...... Megfejtés (1. 2, 3) A tippelt válasz sorszáma ide írandó Telefon: 17-09 Előfizetési dl! egy hónapra- 26.— forint 18. 'ács-Kiskun Nvomda v Kee«k»rnAt T^T'af'hn 11*85. Index: 25 065 ocsúdott boldogan — gondolatban. — Mi­re azonban ezt vé­gigfogalmazta, rá­jött, hogy határo­zottan rajta kívüli forrása van a ko­pogásnak. Már ösz­töne is az ablak- párkány felé vitte tekintetét, ahol a kolbásztünemény hűtőzött. — Hű. a minde­nül — ugrott fel azonnyomban, s az ablaknál termett, hogy elriassza azt a szép nagy fekete varjút, amely olyan bölcs megelégedés­sel vagdosta ormót­lan szürke csőrét a házikolbász fénylő dudorába. No azért bármennyire is be­lefeledkezett a lak- mározásba a fekete madár, annyira éber volt, hogy amikor az ablakkilincs nyi- kordult. menten■ fel- halámolta roppant „álkapcsával” a menüt, és azt stí­lusosan lengetve, előbb mint helikop­ter, majd mint lök- hajtásos húzta ma­gával, fel a légbe. Bizonyára azon­ban ritkábban jut ilyen zsákmányhoz a varjú, mintsem hogy kellő szakkép­zettséggel cipelte volna nyugodtabb tájakra a jó arasznyi kolbászt. Az iroda­ház melletti utca fö­lött — bármint vi­askodott is érte — kiejtette csőréből zz eledelt. Az pedig nagyot plattyanva terült el a köveze­ten. Világos, hogy a történtek alatti lár­ma, sikkantások, madáruszítások gyorsan hírét vitték a különös esemény­nek. A szájról száj­ra haladó tömegtá­jékoztatás szabályai szerint a harmadik ablaknál már cso­dáról lelkendeztek, s Mátyás hollójának titulálták a közön­séges vetési varjút. Hadd vigye! — in­tegettek utána, s ta­lán a kárt szenve­dett menyecske is úgy vélte, a nem mindennapi zrí meg­érte a veszteséget. Hadd egyen sze­gény Mátyás holla- ja. Érthető, hogy az csak igazságos Má­tyás korában volt lehetséges, ami a mondabeli madár­ral megesett: levél­hordásból nem élne meg egy mai holló. Viszont a kolbász pártfogásért kiáltott lent az úttesten. Mi­kor azonban éppen elhatározta volna a hadműveletet fent- ről szemlélő nép, hogy leszalad érte —, megint közbelé­pett a sors. A ne­mes görbületű éle­lem odacsapódása előtt pont tíz mé­terrel egy kerékpá­ros atyafi kariká- zott arra. Termé­szetes, hogy elsőbb a kolbász zuhaná­sát vette észre, az­tán konstatálta an­nak mibenlétét. Ek­kor vetette szemét az égre, s mivel már madarat, semmit nem látott, úgy könyvelte el, hogy az ég ajándékozta meg őt e manná­val. Megállt, le­szállt gépéről, leha­jolt a kolbászért, felvette, és magától értetődően zsebre dugta. Azzal• to­vábbhajtott. Erre mit lehetett tenni? Kacagtak az emeleti ablakokban. Hadd vigye ő is. Lesz égy ember, aki joggal hiszi: csoda történt Kecskemé­ten. Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom