Petőfi Népe, 1970. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-07 / 5. szám

&. «Mai 1970. Január 7. szerda Erősödő demokratizmus a KISZ küldöttértekezleteken A megyében működő 13 járási, illetve városi KISZ- bizottságnál az elmúlt he­tekben befejeződtek a kül­döttértekezletek. E tanács­kozásokon az alapszerve­zeti titkárok beszámoltak a gazdasági, társadalmi és a mozgalmi munkáról és arról, hogyan használták ki a helyi adottságokat, le­hetőségeket. Számba vet­ték a KISZ VII. kongresz- szusa óta elért eredmé­nyeket. A bizottságok be­számolói feltárták a hibá­kat, hiányosságokat is. Ezek kijavítására az alap- szervezeti titkárok taná­csokat, javaslatokat adtak egymásnak. Felkerestük Terhe Dezső elvtársat, a KISZ megyei bizottságának első titká­rát, tájékoztasson a KISZ- 6zervezetek elmúlt kétéves munkájáról, valamint a küldöttértekezletek tapasz­talatairól. — Hogyan értékelték a küldöttértekezleteken a já­rási, városi KlSZ-bizottsá- gok a VII. kongresszus óta végzett gazdasági és társa­dalmi munkát? — A megyében működő 13 járási, városi KISZ-bi- zottság küldöttértekezletei­re novemberben és decem­berben került sor. E ta­nácskozásokon 1268 KISZ- tag vett részt. A beszámo­lók helyesen értékelték a kongresszus óta végzett munkát. A titkárok elmon­dották, hogy a fiatalok ak­tívan részt vettek a társa­dalmi munkában, örven­detes, hogy sokhelyütt a társadalmi munkát össze­kapcsolták egyéb tevé­kenységük fejlesztésével is. így például tíz alapszer­vezet sportpályát létesített társadalmi munkában, amely maga után vonta az alapszervezet sportmunká­jának fejlődését. Mégis több bizottság kifogásolta a kulturális és sporttevé­kenységet, javasolva, hogy a jövőben a fiatalok ön­maguk rendezzenek kultu­rális programot, többször szervezzenek író-olvasó ta­lálkozót, színház, mozi lá­togatást. — A titkári beszámolókat kővető hozzászólásokban milyen problémák vetőd­tek fel? — A hozzászólók több­sége egyetértett a KISZ eddigi tevékenységével. A KISZ szervezeti életében azonban több probléma adódott. A mozgalmi mun­ka, az érdekvédelem nem segítette megfelelően az alapszervezetek tagságát. Különösen az üzemi fiata­lok vetették fed a kezdő szakmunkások bérezési problémáit, s azt, hogy az egyre jobban jelentkező túlzott anyagiasság szinte szemmel láthatóan káros A testvérkdztársaság életéből Lakás a fiatal Házasoknak & A Wk­. ISII ' 1 MMlml Ipl i: ni III X ■ . yr>’, x->,' '1? ySSSaÍR BOR nézeteket alakít ki a KISZ- tagokban. — Hogyan Ítélték me” a fiatalok a KISZ kapcsola­tait? — Az alapszervezeti tit­károk elmondották, hogy az elmúlt két év alatt so­kat javult a KISZ és a tö­megszervezetek közötti kapcsolat Többen kifejtet­ték azt a véleményüket is, hogy a jövőben már a 18 —19 éves KISZ-tag is kér­hesse felvételét a pártba. Néhány alapszervezet csu­pán azért nem javasolta a fiatalokat a pértalapszer- vezetbe, mert még nemér­ték el az alsó korhatárt, illetve nem töltötték be a 21. életévüket. — A KISZ-bizottságok mi­iyen társadalmi és politi­kai szervektől várnak se­gítséget a jövőben? — Elsősorban a párt­alapszervezetek segítségére számítunk. Helyesnek tart­juk a fenti javaslatot is, hiszen ennek megvalósítá­sával több jól dolgozó fia­tal kerülne a pártalapszer- vezetékbe. A fiatalok a küldöttértekezleteken el­mondották, hogy egyre több alkalommal keresik fel a gyárak, üzemek, vál­lalatok gazdasági és poli­tikai vezetőit, akik taná­csokat, javaslatokat adnak a KlSZ-tagoknak. Örven­detes, hogy ez az ered­mény fordítva is érvényes; a gazdasági, politikai ve­zetők megbíznak a KISZ- szervezet tagjaiban, a gaz­daság tervek megvalósítá­sában pedig méltán szá­míthatnak rájuk — mon­dotta végül Terbe Dezső elvtárs. T. L. Vártuk a szerelőt November közepén el­romlott a televíziónk. Nyomban jelentettük a GELKÁ-nál, és vártuk a szerelőt, aki 20-án megér­kezett, de a készüléket nem tudta helyben megjavíta­ni, megbeszéltük, hogy el­viteti a GELKA központ­jába. Huszonkettedikén dél­előtt a készüléket elvit­ték, délután visszahozták. Adás abban az időpontban nem volt, ezért csak este derült ki, hogy a tv hasz­nálhatatlan. A számla 254 forint volt, majd egy újabb „javítás” következett, amiért 76 forintot fizet­tünk. A televíziónk azóta sem működik. Kávai Jánosné Kecskemét, Cimbalmos u. 17. Dicséret a kereskedelmi dolgozóknak! A decemberi nagy forga. lomban vásároltam egy csizmát. Otthon kiderült, hogy nem jó, ezért vissza­vittem cserélni. Ekkor vi­szont már kifogyott az ál­talam keresett típus. A boltban megkérdezték cí­memet, majd néhány nap múlva az alábbi levelet kaptam: „Kedves Vevőnk! Elnézését kérjük, hogy pil­lanatnyilag a cserét nem tudjuk teljesíteni. Jövő hé­ten várunk csizma-szállít­mányt, de erről még érte­sítjük. Most tudunk ön­nek ajánlatot tenni egy drapp-barna kombinációjú cipőre, melyből jelenleg minden méret kapható. Ha kívánja, elküldjük, hogy megtekintse és választ ad­jon. Kérjük szíves türel­mét. reméljük, elhiszi, hogy a bolt dolgozóinak örömet jelent, ha ezt a cipőprob­lémát sikerül megoldani. Üdvözlettel Solymosiné” Beküldte: Nagy M. Mária Baja, 2. sz. postahivatal (Levélírónk nem közölte, hogy melyik bajai üzletben ilyen készségesek a vevők, kel. De így is szívesen adunk helyet sorainak.) ,Futok a pénzem után../ 1969, december 4-én Kecskeméten, a Nagykőrösi utcai cipőboltban vásárol­tam egy pár 275 forintos csizmát. Szüleim nem jö­hettek velem a boltba, mert dolgoztak. December 22-én elmen­tünk Hetényegyházára, s útközben a csizma fejré­szén hat centiméter hosz- szú repedés keletkezett. Mi­vel más lábbelim nem volt, próbáltuk megragasztani. Sajnos, nem sikerült Amikor hazajöttünk, Kecskemétre az üzletekben csúcsforgalom volt, ezért úgy döntöttünk, hogy csak az új évben megyünk el reklamálni. Január 3-án édesapámmal mentem el a Nagykőrösi utcai cipőbolt­ba, hogy kérjük a csizma megjavítását vagy kicseré­lését. Amikor az üzletveze­tő meglátta, hogy ragasz­tani próbáltuk, közölte: nem tud az üggyel foglal­kozni. Székhelyi Erzsébet 7. oszt. tan. Kecskemét, Széchenyi krt. 40/c. IP? Hl ! mt ■ Bács-Kiskun megyében is akadnak termelőszövetke­zetek — például a tompái Kossuth Tsz — amelyek az alapszabályuk értelmé­ben anyagilag segítik az ifjú házas tagjaikat. Raj­tuk is túltesz az Ukrajna déli részén, a Szaszik-tó körül elterülő egyik kol­hoz, amelyik a szovjetha­talom megteremtése céljá­ból szerveződött tatarbu- narszki felkelés nevét vi­seli. Az ogyesszai területen fekvő szövetkezet szorgal­ma mintha folytatása len­ne a proletárdiktatúráért hősök szellemének. A kiváló gazdasági muta­tóikat a talajjavítási eljá­rásoknak, a magas fokú gépesítésnek, valamint az új tudományos eredmények hasznosításának köszönhe­tik. Ez a szövetkezet az or­szág legmagasabb kitünte­tését, a Lenin-rendet kap­ta meg nemrég. Felvételünk a kolhoz egyik épületét mutatja, ahol a gépészek laknak. Ilyen házakban jutnak la­kásokhoz a házasság nap­ján — a kolhoz ajándéka­ként — a mezőgazdasági szövetkezet ifjú családjai. Neves és nevetséges külföldi sajtóhibák A sajtóhibák leg- I többször a véletlen szülöttei, s így bün- I tetést csak akkor i vontak maguk után, ha a szándékosság megállapítható, s a a sajtóhiba követ­keztében az értel­mében megváltozott szó, vagy mondat valakinek a becsü­letébe, hitelébe gá­zol, vagy közbot­rányt okoz. Van azonban kivétel is! A sajtóhiba Fran­ciaországban pél­dául gyilkolt is. Egy Turnerieur nevű pá­rizsi asztalos pityó- kás állapotban tért haza, s felesége rög­tön patikába rohant csillapítóért. A gyógyszerész a hi­vatalos gyógyszer- könyv alapján ke­vert egy gyógyszert, amely az asztalos halálát okozta. Az ok a gyógyszer- könyv sajtóhibája volt: 15 gramm am­móniák szerepelt 15 csepp helyett. Az özvegy a bírósághoz fordult, amely a gyógyszerészt a kö­telező gondosság el­mulasztása miatt egy havi fogházzal és 80 frank pénz- büntetéssel sújtotta. A könyv kiadója 800 frank pénzbün­tetést kapott, ezen­kívül az özvegynek életfogytiglan, a gyermekeinek pedig nagykorúságukig ha­vi 240 frank életjá- radékot kellett fi­zetnie ... * Az Egyesült Ál­lamokban a század elején négymillió sürgönyblankettát kellett megsemmi­síteni egy sajtóhiba miatt. 1883-ban ugyanez a sors ért néhány százezer bé­lyeget is. 1860-ban egy papírpénzterve­ző a rajz aljára igen kis betűkkel ugyan, de odaírta a nevét, s a rézmetsző ezt is rávitte a lemezre. Egy spanyol réz­metsző a nevét úgy örökítette meg a bankjegyen, hogy a szöveg egyik-másik betűje magasabban állt a rézlemezen, mint a többi, s a kiemelkedő betűk a grafikus nevét ad­ták. Ezt csak akkor vették észre, ami­kor a bankjegy ki­bocsátása után a rézmetsző maga di­csekedett el a csíny- jével. Persze vala­mennyi bankót ki­vonták a forgalom­ból és elégették. * Amióta a gépsze dő nem egyes betű­ket, de sorokat szed és önt ki, a sorok felcserélése a tör­delésnél ugyancsak sok kellemetlensé­get okozhat. A pá­rizsi „L’Intransi- geant”-ban a tör­delő egy kinevezési és egy sertéstenyész­tési hírt kevert ösz- sze, s a közlemény így festett (a ser­téstenyésztésre vo­natkozó sorokat dőlt betűkkel adjuk): „Benőit úr éveken keresztül volt a törvényszék legkiválóbb alakja. Kiemelkedő, nagytudású egyéniség, s egyben — amit határozottan állítunk — rendkívül falánk disznó volt abból a fajtából amely csak Andalúzia földjén található, s így emberies, nemes érzésektől dobog a szíve...” Detektivregényt adott ki egy New York-i kiadóválla­lat és hogy a köny­vet kelendőbbé te­gye, azt a trükköt alkalmazta, hogy a könyvben szándé­kosan egyetlen saj­tóhibát rejtett el, s a napilapokban ki­hirdette, hogy aki először felfedezi a sajtóhibát, az 30 000 dollárt kap. A könyvből megjele­nése után az első héten ISO 000 pél­dány kelt el. Meg­indult a sajtóhiba­vadászat. A sajtóhi­ba az utolsó olda­lon volt elrejtve és a nyertes egy húsz­éves mechanikus volt, aki tervszerűen fogott a munkához, naponta csak fél ol­dalt olvasott el — de azt alaposan. A sajtóhiba nem egyszer új szavakat is alkotott, amelyek meggyökeresedtek a nyelvhasználatban. Az arab zenit szó, amely az égbolt leg­magasabb pontját jelenti, a tizenhete­dik századig — he­lyesen zemt-nek ír­ták. Egy alkalom­mal azonban légy szállt a kéziratpa­pírra és az m har­madik függőleges vonalára pontot ej­tett. Így keletkezett a zenitből a zenit, amely meg is hono­sodott. G. F. I Távirat kis késéssel A karácsonyi ünnepekre leányomat és családját ha­zavártuk egy északi határ­szélen levő kis községből. Sajnos, piába vártunk, nem érkeztek meg. Az ünnep első napján még csak hóakadályra gon­doltunk, de másnap már szerencsétlenségre. 29-én délután a kapualj­ban egy sáros, piszkos tá­viratot találtunk, melyet leányom Salgótarjánban 24- én adott fel — betegség miatt lemondja látogatá­sát — és mint a dátumok­ból kitűnik a távirat még aznap Salgótarjánból, Kecskemétre érkezett. A sáros távirattal a főpostára mentem reklamálni. Közöl, ték velem, hogy az ünnepi forgalom nagy megterhe­lést jelentett számunkra, s a kézbesítők nevét sem je­gyezték fel, így nem tudják felelősségre vonni. Ha mégis kiderül, ki kö­vetett el hibát, feltehetően felelősségre vonják, hogy több ilyen késedelmesen kézbesített távirat ne okoz­zon senkinek gyötrelmes napokat. Csedő Zoltánné Kecskemét, Eltűnt a hús? Furcsa, és eddig tisztá­zatlan dolog történt közsé­günkben a karácsonyi ün­nepek előtt: nem kaptuk meg a szokásos hússzállít­mányt. Értetlenül áll­tunk a húsbolt előtt, hiszen a kiskunfélegyházi vágó­híd eddig rendszeresen küldte Fülöpszállásra a húst, nem tudjuk, hogy ad­minisztratív hiba okozta-e a kiszállítás hiányát, vagy egyéb, eddig ismeretlen ok. Legjobb tudomásunk sze­rint ebben az időpontban a községbe vezető úton hó­akadály nem volt. Kiss Sándorné tanácstag, Fülöpszállás Rapszodikus autóbuszjárat Kecskeméten, a széche- nyivárosi lakók nagy örö­mére, ! a 9. sz. AKÖV 5/a. jelzéssel új járatot indított, s ezzel megoldotta a város­rész közlekedési gondjait^ Örömünk azonban nem so­káig tartott, mert amilyen hirtelen jött, olyan hirte­len szertefoszlott. Naponta ugyanis sokan hiába vára­kozunk hóban, fagyban, la­tyakban az 5/a. jelzésű autóbuszra. Nem lehet arra hivatkoz­ni, hogy nincs kocsi, mert amikjor ázva-fázva gyalogo­san megérkezünk a város központjába, mindig bent áll két-három, sőt öt autó­busz üresen. Azt hiszem* alapvető szempont, hogy az AKÖV az utasokért van, ezt kellene jobban megszív­lelni. Gerber Ferenc Kecskemét, Széchenyi város Szerkesztői üzenetek Kiss István, Izsák: A DÁV vezetőivel beszéltünk, csak néhány napról volt szó. Horváth Zakariás, Kecske­mét,) Akácfa utca: Nagyon sajnáljuk, hogy a problémá­val nem tudunk foglalkozni, azért, mert ön — mint leve- lébeh írja — a nevet csupán kitalálta. Kérése egyébként roppant ésszerű, és ha közöl­né nevét, szívesen foglalkoz­nánk vele. Ezért díjazás nem jár, a borítékban küldött 20 forintért bármikor jelentkez­het a szerkesztőségben. Nagy M. Mária. Baja, Pos­ta: Hozzánk küldött levelét öröfnmel továbbítottuk az il­letékes felügyeleti szervhez. Biztosak vagyunk abban, hogy a bolt előzékeny dolgozói di­cséretben részesülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom