Petőfi Népe, 1969. október (24. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-03 / 229. szám

#• Ünnepélyesen megnyitották a vívó-világbajnokságot Szerdán este ünnepélyes keretek között megnyitot- ták Havannában a 32. ví­vó-világbajnokságot. Huszonhárom ország — Ausztrália, Ausztria, Bel­gium, Chile, Egyesült Ál­lamok, Franciaország, Ang­lia, Hollandia, Magyaror­szág, Írország, Olaszor­szág, Japán, Mexikó, Pa­nama, Lengyelország, NDK, NSZK, Románia, Svédor­szág, Svájc, Szovjetunió, Kuba, és Puerto Rico — sportolói, vezetői vonultak fel és hallgatták meg Pierre Feriinek, a nemzet­közi vívó szövetség elnöké­nek és Demetrio Alfon- sónak, a kubai vívószövet­ség elnökének a VB-t mél­tató beszédét. Ezután Jose Ilanusa, ku­bai nevelésügyi miniszter nyilvánította megnyitott- nak a világ legjobb vívói­nak versenyét, amelyre a sportág történetében elő­ször kerül sor Kubában. A küzdelmek csütörtö­kön reggel a férfi tőr se­lejtezőivel kezdődnek meg. Röplabda Mélykút nyerte a rangadót Orvtámadás Előfordult már, hogy egy labdarúgó a küzde­lem hevében megrúgta, vagy megütötte játékos­társát. Idegességében, vagy talán mert ő is kapott egyet, és elvesz­tette a fejét. Ha nem is elfogadható, de bizo­nyos fokig érthető az j ilyen. Sportszerűtlenség! Meg­van rá a megfelelő bün­tetés a szabálykönyv­ben. De van e paragrafus arra a példátlan orvtá­madásra, amelyet szom­baton Tormási Sándor, a K. MÁV játékosa haj­tott végre a mérkőzés után? Hiába keressük az in­dító okot, hisz a Mezőfi SE utcahosszal vezet a bajnokságban, a MÁV pedig már ki sem tud esni. A mérkőzés lég­köre sem sejtetett sem­mi rosszat. Aztán Tor­mási — ki tudja miért — megütötte Pajtit és ezért kiállították. Né­hány hetet feltétlenül megérdemelt volna, ha beéri ennyivel. A mérkőzés után a Mezőfi SE játékosai ép­pen a folyosón várakoz­tak az ajtónyitásra. Paj­ti lehajtott fejjel álldo­gált a fal mellett. Ta­lán éppen arra gondolt, hogy holnap végre el­utazhat szabadságra a beteg feleségéhez. Hir­telen kivágódott a MÁV öltözőjének ajtaja és az időközben már felöltö­zött Tormási Sándor Pajtinak rontott. Hatal­mas ökölcsapása után a játékos vérbe borulva terült el a földön, mi­közben a „bátor1’ táma­dó ismét a MÁV öltöző­jébe menekült. A Mezőfi SE játéko­sát azonnal kórházba szállították, ahol kettős orrcsonttörést, arczúzó- dást állapítottak meg, és látási zavarokkal is küzd. Orvosi vélemény szerint gyógyulása több hetet vesz igénybe. Van erre szabály7 Nincs, csak egy: Ki vele a pályáról. Verekedő huligánokra, gyáva orv­támadókra nincs szük­ség a sport környékén sem. Reméljük mind a fegyelmi bizottság, mind pedig a bíróság alapo­san elveszi a kedvét a verekedéstől. Mélykút— Kecskeméti Tipográfia 3:0 (12, 11, 8) Nb Il-es női mérkőzés, Mélykút, 100 néző. vezette: Kotka, Mátrai. Mélykút: Szabó, Soós, Kudliman — Rasztik I., Dömötörné, Lipka. Csere: Rasztik II., Horváth. Edző: Budai Géza. Az első két játszmában szorosan alakult az ered­Sprl3ü¥észst A megyei Sportlövő Szak- szövetség a fegyveres erők ünnepén céllövőversenyt rendezett Kalocsán. A ve­télkedőn a Szamuely SE, az MHSZ fajszi. valamint a kalocsai járási fiatalok küz­döttek a győzelemért. Eredmények: Kisöbű pus­kával: 1. Székesi János 559, 2. Deák Ferenc 525, 3. Kiss Ferenc 519 kör. Sportpisz­toly verseny ben: 1. Székesi János 523, 2. Hekel Zoltán 519, 3. Kripta István 496. A kispuskaversenyben az MHSZ fajszi lövészklub vitte el a babérokat, mind egyéni, mind csapatverseny­ben. Egyéniben: 1. Pécsy László (10 lövésből) 88, 2. Rákosi László 82, 3. Szabó Miklós 81. Csapatban: 1. Fajszi MHSZ együttese 370, 2. Kalocsai HSE 354, 3. Ka­locsai járási ifi 208 körrel. A verseny keretében bo­nyolították le az MNK VI. fordulóját is. Az eredmé­nyek itt is igen jók voltak, mény. de később a na­gyobb tapasztalattal ren­delkező mélykútiak megsze­rezték a 2:0-ás vezetést. Beatles-hajúak a kispadon Az angol labdarúgó-csapatok menedzserei harcot indítottak a hosszúhajú futballisták el­len. Sokan egyenesen megkö­vetelik, hogy a szerződtetett játékosok vágassák le „söré­nyüket”. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg a játékvezetői bizottság egyik tagja: — A játékvezetők általában eleve ellenszenvvel viseltetnek a hosszú haj iránt és ez bi­zony néha ítélkezéseikre is ki­hat. Az angol I. és II. ligában a szezonkezdetkor a Beatles-ha- júaknak „katonai frizúrát” kellett csináltatniok. Aki nem volt hajlandó alávetni magát ennek a rendelkezésnek, az nem kerülhet be a csapatba, ott ülhet a cserejátékosok kis- padján. Az egyetlen játékos, aki to­vábbra is hosszú hajjal ját­szik, George Best, a Manches­ter United nagyhírű szélsője. * A kiskunfélegyházi járás serdülő labdarúgó-bajnok­ságát a Félegyházi Vasas csapata nyerte. Kitűntek; Kudliman (a me­zőny legjobbja), Rasztik i„ Dömötörné, illetve Peresz- tegi. Zalka FSE—Mezőfi SE 3:0 (11, 10, 14) NB Il-es férfi mérkőzés, Budapest. 100 néző, vezette: Nagy J. Mindvégig szoros mér­kőzésen a nagyobb rutin­nal rendelkező hazaiak ja­vára dőlt el a mérkőzés sorsa. Kitűntek: Kiss, Ber- náth. illetve Pataki. Vári. Szolnoki Vegyiművek— Kecskeméti volán SC 3:1 (—10, 11. 12, 12) Nb Il-es férfi mérkőzés, Szolnok, 100 néző, vezette: Major. A kiesés ellexi küzdő ha­zaiak az első szett elvesz­tése után nagy lelkesedés­sel játszottak, és megérde­melten szerezték meg a két pontot. Érthetetlen a kecs­keméti csapat gyenge já­téka. Kitűntek; Auner, Tóth. A Kinizsi SE—Testvéri­ség mérkőzésről nem kap­tunk jelentést. A Bajai Fe­hérneműgyár—Kaposvári Dózsa mérkőzés elmaradt. Portré Kora tavasztól késő őszig naponta ott láthatjuk a lab­darúgópálya szélén Miskol- czy Istvánt a Kiskunfélegy­házi Vasutas sportkör köz­kedvelt „Pista bácsiját”. Mások ebben a korban ta­lán behúzódnak a meleg szobába, vagy legfeljebb a padra ülnek ki egy kis nap- fürdőre. Pista bácsi — ha kell — együtt kergeti a lab­dát a gyerekekkel. Az ö „hobby”-ja az utánpótlás nevelése. A nyári szünidő alatt néha 30—40 fiú is nyü­zsög körülötte, és hallgat­ják nagy figyelemmel a ta­nácsait. Három NB I-es, egy sor NB II-es és szinte megszámlálhatatlan alsóbb osztályú játékos tőle tanul­ta meg a foci ÁBC-jét. Ha tanítványai felnőnek, büszkén adja át őket a nagy­csapatnak. de — azt beszé­lik — titokban külön-külön mind-mind megkönnyezi. Fiatalabb éveiben maga is kitűnő sportoló volt. Né­hány szép érem árulkodik erről és van még egy szen­vedélye — az utazás. Bejár­ta már szinte egész Európát, s utazások alkalmával szíve­sen szórakoztatja a gyere­keket gazdag élményeivel. Nemcsak Pista bácsi sze­reti a fiatalokat, hanem azok is őt. Még később is gyakran felkeresik levelük­kel és kikérik tanácsát. Hát ilyen egy igazi sportember. Kosárlabda Pécsi TK— Kiskunfélegyházi Vasas 59:55 (26:40) Nb II. női, Pécs. Vezette: Berendi, Botos. Kf. Vasas: Bódi (12), Mé­száros (12) — Paulitska (10) — Görög, Kállai. Csere: Vígh (10), Kovács (9), Ivá­nyi (2), Kotroczó. Edző: Bódi Tivadar. Szekszárdi Vasas— Kecskeméti Petőfi 47:46 (29:20) NB II. női. Kecskemét. Vezette: Velkei, Szamosi. K. Petőfi: Báder (9), Fo­dor (12) — Kerepesitsné (5), — Fekete (10), Pankotainé (4). Csere: Molnár (4), Bod- nárné (2), Bende. Edző: Pankotai Ferenc. Az utolsó másodpercben vesztette el mérkőzését a kecskeméti csapat. Budapesti Spartacus— Bajai Fehérneműgyár 55:46 (27:20) NB II- női. Baja. Vezette: Garamvölgyi dr., Perjést. Baja: Mándi (2). Schüsz- ier (7) — Kunvári (2) — Katonai E. (14). Katona I. (13). Csere; Gergics (2), Weidingerné (2). Tax (4), Edző: Gombás László. Bajai Vízügv— Gödöllő I. EAC 80:53 (37:12) NB II férfi. Baja. Ve­zette: Garamvölgyi dr., Perjési. Baja: Piszárovics (39), Zsolnai (28) — Bovánovics (6) — Komlósi, Fekete (2). Csere: Weidinger (8) Csát- aljai (2), Faidt (1), Szabó. Nemes, H. Kovács. Edző: Bacsfai Gyula. Pécsi TK— Kiskunfélegyházi Vasutas 99:65 (50:30) Nb II. férfi. Pécs. Ve­zette: Berendi. Botos. Kf. Vasutas; Kerék (23), Ficsor (16) — Földi (6) — Bódi (6). Csáki (2). Csere: Réz (8). Nemcsok (2). Edző: Görög József. Megyei bajnokság Nők; Katona—Dózsa ser­dülők 33:21, F. Közgazda- sági—Óvónőképző 17:27. F. Közgazdasági—Kfh. Vasas ifj. 29:11, Kfh. Vasas ifj.— Kunszentmiklós 11:13, Dó­zsa ifj.—Bányai 57:31. A Petőfi II.—Kunszentmiklós mérkőzés a kunszentmikló- si csapat igazolt késése miatt későbbi időpontban játsszák le. Férfiak: Közgazdasági — 607. sz. ITSK 70:36. Kézilabda Rába ETO—Kiskunhalasi MÁV 14:5 (5:1) NB I. női. Győr. Vezet­te: Tokodi, Fullmer. H. MÁV: Bálint — Vass, Prikidánovits, Erdész — Riegler, Csontos, Kiss. Cse­re: Heródek, Tóth, Csen­des, Szűcs. Edző: Horváth István. A legutóbbi mérkőzésen mutatott játék alapján pontszerzést reméltünk Győrben. A mérkőzés nem igazolta a várakozást. A MÁV mélyen a szokott formája alatt játszott, és az ellenfél mérsékelt teljesít­ménye is elég volt a nagy­arányú győzelemhez. A ha­lasi lányok alig néhány­szor tudták bevenni a vá­logatott Cser kapuját, aki a mérkőzés elején hetese­ket is kivédett Góllövők: Prikidánovits Riegler, Kiss. Erdész. Pécsi Kesztyű—Bajai Kismotor 13:9 (4:3) NB Il-es férfi mérkőzés. Pécs. Országos Kiskunhalason A Magyar Lovas Szövet­ség október 3—4—5-én Kiskunhalason a Határőr Lovasiskola sporttelepén rendezi az országos lovas­bajnokság döntőjét, és a magyar fogat derbyt. A verseny mindhárom napon délelőtt 8—11-ig, és délután 13—17 óráig tart. vertmmrB reitvénytolója ’ 1x2 13. szelvény. 2 3. forduló A MATEMATIKA VILÁGÁBÓL 1. Kit ábrázol képünk? A fiatal tudós az abszolút geometria felfede­zője és elméletét atyjának „Tenta- men” c. könyve függelékeként tette közzé. Bolyai (1) Gauss (x) Lobacsevszkij (2) 2. Milyen elméletet alapított meg Einstein? a relativitásét (1) az irracionális számokét (x) a valószínűségszámításét (2) 3. Melyik ókori tétel vonatkozik a derék­szögű háromszögeknél a befogók és az át­fogó közti összefüggésre? Thales tétele (1) Pythagorasz tétele (x) Arkhimédész törvénye (2) Beküldte: ­...... P ontos címe: ~ TIPP Jelenet a K. Petőfi női csapatának mérkőzéséről. Fekete mezben Molnár (K. Petőfi) küzd a védőkkel. I \

Next

/
Oldalképek
Tartalom