Petőfi Népe, 1969. december (24. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-13 / 289. szám

Mi történik Önöknél ma Hó utas kid? Szeli Lajos állomásfőnök- helyettes, Kecskemét: — Az előbb ment ki a miskolc—szegedi gyors, most már csak 15 perces ké­séssel. A többi vonat is je­lentéktelen időeltolódással közlekedett. A napokban — mint mindenki tudja — a hó volt a gondok okozója. Ma viszont — mintegy jó órája — a köd jelentkezett. A köd szintén lassítja a vo­natközlekedést, mert ilyeji- kor nem térközre — pár kilométeres távolság ez —, hanem állomás-távolságra követhetik egymást a sze­relvények. — A hóeltakarítás — ha­lad? — Igen, most is folyik az állomáson a munka. Egyéb­ként — az igazgatóságtól imént kapott távirat szerint a pécsi és szombathelyi igazgatóság területén is megszűntek a hóakadályok, és a legtöbb vonalon meg­indult a forgalom. De minden eshetőségre gondolva, mégis javasoljuk, hogy aki például sürgős ügyei intézésére a Dunán­túlra akar utazni, előtte — felvilágosításért forduljon a helyi állomáshoz. (t) Remény Félig üres zsebbel bandukolni tulajdonképpen nem is olyan szomorú. Ha félig van, akkor még valamennyi forint, fillér akad! A kevés azonban nemsokára elfogy. Ilyenkor az ember töprengve lépked az utcán. Egyszer csak találkozik az áldásos felirattal: ,,Azonnal fizet!”. Borítékos sorsjegy! A zsebemben kajánul összecsörrent az aprópénz, jómagam pedig tisztes nyeremény leendő tulajdo­nosaként léptem be a kecskeméti totó-lottó kirendeltség ajta­ján. S nem én voltam az egyedüli Vettük a sorsjegyeket. Egy- egy boldog nyolc-húsz forinios nyeremény tulajdonosát irigy pillantások figyeltek. No, nem sokáig! Mert a „telhetetlenek” nem tudtak ellenállni az újabb kísértésnek és .. . Hadd maradjak önmagam példájánál. Zsebem rövid idő alatt 24 forinttal lett könnyebb. Azaz: vagyonom nagy részétől megszabadultam. Lesújtottan merengtem vakmerőségemen, ami­kor egyszer csak kiálltás harsant: „Nyertem! Tízezret!”. Valóban. Gáspár Antal kecskeméti lakos percek alatt tíz­ezer forinttal lett gazdagabb december 11-én. S a bizonyosság — hogy lehet nyerni — szárnyakat *idott újabb négy forintok­nak. Vagyonom roncsait számolgattam — ez csak 3,50... Se­baj ! Hátha marad a borítékosokból a legközelebbi fizetésemig. — Villamosították Kele­bia három külső utcáját. A munkálatokat a közel­múltban fejezték be. A 400 ezer forintos beruhá­záshoz a környék lakossá­ga 80 ezer forinttal járult hozzá. — Háromszázötven má­zsa kocsányostölgy makk termett ebben az évben a Kiskunsági Állami Erdő­gazdaságban. Ez a mennyi­ség rekordtermésnek szá­mít, mivel az évi átlag 40 —50 mázsa. A makkot ve­tésre, csemetenevelésre, er_ dősítésre használja majd fel a gazdaság. — Saját beruházásra 420 ezer forintot fordított az idén a Kiskunfélegyházi Asztalos Ktsz. Furnérra­gasztó, polírozógépet, vala­mint tehergépkocsit és más, a termelést segítőesz­közt vásároltak ebből a pénzből. — MINDEN héten, pén­tek és szombat kivételével mindennap a kecskeméti Művelődési Központ szer­vezésében gyermekfoglalko­záson vehetnek részt a kis­diákok. A játékok mellett matematika, fizika és orosz­nyelvi korrepetálás is folyik itt. Az évszázad harmadik öre%ek napja . I r ii i Izsákon legenyhébb novembere A Kecskeméti Agrometeo­rológiai Obszervatórium ösz- szesítése szerint az enyhe, napfényben rendkívül gaz­dag és száraz idei októbert szokatlanul kellemes, ugyancsak napfényes és mérsékelten csapadékos no­vember követte. A közép­hőmérséklet az átlagnál 3,5 fokkal magasabb volt. En­nél enyhébb november eb­ben az évszázadban csak két esetben, 1926-ban és 1963-ban volt. A legmaga­sabb hőmérséklet 13-án 22 fők. A hőmérséklet a talaj mentén 12 esetben süllyedt fagypont alá. A napsütéses órák száma 31-gyel volt több az átlagnál. Az első tíz nap­Hej regő rejtem A fenti címmel hirdette meg az 1969/70-es tanévre a Művelődésügyi Miniszté­rium, a Magyar Rádió és a Magyar Űttörők Szövetsé­ge az országos néprajzku­tató pályázatot. A vetélkedő során az út­törők arról adnak számot, mennyire ismerik lakóhe­lyük és a környező táj Tfép- rajzi hagyományait, és mit tesznek azok megőrzése ér­dekében. Az ország különböző tá­jairól beérkezett pályázati anyagokat a zsűri már ér­tékelte-. Megyénkből a csá- volyi és a hajósi honisme­reti szakkörök jutottak be a legjobb 12 szakkör közé. Ezek tagjai a rádió nyilvá­nossága előtt mérik össze majd erejüket. A terv szerint február­ban és márciusban, négy egymásutáni vasárnapon hallgathatják a rádióhall­gatók a fiatal versenyző­ket. A csávolyi és hajósi paj­tásoknak sok sikert kívá­nunk e nemes vetélkedés­ben. ban különösen derült volt az idő. A csapadék 6 mil­liméterrel haladta meg az átlagot. Háromszor esett hó, vagy havaseső. 25-én zivatar és jégeső volt, ami igen ritkaság ebben a hó­napban. Megnyílt a nemzetközi galambkiállítás Rüp-, dísz- és haszonga­lambok, impozáns magyar óriások, 120—130 dekás kingek, elegáns angol he­gyesek, hosszú nyakú mál­tai barnák és vörösek, ke­cses, kontyos kiskunfélegy­házi keringők, és hazai csúcstartó budapesti kerin­gők a szereplői a mezőgaz­dasági kiállítás főpavilon­jában pénteken délelőtt megnyílt nemzetközi ga­lambkiállításnak. A Magyar Galambte­nyésztők Szövetsége a szo­cialista országok társszö­vetségeivel kötött megálla­podás alapján rendezte a nagyszabású . kiállítást, amelyen 4300 hazai és 1200 külföldi tenyésztésű galam­bot mutatnak be. A kiállítás december 14- ig naponta 9—18 óra között tekinthető meg. Az izsáki Aranyhomok Termelőszövetkezet ma rendezi a művelődési ott­honban az öregek napját. Az eseményen részt vesz a közös gazdaság mintegy háromszáz idős tagja. Nemcsak vendégül látják őket, hanem tízezer fo­rint segélyt is kiosztanak közöttük. Várható időjárás ma es­tig: változóan felhős, párás, többfelé ködös idő, szórvá­nyosan előforduló hószállin- gózással, ónos ködszitálás- sal. Mérsékelt, helyenként átmenetileg élénk északi szél. A hőmérséklet tovább csökken. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 2, mínusz 7 fok között, északkeleten mínusz 10 fok körül. A leg­magasabb nappali hőmér­séklet 0, mínusz 4 fok kö­zött. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: december 11-én a középhő­mérséklet plusz 0.9 Celsius- fok. (Az 50 éves átlag 1,1). A legmagasabb hőmérséklet 1,4 Celsius-fok. Napsütés nem volt. December 12-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet mínusz 1,8, a délután 1 óra­kor mért hőmérséklet 0,0 Cel­sius-fok. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1.9 Cel­sius-fok. Csapadék, 0,2 milli­méter, hóvastagság 10 cm. — ÉRDEKES előadásso­rozat kezdődik december közepén a szülők részére Kelebián. A résztvevők az ifjúsággal és a gyermekne­velés problémáival foglal­koznak. — Antal Mihályt nevez­ték ki a dunavecsei járás munkásőr századának pa­rancsnokává. A volt pa­rancsnok Ruzsnyák János egészségügyi okok miatt nyugállományba vonult. — Baján december 12- én pénteken a városi ta­nács épületében ülést tar­tott az MSZMP városi végrehajtó bizottsága, és a városi tanács végrehajtó bizottsága. Az ott élő nem­zetiségek helyzetével és a párt nemzetiségi politiká­ja érvényesülésének ta­pasztalataival foglalkoztak a résztvevők. — Az elmúlt napokban Kecskeméten a Duna—Ti­sza közi Mezőgazdasági Kí­sérleti Intézetben járt Dobra Popova a mezőgaz­dasági tudományok dokto­ra, a szófiai növény neme­sítés i intézet munkatársa. Megismerkedett a kísérleti intézet munkásságával. Tíz napot töltött hazánkban, s ez idő alatt jónéhány ha­sonló jellegű intézményt meglátogatott. Már Mühchenben van az ázsiai A bajor fővárost is el­érte az ázsiai influenza. A jelentések szerint München­ben és Nürnbergben csü­törtökön reggel az alkalma­zottak hatvan százaléka nem jelent meg munkahe­lyén, és az iskolák többsé­ge is zárva van. Félegyházi galamb — bélyegen A posta a budapesti nem­zetközi galambkiállítás al­kalmából, a megnyitás nap­ján, december 12-én egyfo­rintos emlékbélyeget hoz forgalomba. Az „Évfordu­lók—események 1969'’ soro­zat újabb értékét Kékesi László grafikusművész raj­za alapján az Állami Nyom­dában készítették. Az „ese­ménybélyeg” kiskunfélegy­házi keringő fajtájú galam­bot ábrázol. — Huszonkélezer forint anyagi kár keletkezett csü­törtökön Gyetvai István, Mélykút, Széchenyi utca 62. számú lakóházában. Az tör­tént, hogv a hibásan épített kéménytől a födém és a szoba berendezése kigyul­ladt. A tűz oltásában a ba­jai, a kiskunhalasi, a mély­kúti és a bácsalmási ön­kéntes tűzoltók vettek részt. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztatása szerint a Jászalsószentgyör- gyön megtartott lottósorso- -W7- ••» i | - , , . i i -- .. . T láso a következő számokat Kuldottgyulest tart a kiskőrösi Ab ESZ húzták ki: A Szarvas ünnepélyes átadása ^ December 16-án délelőtt küldöttgyűlést tart a Kis­kőrös és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet az új Szarvas étteremben. A küldöttgyű­lés első mozzanata az évek óta készülő és az átalakítási, felújítási munkák befejez­tével átadásra kerülő Szarvas vendéglő és szál­loda ünnepélyes megnyitása lesz. A szövetkezet közgyűlé­se ezt követően megtár­gyalja a részközgyűlések határozatait, javaslatait, majd a szövetkezet 1970. évi üzletpolitikai célkitűzé­seiről dönt. Változások a tv mai műsorában 15.18: Életmentő idézés . . . A közlekedési filmstúdió rö­vidfilmje. — 15.30: Reklám­friűsor. — 15.40: Kötélen rángatva. Magyarul beszélő angol tv-film. — 16.25; Rek­lámműsor. — 16.35: Molnár Érik. Portréfilm. — 18.20: Könnyűzene Egyébként a kiadott műsor szerint. , Pénteken kezdődött Párizsban a 18 tagú Európa Tanács külügyminisztereinek ülése. Hollandia Anglia, NSZK, Svédország, Dánia,, Norvégia, Iz- Iand, Írország, Olaszország, Luxemburg és Belgium foglalt állást olyan határo ati javaslat melleit, amely Görögország tagságát felfüggesztene volna. Csak Ciprus állt egyértelműen az athéni kormány oldalára. Ezt előzte meg a görög ju nta képviselőjének beje­lentése, hogy Görögország kilép az Európa -Tanácsból. A világ LEGHOSSZABB VONATA Lefutotta első próbaútját a világ leghosszabb utasszál­lító szerelvénye. A japán vonat olyan hosszú, hogy például a Yokohamái pályaudvaron, ahol ez a felvétel készült, el sem fért. „Kilóg” a pályaudvarból. A Hikari szuperexpressz 40« méter hosszú és 1600 utas szá­mára van benne hely. N A P T A B 1969. dec. 13, szombat Névnap: Luca Napkelte: 7 óra 23 perc. Napnyugta; 15 óra 52 perc. Holdkelte: 11 óra 01 perc Holdnyugta: 20 óra 43 perc. Moziműsor December 13.: KECSKEMÉT VÁROSI Filmklub. I. előadás LANFIERI KOLÓNIA II—III. előadás KECSKEMÉT ÁRPÁD KALÓZKAP1TANY ÜJRA TENGERRE SZÁLL I. előadás viragvasarnap II—III. előadás Fodrászok nyitvatartása A karácsonyi ünnepiek alatt a Kecskeméti Fod­rász Ktsz az alábbiak sze­rint tartja nyitva üzleteit. December 21-én, arany- vasárnap valamennyi női és férfifodrászat reggel 7- től 14, óráig, 24-én este 18 óráig tart nyitva. 25-én, 26-án és 27-én valameny- nyi üzlet zárva tart az Arany János utcai férfi- fodrászat kivételével, amely 27-én reggel 7-től 11 óráig tart nyitva. De­cember 31-én, szilveszter­kor a női és férfifodrászok este 9 óráig fogadnak ven­dégeket. EMLÉKEZZÜNK KATONA ISTVÁN Neves történetíró. Boly­kon született 1732-ben, de­cember 13-án.. Élete főmű­ve egy nagyszabású törté­neti szintézis, mely 42 kö­tetből áll, és a magyar nép történetét foglalja ma­gában az őstörténettől a XIX. század elejéig. Címe: História critica regum Hungáriáé. Sokáig a budai és nagy­szombati egyetem tanára, mint jezsuita, majd a ka­locsai érseki könyvtár ve­zetője. Kalocsán halt meg, 1811. augusztus 19-én. Nevét és szellemét irodalmi társaság őrzi jelenleg Kalocsán. SIMONYI JÁNOS Jogász. Kecskeméten szü­letett 1784. december 13-án. Országgyűlési képviselő volt, s Kossuth fontos megbízatással látta el. Egész életében a szegény­ség érdekeiért harcolt. Cibakházán halt meg 1853. augusztus 30-án. BACSÓ LÁSZLÓ író és költő. Kiskunhala­son született 1828. decem­ber 13-án. Érdekes élete volt: saját birtokán gaz­dálkodott, s mint paraszti őstehetség, kéziratos for­mában terjesztette műveit. Versei leginkább a „Vasár­nap’» című lapban jelentek meg. Kiskunhalason halt meg, 1896. szeptember 8-án. Kéziratos munkáit a Nép­rajzi* Múzeum és a Halasi Thorma János Múzeum őr­zi. Képiévtrón érkezeit AZ EUROPA TANÁCS ÜLÉSE PETŐFI NEPE — A Magyar SzoclaUsta Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottsága és a megyei tanács l-.pja. — Főszerkesztő: F. Tóth Pál. - Kiadja a Bacs Kiskun megyei Lapkiadó Vaiiaiai. - Felelős kiadó: őr. Mezei István Igazgató. - Szerkesztőség: Kecskemét városi Tanacshaz. — Szerkesztőségi telefonközpont: 28-19. 25-18. Szerkesztő Bizottság: 18-38 — Kiaaonivatal: Kecskemet. Szabadság tét Ua. Telefonj 17-09. — Terjeszti a Magyar Posta - Eiöfizeineto: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési ülj egy hőnaprai 20,— forint. Bécs-Klskun megyei Nyomda V. Kecskemét, Telefoni U-83. — Index; 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom