Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-05 / 179. szám

8. oldal 1969. augusztus S, k'edí ORSZÁGOS kam­pányt indít az angol békebizottság az eu­rópai biztonsági ér­tekezlet összehívása érdekében. IDEOLÓGIAI ta­pasztalatcserére teg­nap Prágába utazott a Szovjetunió kom­munista Pártja moszk­vai területi bizottságának küldöttsége. AZ AMERIKAI Államok Szervezetének SanSalva- dor-i jelentése szerint helyi idő szerint vasárnap dél­után negyed kettőkor az utolsó Salvadort egységek is elhagyták Hondurast. RUMOR, akit Saragat olasz köztársasági elnök má­sodszor is megbízott az új kormány megalakításával, folytatja tárgyalásait. HEVES tűzpárbaj zajlott le egyiptomi és izraeli sza­bad egységek lSüzött hétfőn éjjel a Szuezi-csatorna északi és déli övezetében. Az egyiptomi tüzérség el­hallgattatta az izraeli ütegeket. INDIA miniszterelnöke hétfőn felhívással fordult a Nemzeti Kongresszus Párt jobboldali elemeihez. Fel­szólította őket, hogy suttogó hadjáratuk helyett nyíltan foglaljanak állást. HAITI sorozatos politikai gyilkosságok színhelye, amelyeket legtöbbször Duvalier elnök testőrsége hajt végre. Erről érkezett panasz az emberi jogok érvénye­sítését vizsgáló Amerika-közi bizottsághoz. BESZÉDET mondott a washingtoni televízióban R McCarthy demokratapárti szenátor és sürgette, hogy az Egyesült Államok ratifikálja a vegyi- és baktérium- fegyver használatát eltiltó 1925. évi genfi egyezményt, amelynek jegyzőkönyvét eddig 62 ország írta alá. FOKOZOTT munka vár az Apollo—11 legénységére, akik augusztus 11-ig lesznek még elzárva a világtól, nehogy a Holdról hozott mikrobákkal esetleg megfer­tőzzék Földünket. A jelekből ítélve azonban ilyen fer­tőzéstől nem kell tartani, mert a három űrhajós egész­séges. ÉSZAK-lRORSZÁGBAN ismét feszültté vált a hely­zet a protestánsok és a katolikusok sorozatos összetű­zései miatt. A kormány esetleg angol csapatok beavat­kozását kéri a rend helyreállítására. Ez a beavatkozás azonban rendkívül kockázatos lenne, mivel a brit egyenruhák az utcákon visszaidéznék azokat 'az időket, amikor az ír szabadságmozgalmat angol katonák tör­ték le. Hétfőn a belfasti rendőrség 19 tüntetőt tartóz­tatott le, s kettő ellen fosztogatás vádjával eljárást indít. A VIETNAMI Demokratikus Köztársaság illetékes szervei hétfőn átadták a Hanoiban tartózkodó amerikai békeharcosoknak azt a három USA hadifoglyot, akiket emberbaráti megnyilvánulásként a vietnami független­ségi ünnep alkalmából szabadlábra helyeztek, . . . " K. Á. Nixon útjának visszhangja WASHINGTON (MTI) Nixon elnök Washington­ba visszatérve kijelentet­te: világkörüli útja a béke céljait szolgálta. Útjáról az amerikai fő­városban megoszlanak a vélemények. Az út első szakaszánál szinte teljesen egyetértés fogadta a Nixon által meghirdetett , „új ázsiai politikát”, amelyet az elnök Guam-szigetén fejtett ki. E politika fő vo­násaként azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok, bár továbbra is cseiídes­óceáni hatalomnak tekinti magát, igyekszik elkerülni az „új Vietnamokat” és-a jövőben nem avatkozik be katonai erővel az ázsiai országok belső' ügyeibe Később azonban Nixon mó­dosította korábbi kijelenté­seit, kiemelve például, hogy az USA „kitart szerződéses kötelezettségei mellett”. Vietnamban a háborúról szólva azt mondotta, hogy ez, az amerikai történe­lem legragyogóbb órája”. George McGovern szenátor ezekre a kijelentésekre Rendkívüli kongresszus Kambodzsában 1 Norodom Szihanuk ál­lamfő enlökletével hétfőn Kambodzsában rendkívüli kongresszus ült össze, hogy döntsön az új kormány megalakításáról és az ural­mon levő népi szocialista közösség, a Szangkum Reasztr Nijum jövőjéről. Norodom Szihanuk her­ceg a múlt • héten közölte azt a szándékát, hogy ál­lamfői teendőinek intézé­sét átruházza a kormány­zótanácsra, és csak a nem­zeti burzsoázia, az értel­miség és a hivatalnoki kar képviselőit tömörítő népi szocialista közösség vezetői tisztét tartja meg. A herceg azt is bejelen­tette, hogy egészségi álla­potára való tekintettel ha­marosan visszavonul Sam- dech Penn Nouth minisz­terelnök. Polgári kormány Pakisztánban Jahja Khan tábornok, pakisztáni elnök hétfőn ki­nevezte első kormányának hét polgári miniszterét, akik hétfő délelőtt le is tették az esküt. A miniszterek egyike sem tartozik politi­kái .párthoz. A polgári kor­mány kinevezésére az el­rjök július 28^ rádióbeszé­dében tett ígéretet. A jelentések arról nem tesznek említést, mi lesz annak a háromtagú katonai tanácsnak a sorsa, amely március 25-e, a rendkívüli állapot bevezetése óta a2 ország ügyeit intézte. Jk. - Jt • a * é ugyanakkor lerak egy nagy **MINDEZ7nagyon jó, mert V v sok időt szabadít fel, de 2. Nő a talapzaton Könyv igazán csak elvét­ve akad a különben gondo­AZ ELŐZŐEKBEN, a A HÁROM HŐNAP alatt parkol a szupermarket be- San berendezett, csecsebe­legnagyobb és legfényesebb sokat vendégeskedtem, több járatánál, s az önkiszolgá- csékkel és az új divatjukat amerikai mozi leírásakor ismerős család hívott meg ló kosár helyett rendszere- élő antik tárgyakkal tele­megjegyeztem, hogy a mos- néhány napra, egy hétre, sített nagy, görgős toloko- zsúfolt otthonokban. A té- dó- és toaletthelyiségek Feltűnt, hogy mindenütt a csit fizetés után kitolja az vé mellett viszont több órát pompája, elegenciája még mama örül nekem a legjob- autóhoz, átrakja az árut, tölt naponta az amerikai a plüss-arany ragyogású ban, s ezt eleinte nem tud- visszatolja — mindez há- háziasszony, a 13 csatornán nézőterét is felülmúlja, tam mire vélni — az ud- rom perc — és cipekedés összesen legalább tucatnyi Mindez ugyanúgy van az variasság nem kötelez rá, kizárva. Otthon aztán a ru- Szabó család-szerű, folyta- amerikai otthonokban is, hogy hangosan ujjongjunk hásszekrény nagyságú fii- tásos program akad. Ked- ahol a fürdőszoba maga a a vendég érkezésén. Aztán zsider mélyhűtő részébe ke- veit időtöltés néha öncé- tökély: villogó csempék és az egyik fiatalasszony, a rülnek az előrecsomagolt lúan is a vásárlás. Délutá- csapok, az ablakon és a Trenton nevű New Yersey-i konyhakész húsok, csirke, nőnként a mama beülteti a kád körül lila függöny, a kisvárosban élő Mrs. B. disznó, marha és juh, meg gyerekeket a kocsi hátsó földön rózsaszín szőnyeg, pontosan, nyíltan megfő- dobozos halszeletek, össze- ülésére, és körbe járja a szu- a törülköző, s még a toalett- galmazta miről van szó: sen hétféle, hogy a vacso- permarketeket, áruházakat, papír is lila, vagy rózsa- „Annyira örülök, borzasz- ra változatos legyen. Tisz- Végül sok időt fordítanak színű. Ez vitathatatlanul a tóan jó, hogy itt leszel ná- títva, apróra vágva, nylon az amerikai nők önmaguk lakás legszebb része, noha lünk, végre felnőtt, értei- tasakba árulják a főzelékfé- ápolására, s ennek ered- a szobák berendezése is M- mes szót válthatok valaki- lét is, úgyhogy a vacsora (az ményeképpen tíz-húsz év- fogástalan. vei.” egyetlen főtt étkezés) elké- vei is fiatalabbnak tűnnek Van magnó, sztereo le- Igen, ez volt a magyará- szítése nem tart tovább fél- a koruknál. Pontosabban a mezjátszó majd mindenütt, zat: az amerikai nő hét- óránál. Reggelire majdnem negyvenévesek harmincnak hogy a rádiót és a tévét ne köznapja rendkívül magá- mindig szalonnás sült to- látszanak, éS némelyik hat- is említsük.. — utóbbi már nyos. Az ország nagy távol- jás van, „bacon and eggs”, vanéves hölgy könnyen el elég sok helyen színes. És ságai miatt a fiatal párt A szalonna szeletelve kapha- tudná hitetni, hogy alig nem egy családnak van há- szüleiktől gyakran államba- tó, csakúgy, mint a kenyér, múlt negyven, zi vetítőgépe, amitől sorsa tár választja el, Mrs. B. pél- amelyből szintén egész heti AZ AMERIKAI férjek kí- óvjon minden vendéget, Iá- dául, mint mondtam New mennyiséget tárolnak a fri- .mélik, féltik és rendkívül togatót! Az albumnézés Jerseyben él, szülei több zsiderben, műanyagba búr- nagy tisztelettel övezik fe- amerikai változata ez, a va- száz kilométerre onnan, kolva. A passzírozás, pepe- leségüket. Az igazi boldog- sámap délutánok kötelező, Connecticut államban. A cselés még kismamák szá- ság jeleit valahogy mégsem langyos unalma, csakhogy férjek naponta 10—11 vagy mára is ismeretlen dolog: a tudtam felfedezni rajtuk, az albumot gyorsabban is még több órán át is távol bébiétel változatos, jó és azon a néhány fiatalasszo- lapozhatod, a vetítőgépet vannak hazulról, más vá- népszerű, a krumplipürét nyon, akivel megismerked- meg a házigazda maga ke- rosba, esetleg más állam- meg porítva hozzák forga- tem: Egyikük egy bizalmas zeli, s közli, hogy még több ba járnak be dolgozni, New lomba, be kell szórni egy beszélgetés során ezt mond- száz méter filmje van tar- Jerseytől többnyire New kis forró tejbe és kész. A ta nekem: „Az amerikai nő tatákban, amely pereg, pe- Yorkba, a Hudson folyón mosást, valamint a mosoga- élete irigylésre- méltónak reg. Johnny a pólyában, túlra. Kenyérkereső mun- tást, centrifugálást is gép tűnhet, hiszen a férfiak va- Johnny a fürdővízben, kát férjhez menés után ke- végzi el Mrs. B. helyett, lóban piedesztálra, szobor- Johnny a strandon — de a vés nő végez. Amerikában, Egyéves kisfia pelenkáival talapzatra állítanak ,ben- kisebbik fiú már türelmet- a férj távollétének tíz egy- még annyit sem kell baj- nünket. De el tudod képzet­len, miért nem mutatják néhány óráját viszont sem- lódnia: a szennyeseket ni, 'milyen unalmas egye­őt is. Ekkor azután kezdő- miképp sem tölti ki a ház- egész héten át egy fedett dűl ott fenn a talapzaton?” dik elölről: Freddy a pó- tartás. műanyagvödörben gyűjti, s Zilahi Judit lyában, Freddy a fürdő- MRS. B. például heten- azt minden hétfőn elviszi a (Folytatjuk.) vízben,’ Freddy a strandon ként egyszer vásárol be teherautóval érkező „pe- (Következik: A túltáp- satöbbi. ,, , , i j élelmiszert. A Buick-kal let lenkaszolgálat” küldönce, Iáit beteg.) _ „ ,__.i utalva mondotta, hogy az elnököt elődjéhez hasonló­an , „szemmel láthatóan megfertőzte az ázsiai ví­rus” és ha ez így van, ak­kor az űrhajósok helyett „az elnököt kellene karan­ténba helyezni”. Nixon ki­jelentéseivel egybeesett Wheeler tábornoknak, az amerikai vezérkari főnö­kök egyesített bizottsága elnökének tanúvallomása a szenátus katonai bizottsága előtt, amely szerint az USA „még hosszú ideig nem vo­nulhat ki Vietnamból’. Politikai megfigyelők ar­ra a következtetésre jut­nak, hogy az elnök legfő­képpen a legégetőbb kér­dés megoldásával maradt adós: nem fejtette ki a vi­etnami rendezésre vonat­kozó valóban elfogadható megoldás tervét, sőt azt hangoztatta, hogy az USA „a lehető legmesszebb el­ment” eddigi javaslataiban. A Fehér Ház képviselői és maga az elnök is a romá­niai látogatást minősítet­ték az út csúcspontjának. Az elnök politikai és pro­pagandacélokból utazta körűi a Földet, írja a ne­ves amerikai publicista, James Reston a New York Times vasárnapi számában. Nixon elnöknek tudnia kell, hogy másodrendű kér­déseket dramatizál és ar­ra használja fel őket, hogy A hazafiak újabb sikerei SAIGON (MTI) Miközben az amerikai hadvezetés közlései szerint a dél-vietnami hadműve­letek „szórványos jellege és lassú üteme szinte a tűzszünet határát súrolja” a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány har­coló alakulatai folytatják akcióikat ellenséges pa­rancsnoki harcálláspontok, törzskari szálláshelyek, hi­dak és utánpótlási vasútvo­nalak ellen. Amerikai beismerés sze­rint a DIFK reguláris had­seregének tüzérsége 122 milliméteres szovjet gyárt­mányú rakétákkal súlyos csapást mért a 8000-es lét­számú ausztráliai expedí- ciós dandár Saigontól 65 kilométernyire délkeletre kiépített körletére. A jól előkészített és összpontosí­tott tüzérségi támadást az ausztrál katonaság utánpót­lásában fontos szerepet ját­szó 64 méteres betonhíd felrobbantása előzte meg. A hazafiak által vég­rehajtott támadások sorá­ban az amerikai katonai kommüniké megemlítette még a kollaboránsokból verbuvált úgynevezett dél­kitérjen az elsőrendű kér-1 vietnami népi milícia Can dések elől” — írja cikké- Tho-i központjának tüzér­ben Reston. I ségi lövetését „Valaki” gyűlést szervezett ORGAN liíTteONlHO VtWWi KWHUTlWt STMW tUMJKWHHC* A hétfői Rudé Právo széfkesztőségr Cikkben em­lékezik meg a pozsonyi ta­nácskozás évfordulójáról „Az internacionalista érde­kek nevében” cím alatt megjelent cikk egyebek között idézi a Népszabadság egy évvel ezelőtti megállapítását arról, hogy a pozsonyi találkozó sikeres hozzájárulás lesz a testvérpártok internacionalista érdekeinek vé­delméhez. Ma már ismeretes — írja a továbbiakban a Rudé Právo —, hogyan képzelték el a csehszlovákiai szocia­lizmus sorsát az imperialista körök, valamint csehszlo­vák politikusok kalandor és karrierista csoportjai. Is­meretes az is, hogy a testvérpártok milyen lenini állha­tatossággal és türelemmel tárgyaltak vagy kíséreltek meg tárgyalni 1968 áprilisától augusztusáig a csehszlo­vák képviselőkkel. A cikk megemlékezik arról, hogy a testvérpártokkal lezajlott minden tárgyalás után „valaki” gyűlést szervezett a prágai óvárosi téren vagy a pozsonyi városháza előtt, és a televízióban, a rádió­ban is sajátos módon magyarázták a tanácskozások eredményeit. Ebben az időben a sajtószabadság — írja a lap •— a tájékozatlanság megvalósításának eszközévé vált. Az öt pártnak a CSKP KB-hez intézett levelén kívül a csehszlovák sajtóban egyetlen komolyabb doku­mentumot sem közöltek, amely felhívta volna a ve­szélyre a figyelmet. Nem hozták nyilvánosságra az SZLKP KB májusi határozatait sem, mivel a jobb­oldali erők már ekkor féltek az igazságot kimondani. Akik az „emberi arcú szocializmusért” harcoltak, haj­landóságot mutattak, hogy a szocializmus alapjait fel­számolják és Csehszlovákiából ellenpólust hozzanak létre a Szovjetunióval és a testvéri országokkal szemben folytatott „nyomásjátékhoz”. A Rudé Právo megállapítja, hogy egyes politikusok Pozsony után is hazárdjátékot űztek. Miért kell vitat­kozni afelett, hogy vajon Csehszlovákiában egy csendes ellenforradalom előkészületeiről volt szó, vagy csak szocialistaellenes erők fellépéséről? — teszi fel a lap a kérdést. A Rudé Právo úgy értékeli, hogy a pozsonyi tanács­kozást, valóban jelentős határkőnek kell tekinteni Hangsúlyozza: augusztus után sem tettek semmiféle konkrét intézkedést a szocialistaellenes és szovjetelle­nes csoportokkal szemben. Csehszlovákia függetlensége és szuverenitása védelmében a szövetségesek a po­zsonyi határozatokra támaszkodtak, amelyekben egy­séges kiutat fogadtak el. A cikk befejezésül megállapítja: a CSKP áprilisi és májusi ülései, valamint azok határozatai a párt élet- képességének bizonyítékai. Ezért folyik a CSKP ellen külföldről és hazai környezetből egyaránt vad és he­lyenként bandita jellegű támadás. A CSKP nem az a . párt, amely hazárdjátékot folytat a jövővel. A CSKP egészséges magja, amely hű maradt a proletár inter­nacionalizmus elveihez, nem hagyja magát megzavarni sem rágalmakkal, sem feliratokkal, sem röpcédulákkal, sem éretlen fiatalok üvöltözéseivel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom