Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-27 / 197. szám

Hétköznapi gondok Szakmaron eredmények eltérőek: Rákó-község vegyesboltján kívül czi 40, Béke 37. Reménység úgyszólván semmit sem tesz 51 és Pirostelek 37 forint, az ÁFÉSZ a szállásokon a terül el — 14 625 holdon — Hogyan lehetséges, hogy a lakosság kulturált ellátása ez a különös határral mee- naSyíábó1 azonos gazdasági érdekében. Itt van például áldott község. amelynek adottsággal rendelkező te- a részteleki-keserűteleki már község hétköznapi gondjait az olvasónak. Kalocsa 3400 lakosa — a múltba Lehet egy napot úgy el- merült főpapi birtoktól tölteni valahol, hogy az em- ránk hagyott örökségként — bér csupán a vízzel és a le- hét „szállás”-sal van körül­vegőéggel köt ismeretséget, véve. Afféle tanyabokrok ?ák: könnyű nekik, nyolc , . . . , , . M°g lehetne ezt tenni még ezek, közülük nem egy te- év óta ugyanaz az elnökük nf_ ’ s_eSv._vf_, rületen ennyire más-más bolt ügye. A csaknem 900 eredményeket mutatnak fel lakost szolgálni hivatott bolt a közös gazdaságok? nyomorúságos állapotban van. az Áí'ÉSZ még a ter­Az Üj Élet-re azt mond­vét sem készítteti el az új­A lakásépítkezések csak mostanában indultak meg a községben. Jelenleg — a szállásokkal együtt — 22 új ház van befejezés alatt. Képünkön az egyik új házsor. Szakmáron is. ahol a Csór- kintélyes számú lakossággal, van és nem küszködtek bé­nátoktól csatorna kínálja a mint Résztelek-Keserűtelek ruházásokkal. Ezzel szem­halakat. Ülnek is a partján ahol 874 ember lakik köz- ben a Petőfi-ben a dotációk nem kevesen, ráérő-pihenő ségszerű településen. A leg- tartották a lelket. Az Új emberek. kisebb ezek közül András- Életet kivéve valamennyi közös gazdaságban gyakori az elnökválsáig, egyik megy és jön a másik. Ahány el­nök, annyi elképzelés. És az eredmény? Mint leírtuk: rosszabb az átlagnál. Mi lenne ebből a kivezető út? Valamennyien emlege­tik: egyesülni kellene, hi­szen összetéve az erőket, könnyebb volna a bajokból kievickélni. Különösen a Béke, a Rákóczi, a Remény­ség és a Pirostelek összeol­vadását sürgetné az élet, hi­szen területileg is szomszé­dok és termelési lehetősége­ik is szintazonosak. A jó ég tudja, mi az oka, ha az egyesülés kerül szóba, vala­A szakmárl asszonyok híresek pingáló és ..fró” tudo­mányukról. Nem egy világot járt van közöttük. Szabadi Gusztázné október elején három hétre Ausztráliába lá­togat, ahol a magyar hetek keretében mutatja be a Kalocsa környéki népművészetek ek felépíttetnék a boltot. Vagy az alsóereki bolt — amelynek képét is közöljük — összedőléssel fenyeget és semmi intézkedést nem tesz az ÁFÉSZ, hogy ez a ha­vonta 50 ezer forintot for­galmazó üzlet valami jobb helyet kapjon. — Általában helytelen az a szemlélet — mondja Far­kas András, a Szakmán Községi Tanács V. B. elnöke —, hogy az ÁFÉSZ csak a készbe akar beülni és sem­mit sem hajlandó áldozni a szállások bolthálózatának fejlesztésére. Sajnos, a szál­lások boltjai olyan állapot­ban vannak, amilyet évti­zedekkel ezelőtt sem tűrtek Volna el. . , , , . A másik megoldásra váró a szállásokon lakik, márpe- ganak csak negyedrésze tag. kérdés a község művelődé- óig a szállásiak alig-alig ve- ja a termelőszövetkezetnek, sének ügye A települések szik igénybe a kultúrházat. A többi: eljár dolgozni, leg­nagyobb részben Kalocsára^ .. f Igen üdvös kezdemér.ye­’ 5*. „ . "f" 1 zések születtek már ebben a " i* t témában. A Petőfi Tsz Gá­B , ■ >Sf *"" j > bor Áron Vasöntödével meg­IS ’ ' állapodott egy 120 dolgozol Ez még csak a kezdet, he­lyes lenne, ha a többi közös gazdaság is igyekezne A Rákóczi Tsz korszerű, 100 férőhelyes istállójában 30 tehén „lézeng”, ugyanakkor a Béke Tsz tanyából átala­kított, rogyadozó parányi istállójában 35 tehén nyomo- gédüzemágainak számát sza­rni idegenkedés vesz érőt az rog. Nem jött még el az ideje a ráfizetéses termelőszö- porítani, hogy a fiatalok ré. embereken és ellene vannak a jónak. Ez volna a fő gondja a községnek, amelyet meg kel. vetkezetek egyesítésének? szére munkaalkalmat te» szétszórtságát tekintve ez is­mét igen „rázós” kérdés és lene végre oldani. A többi megoldásához az emberi jó A Reménység Tsz libatelepén 2500 rajnai ludat tenyész­tenek. Most van a kopasztási szezon. A tsz asszonyai egy libáról évente háromszori kopasztással 30 deka tollat szednek le. De lehet Szakmárral más- szállás, ahol mindössze 39­— ha nem is az egész, de annak egy része — már ma­gától is helyre jönne, hiszen függvényei egymásnak a ba­jok. Soroljunk fel még néhá­zanságot. alapos mérlegelést kell segítségül hívni. Végre megszületett — né­hány kilót kitesz már: — a szakmári művelődési ház ügye. Ősszel alapozzák a ryat azok közül, amelyek a tervek szerint három és fél sürgős orvoslást kívánják, millióba kerülő épületet, ta- követelik. vasszal kezdik az építését, Elsőként a szállási bolthá- és 1971-ben szeretnék átad­_lózat problémája került az ni. Sajnos, a művelődési k ént is ismerkedni: beszél- en laknak. Ezek a szállások újságíró noteszába. A Ka- házhoz a termelőszövetkeze­ni az emberekkel, benyitni - mondhatjuk nyugodtan locsai Altalanos Fogyasztási tek egy fillérrel sem akar­a házakhoz, kikutatni gond- - szabják meg a község es Értékesítő Szövetkezetnek nak hozzájárulni Konok e ­jaikat. örülni örömeiknek, fejlődését, erősen befolyó- címezik a szakmariak pa- zárkozásukat azzal indokol­a onltráti minr1o,7f omit o7 oln Ii3SZUK3t A szikkasztó nyári meleg- solván mindazt amit az élő­ben — igaz — nehezebb rehaladás érdekében tehet a még a baráti beszéd is, de tanács. A nagyfokú határbe- azért csak megnyílnak a zsi. U szétszórtság ráüti bélye- lipek. Mi a községgel való gét a fejlődésre és nem egy ismerkedésnek ezt a módját esetben ezzel magyarázható választottuk: az emberekkel a viszonylagos hátramara- igyekeztünk megbarátkozni, dás. Sikerrel-e vajon? A község nagy kiterjedésű- x .......x.- v - határa teljes egészében me­Egy napot toltottunk a zőgazdasági hasznosítás alatt községben es a különös vé- áu Hat termelőszövetkezet - lctlen jóvoltából valameny- ben tömörül a lakosság. nyi vezetőemberrel sikerült Ezek igen eltér5 eredmé- szot értenünk, ami ritkaság, nyeket mutatnak Hozzunk mert a nyári dologidőben ejg néhány példát, hiszen a ugyancsak megtalálja nun- feljegyzett bajok gyökerei denki a magáét hivatalban, nem egy esetben a termelő- gazdaságban, műhelyben, szövetkezetek nagy számá- haztajiban. ban keresendők. Egy közepes noteszt tölt A legjobban gazdálkod meg az a jegyzet-tömkeleg, Üj Élet Tsz-ben például 75 amivel ezen a találkozáson forint volt a múlt évben gazdagodtunk. Nem is köny- egy munkaegység értéke, nyű belőle kihüvelyezni a míg a területileg és tagság­magot. ám az újságírónak ra nézve is legnagyobb Pe- ettől nem szabad megriad- tőfi Tsz-ben csak 35 forin- nia. Mutassuk hát be Szak- tot osztottak. A közbülső nászúkat, mondván, hogy a ják: tagságuk jelentős része Földre rogyni készül az alsóereki vegyesbolt énülete. A hozzá vezető kátyús, járhatatlan út kijavítása 700 ezer forintba kerülne. Ennyi pénzből a kövesút mellett új boltot lehetne építeni. Ha a Kalocsai ÁFÉSZ rászánná magát... Ez az iskola eladó. A tanulókat 1962-ben bekörzetesítették Szakmárra. ~'.z a megyénkben szinte pél. remtsenek és meggátolják ta nélkül álló szemlélet az az elvándorlást, oka nagyrészt, hogy Szak- Hétköznapi gondok, ame- máron a művelődés ügye lyek közül valamennyit meg úgyszólván a holtponton lehet oldani, csak jó akarat van. és egyetértés kell hozzá. Elmondották nekünk a Nem elképzelhetetlen az, cozség vezetői: míg a hat hogy Szakmáron a törzs- tsz zárszámadása általában község is fejlődik, meg a százezer forintot visz el ün. hozzá kapcsolt szállások is. népi vacsorára, addig a mű- Csupán az erők egybeadása velődéshez év közben sem kell hozzá a széthúzás he­adnak egy fillért sem. Hová, lyett. mire költik akkor a kultu­rális alapot? írta: Balogh József Szakmár község lakossá- Fényképezte: Pásztor Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom