Petőfi Népe, 1970. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

Vidám N A P T A h 1970. január 1, csütörtök Üjév Napkelte: 7 óra 32 perc. Napnyugta: 16 óra 03 perc. I holdkelte: 0 óra 03 perc. I Holdnyugta: 11 óra 19 perc. EMLÉKEZZÜNK MÁRTONFFY ERNŐ A munkásmozgalom har­cosa. A nagy műveltségű tanár korán bekapcsolódott a mozgalomba. 1919-ben a forradalom egyik vezetője Kiskunfélegyházán. Gyalun született 1886. január 1-en. Szerkesztője volt a Fél- j egyházi Proletár című lap­nak. A Tanácsköztársaság bu­kása után elfogták, és hosszas kínzás után meg- I ölték, 1920. június 2-án. ZSIGMOND FERENC Tanító. A legelsők között oktatott mezőgazdasági I ,szak smeretet. Kecskémé- ! ten született 1876. január 1-én. És itt is halt meg, ; l.'J24-ben. Katonatelepen élt, | aAoI sokat fáradozott a mezőgazdasági kultúra fel- 1 lendítésén. GÖBÖL GÁSPÁR Költő és műfordító. 1745. január 1-én született Cső- | pakon. 1777—1818 között, itt bekövetkezett haláláig : Kecskeméten élt. Főművei: Szabadulást óhajtó rab (be­szédek) Ő£ Utazó lélek (versek). Sokáig élt Dunavecsén is. I Századik születésnap Szilveszter napján ürme. pelte 100. születésnapját a szabadhidvégi Béke-tele­pen Nagy Istvánná. Az idős asszonyt szerdán ben­sőséges ünnepségen kö­szöntötték a falu vezetői. KlSZ-istái és úttörői. ORMS; Várható időjárás ma es­tig: borult, párás idő, sok felé újabb havazás, egy­két helyen ónos eső. Mér­sékelt, napközben megerő­södő délkeleti, keleti szél. Hófúvások. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hő­mérséklet mínusz 4, mí­nusz 9, legmagasabb nap­pali hőmérséklet mínusz 1 mínusz 6 fok között. — MEGJELENT nemré­giben Kecskemét könyves­boltjaiban Kodály Zoltán A magyar népzenéről, vala­mint Utam a zenéhez cí­mű műve. Sajnos, a nagy érdeklődés ellenére e köny- vekböl csekély példány­szám érkezett a városba. — A kecskeméti Szalvai Mihály Üttörőház ifjúsági zenekara jó munkája ju­talmául a városi tanácstól 10 ezer forintos támoga­tást kapott. — GAZDAG téli prog­rammal várja a kecskeméti Üttörőház a pajtásokat. Ja­nuár 3-án, szombaton dél­előtt .9 órai kezdettel pél­dául a Lenin életéről szóló szovjet filmet vetítik. Finom „füstölnivalók" Szilveszter éjszakáján a dohányos embereknek jól­esik a finomabb „füstölni­való” is A megyei FÜ- SZÉRT Vállalat 12 ezer 500 csomag nyugatnémet és osztrák import cigarettát hozott forgalomba. A bol­gár cigarettákból 13 ezer csomag fogyott el az óév utolsó napjaiban. Decem­berben egyébként 42 ezer doboz import cigaretta kelt el a megyében. Mennyiség és minőség Felkészültek az 1970-es évre a Zománcipari Mű­vek kecskeméti gyáregy­ségében. A nagy mennyi­ségű termék előállítása mellett a minőség javítása is fontos szempont. Két fürdőkád típusukkal kí­vánnak szerepelni a kiváló termékek fórumán az 1970- es év első félévében. — Forgalmas a kecske­méti fedett uszoda. Megnyi­tása óta — másfél év alatt — több mint 331 600-an. vagyis naponta átlagosait. 614-en vették igénybe az uszoda medencéit. — 1 millió 800 ezer fo­rintot forgalmazott 1969- ben a kecskeméti Népmű­vészeti Bolt. Legkeráseteb bek a kalocsai terftők, hímzett párnák és szűrmel­lények voltak. A népmű­vészeti ajándéktárgyak közkedveltségét bizonyítja a decemberben elért csak­nem 200 ezer forintos for­galom. Moziműsor 1970. jan. 1.: KECSKEMET VÁROSI TÍZ KICSI INDIAN I. előadás HA . . . — 16 év — II—III. előadás KECSKEMÉT ÁRPÁD ' . A VARÁZSLÓ — I. előadás HA . . . — 16 év — II—III. előadás Jan. 2.: KECSKEMÉT VÁROSI TÍZ KICSI INDIÁN I. előadás HA . . . — 16 év — II—III. előadás KECSKEMÉT ÁRPÁD A VARÁZSLÓ — I. előadás HA . . . — 16 év — II—III. előadás — A Kecskeméti Városi Tanács művelődési osztá­lyán elhatározták: beveze­tik az általános iskolások részére az úszóoktatást. A terv szerint ebben a har­madik osztálytól kezdve vesznek részt az iskolások. Az oktatást már a máso­dik félévtől elkezdik. Filmek Petőfiről Az ország különböző te­lepüléseiről 9 tekercs film érkezett Szalkszentmárton- ba. Valamennyi filmet amatőrök forgatták a köz­ségben, a Petőfi-szobor ava­tásán. A szalkszentmártoni Petőfi Múzeum Baráti Kö­re úgy határozott, hogy a filmeket sokszorosítják, s mindegyikből küldenek egyet a Petőfi-emlékhe- lyeknek, amelyek képvisel­tették magukat a szobor­avatáson. MESEORSZÁG A SZÖNYEGGYARBAN A Lakástextllipari Vállalat tatai szőnyeggyára ún. képszö- nyegek gyártását kezdte meg. A faliképek a mesék jellegzetes alakjait ábrázolják. Az első szállítmányok már megérkeztek a BÜTORERT-hez, ahol nagy sikere volt a vásárlók, de különö­sen a gyermekek körében. Az újabb rendelésre 18—20 féle me- séfigurát készítenek kétféle változatban — kártolt és fésűs vo­nalból. Képünkön: néhány ..meseszőnyeg” az új kollekcióból. (MTI-foto — Hadas János felvétele.) — Az elmúlt napokban Baján, az Üttörőházbön a Férfi Fehérneműgyár, va­lamint a Kismotor és Gép­gyár Ifjú Gárda egységei értékelték az elvégzett fel­adatokat és köszönetét mondtak a bajai honvéd­ségi alakulatoknak, akik­től elsősorban a kiképzés­hez kaptak segítséget. Az idei feladatok sikeres meg­valósítása érdekében az Ifjú Gárda egységek és a honvédelmi alakulat elké­szítette az 1970-es évi együttműködési tervet. 362 utas egy gépen Megkapta a működési engedélyét a világ legna­gyobb utasszállító gépe a Boeing 747, amely valószí­nűleg januárban indul első hivatalos útjára, fedélze­tén 362 utassal. — Nyugdíjba vonulásuk alkalmából bensőséges ün­nepségen köszöntötték a Kecskeméti Városi Tanács­nál Szabó Ferencet és Tantó Bélát, a pénzügyi osztály dolgozóit. Szabó Ferenc 46, Tantó Béla pe­dig 41 esztendőt töltött egy munkahelyen, a köz­szolgálatban. Ez alkalom­ból a napokban mindket­ten megkapták a Kiváló pénzügyi dolgozó kitünte­tést. . . i — Naponta csaknem 40 ezer női kombinét és férfi atlétatrikót készít a Hab­selyem és Kötöttárugyár kecskeméti és kerekegy­házi részlegének ezernegy- ven dolgozója. 1969-ben több mint száz új model­lel gazdagodott a válasz­ték, s az előirányzott mennyiséget is legyártot­ták, a több mint 10 millió női kombinét és trikót. percek NŐI dolgok Gyönyörű ősz haja van a férjeznék. Azt is csak nekem köszön­heti! ROKONI BÁNÁSMÓD — Smithéket Ismét otthagyta a szakácsnőjük. Egy évnél to­vább senki sem bírja ki ná­luk ... — Nem is csodálom. Minden szakácsnővel úgy bánnak, mintha családtag lenne! BORRAVALÓ Az autótulajdonos így szól a szerelőhöz: adnék néhány korona borravalót, de csak egy százasom van. — Sebaj, — válaszolta a szerelő — akadnak, akik még ennyit sem adnak. MEGNYUGTATTA Két barátnő találkozik egy­mással. Az egyikük gyerekko­csit tol. — O, neked már gyereked van? — Igen, hat hete született. Nézd csak, ugye rám hason­lít? — Ne bánkódj, drágám! Az a fő, hogy egészséges. CHAPLIN ÉS A RENDŐR A rendőr megállítja Charlie Chaplint, aki a • gépkocsiját meg nem engedett sebességgel vezeti. Megbírságolja 20 dol­lárral, azután figyelmesen rá­tekint. — Ha nem csalódom, már láttam valahol az ön arcát. — Ez nagyon lehetséges — mosolygóit Charlie Chaplin. — Látjja: azonnal tudtam, hogy nem először bírságolom meg. Fö A TÁJÉKOZOTTSÁG A vállalatvezető behívatta a titkárát és megkérdezte tő­le: — Megtelefonálta a felesé­gemnek, hogy ma este nem tudok hazamenni? A titkár: — Igen. A vállalatvezető: — S mit mondott? A titkár: — Megkérdezte, hogy biztosan számíthat-e erre! Iféja­kaleidoszkóp NEW YORK Két hajótörött csó­nakját dobálják a hullámok. Semmi mást nem tudtak megmenteni a hajóról, csak egy tranziszto­ros rádiót. Káromnapi hányódás után végre egy kis szigetre ve­tődnek. A sziget ko­pár, lakatlan, sehol egy állat, amelyet el­ejthetnének, gyü­mölcs, amellyel csil­lapíthatnák kínzó éh­ségüket. — Éhhalálra va­gyunk ítélve — nyö­szörgő az egyik, majd kimerültén mély álom­ba merül. Két óra múlva a társa felrázza: — Ébredj, Jim! Meg vagyunk mentve! — Miért? Mentőhajó közeledik? — Nem. Egy New York-i vendéglő rek­lámját hallottam most a rádión: Ebédet, va­csorát kívánságra ház­hoz szállítunk! . . . PÁRIZS A szépen berende­zett lakásban megszó­lal a telefon. Az asz- szony felveszi a kagy­lót, megértőén bólo­gat, majd halkan megszólal: — Igen, igen, értet­tem, rendben van — s ezzel leteszi a kagy­lót. A férfi megkérdi: — Ki telefonált, szi­vecském? — A férjem — fe­leli a no —, azt mond­ta, hogy ma később jön haza, mert veled van fontos megbeszél­nivalója. . . STOCKHOLM Műbíráló: — O, mester! Mi­csoda remekmű! . . . Mennyi mondanivaló, milyen káprázatos színskála! . . . A festő: — Gondolja? Csak­hogy ez nem fest­mény, hanem az a vászondarab, amelyen kipróbálom a színe­ket. PRAGA Sápadtarcú férfi pa­naszkodik orvosának; — Doktor úr, tíz éve vagyunk házasok és még sincs gyerme­künk. Mindent meg­próbáltunk és hiába. Az orvos elkomoro- dik: — Ha jól emlék­szem, a múltkor a fe­leségének hathetes üdülést javasoltam a Tátrába — dünnyögi. A férfi megadóan tárja szét karjait: — El is mentünk, pontosan hat hetet töltöttünk ott! A doktor arca fel­derül: — Pedig én ezt az üdülést csak a felesé­nek ajánlottam . . . LIPCSE A Trabant hátsó ab­lakán hatalmas ber­náthegyi kutya bámul kifelé. Körülötte ta­nakodnak a srácok: — Hű, de nagy ku­tya! Hogy került ez vajon a kocsiba? — Biztosan kölyök- korában oda ültették és most nem tud ki­jönni . .. BUDAPEST Szilveszter hajnal­tájban egy alaposan becsiccsentett férfiú megszólít az utcán egy másik dülöngélőt: — Mondja, uram, hukk, maga nem a Kvaszvicsek Közért­boltvezető testvére a Tyukodi utcából? — Nem, uram. Én vagyok Kvaszvicsek, a boltvezető. — Mö-mü-most már értem, hukk, hogy miért hasonlít ennyire hozzá ... BUKAREST — Ezt a darabot fel­tétlen meg kell nézni — mondja a közön­ségszervező. — Felejt­hetetlen élmény, le­nyűgöző rendezés, csodálatos színészi alakítás, ragyogó dísz­let... — Szóval nyugodtan ajánlja nekem? — Magának nem. De, ha volna egy rosszakarója ... MOSZKVA Cseng a telefon. A nagymama felveszi a hallgatót: — Az unokám nincs idehaza... — Legyen szíves, ír­ja fel akkor, hogy Malov kereste őt. — Nem értem, lei­kecském . . . — Betűzöm: Mihail, Alekszej, Leonyid, Oleg, Vaszilij. Tetszett érteni? — Igen, lelkecském, a keresztnevét értet­tem, de most legyen szíves betűzni a ve­zetéknevét is ... SZÓFIA — Nézze csak, pin­cér, hogy milyen csir­két hozott. Az egyik Iába nagyobb, mint a másik. — Na és? Táncolni akar azzal a csirké­vel, a kedves vendég, vagy meg akarja en­MILÄNÖ A férj alaposan megkésve érkezik ha­za. — Hol voltál, Luigi? — támad rá a felesé­ge. — Hát kérlek, An­tonella ... jövök az úton, egyszer csak észreveszein, hogy az irodában felejtettem az ernyőmet. Luigi nyugtalanul figyeli az asszonyt, aztán homlokát töröl- getve: — Ha ismered, An- tonella, szólj, hogy ne mondjam tovább . . . BERN Két pszichiáter be­szélget. — Hogy mennek az ügyeid? — kérdi az egyik. — Kitűnően. Van egy gazdag kliensem, aki tudathasadásban szenved. — Mi ebben a kitű­nő? — Az, kollégám, hogy mind a két tu­datán behajtom a ho­noráriumot . .. BRÜSSZEL A hatalmas gyár igazgatója meséli ott­hon: — Felvettek egy tit­kárnőt mellém, aki olyan mint egy ha­jasbaba. Remekül gyors- és gépír, amel­lett helyes, csinos, szőke, nagy kéksze­mű, aranyhajú, piros­pozsgás, egyszóval — hajas baba. Mire hatéves kislá­nya megkérdi: — És, amikor lefek­teted, lecsukja a sze­mét is? . . . BELGRAD Szilveszter éjszaká­ján a közlekedési rendőr megállít egy autót, mert az ifjú vezető csak egyik ke­zével fogja a volánt — a másikkal csinos útitársnőjét öleli át. — Mondja, fiatalem­ber — szólal meg a rendőr —, nem volna jobb, ha mind a két kezét használná? A vezető nagyot bó­lint a rendőrre: — Bizony jobb len­ne, dehát akkor, hogy vezessek? . .. (r. t.) pb ion NEPt - h Magyar Szocialista Munkáspárt Bacs-Klskun megyei Bizottsága es a megyei tanöcs I .pja — Főszerkesztő: F Tóth Pöj - Kisdia a Bacs-Kiskun megyei * aruiaac vanaiai - Felelős liládé ír Mezei István igazgató - Szerkesztőség Kecskemét Városi Tanaeshaz. - Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-18 Szerkesztő bizottság IN38 - Kiao. n \ »• ©. Kecskemét. Szabadság téx l/a. Telefon: 17-09. >■ Terjeszti • Magyar Posta - Előfizetnem: 0 helyi oostahivataloknái és kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra: 20.— forint. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. Telefoni ii-89. — Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom