Petőfi Népe, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-12 / 211. szám

1999. «September It, péntek 5. oSOal Ballószögből jelentjük cl] gggaoi Háború és béke IV. Többször irtunk már ró­la; a ball ószögi művelődés ügye igen nehezen halad előre — elsősorban a mű­velődési ház miatt. Van egy rozzant épület, amelyet a Helvéciái Állami Gazda­ságtól bérel a községi ta­nács. Ez á gazdaság terüle­tén fekszik, igen szép he­lyen. ennél alkalmasabb környezetben nem is lehet­ne elképzelni a művelődési házat. Rendezetlen azonban a jogviszony, épp ezért a tanács — a kérdés eldön­téséig — nem akar na­gyobb összeget beruházni. Baj, ha olcsó? Az állami gazdaság ve­zetősége nagy jóindulattal kezeli az ügyet. Hajlandó volt lemondani — jóformán jelképes összegért — az épületek tulajdonjogáról, mindössze 26 ezer forintot kért a tanácstól. Megálla­podás is született, amelyet jóváhagyás végett felter­jesztettek az állami gazda­ságok főigazgatóságához. Ott azonban túl kevésnek találták az árat. és óvást emeltek ellene. Üzlet-üzlet. Így a ballószögi művelődé­si ház ügye továbbra is egyhelyben topog. Kérdés; a tanácsnak lesz-e annyi pénze, amelyet — immár a felemelt tarifa szerint — kémek a düledező épüle­tért. Egy vastag dosszié Nagykovácsi János vb- elnök fiókjában található egy vastag dosszié, ame­lyet ő maga kezel, nem ad­ja át senkinek. Ezt a cí­met viseli: „Veszélyeztetett környezetben élő gyerme­kek nyilvántartása’’. Sokan jöttek már ide más közsé­gekből — még járási veze­tők is —. hogy ezt a dosz- eziét tanulmányozzak. Pél­dát lehet róla venni, ho­gyan kell törődni a gyer­mekek sorsának alakulásá­val. Harminckét név szerepel a dossziéban — veszélynek kitett kis életek — ezekről a gyerekekről, családjukról, szüléikről hiteles és állan­dóan ellenőrizhető a kép. Sajnos, bőven akad inga­tag ember ebben a kis köz­ségben. S. — Igaz, még soha nem gondoltam, hogy úgy is le­het gyilkolni, hogy közben egy csöpp vér se kerüljön a ruhára — nézett a szé­ken lógó öltönyre Konrad. — Csak nem azt szeret­néd, hogy most itt föltá­madjon és szépen elmesél­je miként ölte meg a nőt? Nem értem, hogyan tudsz így elmerülni a munkában. — Nézd, Sam, ez az egész olyan pontosan egybevág, oly szépen alakult, hogy az ember azt hihetné, valaki tévútra akarja vezetni. A Jordan monogramját viselő pisztoly, az összetört kocsi, öngyilkosság, ráadásul ez a kés, melyről még a vak is látná, hogy ... Mintha így rendezték volna el. Ez ne­| Borvidék, ez a nyitja a í bajoknak. Tizenkét meg- j rögzöbt zugbormérőt tarta- [ nak nyilván, ők a rákfenéi a községnek. A gyenge jel­lemű apák — és anyák is! — bejárnak iszogatni, el­adásodnak, fizetéskor a zugbormérő gyakorta töb­bet kap a pénzből, mint a család. Elszomorító jellem­rajzokat olvashat az em­ber ebben a vastag doszié- ban. A gyermek- és ifjú­ságvédő albizottság tagjai­nak azonban helyén a szí­ve és a családjukat elha­nyagoló apákkal-anyákkal szemben igen szigorúan jár­nak el. Szerencsére, a mun­kaadók a legtöbb esetben szolidárisak a községi ta­nács jóindulatú törekvései­vel. így az albizottság egy­re több sikert könyvelhet el és elmondhatja magáról: jó munkát végezi Lelkes nevelői gárda Mire e sorok nyomdafes­téket látnak, a községi ta­nács végrehajtó bizottsága már megtárgyalta az okta­tási feladatokról szóló is­kolaigazgatói jelentést. Sok minden van ebben a jelen­tésben. ami másutt bizony újszerűnek tűnne. Néhá­nyat hadd említsünk. Szülői értekezletek a ta­nácsházán — ez valami új dolog. Megint csak vissza kell térni az előbbi témá­hoz: gyakori, mikor az if­júságvédelmi albizottság — amelynek tagja a nevelői testület fele! — nyilvános tanácskozást tart a szülők bevonásával. Mindenki minden gyerek ügyével fog­lalkozik. nincs elzárkózás, félrehúzódás. Vizet várnak a halászok A tartósan alacsony du­nai vízállás nem kedvez a halászoknak. A bajai Űj Élet Halászati Termelőszö­vetkezet nyílt vizein — az élő és holt Dunán — ed­dig alig tíz vagonnyi hal akadt a hálóba, fele a múlt évinek. Az élénkebb hal­forgalmat a magasabb víz­állással várják majd, s így még szerencsés lehet az őszi halászat. kém valahogy igen gya­nús ... — Telefonálok a fiúknak — közölte Barden —, hadd nézzék meg ez\ a bűnta­nyát. Mihelyt munkához látnak, megyek a Zsákut­cába és interjút adok a la­poknak. Te hazamész? Konrád némán rábólin- tott. V. Konrad a mellékutcákon át vezette autóját, hogy elkerülje a közlekedési du­gókat. Kocsija őrült iram­ban vágtatott. Az egyik utcában aztán fékezett, hogy nyugodtan rágyújthasson, amikor az ablakon át meg­pillantott egy táblát a ház­falon: Glandalle Avenue. Visszaemlékezett, hogy a Francis Kolleman nevű lány, aki hét órakor Juhn Családlátogatásra a peda­gógus egy-egy albizottság] tag kíséretében indul el. „Gyermekügyben’: számta­lanszor maga a tanácsel­nök vagy az iskolaigazgató végez családlátogatást. A ballószögi iskolák tizenkét pedagógusa kiemelkedő fel­adatának órai. hogy a gye­rekek sorsával az iskolai időn túl is törődjék. Feltér­képezték a község vala­mennyi családját, tükör­ként mutatják a személyi lapok az egye« családfők, testvérek, rokonok jelle­mét, családjához való vi­szonyát. Hogy ezt sikerült elérni, abban nagy részük van a ballószögi pedagógusoknak. Balogh József Az idei tanévben — a művelődésügyi miniszter utasítása alapján — életbe lép a pedagógusok tovább­képzésének új rendszere. Dr. Bodó László, az Országos Pedagógiai Intézet főigazga­tó-helyettese elmondotta, hogy az újrendszerű tovább­képzés egyik formája az úgynevezett komplex gya­korlati szeminárium lesz. Ennek keretében a peda­gógusok ideológiai és világ­nézeti pedagógiai, pszicholó­giai szaktudományi és mód­szertani ismereteiket frissít­hetik fel, s elsajátíthatják a gyakorlatban bevált új ok­tatási eljárásokat. Újdonság, hogy a tovább­képzésbe a pedagógusképző intézmények bekapcsolód­nak, s elsősorban az igazga­tók, igazgatóhelyettesek, ve­zető óvónők, felügyelők to­vábbképzéséből vállalnak részt. További újdonság, hogy megkezdik működésü­ket a megyékben, megyei jogú városokban az úgyne­vezett továbbképzési kabi­netek. Feladatuk a tovább­képzés irányítása, valamint Amónál járt. épp itt lakik, a 145-ös számú házban. Mindenesetre a portás ezt írta a vendégkönyvbe. Konrad megállította autó­ját, s egy ideig elgondol­kozva ült. Holms doktor azt állítja, hogy Jifhn Arno este hét óra tájban halt meg. Talán ez a Francis kisasszony észrevett vala­mit ... Kilépett a kocsiból és a 145-ös házhoz ment. Piros téglából rakott ház volt ez, néhány » ablakában még fény is világolt. A lépcső­házi postaládáról leolvasta, hogy Miss Kplleman a har­madik emeleten lakik és a csorba lépcsőkön megindult fölfelé. Az egyik ajtón fe­hér papírra írva a lány ne­vét látta meg, s már épp kopogtatni akart, amikor észrevette, hogy az ajtó nyitva van. önkéntelenül is hátralépett, s ezt gondolta magában: „Ügy látszik, még nem elég a hullák­ból.” Aztán döntött, s ki­tárta az ajtót, majd beki­áltott: — Van itt valaki? De senki sem felelt, csak a Kaliforniai Vörös Pipacs kölni illata áradt ki a la­kásból. Konrad vállát vonogatva lefelé indult. Átkutatta Kol­Zalka Máté­emléktábla Kazahsztánban A kazahsztáni Talgar város egyik házának falán a napok­ban emléktáblát helyeztek el a következő felirattal: „1930-ban itt élt és dolgozott Zalka Máté, magyar író, kommunista és harcos”. A kazahsztáni újság­íróknak és néprajzkutatóknak sikerült felderíteni Zalka Máté Kazahsztán déli részén kifej­tett tevékenységének kevésbé ismert fejezeteit. Megállapítot­ták, hogy a magyar interna­cionalista részt vett az itteni mezőgazdasági szövetkezetek létrehozásában. Gyakran talál­kozott földművesekkel és ál­lattenyésztőkkel, magyarázta nekik Lenin tanításait, mesélt Magyarországról... Zalka Má­té életét eleveníti fel Oleg Mackevics Alma Ata-i újság­író, „Fejezetek Lnkács tábor­nok életéből” című most meg­jelelt könyve. az, hogy együttműködést alakítsanak ki a különféle tudományos társaságokkal és pedagógusképző intézmé­nyekkel is. A1 továbbképzés anyagát a pedagógusok természete­sen egyéni tanulás útján is elsajátíthatják. Az önálló továbbképzéshez a kabine­tek munkatársai konzultá­ciókkal, előadásokkal nyúj­tanak segítséget. Mint ki­egészítő formák, megmarad­nak a munkaközösségi fog­lalkozások, nevelőtestületi viták, az eddig is hasznos­nak bizonyult különféle ta­nácskozások. előadássoroza­tok. A miniszteri rendelkezés értelmében — erkölcsileg és anyagilag is el kell ismerni, ha valaki a továbbképzés során szerzett nagyobb tu­dás birtokában eredménye­sebben látja el az iskolá­ban az oktatással-neveléssel kapcsolatos feladatait. Ezt a jutalmazásnál, a soronkí- vüli előléptetésnél, a kitün­tetések adományozásánál feltétlenül figyelembe kell venni. I leman kisasszony postalá­dáját, de semmit sem lelt benne. A falon függő táb­lácskáról leolvasta, hogy a házfelügyelő a padlásszo­bában lakik. „Mit veszíthetek?” — gondolta magában és meg­indult fölfelé a piszkos, sö­tét lépcsőházban. Megbot­lott valamiben, halkan ká­romkodott, majd hirtelen kicsapódott egy ajtó, s az emyőllen lámpa fénye az arcába vágott. — Itt már minden fog­lalt, barátocskám — hallott egy halk hangot. — Annyi az ember, mint bolha a kutyában. Asztal, két szék meg egy ágy — ennyiből állott a kis szoba berendezése. Az asztalnál mellényes, kövér férfi ült. — A harmadik emeleten azonban van egy üres szo­ba, mivel Miss Kolleman eltávozott — felelt Kon­rad. — Kicsoda maga? — A városi rendőrségtől jöttem. — Nem is tudtam, hogy elutazott — erősködött a kövér. — Reggel még ott­hon volt. De így még jobb. legalább holnap nem kell kilakoltatnom. — Miért? Végre megyénkben is kö­zönség elé került Bondar- csuk filmtetralógiájának be­fejező része, amely Tolsztoj regényének a borogyinói csata után következő feje­zeteit adaptálta. Alighanem ennél a szakasznál érezhet­te legerősebben a rendező az irodalmi mű filmre való átültetésének nehézségeit. Tolsztoj művének befejező részében lelassul a cselek­mény sodrása, még több ágú­vá válik az író gondolame­nete, egymásba szövődnek a motívumok, mint a nagy zenekari kompozíciók záró­tételében. A főhősök sorsá­nak ábrázolását mind gyak­rabban szakítja meg filozó­fiai töprengés a történelem sodráról, mégis az egész megbonthatatlan, szerves egységet alkot A filmnek éppen ezt a kettős jelleget nem sikerült ötvözetbe olvasztani. Ami­lyen nagyszerűen, mozgal­masan ábrázolták a Napó­leon vert seregét nyugtala­nító partizánok akcióit, vagy a szerelmének halála miatti megrázkódtatásából lassan felépülő, magára találó Na­tasa Rosztova változását, annyira hamisan csengtek, elnyújtottak, unalmasak vol­tak azok a párbeszédek, amelyek Tolsztoj történetfi­lozófiai elveit próbálták visszaadni. A film akkor tud igazi szuggesztivitással mon­danivalót sugározni, ha ma­ga a kép gondolkodtat, az erőszakolt dramaturgiával társalgássá tördelt gondola­tok okvetlenül hatásukat vesztik. A tömegjelenetek rende­zésében ezúttal is mester­nek bizonyult Bondarcsuk. A menekülő franciák elcsi­gázott, lerongyolódott, ren­detlen csapatainak ábrázolá­sa félelmetes látvány, elemi erejű titakozás az emberi méltóságot eltipró háború ellen. Remekbe sikerültek az ódon nemesi szalonok hangulatát megörökítő ké­pek, hasonlóképpen a Pier­re és Natasa bontakozó sze­relmét ábrázoló finoman ér­zelmes és gyöngéd humor­ral átszőtt jelenetek is. Eh­— Mert már három hete nem fizetett lakbért. — Mit tud róla? Mikor költözött ide? — Egy hónapja. Azt ál­lította, hogy films tatiszta, de Hollywoodban nem ta­lált magának olcsó lakást. Különben nagyon rendes kislány, s ha nekem lá­nyom volna, azt szeretném, ha olyan jó lenne, mint ő. Kellemes viselkedésű, jól nevelt, nyugodt és figyel­mes. Csakhát egy vasa sincs — vont vállat a házmester­tulajdonos. — Azt hiszem, igaza vah — szólt Konrad, s hirtelen hullafáradtnak érezte ma­gát. „Vajon miért mehetett egy állástalan statisztalány Juhn Arnóhoz? Alighanem pénzt kérni — gondolkozott magában. — Meglehet, hogy soha életében nem is jutott túl a portáshá­zon. És minden bizonnyal Juhn sem látta őt soha.” Az órájára nézett, s el­képedt: úristen, már egy óra is elmúlt! Mikor hazaért, s belépett az apró, sötét előszobába, csak a sötétség fogadta. Csönd volt. A hálóba ment és villanyt gyújtott. Az ágyak érintetlenek voltak: Jenny még nem tért haza (Folytatjuk.) hez nagymértékben hozzá­járult két kitűnő színészi alakítás: Bondarcsuk a ne­gyedik részben végre igazi főszereplővé tudta formálni Pierre Bezuhov ellentmon­dásos, töprengő, de mégis ro­konszenves egyéniségét. Ljudmilla Szaveljeva az el­ső részek tündéri kamaszlá­nya után az asszonnyá érett Natasát is őszinte átéléssel hitelesen formálta meg. A négyrészes film után illene valamiféle visszapil­lantó méltatást adni az egészről is. ez azonban csak­nem lehetetlen. Egymástól olyan nagy időbeli távol­ságban mutatták be az egyes részeket, hogy egyáltalán nincs olyan élményünk, mintha összefüggő művet láttunk volna. Tiszteletre méltó volt a szovjet film­gyártás részéről ez a mo­numentális vállalkozás, de túlságosan is elaprózták — éppen a teljességre való tö­rekvés miatt — Tolsztoj re­mekét. Ez a tény megma­gyarázza az igen mérsékelt közönségsikert is. A regény alapos ismerője is nehezen tud eligazodni a szereplők között a több. mint egy éve látott harmadik rész után, aki pedig nem ismeri a könyvet, aligha kap bizta­tást a filmváltozattól, hogy elolvassa. Érdemes lenne filmszínházainknak folya­matosan egymás után mű­sorra tűzni a négy részt, így talán beláthatnánk az egé­szet, érezhetnénk a történet­ábrázolás erejét. Sz. J. Mi újság, fiúk? A Kalocsai Állami Fiú­nevelő intézetben jártunk­kor Molnár László igazga­tóhelyettes elmondotta, hogy a Műveldőésügyi Mi­nisztérium traktort ajándé­kozott az intézetnek azzal a céllal, hogy az arra al­kalmas növendékeket trak­toros alapkiképzésben ré­szesítsék. Az Örkényi trak­toros iskolából már meg is érkezett egy most végzett fiatal szakember, aki a traktoros szakkör tagjait megtanítja a gép kezelésé­re. Elsőnek a készülőfélben levő sportpályát hozzák rendbe a gép segítségével, azután pedig valamelyik környékbeli tsz-szel álla­podnak meg. hogy a gazda­ságban tanulhassanak a fiúk. Elmondta azt is az igaz­gatóhelyettes. hogy 26 részt­vevővel elindítják az inté­zetben a dolgozók iskolá­jának nyolcadik osztályát azok részére, akik tavaly a hetediket elvégezték.' Hogy az idén más osztályokat in­dítanak-e. még csak ezután dől el. mivel az intézet fel­töltése most van folyamat­ban. A munkában és tanulás­ban kitűnt növendékek egyébként a nyáron több kiránduláson vettek részt, megnézték a Balatont, és jártak a Dunnkanvarbam. Az autóbuszt a Kalocsai Állami Gazdaság önköltsé­gi áron bocsátotta rendel­kezésükre. Viszonzásikéo- oen ahány napig használ­ják az autóbuszt, annyi na- oot dolgoznak — természe­tesen munkabér ellenében — a gazdaságban az őszi betakarítás idején. B. J. A pedagógusok továbbképzésének új rendszere

Next

/
Oldalképek
Tartalom