Petőfi Népe, 1970. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-07 / 5. szám

1970. január 7. szerda K. oldal Félmillió könyv egy Az új esztendő első nap- gyár Tanácsköztársaság jaiban kerestük fel Feny- vessypé Góhér Annát, a megyei könyvtár igazgató­ját, s kértük, mondja el, hogyan fejlődött a könyv­tári munka megyénkben az elmúlt esztendőben. — Mindenek előtt a Ta nácsköztársaság 50. évfor­dulóját akartuk méltóan megünnepelni. Emlékkiál­lítást rendeztünk, szöveg- gyűjteményt adtunk ki. A másik nagy feladatunk a mezőgazdasági könyvhónap megszervezése volt. Legér­dekesebbnek mutatkoztak az író-olvasó találkozók. Mezőgazdasági szakírók, -neves kutatók találkoztak az olvasókkal. Kiss Árpád, Kwaiser István. Csepregi Pál, Isó István nevét kell elsőnek említeni. Eredményes volt az ün­nepi könyvhét is. Ezzel kapcsolatban elsősorban Kalocsát és Orgoványt kell kiemelni. Két tucatnál több rendezvényünket lehetne felsorolni. Mindenütt azt tapasztaltuk: a könyvhét lendületet ad az olvasó­mozgalomnak a könyv nép-, szerűsítésének. Az új klubkőnyvtárak is említést érdemelnek. He- tényegyházán, Kisszálláson, Jászszentlászlón értünk el különösen szép eredmé­nyeket. A kiskunhalasi új' könyvtár jelenleg a leg­szebb, legmodernebb me­gyénkben. Az ottani mun­ka színvonala, eredménye is bizonyítja: a korszerű környezet pozitív Irányba befolyásolja a munkát Az előbbieken kívül a mély­kúti, solti, kiskunmajsai, kunszentmiklósi könyvtá­rakban folyt kimagasló munka. A megyei könyvtár az év során több kiadványt is megjelentetett Volt egy tanácsköztársasági műsor­javaslatunk, és második kiadásban, kibővítve adtuk az olvasók kezébe a Ma­kecskeméti dokumentu­mait. — Mit terveznek az idei évre? — Kiállítást szervezünk a Lenin születésének év­fordulóra. A megyében 25 író-olvasó találkozót ren­dezünk, Megyénk művelő­désügyéről kiadványt je­lentetünk meg És ami a legfontosabb: tovább nö­veljük az olvasók számát. Természetesen gyarapítani akarjuk a könyvállományt is. A megyei könyvtár ál­lománya például tíz év alatt a duplájára emelke­dett: jelenleg százötven- ezer kötet könyvvel ren­delkezünk. A kölcsönzött könyvek száma Kecskemé­ten megközelítette a fél­milliót 1969-ben. Ügy érez­zük, ez mindennél többet mond. V. M. Helyreállítják a szalkszentmártoni Petőfí-házat lantiéit akarattal Szalkszentmártonban helyreállítják azt az épület­matuzsálemet, amelyben egykor a költő apjának kocsmája és mészárszéke volt. Hozzákezdtek az L- alakú, 13 szobás ház tető- szerkezetének javításához, stabilizálásához. Közben érdekes esemény történt Rábukkantak a hajdani Petrovics-bérle- mény betyárszöktetőjére, amelyről oly sokat beszél­tek a falu legidősebb embe­rei. A költő szüleinek szo­bájából vastag csapóajtó nyűik a tágas pincébe, in­nen pedig boltíves, szűk fo­lyosó vezet az udvaron át a háztól több száz méterre le­vő Nagy-tóhoz. Ezen át ol­dottak kereket a kocsmá­ban mulatozó betyárok, ha neszét vették a zsandárok közeledtének. A betyár- szöktetőt természetesen vé­gig feltárják majd. Elkészült a ház berende­zési terve is. ötletesnek, s a költő emlékéhez méltó­nak látszik az elképzelés. Itt kap helyet a költő szalk­szentmártoni életéről össze­gyűjtött értékes dokumentá­ciós anyag, amelyet majd a kor gazdaságát szemléltető kiállítás vezet be. Ide köl­töztetik a községi könyvtá­rat, s e ház ad végleges és megfelelő otthont a helybe­li Petőfi Múzeum baráti körének is, amely több mint 70 taggal tevékenyke­dik eredményesen. A pin­cében szőlészet- és borá­szattörténeti kiállítást ren­deznek és borozót nyitnak. Az utóbbi érdekessége lesz, hogy a csapiáros csak olyan bort mér ki, amely Kiskő­rösön, Kiskunfélegyházán, Szabadszálláson, Egerben, Tokajban s a többi Petőfi- emlékhelyen termett. Most áll a munka a ház­ban. Ha az idő engedi, új­ra nekilátnak. Egyfajta épí­tőanyag azonban hiányzik a felújításhoz, ez pedig a tíz­méteres átívelő gerenda, amelyből tíz darab kellene sürgősen. Közügyről van sző, azért is említjük meg, annak reményében, hogy valahonnan érkezik majd ajánlat a község vezetőihez, vagy a kivitelező Szabad- szállási Építő Ktsz-hez. Ez is feltétele annak, hogy mielőbb helyreálljon a rend a jeles Petőfi-emlék- helyünkön, s a szalkszent­mártoni ak 1970 szilveszter éjszakáján már a megszé­pült múzeum falai között emlékezhessenek a költő születésére «*■ rapi —* fcuf alomkeréknyi, csip­™ kézett jégtáblák úsz_ nak a Dunán. Itt-ott neki- Uoccannak a partmenti só­derbuckáknak, forgolódnak, aztán tovább lódulnak. A nagy víz téli morajlása be­szűrődik a kis irodahelyi­ségbe, ahol Péter Gyula bácsival és idős Csapai Sándorral felidézzük a ne­gyedszázados emlékeket. Kettőjük közül Gyula bácsi a közlékenyebb, sza­vai nyomán egy-kettőre megelevenedik a múlt. — 1944. őszén, az egyik reggel a dunavecseiek han­gos dobszóra ébredtek, s a közleményből megtudták, hogy a németek fel akar­ják robbantani a vasút­állomást. Gyorsan kellett cselekedni. Még délelőtt ta­nácskozást tartottunk Elb- linger Béla, Kerti Lajos és Szente László részvételé­vel. Megbíztuk Csider Mik­lós tűzszerészt — akit mór napok óta bújtattunk ■ hogy fedezetünk mellett hatástalanítsa a leásott robbanószerkezeteket. Másnap reggel Aposteg felől befutott egy német katonai szerelvény. A vago­nokból leugráló katonák hiába keresték az aknákat és a gyújtózsinórokat, egy darabig szitkozódtak, majd tovább mentek. Az állomás megmenekült • C sapai Sándor a fegy­veres ellenálló cso­port tevékenységéről be­szélt: — A falu szélén, a szőlők között volt egy föld­alatti bunkerünk. Sok me­nekülő embert befogadtunk ide. Katonaszökevényeket, kommunistákat, a nevüket legtöbbször meg sem kér­deztük. Fegyverünk is volt, puskák, pisztolyok és kézi­gránátok. A csendőrök, majd ké­sőbb a nyilasok nem is sej­tették, hogy a szőlőtőkék alatt húzódnak meg azok, akiket keresnek. Sparing József, a csoport apostagi megbízottja sze­rezte a fegyverek jelentős részét. Akkoriban Aposte- gon állomásozott egy ukrán nacionalistákból verbuvá­lódott német katonai egy­ség. Nagy volt náluk a fe­jetlenség, mi ezt kihasz­náltuk, s egyszer egy egész kocsirakomány fegyvert „fuvaroztunk” el tőlük. Dunavecsén ma is szá­mon tartják a malom meg­mentésének történetét. Péter Gyula: Nekünk mindenütt ott kellett len­nünk ... — Hogyan sikerült ezt az akciót végrehajtaniuk? — Az egyik napon több helybeli ember jött hoz­zánk a hírrel: magyar ka­tonai különítmény érkezett csónakokkal a malomhoz, mert fel akartak robban­tani. Csoportunk öt-hat tagja fegyvert vett magá­hoz és a helyszínre siettek. Még idejében. Rövid szó­váltás után a katonák ab­bahagyták az előkészülete­ket és gyorsan távoztak. Bizony, akkor átmeleged­tek a zsebbe süllyesztett pisztolyok a kezek kemény szorításától. • A ztán elérkezett a fei- " szabadulás. A fe­szültség oldódott, de a munka és a harc továbbra is megmaradt. Mindketten teljes erejükkel dolgoznak az új demokratikus rend kialakításáért. Szervezői és alapítió tagjai a kommu­nista párt helyi szerveze­tének. A pártban viselt tisztségeken kívül Péter Gyula kapott megbízatást a rendőrség megalakításá­ra, Csapai Sándor pedig a gazdasági ügyeket intézte, elnöke lett a földosztó bi­zottságnak. Egy Ids epizód a földosz­tásról ma is elevenen él Sanyi bácsi emlékezetében. Több mint ezer holdat mértek ki a dunavécsei földnélkülieknek, s amikor befejezték a munkát, kide­rült, hogy 200—300 holdnyi terület hiányzik. Jó ideig bosszankodtak a pontatlan­ság miatt, mire sikerült ki­deríteni, hogy az egyik ré­gi közigazgatási ember túL buzgósága okozta a gali­bát. Az illető a kiosztható szántóterület közé sorolta a legelőket is. — Pontosan kellett vé­gezni ezt a munkát, mert nem az állásunkkal, hanem K a becsületünkkel fizettünk volna a hibákért — jegyez­te meg Péter Gyula. — Milyen kapcsolata volt a kommunista párt­nak és a község akkori ve­zetőinek a lakossággal? A kérdésre példákkal vá­laszolnak. A felszabadulás másnapján a szovjet kato­nai parancsnokság kérte őket, hogy fizetés ellené­ben gyűjtsenek össze leg­alább két mázsa kenyeret a katonák részére. Hozzá­ta volt. sőt egy ízben a két osztrák leül egy pohár tetszettek Kreutzern ek. Szovjetunióban is járt. Má- ital mellé, egyikük minden így nem tudott elbeszélget- sikuk; Lindeman SS-száza- bizonnyal — cseh. ni, családi fényképalbumot dós. Bár az igazat meg- Kreutzer nagy figyelem- nézegetni Artur gyermek- vallva. Kreutzer nem té- mel lapozta végig Linde- koráról, nyekre alapozta gyanúját, ma® testes dossziéját; 33 Ezen felül pedig még hartem kizárólag arra, hogy éves. mémökdoktor, Bécs- mindig marad egy felde­Lindeman osztrák születé- ben, majd Berlinben tanult, rítendő dolog- a pénzügyek, sű. Az osztrákokhoz pedig Szóval értelmiségi. Még Szóval Lindeman nem volt eleve bizalmatlan volt: kép- Bécsben résztvevője volt a valami dúsgazdag: a nagy­ig Bingel ég Artúr Franciát»- mutatóknak és árulóiknak nemzeti szocialista mozga- bácsi mindössze havi szagba utazott tartotta őket Az már ma- lomnak, s ettől számítják nyolcvan márkát küldött Artur most először látta 6 , gától értetődik, hogy az párttagságát is. Berlinben neki. Tehát itt sincs sok felindultnak az apósát, aki- Kreutz« a peenemöndeí ugyancsak osztrák szánna- szerfölött szerencsésen nő- Keresnivalója, hiszen min­nek arcán valami kárör- rejtekhely látogatójának el- /'ású führen nem számítót- sült. s bár özvegy, mégis den rendben van. S, bár vendő mosoly suhant át. fogásá szervezett sikerte- ,a hozzájuk.. az apósánál lakik. Majd igaz, Lindenman pontosan Pedig máskor mindig ko- Jen intézke(iés után úgy Az ss személyügyi nyíl- bolond lesz otthagyni az havi százhúsz márkából élt, zömbös volt. rendelkezett hogy ezentúl vántartójából elhozták öreget! tv. SS-be Lindeman de adatok szólnak arról, — Édes fiam — fordult naponta tegyenek neki je- Kreutzernek Iándernan egykori diáktársa. Draieck hogy diákévei alatt segéd­Arturhoz. _ Mindig tud- lentést azokról a szemé- anyagát. Az irattartó belső obe^nrűuhrer ajánláséra kőzett professzorának, s ez tam hogy szeretsz engem, lyekről. akik a Százlábú ki- [eJerf ragasztottak a fény- vették föl. Szóval. semmi. némi keresethez juttatta. s most ismét megbizonyo- sérleti telepének területére „e^'teta^tt^^utz^ek nT^ belekaPaszkodh*t- Akkor hát milyen alap_ sodtam felőle. Ha most ve- lepnek Ámde minden hia- £ ^tazett KTCUtz«ndc na ja lehet a gyanúnak? Ha KÄ“. •— Ä” Csapai Sándor: — A fa­lu szélén volt egy bunke­rünk.— nem észlelt. Bingel szemében könny- Tervezők, mérnökök. csepp jelent meg. ahogy el- hány tudós, két mester és sen sikertelen Kreutzer ki hunyt lányára emlékezett, pár SS-katona utaztak az nem állhatta az ilyeneket), majd amikor egy kissé objektumba: valamennyi s az archoz átható tekinte­megnyugodott. szokásos üz- tízszeresen is ellenőrzött, tű világos szem tartozott, leti hangnemben fölvázolta megbízható ember. aki De lám, csak. a pofacsont- Arturnak tervét amely amúgy a Gestapo vagy az iat Szlávosan széles. Bár Abwer ügynökhálózatához igaz. ez még semmit sem tartozott. Egy hete, amióta jelent, hiszen Lindeman a följegyzéseket kapta, osztrák, csakhogy az oszt­Kreutzemek csak két sze- rákok ereiben olv vad ősi­igazi leányálom (márpedig letése körül. Az apja és . . , né- a szerelemben meglehető- édesanyja még 1919-ben jeramísegekrol _Tan nátha járvány következté- hogy széles nemcsak új megrendelés megszerzésére irányult, ha­nem arra is, hogy megsem­misítse régi ellenségét, von Salzot. Pár hét múlva pedig Lindeman osztrák, ben meghalt. Ezután neve- a. Pofacsontja, s a léséről kereskedő nagy- halott ikonok, szülök, bátyja gondoskodott, aki- Másfelől pedig Lindeman vei 1930-ban. a válság ide- már 1933-tól tagja a náci jén Argentínába került, pártnak, sőt résztvevője a Lindeman onnan került a földalatti mozgalomnak, rá- bécsi egyetemre. A nagy- adásul az SS-ben kiválóan bácsi még küldött utána látja el szolgálatát, s ez ele- egv kis pénzt, majd 1935- gendő ahhoz, hogy kiérde­mély vált gyanússá. Az ség folyik amilyen még a ben meghalt ő is. melje elöljárói jó vélemé­egyik: Schirmer mérnök, pápuák vérében sincs meg. Nos igen. ezek az elhalt nyét. aki 1933-ig szociáldeniokra- Nem hiába mondják, ha rokonok egyáltalán nem (Folytatjuk.) kezdtek és estére a község­ház nagyterme csakném megtelt kenyérrel, szalon­nával és más élelemmel. Mág alkalommal, amikor még közel volt a faluhoz a front, Gyula bácsiék szavá­ra ötszáz ember jelentke­zett futóórok ásásra. Sen­kit sem kellett kényszerí­teni} jöttek maguktól. • kJehezen lehetne fel- sorolni azt a sok megbízatást, tisztséget, me­lyet különböző posztokon sikerrel elláttak a felsza­badulást követő két és fél évtized alatt. Péteri Gyula bácsinál kifejezőbben alig­ha lehetne összegezni a lé­nyeget: „Nekünk minde­nütt ott kellett lennünk és ez nagyon is természetes volt akkor, mert ez volt a hivatásunk”. A beszélgetés végén a ma dolgairól esett szó. Mindketten nyugdíjasok — Sanyi bácsi éjjeliőr a Vi­rágzó Tsz-ben. Gyula bá­csi egyelőre pihen, hiszen csupán néhány hónapja fe­jezte be a munkát a Du­naújvárosi Papíripari Vál­lalatnál, ahol búcsúzáskor Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. v A nyugdíjas állapot mindkettőjüknél viszony­lagos csupán, mert a ne­gyedszázaddal korábban választott hivatásukat —a szocializmus szolgálatát — ma is folytatják, töretlen akarattal, erejük szerint. Szabó Attila (Malinak Árpád felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom