Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-10 / 184. szám

Negyvenezer mérkőzés - 300 ezer gól a Pajtás Kupában A Pajtás című lap szerkesztősége ez év­ben negyedszer írta ki a labdarúgó Pajtás Kupát. Ezzel kapcsolatban Vasvá­ri Ferenc főszerkesztő saj­tótájékoztatón adott ismer­tetést a 12—15 évesek kö­zött egyre népszerűbb Sportvetélkedőről. Az ese­ménysorozat ismételt meg­rendezésének célja: a 'grund-futball hagyomá­nyainak felelevenítése, a gyerekek nyári sportfoglal­koztatása, a tizenévesek ön- : tevékenységre nevelése, hi- - **en a döntőkig ők maguk szervezik a bajnokságot, ut­cák, terek, dűlők, bérházak • •„srácainak” mozgósításá­val. Szinte külön kis tár­sadalmi szövetségeket ala­kítanak és az egyetlen fel­nőtt, aki részt vesz mun­kájukban, a felkért játék­vezető. A területi döntőkbe azok a csapatok kerültek, ame- , lyek a kiírás óta a leg- több mérkőzést játszották, áz elért eredmények ugyan- is csak az „egyenlő számú ■r 'mérkőzések” esetén számí- t'ahak. ""A Győri Olimpia például 175 mérkőzést szer­vezett, ebből 172-t meg­nyert, egyszer döntetlenül játszott, egyszer kikapott, egy mérkőzésre pedig az ellenfél nem jelent meg. tel, Szentsimon, Gagarin SC, Erzsébet Olimpia, Uni­ted SC stb. A döntőt két négyes csoportban augusz­tus 26-tól bonyolítják le. Az első és harmadik hely­ért folyó mérkőzésekre au­gusztus 29-én 10 órától ke­rül Sor a csoportgyőzte­sek, illetve a 2, helyezet­tek között a margitszigeti Úttörő Stadionban. A győz­tes együttes egy évig bir­tokolja a Pajtás Kupát, az 1—3 helyezett csapatok 15— 15 játékosa érem- és okle­véldíjazásban részesül, ezenkívül egy futball-lab­dát is kapnak ajándékként. Sajátos község Ballószög A ball ószögi községi sportkör már közel 10 éve bontogatja szárnyait. Elő­ször a labdarúgás, majd később a női kézilabda ho­nosodott meg. Csekei Sán­dor pedagógust azonban el­helyezték, és azóta csak a jegyzőkönyvekben maradt meg a kézilabdások híre. Nagykovácsi János vb-el- nök a következőképpen vá­Negyed évszázad a sport szolgálatában Garaczy Sándor a Kecs­keméti TE birkózó szakosz- tájának edzője 21 éve Vise­lője é tisztségnek, amelyet, nagyon sok évi versenyzői | pályafutás előzött meg. VaJ lamennyi szakosztálybeli társa örömmel feszítené ki a mellét ilyen múlt birtoká­ban. ö csak egy mosolyt nyom el a bajusza alatt, ami körülbelül azt jelenti, jól van na ........Nem csak az én é rdemem ...” Talán ez az oka annak is, hogy reflek­torfény helyett az árnyékot kereste, amikor sporttevé­kenysége felől érdeklődtünk. — Megmondom én őszin­tén — kezdte —. hogy Amb- ruzs Jenő kezdeményezésére „. fenná™ tett belőlem birkózó. Ö volt ' ‘ 'P' néVezett annak ' id<*Jótsi» a KTE szák- 'r - osztályvezetője. Egy epület­ál 0Í0 mérkőzés után ala Kult Ki-'tí" területi döntők _ .mezőnye, 287 070 gólt lőt­tek a fiatal labdarúgó-pa­lánták. Most a hét terüle­ti döntő következik, hat vi­déki színhellyel: Győr, Pécs, Jánoshalma, Pilisvö- rösvár, Verőce, Nyírábránd és Budapesttel. A résztve­vők között, ilyen nevű csa­patok vannak: Toppnár, Pércsi, Bácsalmás, Szent­királyszabadi, Szűcsi, Tör­Á Rímet Kupa védelmében Juan Bautista Peimber, mexikói üzletember 21 hó­nappal ezelőtt kizárólagos joggal engedélyt kapott 80 féle ajándéktárgy „Rímet Kupás” jelzésére. A mexikói -labdarúgó-vb szervező bizottsága pert in­dított a Rímet Kupa emb­léma üzletszerű használata miatt, s a meghozott ha­tározat értelmében az üz­letembernek le kellett'mon­dania a jelzés vonzó hatá­sáról. ...Nagy foci, nagy pénz Luigi Rivának, a híres olasz góllövőnek anyagi ter­mészetű nézeteltérése tá­madt klubjával, a Caglia- rival. A 24 esztendős csa­tár — akiért az Interna- zionale több mint 2 millió dollárt kínált — klubjától 70 millió lírás (112 ezer dol­lár) fizetést kért. A Cag­liari azonban 50 millió lí­ránál nem akar neki töb­bet adni egy esztendőre. Ä tárgyalások folynak. bén laktunk. Látta, hogy virgonc gyerek vagyok, és behívott magával a sporto­lók közé. Az első évben harmadik, egy évvel később pedig első lettem a Dél-Ma­gyar bajnokságon. Ugyanak­kor tagja lettem annak az ifjúsági együttesnek, amely megnyerte az országos baj­nokságot. Olyan nevezetes­ségek szerepeltek abban a csapatban, mint Hullai Jó­zsef — magyar bajnok, aki a KTE edzője lett — Fekete József, Bánfalvi Pál. Gu- baczi László, és Kuczdk Ist­ván. Később Csepelre kerül­tem a VMTK-hoz. Matura Miska bácsi keze alá. Ott vált belőlem először váloga­tott kerettag. 1948-ban visz- szahúzott a szívem Kecske­métre. Gyulai bácsi, meg a többiek már nagyon vártak. Kemény fába vágtuk akkor a „fejszénket”. Rövid idő alatt NB I-es lett a Kecske­méti TE birkózó szakosztá­lya. — Emlékezetesebb verse­nyei? — Romániai vendégsze­replésünk alkalmával engem követeltek a szőnyegre. Kap­tam is olyan termetes el­lenfelet, hogy fel kellett rá nézni. Nem sokat teke­tóriáztam vele. Egy perc alatt odacsaptam. Legered­ményesebb szereplésem az NB I-hez fűződik. Olyan rangos ellenfeleket sikerült legyőznöm, mint Gál Jó­zsef világbajnok, Hoffman Jenő világbajnokjelölt, Tarr Gyula BVSC. Fejes DVTK, Tóth Gyula Bp. Honvéd ... — Mi volt a sikersorozat titka? — Először is az, hogy a birkózás mellett rendszere­sen atletizáltam és labda­játékkal is foglalkoztam. Most is annak a híve va­gyok, hogy egy sportolóból csak akkor lehet sokoldalú versenyző, ha több sportág­gal is foglalkozik. Egyéb­ként a győzelmeimnek két „orvossága” volt. Állásból, gyors csípődobással, sző­nyegről pedig legtöbbször Garaczy Sándor kiemeléssel győztem le az ellenfeleimet. — Mire neveli a tanítva nyait? — Sports/zeretetre. Az egyik tanítványom édesapja éppen a közelmúltban k resett fel. Azt kérdezte tő­lem. hogy mit csináltam a gyerekkel. Mit válaszolhat­tam? Azt mondják, hogy értek a nyelvükön, ezt mondtam nekik, meg azt, hogy egy birkózónak példa­mutatónak kell lenni, s az csak jó. ha ezt a gyerek otthon sem felejti el. — Milyen eredménnyel szerepelnek neveltjei? — A KTE-ből az utóbbi tíz év statisztikája szerint minden évben két országos bajnok került ki. Fazekas András, ifjúsági válogatott, két éve Balti Kupa bajnok­ságot nyert Lengyelország­ban. Balassa János magyar bajnok. Kállai Lajos két­szeres magyar bajnok. A fiaim; Sándor és Péter is országos ifjúsági bajnoksá­got nyert. A jövő remény­ségei még; Sárközi Ferkó úttörőolimpiai és serdülő or­szágos bajnok, Pulai István és Suki Dezső országos ser­dülő bajnokok. Ügy látom, hogy az úttörők között egy olyan tehetséges gárda van kialakulóban, amelyről még sokat hallunk. — Milyen tervekkel to­vább? — A következő lépések előtt két problémát kellene orvosolni. Az egyik; a folya­matos versenyszerűség biz­tosítása. mert enélkül nem tudjuk felvenni a versenyt a komolyabb egyesületek­kel. A másik; nincs olyan lelkes birkózónk, aki magá­val ragadná a felnőttieket. Birkózgatunk, birkózgatunk. Fellángolás van. de a tartós lelkesedés hiányzik. Egyébként Fehér János és Szabó István személyében — akik mostanában szereztek edzői oklevelet — nagyszerű segítőtársakra találtam. Re­mélem. hogy közös összefo- aással sok mindent megol­dunk. Bancik István zcflta a ballószögi sportélet helyzetét. — Sajátos tulajdonságok­kal bír ez a község — kezdte. ----- A környező g azdaságok nem adnak anyagi támogatást, egyik sem érzi magáénak a sport­kört. Az Egyetértés Tsiz-től elkapjuk az autót, de az az üzemanyagot meg kell téríteni. Az ÁFÉSZ konkré­tan ugyan nem zárkózott el az anyagi támogatásitól, de eddig csak ígéretet tett... A pedagógusokról sem nyilatkozhatok sokkal kedvezőbben. az iskolai munkán kívül egyik sem akar bekapcsolódni a köz­ség sportéletének irányítá­sába. Nem régen a járási spartakiádversenyekre kér­tünk tőlük néhány fiatalt, de azokat is nekem kellett beszervezni. Behívattam há­rom gyereket, ide. a tanács­házba.. Nem nagyon akar­tak Kecskemétre menni, mert attól féltek, hogy majd lebőgnek. Én azrtán lelket „öntöttem” beléjük. — Egészségesek vagytok? — kérdeztem tőlük. — Azok vagyunk. — mondták. A kosaras lányok edzőtáborában A Kecskeméti Dózsa női, kosárlabdacsapata, amely ebben az évben is kitűnően szerepel az NB I. mező-’ nyében, Soltvadkerten a Petőfi-tónál készül fel az őszi szezonra. Adamik Ferenc pattogó vezényszavára már reggel fiél hétkor megkezdődnek az edzések, s naponta há­romszor több órán át tart a foglalkozás. A játékosok jól bírják a megterhelést, és zokszó nélkül végzik a munkát. Az edzőtáborozás résztvevői közül csak azok hiányoznak, akik jelenleg tagjai a magyar ifjúsági ko­sárlabda-válogatottnak — Magyar, Szelei, Szabó —, s jeíen'Tég Hágában szerepel­nek. Egyébként a kéthetes ed­zőtábor a végéhez közele­dik, s néhány nap múlva már Kecskeméten folytatja a csapat a bajnokságra való felkészülést. A bajnoki rajt előtt több mérkőzést vív a Dózsa különböző erejű csa­patok ellen, hogy a gárda megfelelő formában vegye fel a küzdelmeet a bajnoki fordulókon. — Étvágyatok vah? — Van — válaszolták. — A lábaitok jó? — Jó — mondták. Erre aztán kitört a gye­rekekből a nevetés és meg­fogadták, hogy indulnak a spartakiádra. Hazafelé az­tán már a nevetéstől fülig szaladt szájjal jöttek. — Meggyóntatott bennün­ket a tanácselnök — vallot­ták —. de elhoztuk a har­madik helyet. A sportkör elnöke. Bá- biczky József volt 1961-től 1965-ig, amikoris lemondott. Tavaly a sportolók kérésé­re ismét átvette az elnöki tisztséget. Nagyon szereti a gyerekeket — Elnök, intéző, pálya­gondnok, szertáros vagyok egyszemélyben — mondta. — Ha BaUószöEbem játsza­nak a labdarúgók; vasár­nap reggel kimegyek a pá­lyára, felrakom a hálókat, kimeszelem a játékteret, mi­re elkészülök, dél van. Dél­után, a mérkőzés előtt, ösz- szeállítom a csapatat, utána pedig elrakom a szerelésit, leszedem a hálót; stb. De megéri a fáradságot, mert a gyerekek nagyon szorgal­masak. Megfogadták, hogy a megyei I. osztályba kerül­nek. Az pedig nagyon szép eredmény lenne ... Azt mondták, hogy „majd meg­látja Józsi bácsi, mi ott is megálljuk a helyünket...” Hát. ha ezt sikerül megva­lósítani, akkor még egy pár évig én is vállalom az elnö­ki tisztséget. Nemcsak azért sajátos község Ballószög —, hogy a tanácselnök szavaival él­jek —, mert anyagi támo­gatás nélkül is megmutat­ták. hogy sokra képesek, hanem egy kicsit a sport­köri elnök révén is, aki fi­zikai munkás létére felál­dozza a vasárnapjait — a község sportjáért. Sok ilyen Bábiczky Jó­zsef kellene nekürfk — ha­sonló sajátosságokkal. Gyümölcsérés gg VÍZSZINTES: 1. Illyés Gyula „Meggyfák” című verséből idézet. (Folytatása függőleges 12. szám alatt.) Í2. Amiben élünk. 14. Eszik. 16. Állat. 17. Értékjelzők. 18. Mezőgazdasági eszköz. 20. Norvég pénz. 22. Csend, németül. 23. Francia len, 24. Török város. 25. Segíts a felelésben. 27. Függ 28. Majdnem itt! 29. Ilyen rétes is van. 32. Néma dög! 33. Szomszédos főváros. 34. E napi. 35. Hó, angolul. 36. Kereskedelmi műszó. 38. Tolvajnyelv. 40. Kor ... 41. Híres várbörtön. 42. Zavar. 43. Kezdetben. 44. Félté. 45. Fém (—’). 46. ...Szabó Gábor, színész. 48. Férfi­név. 51. Vissza: állóvíz. 52. Mondja, németül. 53. Né­met névelő. 55. Termést be­takarít. 57. Molibdén vegy- jele. 59. Gyümölcsöt terem­nek. 62. Fiú — régiesen. 63. Költemény. 65. Varsó vá­rosnegyede. 66. Szerelem is­tene az ókori görög mito­lógiában. 67. Korona párat­lan betűi. 68. Éneket. 70. Üres keret! 72. Lakoma (+’). 73. Női becenév. 74. Román város (+’). 76. Ló­szerszám. 78. Fejér megyei község. 79. Gyümölcs. 80. Gyű mölcs. I l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 1 14 15 ; 16 V“ n ,J 18 19 ' 20 21 22 23 24 £ 25 26 ; 27 28 23 30 “i 32 33 . <3 34 9i 36 13 36 1 37 ‘ 38 39 3 1 40 41 43 3» 43 s? 44 45 i 46 47 ÍJ 3 48 49 50 : 51 52 fl 53 54 s 56 56 57 58 ! 59 60 61 62 63 64 ; 65 $ 66 67 68 69 : 70 "i 72-tj 73 74 __^­76 77 j 78-> 79 80 hanok. 20. Évszaki. 21. Egy vasúti jelzőszerkezet (két szó). 24. Használó, angolul. 26. Üveg- FUGGÖLEGES: 1. Nyílik, edényeiről híres NDK-város. pompázik. 2. Lendület. 3. Sú- 29. Amerikai kémszervezet rö- lyos betegség. 4. Lyukas fog! viditése. 30. Tartósítószer 5. Törökország autójelzése. 6. (sz=s). 31. Rengeteg. 37. Amit Megy. 7. Német cégrövidítés, büntetnek. 39. Női becenév. 40. 8. Néma láma! 9. Harap. 10. Kevert EST. 41. Kocsmai he- Eszméletét veszti. 11. Szabolcs- lyiség. 46. Vetik. 47. Fekhelye. Szatmár megyei község. 12. A 49. Betűvetés. 50. Ház. 53. El- versidézet befejezése. 13. Szán- mozdít. 54. Ízesítő. 56. Gyü- dékozik. 15. Spanyol város. 18. mölcs. 58. Odajut. 60. Keserű- Szabadon bocsátottunk, 19. Zu- víz, 61. Csavar. 62. Harctér, 64. Kártyafigura (—’). 67. Mérgező hatású gáz. 69. Báes-Kiskun megyei község — vég nélkül. 71. Edény. 73. Ami nem áll meg soha. 75. Costa Rica autó- jelzése. 76. Kötőszó. 77. Római kétezer. 78. Csonka akt! Beküldendő: a vízszintes 1. és folytatása a függőleges 12., valamint a vízszintes 79., 80. és függőleges 56. számú sorok megfejtése. V. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom