Petőfi Népe, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-06 / 206. szám

4. oldal T9*9. szeptember 8, stoiiMF Kis község nagy gondjai Szolgáltató vállalat létesül Dusnokon A közelmúltban a Kalo­csai Járási Tanács V. B. el­fogadta a dusnokiak kezde­ményezését, mely szerint néhány hónap múlva szol­gáltató vállalatot létesíte­nek. Amint Móráth István, a községi tanács vb-elnöke el­mondotta, ha ebben az év­ben már nem is sikerül megvalósítani a tervüket, január elsejétől feltétlenül létrehozzák úi vállalatukat, v amely cipőjavítással, fodrá­szattal, villanyszereléssel, ezenkívül rádió-, televízió­szereléssel. vízvezeték-javí­tással, motorok felújításával s természetesen fő profil­jukként lakásépítésekkel foglalkozik maid. Mindez érthető, hiszen a közel négyezer lélekszámú községben évente 40—50 magánház épül, s a televí­zió tulajdonosok száma az ezret is meghaladja. A dus­nokiak közül több mint két­ezer lakosnak rádiója van és a háztartási gépek száma rohamosan emelkedik. Szük­ségszerű tehát a fenti kez­deményezés megvalósítása. A Dusnoki Községi Tanács V. B. ülésein szinte min­dennapos témaként szere­pelt; mi az oka annak, hogy itt is, ott is akadoznak az építkezések pedig szakem­berekben nincs hiány. — A szervezésen változ­tattunk — mondta a községi tanács vb-elnöke. — A múlt évben létrehoztuk a tanács költségvetési üzemét, amely jelenleg 94 dolgozóval kő műves, lakatos, vízvezeték­szerelő, festő és mázoló munkákat vállalnak. Jelenleg Dusnokon kívül Fajszon, Baján, öregcser­tőn és Géderlakon vállalnak munkát. Költségvetési üze­mük azonban csak a tanácsi rendelkezésű épületek kar­bantartásán, felújításán dől. gozhat. Az idén négytanter­mes iskolát, valamint az or vosi rendelő mellett szolgá­lati lakást építettek Fájsz községben. Dusnokon az el­múlt félévben két ikerla­kást „húztak fel”. Ugyan­csak Dusnokon kultúrház építésébe kezdtek. A vak is láthatja; nem tétlenkednek az üzem dől gozói. Hol itt. hol ott ki sebb-nagyobb. beruházásokat végeznek. — A rohamps, nagyará nyú építkezések, a javító és karbantartó igények párhu- zomosan nőnek a technika vívmányaival! — mondotta. Ezért tervbe vettük, hogy a költségvetési üzemünkből vállalatot hozunk létre. A munkaerő kapacitásunkat pedig 140—160 személyre kibővíti ük. A kezdeményezés megva­lósítása esetén nem csupán a táná.csi beruházásoknál vállalhatnak munkát majd, hanem az új dusnoki válla­lat ott tevékenykedik, ahol számukra, illetve a község lakosainak a legalkalma. sabb, legkedvezőbb. T. Li. Nem lesz fennakadás a kukoricabetakarítógép- ellátásban — ígéri az AGROTRÖSZT 2,2—2,3 millió holdas ter­mőterületen az utolsó sza­kaszhoz érkezett a kukorica érése; a gazdaságokban hoz­záláttak a betakarítás elő­készítéséhez. Az idei gépellátásról, az AGROTRÖSZT illetékesei elmondták: az előzetes gép­megrendeléseket a kereske­delem mindenképpen ki tudja elégíteni, sőt gondos­kodtak arról, hogy az eset­leges későbbi jelentkezőket is kiszolgálják a tartalék- készletekből. A Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár a szezonmunkához szükséges gépeket ugyan még teljes számban nem szállította le, de a berendezések a gyártás ütemének megfelelően fo­lyamatosan érkeznek. A je­lek szerint a munka kezde­téig valamennyi gazdaság át­veheti a megrendelt típust. Ez annál is inkább bizo­nyosra vehető, mert az át­adásokat meggyorsították: a BMG a legtöbb esetben nem a vidéki AGROKER- telepekre, hanem közvetle­nül a megrendelőnek „pos­tázza” a gépet. Nem lesz fennakadás az SZK—4-es kombájnokra szerelhető, francia licenc alapján gyártott Braud- mintájú adapter értékesíté­sénél. A tröszt vállalatai az igényeltnél lényegesen több gép gyártására szerződtek az üzemmel. A szezonon­ként 300—350 holdas terü­letet ellátó Zmaj-mintájú kukorica csőtörő-fosztógép- ből a tavalyinál 50 százalék­kal nagyobb készletet, ösz- szesen 500-at biztosítanak az üzemeknek. A szintén külföldi licenc alapján, ha­zai üzemben előállított KS— 69-es silóbetakarító gépből 700 egység, az Orkánrtípusú betakarító gépből pedig 300/ áll rendekezésre. Borkirályok Budapesten A versenyzők augusztus utolsó estéjéig gyülekeztek a várban, számszerint 1461-en. Legtöbbjük mögött hosszú út áll, egyik Ausztráliából jött, a másik Dél- Amerikából, a harmadik Hollandiából... Mire az utolsók is megérkeztek, 22 ország zászlója került -föl a rudakra. Azt, hogy melyik súlycsoportban indulnak a ver­senyzők, még otthon eldöntötték. Más erő, más kor, más kategória — világos dolog. A fegyverek azonban — amelyekkel a nemzetközi tekintélyű zsűri előtt csa­táznak -p közösek. íz, illat, szín, tisztaság, zamat, aroma ... Hétfőn délelőtt nemzetközi borverseny kezdődött a városligeti Vajdahunyad várban. Az idei — a hatodik nemzetközi borverseny Bu­dapesten 1958 óta. A világ 44 szőlőtermelő országa kö­zül a 22 jelentősebb szőlő- területtel rendelkező nem­zet 294 gazdasága, borfor­galmazó cége küldte el bo­Dr. Preszeszer György, a zsűri magyar tag.ia a könnyű borok egyik legnagyobb szakértője. rait a minden eddiginél nagyobb versenyre. Mint Gergely István miniszter- helyettes a megnyitóban hangsúlyozta, a verseny nemzetközi híre emelkedik, és jól szolgálja a borfor­galom áttekintését, a piaci tájékozódás céljait. A számok egyébként a szocialista országok szőlő- termelésének fejlődését is jelzik. A KGST-hez tartozó államok közel 2 millió hek­táron termesztenek szőlőt, a hat szocialista ország 654 borfajtával szerepel a ver­senyen. Tíz kategóriában verse­nyeznek a borok. Ezenkí­vül külön rangsorolják a pezsgőket, és az egyéb bor­ellenfeleik a nemzetközi te­kintélynek örvendő tokaji, a Gyöngyös vidéki és a Balaton melléki rizlingek és nem utolsó sorban a Bács-Kiskun megyei fehér­borok is. A bírálóbizottság 13 nem­zet szakembereiből tevődik össze, a megkóstolt bornak csak a kategóriáját és az évjáratát ismerik. (A zsűri elnöksége egyébként föl­kérte a bírálókat, hogy a kategóriára kevesebb gon­dot fordítsanak, ezek a ha­tárok egyébként egyre in­kább elmosódnak.) A borok mindegyike meg­található a MÉM Váci ut­cai kiállító termében. Az eredmények, a díjak, a •■■v y pc: : ■ ■ \o: » fogSH -gg » ■ ■ párlatokat. Olyan „nagy­ágyúk” is vannak a me­zőnyben, mint a Courvoisier cég Cognac-Lux-a, a máltai Othelló, a híres, súlyos vö­rösbor, a görögök annyi­szor megénekelt büszkesége, a tüzes samosi bor. Méltó Az egyes számú bíráló bizottság. Az asztalokon viasz­gyertya, egyetlen segédeszköz — a fejenként több évtizedes tapasztalat mellett. zsűri döntése után röviddel már itt is a palackok mellé kerülnek. A rendezésnek ez a része tökéletes, a bel­város közönsége is figye­lemmel kísérheti a verseny alakulását, gyönyörködhet a sok száz féle értékes cím­kében. Azonban..'. Plakát nem készült, mind­össze egyetlen transzparens hirdeti néhány méterre a vár kapujától, hogy itt borverseny von. Ä részt­vevő borokról egyelőre nincs semmilyen kiadvány, prospektus, holott ezt már jóval kisebb jelentőségű versenyeken is természetes­nek vettük. Ez a rendez­vény az 1972. évi borvilág­verseny főpróbája — mond­ják. Ahhoz képest kissé nagy­vonalúnak tűnik a rende­zés. B. P. A kanadai E. Jarovi rizlinget vizsgál. Őrlő szenvedélyek Hatodik eszten­deje állom becsü­lettel abbeli foga­dalmamat, hogy márpedig se ciga­rettát, se pipát a számba nem ve­szek. tTettem pedig eme belső és titkos eskümet egészség­ügyi meggondolás­ból. Mert tudniillik utoljára 1963-ban rázott meg veleje- mig az a tragikus tapasztalás, hogy amikor már másfél doboz Kossuth voll a napi fejadag, szé­dültem, émelyeg­tem, s a fejem úgy fájt, mintha fél hor­dó sört ittam volna — rummal bolon- dítva. Aztán mikor annyira megkóvá­lyogtam a napi ön­kéntes nikotinmér­gezés következté­ben. hogy a lábam se arra vitt, amerre szerettem volna —, ünnepélyesen kije­lentettem: egy spanglit se többet! Zsebbe nyúltam, s maradék féldoboz Kossuthomat tartal­mával együtt nagy ívben elhajintottam. No, azért emlí­tettem úgy, hogy utoljára 1963r ban hagytam abba a dohányzást, mert akkor már nem elő­ször tettem ilyen fo­gadalmat. Eldobtam én — egyik pilla­natról a másikra — azelőtt is vagy há­romszor az éppen nálam levő cigaret­takészletet, de csak megtaláltam a mód­ját, hogyan játsszam ki maga,mat. Hogy — hogy s nem —, de mindig pontosan megjegyeztem, hogy például június 11-én gyújtottam rá utol­jára. Aztán, hogy jellembeli szilárd­ságomat próbára te­gyem, egy esztendő múltán, pontosan az évforduló nap­ján igy szóltam ma­gamhoz: „Lássuk, ízlik-e még... Ha egyet elszívsz, va­jon megállod-e, hogy nem folyta­tod...” Rágyújtottam. Nem mondom, szé- delegtem kissé — olyasformán, mint mikor az ember rá­kapott a bagózásra — de aztán repeső jókedvvel állapítot­tam meg: ízlik ez bizony, a fene egye meg! Majd a ke­resztényi bűntudat elkezdett mardosni: hát ennyit ért a fo­gadalmad? Na, ha belemártottad a kisujjad a bűnbe, most már úgyis mindegy: nyúlj bele könyékig! A szüzes­séget úgy is meg­szegted, cigarettó.zz csak tovább, ha ros­kadozol is a bűn­bánatiól. Egy-kél nap múl­va úgy belejöttem a cigarettázásba, hogy ismét a régi tehet­séggel folytattam: napi másfél skatu­lyával ... Mindad­dig, míg fél év, há­romnegyed év múl­tán megint bekövet­kezett a romlás, hányinger, kóvály- gás, meg a többi. Aztán újabb forra­dalmi elhatározás, cigarettaeldobás — az évfordulóig ... 1963 óta azonban állom a sarat. Most- már erős vagyok Ezt abból is tudom, hogy adott esetben — fogadás, miegy­más — rágyújtot­tam, de félig se szívtam a cigaret­tát, elnyomtam a parazsát: ez már nem kenyerem töb­bé ... Azóta felka­varodok attól is, ha valahol sokan fúj­ják a füstöt... Viszont a szenve­dély helyén lyuk sosem maradhat, va­lamivel pótolni kel­lett a dohányzás el­vesztett örömét. Így lettem a magyar édességipar termé­keinek iszonyú lel­kes pusztítója. Hogy ez mennyire így van, egyre lejjebb és előrébb csúszó mellkasom is iga­zolja. Ez az élei! Míg cigarettáztam, a fakó, beesett ké­pem miatt macerál- tak. Most pedig ki­domborodó előzete­semért húznak, s véget nem érő vi­tákba kevernek an­nak tisztázásáért, hogy amit ők po­caknak néznek, nem az, csak súlyponti­ig áthelyezett bruszt\.. De hál beszélhetek én a sok érteüennek! Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom