Petőfi Népe, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-30 / 278. szám

•t. oldal IfUü). november 30, vasárnap Szintetikus fonalak Sebe‘enJárnak • m\ vaskúti fi |$j MO) kelt Pontosan 1*3 szovjet és kW- ' folii v»-hatnak szállít szín- j tctikus fonalakat a szaratovi vepyi kombinát. A termékeik minőségét mindenütt dicsérik a felhasználók. Ebben nagy szerepük van a kombinát mérnökeinek, technikusainak t)s a munkásoknak, akik meg­valósítják az új technológiai folyamatokat. Csupán az utób­bi években 360 újítást vezet­tek be, amelyek észrevehe­tően javították a fonalak mi­nőségét,. A felvételen Raja Fi­lippova fiatal munkásnő lát­ható, aki teljesítményével megszerezte a „lenini munka- verseny’» vándorzászlaját. Tsz „kísérleti éve” Vaskúton, akár egy év­vel ezelőtt is. jogos volt a megállapítás: a tsz-ek gaz­dálkodásában megállt az idő Hogyan dermesztették ön­magukat mozdulatlanság­ba? Talán úgy, hogy — ma­radva a hasonlatnál — órá­it a három tsz túlságosan is igyekezett egymáshoz igazí­tani. Mindig ahhoz, amelyik a leglassabban járt. így a mutatók folyton lassultak, s öt-hat évvel ezelőtt meg­álltak. E hasonlat jogosságát a gyakorlatban számtalan eset példázza Vaskúton. Az át­szervezés után meglehető­sen magas szintről indul­tak. már ami a tagság jö­vedelmét illeti. Az első években 50 forint körüli volt a munkaegység értéke. Ezt a szintet később is tartot­ták, de annak növelésére nem volt mód. Ugyanis: a Náluk jó befektetés cr A TÁRCAÜZKM ipari tanulója bekukkantott a Kecskeméti ÉPSZER Vál­lalatnál tanuló barátjához, — a tanulóotthonba. Alig­hogy körülnézett, a fiata­lok őszinte tapintatlansá­gával jegyezte meg: __Ti ilyen helyen lak­tok? Hát biz ez ... — és mondott egy szintén fiata­losan nyers hasonlatot, hogy tudniillik, milyenek itt a körülmények az -övé­kéhez képest. — Látnád csak, mi hogyan lakunk. P ersze, az ÉPSZER-ta- nuló nem hagyta magát, il­letve szállásuk becsületét, Íriszen náluk is rend, tisz­taság van, csinos, kulturált környezet. Már a lehetősé­gekhez képest. Ahhoz vi­szonyítva. hogy elég szű­kében vannak a férőhely­nek, az épület is régi. nem éppen száraz falú ég a töb­bi. Mert jó lenne azért, ha ilyen otthonból is volna még egy pár. Legalább ad­dig, míg ez a tanácsi vállalat is fel tudja építeni mindjobban népesedő ipa- vitanuló-gárdáia számára a korszerű 200 személyes új otthont. Nos. igen. mondhatja va­laki, hogy kicsit ..dramati­zált” az a helyzet, melyet pár vonással felrajzoltunk írásunk elején. Mondhatja, de a tény attól tény ma­rad. Fejlődésünk, nyugod­tan hangsúlyozhatjuk, ro­hamos előrehaladásunk nem mentes ilyen ellent­mondásoktól. sem. Hogy például az ugyanakkor, ugyanabban a szakmában induló ipari tanulóink mun­ka-. de most szűkebb té­mánknál maradva — ta­nulóotthoni, kollégiumi kö­rülményeiben néha elütő különbségek vannak. Má­sok az adottságok, lehető­ségek a tárcaiparhoz tar­tozó üzemek ipari tanulói­nak kollégiumi elhelyezé­sében. s mások jórészt a tanácsi vállalatoknál, me­lyeknek sok mindent saját erejükből kell megteremte­ni. míg amott — ugye a tárca... Itt van a Kecskeméti ÉPSZER Vállalat. most például 210 millió forintos évi tervével, s olyan nagy munkákkal a megye min­<4*;« m nóaiu iUí'i o n - eo oJ volt (jul­sorolásához külön cikk kel­lene: Kecskeméten 96 la­kás. a megyeszékhely ellá­tásában igen fontos szere­pet játszó Tejüzem (több mint 40 millió), az exportra dolgozó ALUPIGMENT I üzem (30 millió); Kun- j szentmiklós körzetében; a i TEMAFORG fonal osztályo­zó (24—25 millió), s milyen i nagy a jelentősége á foglalt í koztatottság szempontjából, ! csak úgy, mint a Csepel I Autó épülő részlegének; ! Kiskunfélegyházán. Hala- i son, Kalocsán 12—20—25 milliós építkezések, többek közt: Bácsalmáson kultúr- ház, Bajá,n csak a Ganz Villamossági rekonstrukció értéke meghaladja a 100 milliót... De ezek csak a nagyok közül is kiragadott munkák... s ha mégany- nyit akarna, kapna a vál­lalat. ám a kapacitásnak is határa van. Megállni még­sem lehet, s mint minden jó szemléletű vezetésnél, az ÉPSZER gazdasági, politi­kai irányítóinál is a saját munkásutánpótlás nevelésében látnak — szin­tén többek közt de min­denekelőtt — fantáziát A LEENDŐ ipari tanulók szervezésébe is fantáziát visznek. A múlt iskolai év befejezése előtt nem csak hogy minden iskolát meg­kerestek. de a személyes kapcsolatfelvételt megtol- dották az üzemi lap „rend­kívüli” számának odaaján- dékozásával. Ezt a számot kizárólag 'az ifjú szakmun­kásképzésnek szentelték, s képekkel bőségesen illúszt- rált cikkek sora mutatta be az iskolásoknak az építő­ipar. illetve a sokoldalú szakmára való készülés minden szépségét, jelenét, jövőjét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogv a múlt évi 130-as ioaritanuló-létszám erre a tanévre 207-re — viszony­lag könnyen — fel futóit. A vállalat szakoktatói tanít­ják őket: itt étkeznek, kan­nak munkaruhát teremte­nek nekik kulturális és snort lehetőségeket s ta­nulóotthon í pTheWeZ&Stth-WSl is gondoskodnak ... Csak hát épnen ez a legutóbbi | ’gén n eh "•'kés már a *>07 i ríotal tnhk mint feier^sz- i Km* vizűiki v j ol­a tanyasi. 112 gyereket csak úgy tudtak elhelyez­ni, hogy részint a meglevő kis tanulóotthonban, részint munkásszállásokon adtak helyet számukra. (Viszont a szállásokról kikerült munkásoknak b é r e 1 ni kellett az elfoglaltak he­lyett) Gondolhatjuk, hogy ugyanakkor, amikor az építőipar szinte óráról órá­ra modernizálódik, mind nagyobbak a minőségi kö­vetelmények. — nem ép­pen ideális körülmények között lehetséges a felké­szülése az itteni utánpót­lásnak. Már ami az ottho­ni. kollégiumi adottságokat illeti. A vállalat mérnöki, szakoktatói, technikusi gárdája példásan szívügyé­nek tekinti, hogy kezük alól színvonalas képesítés­sel kerüljenek ki a jövő építőmunkásai. A tanyai iskolákról bekerültekkel. akik a legnagyobb hátrány­nyal indulnak, de azokkal I is. akiknél szükséges, kü- i lön korrepetáció révén súj- kolják be a tananyagot, I hogy mielőbb eltűnjenek az indulásbeli szintkülönb­ségek. S olyan eredmé- I nyesen végzik ezt, hogy akik első évben általában j ..bukásszinten'’ járnak, a harmadik esztendőben 3,5 —4-es átlaggal végeznek... MINDENT megtenne a vállalat a jövő reménysé­geinek jobb elhelyezéséért is. Már épül az új nagy létesítmény első része, a 200 személyes rrymkásszál- lás. Ahhoz csatlakozna — másik feleként a beruhá­zásnak — a 200 ipari ta­nulót befogadó otthon. Egyelőre azonban nem tud­ja a vállalat, hogy való­sul meg a tervnek ez a másik fele. A munkásszál­lás megépül, de hogy az ipari tanulókat illető szárny felépítéséhez mikor kezd­hetnek. kérdéses ... Ez már meghaladja a vállalat erejét... Hisszük, hogy a megyei tanácsi ipar ez erős bázisa, mivel sok tekintet­ben bizonyítja önállóságát — azaz nem kér ahol ma­ca is képes megoldást ta­lálni —, megfelelő támo­gatást kap felügyeleti szer­vétől az én tanulóotthon tető alá hozá'-tboz . Tóth István nívó stabilizálása is csak úgy volt lehetséges, hogy teljesen lemondtak az ak­kumulációról. és a műsza­ki fejlesztésről. Csak egy példa: a tsz-ek egyike sem rendelkezett egyetlen te­hergépkocsival sem Szűk keretek között Ha pedig nincs felhal­mozódás. nincs korszerűsí­tés a gazdálkodás eredmé­nyei sem növekedhetnek, ebből következően áttörhe- tetlen a tagsági jövedelem „plafonja” is. Szinte klasz- szikus bűvös kör alakult ki a gazdálkodásban. Ebből kilépni pedig csak egyetlen alkalom kínálko­zott; magasabb szervezeti struktúrába emelni a gaz­dálkodást. Igen ám, de en­nek nyilvánvaló feltételét — a három gazdaság egye­sítését —, illetve annak csak a gondolatát is. ko­rántsem egyforma lelkese­déssel fogadták azok. akik­nek éppen az első lépéseket kellett volna megtenni ez irányba. Mondjuk meg vi­lágosan: a tsz-ek vezetői­ről szakembereiről van szó. Pedig ... Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyenkénti 1700—1800 hold igazából nem nagyüzemi terület: egy valamirevaló gazdálkodási koncepció csak feszeng az ilyen szűk keretek között. De ez még hagyján. Az át­szervezés után olyan lehe­tetlenül oszlott meg a terü­let. hogv pl. a Kossuth Tsz 1 1883 holdja 354 darabra volt j szakadva. Majdnem ilyen 1 szétszórtság dívott a Dózsa I és a Petőfi Tsz területén is. Nem egyszer össze is ke­veredtek a parcellák, s csak hetekig tartó áldatlan vi­ták útján korrigálták a té­vedéseket Ugyanakkor, felemás mó­don — de ma már elmond­hatják Vaskúton: szeren­csére — a leendő egyesí­tés jegyében építették ki a majorokat. A sertéstelepet, 1964-ben. mindhárom tsz egy helyen építette meg. (A működést illetően ma is „csupán” annyi a kü­lönbség, hogy az állatok részére a takarmányt nem három, hanem egy ember adja ki a gondozóknak.) Hasonló módon közös tele­pe volt a szarvasmarhák­nak is. Persze groteszk helyzetek ebből is adódtak. Mint pl. az. hogy senki nem tudta pontosan, ki jo­gosult a 40 vagonos magtár használatára, amely az egyik tsz tulajdonában volt. de a másiknak a terü­letén állt. 1Merészen, belterjesen Mindezek a gondok egy csapásra megszűntek ez év elején amikor is végre be­következett a várva várt, s már öt évvel ezelőtt is idő­szerű egyesítés. Az elnöki tisztségre Vámos Ferencet a felsőszentiváni Űj Élet Tsz főmezőgazdászát kér­ték fel. Vámos Ferenc ezt szívesen vállalta, s őt is bi­zalommal fogadta az egye­sült tagság. S már idejövetele máso­dik napján több mint egy­millió forintos beruházás megkezdését javasolta a majorban. Az itteniek egy ideig vitatkoztak: helves-e, szükséges-e — de aztán a meggyőző érveknek enged­jek. És most már hosszan le­het sorolni, mi mindennel gyarapodott az idén a vas­kó! i Bácska Tsz. Nagvmér- I lékben bővítették a szarvas­[ marha-törzsállományt, en­nek megfelelően a férőhe­lyeket is. vasvázas színt épí­tettek. szárítóberendezéssel ellátva, gépeket vásároltak — egyebek között négy te­hergépkocsit és egy GAZ- terepjárót —, s építettek másfél kilométeres, öt mé­ter széles bekötőutat. Je­lentős lépést tettek a bel­ter jesebb gazdálkodás irá­nyába. törekedtek a jobb földek kettős hasznosításá­ra — a mák alá például sárgarépát vetettek —. s francia exportra négyfajta virágmagot termesztettek, bár összesen csak egy hol­don — kísérletként. Igen jól fizetett mind a négy: a hajnalka, a viola a portu- laca és a tagetes is. így jö­vőre már tíz holdon foglal­koznak ezzel a hasznos kul­túrával. Növelték — és to­vább növelik — a napra­forgó területét is. Minden­nek az is célja, hogy a tag­ság foglalkoztatási körét bővítsék Elkülönülés helyett — együtt A foglalkoztatás gondjai mindezzel nem oldódnak meg. Itt további előrelépés­re van szükség. Korszerű szárító megépítését terve­zik például, ahol félkész termékként dolgoznák fel a hagymát, a fűszerpaprikát. Sőt a borsfüvet, meg a ma­joránnát is — amelyek szintén az első „kísérleti év” új növényei. Most van építés alatt az új zöldség- és tejárusító üzlet amely a községben — a helyi ellá- j tás javítása mellett — a ! közvetlen értékesítés lehe­tőségeit növeli. A korábbiakhoz képest a bérezésben is történt vál­toztatás; azelőtt évente há­romszor fizettek előleget, most havonta, méghozzá garantáltan 40 forintot munkaegységenként. Ez már szinte a készpénzfize­tés „főpróbája”. S még egy jelentős szer­vezeti változtatás: a koráb­bi családi művelést meg­szüntették. s bevezették a brigádművelést. — Tudtuk, hogy ez koc­kázatos, de a várható elő­nyök a változtatás mellett szóltak — vélekedik Sárosi György üzemgazdász. S még arra is mertünk vállalkoz­ni hogy a brigádokat ne a korábbi tsz-ek tagsága sze­rint szervezzük. hanem úgy. hogy alkalmat adjunk a korábban elkülönülök összekeveredésére. És hogy szokják meg a gazdák az egységes munkakezdést és -befejezést. — És meg is szokták már az első hetekben — teszi hozzá Ferenc Nándor fő­könyvelő. — Ügy a gyalog­munkások, mint a fogato- sok, meg a gépvezetők. Mindehhez tudni kell, hogy Vaskút nemzetiségi község, s korábban a há­rom tsz nagyjából a nem­zetiségi csoportok szerint is szerveződött: a Kossuth­ban tömörült a svábság zö­me, a Petőfiben a felvidék­ről érkezett telepesek s a Dózsában az „őslakos” ma­gyarok, vegyesen a telepe­sekkel és a svábokkal De a megkülönböztetések, az összeházasodások jóvoltából már két évtizede nem mutatkoznak. S most az sem megve­tendő tényező az integrá­lódásban. hogy az 'egyesült tsz bevétele ötmillióval na­gyobb lesz. mint volt tavaly a háromé összesen. A Bácska Tsz-ben újból sebesen járnak a mutatók. H. D. uborkamag esete, avagy példázat egy szakvéleményről és a felelősség vállalásáról Történt a tavaszon, hogy a jánoshalmi Petőfi Terme­lőszövetkezet kertészetében néhány holdnyi uborkát vetettek, azzal a meggyőző­déssel, hogy abból az idők folyamán növény sarjad, és termést is hoz, lévén meg­lehetősen drága fajta. Jo­gos volt a várakozás, nem­csak az évszázados hagyo­mány alapján, de azért is, mert különös gonddal ké­szítették elő a talajt, és ke­vertek a nagyhatású lindá- { nos szupcrfoszfáttal. És megtörtént a csoda, 1 az elvetett uborkamagok közül egy sem kelt ki. Mi­kor konstatálták a tényt, az elnök tért először magához a meglepetéstől, és mérge­zésre gyanakodva súlyos fegyelmi büntetést helye­zett kilátásba a növényvé- dősöknek. Azok viszont minden kétségei kizáróan bizonyították, hogy az uborkára piy veszélyes di- konirttól megtisztították, I annak idején a gépeket, sőt, mielőtt azok az uborka­földre mentek egy álló hé- , tig más területeken dolgoz­tak. Nosza egy gyors min­tavétel a műtrágyából, és a kis csomagocskát megcí­mezték az OMMI-nak, lé­vén ez a cég hivatott a vi­tás kérdések eldöntésére. Rövid időn belül meg is érkezett a pecséttel ellátott szakvélemény, miszerint a műtrágya jócskán tartal­maz dikonirtot, és ez ki­pusztítja az uborkát. A ter­melőszövetkezet hozzávető­legesen félmillió forint kárt szenvedett, 10 hold uborka terméskiesésével. Azonnal hívtak hivatalos mintavevő bizottságot, és most már kártérítési igény­nyél kérték a vizsgálatot. A szakvélemény késett, a termelőszövetkezet jogá­sza napokig talpalt míg si­került megkapnia. Am ! ezen már szó sem esett a I üikouirt jelenlétéről, csak ! szépen felsorolták az alko­tórészeket, pontosan ügy, ahogyan a szabványban áll. A Vegyiművek tehát nem felelős, ott is megtisztítot­ták azokat a berendezése­ket, amelyekkel annak ide­jén a dikonirt után a lin- dán érintkezhetett. Két szakvélemény ugyanarról a témáról, ugyanabból az intézetből ut<|vanazzal a pecséttel, amely megfellebbezhetet­len az ilyen ügyekben. Söí, az illetékesekhez ez eset­ben már fel sem ér a ter­melőszövetkezet vezetőinek ismételt panasza, nem fog­lalkoznak vele. A felelősség terhe nélkül olyan magasan érzik ma­gukat — az uborkafán. Barunyi Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom