Petőfi Népe, 1969. december (24. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-05 / 282. szám

«. oldal I960, december 5. péntek Krónikásaink jelentik Méltók az úttörők vörös uyakkendőjére A kiskunmajsai I. &z. is­kola pajtásai segítőkészsé­güknek igen szép tanújelét adták a fóti gyermekváros részére, ugyanis felszerelé­seik pótlására 1330 forin­tot gyűjtöttek össze. A gyűjtést csapatgyűlésen szervezték meg. minden ne­velői instrukció nélkül. A segíteni akarásnak, együtt­érzésnek olyan szép példá­ját szolgáltatták, ami fel­tétlenül dicséretet érdemel. Fekete Pál tanár Kiskunma jsa (A majsai pajtásoktól rit­kán kapunk híradást, pedig náluk is történnek említés­re méltó események. Feke­te tanár elvtárs levelét örömmel közöltük és vár­juk a majsai pajtásokról szóló további beszámoló­kat.) Választáson vettünk részt Bácsalmáson a pártház­ban az elmúlt héten zajlott le a községi KlSZ-bizott- ságot újjáválasztó küldött- értekezlet. melyen a Dobó Katica úttörőcsapat irodal­mi színpada és énekkara műsorral üdvözölte test­vérszervezetét. Az ünnepé­lyen megjelent Simon Ot­tó, a KISZ Központi Bi­zottságának kulturális osz­tályvezetője. Komáromi Attila, a KISZ megyei bi­zottságának tagja, valamint Matus György járási KISZ- titkár. Megjelentek a bács­almási tanács vezetői, és a község párttitkára. Rádi Ignác. A pajtások nagy lelkese­déssel tolmácsolták műsoru­kat. melynek befejeztével „vastapsot” kaptak. Ezután úttörőcsapatunk krónikása az elnökség aláírását kérte a Nagy napok naplójába. A könyvben örömmel ol­vassuk az elismerő soro­kat. és azt. hogy minden aláíró további sok sikert kíván úttörőcsapatunknak. Gazdag egyházi üUüi'jü programja „Ránk ragyog végre a fényteli nap” jelszavú lö­vészversenyen — a Kecs­keméti Szalvai Mihály Út­törőházban — csapatunk negyedik helyen végzett. Rajunk részt vett egy kö­zös mozilátogatáson. A Rá­kóczi hadnagya című film megtekintése mindany- nyiunknak nagy élmény volt. Most nagy feladatra ké­szülünk: az alsó tagozato­soknak Télapó-ünnepélyt készítünk elő. A csapat minden tagja részt vesz az előkészületekben, hiszen a kisdobosok néhány év múl­va helyünkre lépnek és ne­künk jó példával kell előt­tük járnunk. Faragó Katalin | Hetényegyháza I Rejt vény fejtők Az elmúlt héten közölt képrejtvény helyes megfej­tése: két szék között a pad alatt. Tíz úttörő pajtás kül­dött helyes megfejtést, kö­zülük sorsoltuk ki a két nyertes nevét: Modok Ber­ta, Kiskunhalas. Kisfaludy pt 25. és Csáki Benjámin, Gátér. Szabadság út 24. Könyvjutalmukat postán elküldjük. Labirintus Ezen a héten ismét kis­dobosoknak közlünk rejt­vényt. Kérjük a megfejté­seket december 10-ig leve­lezőlapon eljuttatni szer­kesztőségünk címére (Pe­tőfi Népe szerkesztősége, Kecskemét. Kossuth tér 1.) A megfejtést egy mon­datban közöljétek. Walter Rózsa és Koch Zsuzsa csapatikrónikások Kecskeméten jártunk A kerekegyházi úttörő- csapat díszosztagot küldött a Kecskeméti Szalvai Mi­hály Üttörőházba, hogy a KISZ-választógyűlésen át­adják csapatunk üdvözle­tét. Korán reggel 6-kor in­dult vonatunk de fél nyolc­kor jelen voltunk az ünne­pély színhelyén. A folyosón felsorakoztunk. Hirtelen ki­nyílt az ajtó és dobok per- gése közben csapatzászlónk mögött bevonultunk a szé­pen feldíszített terembe. Vezetőnk. Ordasi Sári, kö­szöntötte a KlSZ-küldött- gyűlés résztvevőit, majd az elnökségnek átadtuk a ke­rekegyházi úttörőcsapat vi­rágait. Az ünnepély után meg­tekintettük a megyeszék­hely nevezetességeit. Lukácsy Menyhért csapatkrónikás Kerekegyháza A bácsalmási úttörők tervei Mi. a bácsalmási Dobó Katalin úttörőcsapat tagjai, az őrsvezetők tanácsának összejövetelén, az alábbi munkatervet fogadtuk el. Csapatunk ..Ki mit tudót” rendez, majd Lenin-sarkot készít. Az őrsök próbára készülnek különböző fel­adatkörökből. Megválasztottuk az őrs­vezetők tanácsának ügyele­tesét, titkárát és naplóveze­tőjét. Csapatunk különböző szakkörökből áll: számtan, földrajz, és rajzszakkörünk igen eredményesen dolgo­zik. Tervezzük a kecske­méti úttörőház meglátoga­tását is. További munkánk­ról is elküldjük beszámo­lónkat. Horváth Éva őrsvezető összeállította: Seimeczj Katalin A kis kutya szeretne el- tni a házába, de nem tud- melyik úton induljon el írjátok meg. hányas szá- ú úton juthat a házba? 'ostás Peti üzenetei Űttörőkrónikások! Vá­iszborítékot kérhettek, ha jndszeresen tudósítjátok a jvatot! Várjuk, akáregyé- i, akár krónikás őráök je- :ntkezését. Kunpeszéri kisdobosok!-jatok bátran, biztosan sok rdekes dolog történik ná- itok is. Nagy Lívia, Kiskunfél­gyháza: Minden pajtás ír- ' ‘ z Úttörőélet- Idei jelentke- apatvt ető tanárod­at bizonyára hozzájárul elgondoláse­Készülünk a Télapó-ünnepélyre Iskolánk úttörőcsapatának minden tagja örömmel ké­szül a kisdobosok Télapó­ünnepélyére. A pajtások őrsi foglalkozás keretében apró ajándékokat készíte­nek részükre, ötletekben kifogyhatatlanok. A pajtá­sok verseket tanulnak, és természetesen „fellép” a Télapó is. Két segédje krampusz lesz, ők osztják ki az ajándékokat. Nagyon reméljük, hogy a kisdobosok örömmel fogad­ják majd műsorunkat. Cseh Erzsébet, a Kecskeméti Zrínyi Ilona Att&rócsapat titkára. DIMAVECSEI TUDÖSnÓimTÓL A népszámlálás előtt 1970. január elsejei ál­lapotnak megfelelően az egész ország területén nép- számlálásra kerül sor. A járásban folyó ez irányú előkészületekről beszélget­tünk dr. Kovács László­val, a járási tanács vb-tit- kárával. Megkértük, hogy foglalja össze a népszám­lálással kapcsolatos legfon­tosabb tudnivalókat. — Több mint háromszáz számlálóbiztos és felülvizs­gáló végzi majd a munkát. A népszámlálás a járás vá. lamennyi helységében egy­A járási művelődési ház és a járási KlSZ-bizott- ság közös rendezésében de­cember 6-án, szombaton délután járási szellemi ve­télkedőt tartanak a duna- vecsei ifjúsági klubban. Kunszentmiklós, Solt, Sza­badszállás, Tass és Duna- vecse négy-négy fős csa­patai mellett a kalocsai Fó­rum ifjúsági klub is elküldi versenyzőit. Az egész járást érintő vetélkedő előkészületeiről kértünk tájékoztatást Szó- regi Erzsébettől, a járási művelődési ház művészeti előadójától: Milyen témakörökből ál­lították össze a kérdése­ket? — Valamennyi a járás politikai, társadalmi, gaz­dasági és történelmi fejlő­désével foglalkozik. Mivel a közelmúltban zajlottak le a községi felszabadulá­si ünnepségek, ezért több kérdés összefügg a felsza­badulás helyi eseményei­vel is. — Ha a játékszabályok megengedik, akkor meg­kérdezném: a községek hí­res szülötteivel kapcsolatos kérdésekre készüljenek-e a versenyzők? — Feltételenül. Néhány nevet meg is említek: Pe­tőfi Sándor, József Atti­la, Vikár Béla és a 48-as szabadságharc bátor duna- vecsei elöljárója: Fülöp György egész biztosan sze­repel majd a kérdések kö­zött. — Hogyan jutalmazzák a legjobbakat? — A járási tanács vb ér­időben, 1970. január 1-én kezdődik. A munka zavar­talan és pontos lebonyolí­tása érdekében nagy köny- nyítést jelentene, ha a la­kosság január 1. és 12. kö­zött az utca szerinti előre­jelzések alapján otthoná­ban tartózkodna. — Hogyan készültek fel a tanyai területek össze­írására? — Nálunk ez külön gon­dot jelent, de megtettük a szükséges előkészületeket. A nehéz közlekedési vi­szonyok áthidalásában szá­tékes tárgyjutalmain kívül a járási KISZ-bizottság is elismerésben részesíti . a győzteseket. Természetesen nemcsak az első helyezet­tek járnak jól, hanem va- lemennyi résztvevő, mert a vetélkedőt klubfoglalkozás zárja, sok zenével, tánccal és tréfás játékokkal. (ó-------a) Ú j művel gyarapodik a dunavecsei járás már most is szép eredményekre visz- szatekintő monográfia-iro­dalma. Dr. Nagy Béla pe­dagógus Solttal foglalkozó munkái után új szerző je­lentkezik: Matics Pál dol­gozza fel Szalkszentmárton történetét Valóság és le­genda című könyvében, melyek keletkezéséről így vall a szerző: — Hosszú évek gyűjtő­munkájának eredménye­képpen készült el a község történelmével foglalkozó írásom. Még fiatalabb ko­romban, saját szórakozá­somra kezdtem gyűjteni az adatokat. A községi tanács vezetői azzal az ajánlattal kerestek meg, hogy a fel- szabadulás negyedszázados jubileuma tiszteletére kiad­ják munkámat. Az igazi munka csak most kezdő­dött: az ötletszerűen össze­gyűjtött anyagot rendsze­rezni, nyomtatásra előké­mítunk majd a termelőszö­vetkezetek segítségére. Gond az is, hogy sok ta­nyán nincs meg a ház­számtábla, mert leesett* vagy megrongálódott így nehezen tudnak tájékozód­ni az érdekelt számlálóbiz­tosok. Ezúton kérjük a ta­nyán élő lakosságot, hogy pótolják a hiányzó táblá­kat. A számlálóbiztosok által felvett adatok titkosságáért az állam szavatol. Ezért kérjük a lakosságot, hogy a kérdésekre pontos vála­szokat adjanak. Ez azért is fontos, mert a népszám­lálás teljes anyagának fel­dolgozása után a helyi ál­lami szervek a járásra vo­natkozó tapasztalatokat megkapják és felhasználják a kommunális-szociális és általános fejlesztési prog­ramok kialakításánál. Ez pedig mindannyiunk közös érdeke. Dr. Kovács László végül elmondta, hogy a számlá­lóbiztosok többsége peda­gógusokból és nyugdíjasok­ból tevődik ki, akik gon­dos felkészítése már meg­kezdődött. j Sz. A. fizíteni bizony, nem kis fel­adatot jelentett. A monográfia tervezett címe jelzi azt is, hogy az eddig megjelent községi monográfiáktól eltérően, Matics Pál nemcsak a hi­vatalos adatokat gyűjtötte össze, hanem azokat a tör­téneteket, legendákat, ame­lyeket ma már csak leg­öregebb emberek ismernek a községben. Ezenkívül he­lyet kapnak művében a ré­gi népszokásokat felidéző riportok is. Néprajzi szem­pontból különösen nagy ér­tékű a lakodalmi rigmusok átmentése az utókor szá­mára. A felszabadulásonk 25. évfordulóján megjelenő munka méltó emléket ál­lít Szalkszentmárton köz­ség szorgalmas népének, a bizton számíthat a nép­rajzzal és történelemmel foglalkozó kutatók érdeklő­désére. Csapai Lajos Magyar filmek külföldön A brnói filmpiacon a tőkés országok szakembe­rei több szerződést írtak alá a HUNGAROFILM képviselőivel: Az Egyesült Államokban és Kanadában a tv-adók sugározzák majd „A nagy mérkőzés” (Foky Ottó) és az „Asszociáció” (Vadász János), a „Színes csillag­világ” című rövidfilmeket és a Bóbita együttesről ké­szített tv-játékot. Macs- kássy Gyula és Várnai György két animációs alko­tását „Az öreg és fiatal”-t, ét a „Nagy ember”-t Hol­landiában játszák majd. Az olasz televízió a „Hét kér­dés a szerelemről” a nyu­gatnémet 2-es tv-adó pedig a „Térzene” című filme­ket vette meg. Tízéves a szocialista középiskolai kollégiumi mozgalom Tízesztendős a szocialis­ta középiskolai kollégiumi mozgalom. Ebből az alka­lomból dr. Fekete József, a Művelődésügyi Miniszté­rium közoktatási főosztá­lyának vezetője az MTI munkatársának elmondot­ta: Jelenleg csaknem 300 kö­zépiskolai bentlakásos inté­zet működik az onszágba-n. Ezeknek több mint 90 szá­zaléka az utóbbi 10 eszten­dőben szocialista kollégi­ummá vált. A kollégiumok ma már az iskolai munka hatékony kiegészítői, az if­júsági mozgalmi tevékeny­ség bázisai, s különösen a fizikai dolgozók tanulmá­nyilag hátrányos helyzet­ben levő gyermekeinek ne­velésében szereztek érde­meket. örömmel nyugtáz­hatjuk az elmúlt 10 esztendő alatt végzett pedagógiai munkásságukat, amivel szorosan összefügg, hogy diákjaik tanulmányi átlaga 4—6 tizeddel magasabb az azonos típusú iskolák ta­nulóinak átlagánál. Bebizonyosodott, hogy a hátrányos helyzetű mun­kás-paraszt tanulók felzár­kóztatásának jó eszközei a szocialista kollégiumok. Ezt igazolja az is, hogy a gim­náziumokban tanuló kollé­gisták 40—50 százalékát — sőt egyik-másik intézetből C0—70 százalékát — veszik fel felsőoktatási intézmény­be. A szakközépiskolások közül is nagyobb százalék- arányban kerülnek be kol­légisták a felsőoktatásba. Mindez arra figyelmeztet, hogy a kollégiumok háló­zatának továbbfejlesztése sürgető feladat. A jubileum jegyében Llilínda Monográfia Szalkszentmártonról i

Next

/
Oldalképek
Tartalom