Petőfi Népe, 1969. december (24. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-05 / 282. szám

spdut A szándék dicséretes... Végső erőpróbára készülnek ifjúsági kosárlabdázóink Néhány napja újjáalakult Tasson a községi sportkör. Több éves kényszerszünet után került sor erre a ré­gen várt eseményre. A köz­ség fiataljai már régen tü­relmetlenkedtek és még augusztusban hozzáfogtak a jövő év tavaszán jelent­kező feladatok előkészíté­séhez. Szabados János a Petőfi Tsz párttitkára, aki egy­személyién az új sportkör elnöke is, örömmel újsá­golta: — Amikor elkezdtük a szervezést, mindenki azt hajtogatta, hogy annyi fia­talt sem tudunk összehoz­ni, amennyi egy labdarúgó- csapathoz kell. Most alapo­san rácáfoltak a kérke- dőkre, mert nem egy, de akár öt csapatot is ki tud­nánk állítani, olyan sok MEXIKÓVÁROS: Alfredo Santos, a mexi­kói turistairoda vezetője 30 000 turistát vár a labda­rúgó-világbajnokságra Vé­leménye szerint Mexikó 24 millió dollár bevételre szá­míthat. * LONDON Sír Stanley Rous. a FIFA elnöke visszaérkezett perui látogatásáról. Az újságírók kérdőre vonták: miért mondta Limában, hogy az angol válogatottnak nincs esélye Mexikóban, hogy megvédje címét. — Kategorikusan soha nem jelentettem ki. hogy Anglia nem védi meg a cí­mét Mexikóban — magya­rázta Stanley Rous. Tény, hogy nehéz lesz Angliának ismét világbajnokságot nyerni. » MADRID: tagja van az új sportkör- rünknek. No, és hány szakosztály működését tervezik? — Egyelőre még csak labdarúgással foglalkozunk, és tavasszal szeretnénk csa­patunkat benevezni a járá­si bajnokságba. Igen ám, de a sportkör csak úgy töltheti be hiva­tását, ha több szakosztályt is működtet. A labdarúgás leköt mondjuk 20—25 fia­talt, de biztos, hogy ön­nél jóval többen szeretné­nek sportolni. Nem így van ez Tasson is? — Ez igaz lehet, de vé­leményem szerint a sport­kör működtetése akkor in­dokolt, ha megvannak a szükséges feltételek. A mi falunkból még most is so­kan járnak Budapestre dol­gozni, de talán egy két év múlva változik a helyzet. A körülményekkel őszin­tén szembe kell néznünk. A sportkört meg kellett alakítanunk, mert csak így kaphatunk támogatást a ter­melőszövetkezettől és a ta­nácstól. A járási sportveze­tők is azt tanácsolták, hogy egyelőre csak egy szak­osztállyal működjön, s majd később, ha megerősödünk, jöhet a többi is. Mi is ezt választottuk és bízunk ab­ban, hogy a labdarúgó­szakosztályunk nőm lesz sokáig egyedüli sportolási lehetőség a fiataljaink szá­mára. Hallottuk, hogy a közel­múltban sikeres községi labdarúgó-bajnokságot bo­nyolítottak le? — Igen, a Lenin, a Pe­tőfi és a Rákóczi Tsz-ek, a Vízügyi Igazgatóság és a KISZ-alapszervezet csapa­tainak részvételével rendez­tünk kétfordulós házibaj­nokságot. A Lenin Tsz csa­pata lett az első a Petőfi Tsz előtt. Ebből az öt csa­patból válogathatjuk ki a tavaszi járási bajnokság­ban induló együttest. Való­jában a kupak üzdelemnok ez volt az igazi célja. Közelebbi terveik? — A télen is foglalkozni akarunk a fiatalokkal. A tornateremben és máskép­pen is. Azt szeretnénk, ha tavasszal már egy összeko- vácsolódott gárda lépne pá­lyára, akik nemcsak ott, hanem a sporttelepen kívül is megértik egymást. Az ő példájuk nyomán majd a többiek is kedvet kapnak a sportoláshoz. Sz. A. A megyei asztalitenisz szövetség az elmúlt hét vé­gén rendezte meg Kecske­méten a Hosszú utcai álta­lános iskola tornatermében a megyei „tízek” bajnok­ságát. Erre a versenyre, a szövetség kijelölése alapján a megyei ranglista első 10 helyezettjét hívják meg és a versenyzők — az asztali- teniszben egyébként uralko­dó kiesési rendszerrel ellen­tétben — körmérkőzésen döntik el az elsőséget.. Ez a rendezési mód nyilván na­gyobb figyelmet, több ossz. pontosítást és legfőkéopen jóval több erőt igényel. A női mezőny részvevői először keresztbeverték egy­mást, és a győzelmek alap­ján négyes holtverseny ala­kult ki. A rendezők bizony a végén csak hosszadalmas számítás, és a szettarányok figyelembevétele után tud­ták eldönteni a győztest és a helyezéseket A férfiaknál a fiatal Csenki Gábor győzött ve­retlenül és teljesen megér­demelten. Nyugodtan mondhatjuk azt is. hogy a serdülő korból alig kinőtt versenyző máris egy fejjel emelkedett a mezőny fölé. Egyetlen megingása volt csupán de ez is a kivéte­les képességeit igazolja. Az utolsó mérkőzésén a tisza­M A: ! Nemzetközi labda rúgó­mérkőzés Kecskeméten A Széktói Stadionban pénteken délután 13.30 kez­dettel kerül sorra a Szim- feropoli Tavria—Kecskemé­ti Dózsa labdarúgó-mérkő­zés, amelyet mindenki be­lépődíj nélkül megtekint­het. A mérkőzés előtt a szokásos helyről autóbu­szok indulnak a Széktói Stadionba December 27—30uig te. hát négy napon át Kiskun­félegyháza látja vendégül az ország legjobb ifjúsági kosárlabdázóit. Az Orszá­gos Ifjúsági Kupa döntőjé­nek keretében a Csepel a Központi Sportiskola, Szék. szárd. Szigetvár, Nagykani­zsa és a Kecskeméti Dózsa leánycsapatai mérkőznek az országos bajnoki címért és a KISZ-vándorserlegért. Mind a hat csapat több­ször volt már részese a. döntőnek. A Szekszárd és Szigetvár 3—3. a KSI és a Csepel 2—2 alkalommal, a Nagykanizsai VTE pedig egyszer volt eddig tagja a legjobb „hatnak”. Vala- mennviök közül a Kecske­méti Dózsa ért el legjobb eredményt, mert az eddig rendezett öt ÓIK döntőn mindig ott volt. és most hatodszor is bejutott. A ku­pa jelenlegi védője is a kecskeméti leánycsapat. Elkészült az ÓIK döntő teljes programja December 27-én a MiiM. Szakmunkás- kénző Intézet új tornacsar­nokában délután 2 órakor a Kecskeméti Dózsa—Cse­Vízilabda MNK Rövidesen utolsó szaka­szához érkezik a vízilabda Magyar Népköztársasági Kupa mérkőzéssorozata. A kedden este megrendezett FTC—OSC „rangadó” után (a zöld-fehérek 6:5-re győz­tek) a két csapat már pá­holyban van: bekerült a négyes döntőbe. A másik két helyért még áll a harc, a Szolnoki Dó­zsa (4 pont), az ÍJ. Dózsa és az Eger (2—2 pont) kö­zött, s1 ebben a középdöntő, csoportban a Vasas a ne­gyedik (0 pont); átvegye nyereményét. Kö­zölték vele. hogy egy fillért sem kap; a totóbizományos már felvette az összeget. Ardahan most mar csak a vizsgálatban és a követke­ző fordulóban bízhat. pel mérkőzéssel kezdődik a torna- December 28-án dél­előtt «és délután. 29-én csak délután és végül 30-án dél­előtt lesznek a mérkőzés.']? A megyénket képviselő Kecskeméti Dózsa a máso­dik napon délelőtt a Sze..- szárd, délután Szigetvár, 29?-én délután a KSI es vé­giül 30-án délelőtt a Nagy­kanizsa csapatával mérkü- l-zik. A legnehezebb elleniéi (nek a Központi Sportisko­la csapata ígérkezik, akis a : magyar kosárlabdasportban olyan „kiváltságos” osz­tályt képviselnek. Felkészí­tésük rendkívül nagy gond­dal és anyagi áldozatok árán folyik. A sportiskola vezetői mind a kiválasztás, mind pedig a további mun­ka során minden lehetősé­get megkapnak és élnék is vele. A fiúcsapatok vonat­kozásában a KSI már évek óta szinte uralja a me­zőnyt, a nőknél eddig a 1 Kecskeméni Dózsa egyedül állta velük a versenyt. Kér­dés, hogy ezúttal sikerül-e 1 a Dózsa-lányoknak. A fiúk ÓIK döntője, amelyen a Bajai Bácska Posztó képviseli megyénket Budapesten kerül megren­dezésre a Sportcsarnokban, ugyanebben az időben. A fiú döntőn a budapesti csa­patok vannak túlsúlyban- A védő, és most is esélyes KSI mellett a Ganz-MÁ- VAG. Csepel Autó. MAFC a részvevő, vidékről pedig a Bajai Bácska és a Kapos­vári Táncsics SE jutott ^döntőbe. Közülük a Csep-1 Autó négyszer a Baja két­szer, a KSI kétszer volt eddig a legjobbak között, a j MAFC, a G.-MÁVAG és a Táncsics először vesz részt döntőn. A Bajai Bácska Posztó csapata dobogóra esélyes. December 27-én délután a Csepel Autóval 28-án dél­előtt a G.-MÁVAG. délután a KSI. 29-én délután a Tán­csics. végül 30-án a MAFC fiataljai ellen játszanak. Az ország legjobb hat csapata közé kerülni, már magában véve is nagy siker. Reméljük, csapataink a ha­gyományokhoz híven, to­vábbi jó eredményekkel iregbítlk megyénk kosár- Üabdasportjának hírnevét. / ■'ZTÁLITENISZ Csenki II. és Molnárné a megyei „tizek” bajnoka kécskei Szentendrei ellen — aki különben a verseny­ben a 6. helyen végzett, de mindenki számára kelle­metlen ellenfélnek bizo­nyult — egyenlő játszma- aránynál a döntő szettben Szentendrei már 17:12 arányban vezetett. Ezután a félegyházi fiú hallatlanul nagy nyugalommal játszott. Sikerült kizökkentenie el­lenfelét az addig eredmé­nyes ritmusából és Csenki II. 21:17 arányban nyerte a játszmát és ezzel veretle­nül a versenyt is A megyei tízek bajnoksá­gának végeredménye: Férfiak: 1, Csenki II. (Kiskunfélegyházi Vasutas) 2. Varga (Kecskeméti Pe­tőfi). 3. Dézsi (Kecskeméti Petőfi). 4 Szerletics (Kecs­keméti Spartacus). Nők: 1. Molnárné (Kecs­keméti Snartacus). 2. Dobos JDávod) 3. Nagy I. (Kecs­keméti Spartacus) 4. Zám- bó (Kalocsa). A totózó pechje Húszezer dollárnak meg­felelő 180 000 lírát nyert te- litalálatos szelvényével a héten egy Yilmaz Ardahan nevű munkanélküli fiatal török totózó. A vidéki fiú felutazott a fővárosba, hogy ÓIK Nagy a lehangoltság a Real Madrid házatáján a Standard Liege-től elszen­vedett. hazai vereség és a REK-ből való kiesés után. Általános vélemény: ez a Real Madrid — a spanyol bajnokság ig bizonyítja — árnyéka a régi nagy csa­patnak. újra válságos sza­kaszhoz érkezett A BEK- ben í, korábbi védők közül egyedül a Celtic harcolta ki a nyolcba jutást. * BELGRAD A férfi kosárlabda-baj­nokcsapatok Európa Kupá­jáért: Crvena Zvezda—Pa- nathianikos 91:66 (38:24). • LISSZABON: A férfi kosárlabda­kupagyőztesek Európa Ku­pájáéit: Fides Napoli— Benfica 102:54 (54:24). MTV Siessen—Steaua Bukarest 85:84 (40:40). * A nemzetközi sakkver­seny 10. fordulója után a viadal elején gyengén sze­replő Larsen került az él­re a spanyol Del Coral le­győzésével. A Szabó L.— Petroszjan játszma döntet­len lett. A verseny élcso­portjának állása: 1. Lar­sen 6.5 p.. 2—3. Petroszjan, Hon 6—6 (1—1). i Szpassz- kij 6 P.. 5—7. Koresnoj. Mecking. Najdorf 5.5—5.5 p., 11—13. Szabó. Bobocov, és Pomar 4,5—4.5 pont. Pesten vásároltunk — Akarsz-e Jézuskám lenni? — kérdi a felesé­gem e hét elején. — Hát ezt hogy érted? — dadogtam, és felpillantot­tam a plafonra: nem sza­kad-e le ekkora elvlelenség hallatán?! — Jó, jó, el ne ájulj! — nyugtatott. Ezt csak képle­tesen értem. — Hát ha úgy ■ ■ ■ akkor — mondjuk — a végkifejlet kivételével állok rendelke­zésedre — úgy is mint Jé­zuska, miután már voltam édes angyalod, szented ... — Ne szemtelenkedj! — vágott közbe mindennapi gyöngédségével, s elém tett egy jegyzéket. — Térjünk I a tárgyra! Nézem a papírocskát, ez áll rajta: „Nekem: kabát, ruha, barna, fekete sző­nyegfonal; a gyereknek: simléderes sapka, sál, nyak­örv a kiskutyájának, (amely egyelőre eszmeileg létezik, mert niég kisded, szopik, s fiam a barátjával társult alapon vette men 100 Ft-ért, márciusi átadásra); Klári­kának (ő a sógornőm) ha­risnyanadrág.” i — Szegénynek teljesen ! szétment — fűzte az utolsó I tételhez nőm. — Nem mer­nél odanézni, ha megmu­tatná mennyire — élesztette még feljebb megrökönyödé­sem tilzét, s megtoldotta ezzel. — Ebben az átok vá­rosban — tudod — nem le­het kapni se harisnyanad­rágot, se gyereksapkát, se fonalat. Ezért segíts nekem! — De ... hát nem kíván­hatod, hogy én... mint Jé­zuska ... Hiszen minden pénzemet odaadtam neked. — Ütálom ezt a férfi- nyavalygást — mosolygott diadalmasan. — Ne gazolj be. Arról van szó, hogy fel­jössz velem a fővárosba, s ott mindent megveszünk — egy helyen. Te hozod a bő­röndöt, abba rakunk min­dent. Nem kívánhatod, hogy a feleséged cipekedjen. Na, így leszel Jézuskám .. Nyo­más, kérj szabadságot szer­dára! Ilyen előzmények után vettem ki évi rendes nagy­szabadságom egy napját, melynek reggelén már Bu­dapesten ért az isten hi­dege. — Kezdjük a Corvinnál! — adta ki a jelszót nejem, majd hallatlan logikával ki­fejtette. — De nem ott vá­sárolunk. Pötyi (a kolléga­nője) hívta fel a figyel­memet, hogy ide nem érde­mes jönni, mert ezt rohan­ja meg az összes falusi, ezért sok a tucatáru ... — Hát akkor? — tátot­tám el hidegtől reszkető számat. — A kirakatokat viszont végignézzük! — rántott ma­gával, s már az elsőnél any- nyit ácsorogtunk, hogy meg- macskásodott a lábam. — Mindjárt megyünk tovább — öntött belém erőt fél óra múltán, és nagy határozott­sággal cibált vissza, mikor a villamosmegállóhoz indul­tam. — Holló! Végigme­gyünk a Rákóczi úton, Kossuth Lajos utcán, aztán át a Kígyó utcába ... Pötyi ott látott valami cukorka ruhát... Természetesen gyalog, drágám. Pestre né­zelődni i s jön az ember, nemde? Jzléskultúrát kira­katnézéssel lehet legjobban fejleszteni.., Így vettük nyakunkba az említett sztrádákat. Meg­csúsztam már messze alant lógó nyelvemen, amikor be­tértünk az Űttörő Áruház­ba. Mit mondjak? Ekkor még pontosan tudtam a ne­vemet. Viszont ha nőm. nem lökdös folyton, ott egy álltó helyemben összero- gynk. Szerencsére itt már vettünk egy télikabátot, öt­letes, ám hosszú próbálga­tás eredményeként. Olyan fazon kellett, — „amiben nem vagyok ennyire telt, mégis nyúlánk, s itt ne domborodjon annyira.” Más azonban nem volt. Már amilyet nejem keresett, például fonalból. Harisnya- nadrág: — Haha, kérem! — fiúsapka: — Hehe, ké­rem! — ruha volt, de tet­szenek tudni, hogy van az .. Irány a Kígyó utca. A cukor-ruhák árától mind­ketten rosszul lettünk. Sá­lat azonban nem találtunk. Fonal, harisnyanadrág, fiú­sapka: képzeljenek el egy óriási, egyesített fejcsóvá- lást, — Sajnos! Vissza a Rákóczi útra! Extra áruház: a három ter­mék: Haha! Hehe! Sajnos! Egyik üzletbe be, aztán ki. Aztán végig-végig azon a szép nevű úton. „Harisnya- nadrág? Ó kérem, ha hó­nap végére kapni akar, ak­kor már elsején el kell kez­denie a keresést — Pesten!” — nyomta meg a végét egyik kisasszony-eladó. Mi­kor —- több tucat üzlet be- csatangolása után — a spe­ciális harisnyaboltban még­iscsak hozzájutott az asz- szony egy kétszer akkora termetű nőre való harisnya- nadrághoz, mint amilyen Klárikának kell, — sirva- fakadt. — Látod, Pest még­iscsak Pest. Fiúsapkát is találtunk közben. Csupa aprócska fejre valót, álladzóval, amit kamasz gyerekünk mégsem viselhet már, jóllehet a szél — a masni folytán — nem vitte volna le a fajebúbjá- ról... Summa summárum. Rucit mégiscsak a Corvin­ban fedezett fel az asszony, és valahol a Nagykörúton — ezt így tessék elhinni — esti fényeknél, egy kis bu­tik kalapüzletben simléde­res fiúsapkát is vettünk. Pár órával azelőtt kapták, mondották, s úgy vitték tő­lük, mint a mannát. Becsü­letszavamra, se tavaly, se azelőtt nem volt ilyen sze­rencsénk. A gyerek — té­len — jó ideje egy kisdo­bos korából megmaradt boj­tos kötött sapkában járt. Ügy, hogy mielőtt valahová bement, gyorsan lekapta a fejéről és zsebredugta ... Megtudtuk egy utcai lot- tóárustól, hogy a Szondi utcában — ezt az egy he­lyet tu,dja Pesten — kutya - orvét is lehet kapni. Sarok- üzlet. Stílszerűen, kutya­holmiknak ... ■ Ügy kikészültem, mire — vonatkéséssel — hazaér­tünk, hogy a magyar— csehszlovák meccs közvetí ■ tésekor három gólon át a cseheket néztem magya­roknak... Legalább egy ideig boldog is lehettem ... Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom