Petőfi Népe, 1969. október (24. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Jgjtf WER |rbMl A MAGYAR SÍOGfALIS-TA MUNItÁSPÁRT BÁCS KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Megyénk két járásában befejezték az iskolák körzetesítését A Bács-Kiskun megyei Tanács 1968. júniusában jó­váhagyta a tanyai kisdi­ákok hátrányos helyzeté­nek végleges megszünteté­sére kidolgozott progra­mot. Eszerint 1971-ig 1160 külterületi kisdiákot he­lyeznek el községi diákott­honokban. A programot eredményesen valósítják meg a helyi tanácsok. A Szabadszálláson felépült hétközi otthon megnyitásá­val a bajai járás után most a dunavecseiben is befejezték az iskolakör­zetesítést. A két Duna menti járásban már vala­mennyi felsőtagozatos ta­nyai gyerek a belterületi iskolákban tanul. Egy ré­szük kollégiumi lakó, má­sok pedig bejárnak a kör­zeti iskolákba. A megye sűrűn lakott Kiskunság­vidéki tanyavilágában ugyancsak nagy erőfeszí­téseket tesznek a tanácsok e program megoldására. Jelenleg Soltvadkerten és Kiskőrösön épül, Izsákon pedig átadás előtt áll a legújabb hétközi diákott­hon. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen díszdoktorrá aratták a Finn Köztársaság elnökét G. S. Van és lesz is elég 4-||ypl Cl f900 vagon szénkészlet a megye TÜZÉP-telepein Ilyenkor, október elején vagon tűzifa és 1900 va- Az idei télen lehetővé vá- az ember' már rezignáltan gon különböző minőségű lik, hogy hordós szállítá- olvasgatja az időjárás-je- szén vár gazdára. Sajnos sokat is lebonyolítson, lentéseket: hűvös légtöme- azonban a vásárlók csak gek, eső, egy-két fok éj- most, a tüzelési idény kü- szaka, csekély nappali fel- szöbén jelentkeznek igé- melegedés, szóval általá- nyeikkel. A szeptemberi hó­ban hideg idő. Jön a tél és nap nagy hajrában telt el gondoskodni kell a meleg a telepeken, szinte megro- lakásről, a tüzelőről, hámozták a vásárlók az el- Szerencsére — a tavalyi adóhelyeket. Hozzájárult évhez hasonlóan — az idén ehhez az a tény is. hogy sem jelent már különösebb a vásárlási utalványok nehézséget a téli tüzelő, a szeptemberben lejárnak, szén, a fa beszerzése. Bő- azokat tehát be kellett vál- séges készlet járja a vá- tani. sárlókat a TÜZÉP-telepe- Hogyan bírják az iramot, ken es a választék, a mi- ^jjják-e a rohamot a noseg is kielégítő. TÜZÉP-telepek? Igen, bír­Optimistia hangú taje - -ák Szeptember 29-én pél- tatast kaptunk ^ a TÜZEP csak Kecskeméten 150 megyei igazgatosagan. - e7er forjnt forgalmat bo- mondtak, hogy _ az összes nyolítottak le Ilyen egv- megyek közül Bacs-Kisk - napj eredményre nem ern­ten a legnagyobb a tüze- lékeznek azok sem. akikré- lőkészlet, jobb. mint a o- gen dolgoznak ezen a te- varosi. Kecskeméten es rületen Sokan azonban Kiskunfélegyházán hia- majd csak októberben vá- nyossag, hogy nmcs elegen- sárolják meg a téli tüze­lő koksz es brikett, pillét- j~t Lesz-e akkor is elegen- ve nem olyan minőségű c,„ ^ruja megfelelő válasz­van. amit a vásárlók ke téka a TÜZÉP-nek? A tá­resnek. Ennek oka egyie t j^koztatás szerint igen. A az-„ ,h°gy a bányák fentebb sorolt készlet egy­győzik a megrendelést ki- jránapi ellátmány, s na- elégítem, másrészt a vasút pQnta érkeznek úíabb szái. képtelen elegendő vagont 1£tmznvok október végéig Dr. Urho Kaleva Kekko­nen, a Finn Köztársaság elnöke kedden délelőtt az Országházban látogatást tett Kállai Gyulánál, az or­szággyűlés elnökénél. Szí­vélyes. baráti eszmecserét folytattak, amelyen részt vett Péter János külügy­miniszter, Rónai Rudolf, a Magyar Népköztársaság helsinki nagykövete, illetve Ahti Karjalainen külügy­miniszter és M. I. Ingman, a Finn Köztársaság buda­pesti nagykövete. Bensőséges ünnepség zaj­lott le kedden a Budapesti Eötvös Loránd Tudomány- egyetemen: dr. Urho Ka­leva Kekkonent, a Finn Köztársaság elnökét az ál­lam- és jogtudományok díszdoktorává avatták. Az adni á szállításhoz. W em- például 100—100 vagon bri lített két helyen viszont van bőségesen másfajta tü­zelőszer. így például beren- tei darabos és kockaszén, pécsi iszap, nógrádi dara­bos, brikett, koksz és tűzi­fa. A felsoroltakból termé­kettet kapnak a kecskemé­ti és a félegyházi „fogyasz­tók”. Egyre nagyobb teret kan az olajfűtés is. Kecskemé­ten a Volán-iroda 1969. ja­szetesen valamennyi tele- nuár 1-től megrendelésre pet elláttak házhoz szállítja a fűtőola­Összesítve; mintegy 300 jat húszliteres kannákban. Nagy forgalom a kecskeméti TÜZÉP-telepen. egyetem ünnepi közgyű­lésén részt vett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke, Cseterki Lajos, az El­nöki Tanács titkára, Péter János külügyminiszter és dr. Orbán László, a műve­lődésügyi miniszter első he­lyettese. Jelen voltak az el­nök kíséretének és a buda­pesti finn nagykövetségnek tagjai is. Dr. Nagy Károly rektor megnyitó beszédében beje­lentette, hogy az elnököt kimagasló érdemei elisme­réséül az állam és jugtu- dományok dísztoktorává avatják. Személyében an­nak a finn népnek hivatott képviselőjét is üdvözöljük, amelynek múltjában oly sok a közös vonás a ma­gyar nép történeti életút- jával. Ezután dr. Sárándi Imre dókán ismertette dr. Urho Kaleva Kekkonen életút­ját, tudományos tevékeny­ségét, politikai és közéleti pályafutását. Beszéde végén a dékán dr. Urho Kaleva Kekkonent az ' állam- és jogtudomá­nyok díszdoktorává avatta, majd a rektor átnyújtotta az elnöknek a díszes okle­velet, s a karok dékánjai az egyetemi tanács nevében a hagyományos kézfogással díszdoktorrá fogadták. Ezután a finn államel­nök nagy tetszéssel foga­dott előadást tartott, amely­ben a finn—magyar kap­csolatokról, a jogtudomány szerepéről, a béke iránti fe­lelősségről szólt. Elmondotta, hogy a finn és a magyar nyelv rokon­ságát -már az 1600-as évek­ben felfedezték, de tudó­saink csak a múlt század elején találkoztak abban a törekvésükben, hogy felde­rítsék nyelveink közös finn­ugor elemeit, valamint né­peink közös őskultúráját. E kutatások fő eredményei rövidesen szélesebb körök­ben is ismertekké váltak, s felébresztették a két nem­zet közötti kulturális kap­csolatok megteremtésének gondolatát. Ennek az esz- ' mének fő atyja Hunfalvy Előkészületek a kecskeméti palackozó építésére Tarnowi vendégek Hírt adtunk róla, hogy Kecskeméten nagy teljesít­ményű borpalackozó léte­sül export célokra. A vál­lalkozást a MONIMPEX külkereskedelmi vállalat, valamint az állami gazda­ságok és termelőszövetke­zetek együttesen hozzák létre anyagi hozzájárulás­sal. Az előkészítő bizottság már megalakult. A bizott­ság legutóbbi ülésén az eddigi tárgyalások eredmé­nyeit .mérte fel. A beruhá­zási programot és a kivi­telezési tervet az Élelmi- szeripari Tervező Intézet készíti. Ez év december kö­zepéig elkészül a beruhá­zási program, a kivitele­zési terv pedig jövő év augusztus közepéig. Egyes résztervek, már korábban, jövő év első felében ren­delkezésre állhatnak. A program szerinti költ­ség kereken 150 millió fo­rint. A beruházás kivite­lezésére a Bács-Kiskun me­gyei Állami Építőipari Vál­lalattal folynak tárgyalá­sok. Lehetségesnek látszik, hogy az építkezés megfele­lő ütemezésével a palaeko- zórészt esetleg már 1971 év végén munkába lehetne állítani. Bem József tábornok szobrának avatására Micho- ny Eugéniusz járási párt­titkár és Klosé Jozef váro­si tanácselnök vezetésével vasárnap Kiskőrösre érke­zett tarnowi küldöttség teg­nap a megyeszékhelyre lá­togatott. A vendégeket dr. Varga Jenő, a megyei tanács vb elnöke fogadta és tájékoz­tatta a megye helyzetéről. Részt vett a szívélyes han­gulatú megbeszélésen Buda Gábor, az MSZMP megyei bizottságának titkára is. A delegáció meglátogatta a kiskunfélegyházi Lenin Tsz bugaci üzemegységét vala­mint az egyre fejlődő li­ba- és pulykakombinátot. A látogatás a kecskeméti városi tanácsházán ért vé­get, ahol Erdély Ignác, a városi pártbizottság első tit­kára és Reile Géza vb-elnök köszöntötték a vendégeket, majd Reile elvtárs adott át. tekintést a város jelenlegi helyzetéről és fejlesztési célkitűzéseiről. Pál volt. Magyarország és Finnonszág barátságának első szálait kivétel nélkül kiváló férfiak és őszinte hazafiak kötötték, akik fel­ismerték népeink nehéz megpróbáltatásainak nyil­vánvaló hasonlóságait. Természetes volt, hogy az 1937-ben megkötött, de a második világháború viha­rában rövid életűvé vált kulturális egyezményt az első kedvező alkalommal, arányaiban kibővítve meg­újítottuk. Amikor ez 1959- ben megtörtént, Finnor­szágnak és Magyarország­nak nem kellett már ku­tatnia a barátság és együtt­működés útját, s az elmúlt 10 évben a kulturális csere e szerződés alapján elősegí­tette az országainkban vég­zett kutatásokat, A jogtudomány szerepé­vel foglalkozott ezután a finn elnök, elmondotta, hogy a jog és az élet kö­zött mindig van bizonyos fokú feszültség. Az élet folyton megújúlást és vál­tozást követel, a társadal­mi fejlődés nem áll meg soha, Gyakran hallani — han­goztatta a továbbiakban^ hogy a kis államoknak! nincs lehetőségük, hogy előbbre vigyék a nemzetkö­zi béke ügyét. El kell is­mernünk, hogy ez a kép nagyjából megfelel a mai világ realitásainak, ám ez nem akadályozhatja meg a béke javára kifejtett mun­kát, s különösen a kis né­peknek kell hangjukat hal­latotok a béke megterem­tésére irányuló erőfeszítés­ben. Hiszem, hogy a lesze­relés egykor a kis országok oldalán kezdődik. Ez egy fejlődési szakasz kezdetét jelentené, amelynek jellem­zője azoknak az eszméknek és erkölcsi értékeknek az elismerése, és valóraváltá- sa, amelyek hozzájárulnak a nemzetközi békéhez. Előadása után az ünnepi közgyűlés részvevői me­leg ünneplésben részesítet­ték a finn államelnököt, Dr. Nagy Károly rektor az­zal a jókívánsággal zárta be az ünnepséget, hogy az új díszdoktor még sok éven át fejtse ki munkásságát a tudomány szolgálatában, hazája, az egész emberiség javára, s most már az egye­tem dicsőségére is. Az avatóünnepség után Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke díszebédet adott a Parlament vadász­termében Kekkonen elnök is kísérete tiszteletére. Dél­után a Csepel Vas- és Fémművek szerszámgép- gyárába látogatott el a Finn Köztársaság elnöke, este pe­dig a finn nagykövet adott nagyszabású fogadást Kek­konen elnök magyarországi látogatása alkalmábóL

Next

/
Oldalképek
Tartalom