Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-14 / 187. szám

Mi történik önöknél ma' Karrier előtt az újfajta papíráruk Papír és Irodaszer Nagy­kereskedelmi Vállalat — Kecskemét. Varga András, a lerakat vezetője. — Nálunk mindennap elég nagy hajrá van. Az is­kolai megrendelések ki­szállításának már a vége­seié járunk, a héten igen­csak befejezzük, ami még hátra van ... — Egyre-másra érkeztek ma is a nagy teherkocsik — Szolnokról. Fűzfőről. Az előbb még itt álltak az autók, melyek egy vagon színes szalvétát hoztak — Jugoszláviából. A szép im­portcikk bizonyára meg­nyeri a vásárlók tetszését. — Szolnokról az új cikk­nek számító papírtörülkö­zőt, papírpelenkát szállítot­ták jelentős mennyiségben. Az előbbit már eléggé meg­ismerte a közönség, a pa­pírpelenka megjelenése vi­szont — érdekes módon — kavart egy kis „vihart” ... Mi azonban nem félünk az újdonság jövőjétől. Gya­korló szülőkkel próbáltat- tuk ki bizonyos időn ke­resztül — eddig az előál­lítása is kísérleti, próba- gyártás volt. A vélemény az, hogy kiránduláskor, utazáskor különösen kivá­lóan megfelel rendeltetésé­nek a papírpelenka. Egy csomagban 20 darab van, s ezért nemcsak úton kényel­mes, praktikus a használa­ta, hanem odahaza is, mi­kor ezer más tennivalótól nincs sok ideje a mamá­nak gyors pelenkamosás­ra... Biztosra vesszük, hogy hamar hódít a papírpelen­ka, ezért mertünk tetemes mennyiséget rendelni be­lőle. — Nem véletlen a kép­zettársítás: toalettpapír van-e? — Tegnap érkezett az is — nem is egyféle — és ugyancsak szép mennyiség­ben. (t) (M A P T A B 1969. augusztus 14, csütörtök Névnap: Marcell Napkelte: 4 óra 38 perc. Napnyugta: 18 óra 59 perc. Holdkelte: 5 óra 37 perc. Holdnyugta: 19 óra 38 perc. — „PETŐFI KISKUNSÁ­GA’’ címmel állandó kiállí­tás nyílt a napokban a kis­kunfélegyházi múzeumban. A tárlaton eredeti doku­mentumok idézik a költő munkáját, emlékét. Virágkarnevál Debrecenben Negyedik alkalommal rendezik meg Debreceniben a színpompás virágkarne­vált. 24 kertészeti vállalat, illetve üzem nevezett be az augusztus 20-i debreceni „virágtalálkozóra”, amely­nek most elsőízben külföl­di részvevői is lesznek. Szerdán délelőtt megérke­zett Debrecenbe a bolgárok küldöttsége, akik speciális bolgár kompozíciót vonul­tatnak fel. A bolgár virá­gos kocsit rózsákból építik fel. — Hamarosan benépesül a kecskeméti szalagház. Az első lakók szeptember ele­jétől foglalják el az új szövetkezeti lakásokat, de­cember végéig pedig ösz- szesen 177 család veszd birtokba új otthonát. Várható időjárás csütör­tök estig: változó mennyisé­gű felhőzet, többfelé, első­sorban nyugaton eső, ziva­tar. Mérsékelt, időnként élénk nyugati, délnyugati szél. A zivatar idején átme­neti szélerősödés. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 13—18, legmaga­sabb nappali hőmérséklet 25—30 fok között. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: augusztus 12-én a középhőmér­séklet 22,4, (az 50 éves átlag 21), a legmagasabb hőmérsék­let 27,7 Celsius-fok. A napsü­téses órák száma 10. Augusz­tus 13-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 18,5, a dél­után 1 órakor mért hőmérsék­let 29.5, a legalacsonyabb hő­mérséklet 15 Celsius-fok. Mérséklőin az üzemi balesetek száma — Az új tanév kezdeté­ig befejezik az új 120 gyerek befogadására alkal­mas diákotthon építését Izsákon. A mintegy 3 és fél millió forintnyi ráfor­dítással készülő intézmény a tanyai osztatlan iskolá­ban tanuló felsőtagozato­soknak ad helyet. A tágas, kényelmes kollégiumot a község saját erejéből épí­ti fel­— Vöröshagyma-termesz­tési ankétot rendeztek Ma­kón. A közelmúltban meg­tartott országos értekezle­ten a vitaindító előadás után többek között me­gyénk szakemberei is hoz­zászóltak, javaslatokat tet­tek a vöröshagyma-ter­mesztés fejlesztésére. — Megkezdték a kövér májliba feldolgozását a BOV kecskeméti gyáregy­ségében. Jelenleg hetente 5—6 ezer libát dolgoznak fel. — Javítják az izsáki utat. A napokban kezdte meg a KPM Közúti Igaz­gatósága kecskeméti útmes- terségének öttagú útőr- brigádja a megrongálódott úttest kijavítását. Naponta másfél tonna gumi-bitu­ment öntenek az útfelület­re, így naponta 2—3 kilo­méternyi szakaszt javíta­nak meg. Talált tárgyak A Kecskeméti Városi és Já­rási Rendőrkapitányságon a következő elveszett tárgyakat őrzik: 1 db ismeretlen gyárt­mányú E 80 640 sz. női, 1 db C 81 800 sz. férfi, 1 db Superla gyártmányú SB 28 051 sz. női, 1 db szovjet gyártmányú 4714 sz. férfi, 1 db ismeretlen gyárt­mányú F. 21 713 sz. férfi, 1 db szovjet gyártm. 67/418630 sz. férfi, 5 db Csepel gyártmányú: TA 24 601 sz. női, K. 38 915 sz. férfi, TF 066 535 sz. férfi, 13 145 sz. női, ismeretlen sz. női, IVlátra gyártm. TF 088 789 sz. férfi, 4566 sz. női, ismeretlen gyártm. 615 596 sz. női, kismű- hely gyártm. számnélküli női kerékpár, 2 db aktatáska, 1 db pénztárca. A fenti tárgyakat a tulajdonosok kellő igazolás el­lenében átvehetik a Kecske­méti Városi és Járási Rendőr- kapitányságon. — Óvodát avattak Ágas­egyházán. A mintegy 700 ezer forintos beruházással készült intézmény ötven ágasegyházi gyerek elhe­lyezését teszi lehetővé. Moziműsor KECSKEMÉT VÁROSI Aug. 14.: KATÓN ALANYOK KECSKEMÉT ÁRPÁD Aug. 14.: MINDEN DALOM A TIÉD Dunaújvárosi vasasok az új dávodi gyógyfürdő első állandó vendégei A napokban megnyílt az hatnak az ellátásra. A dá- új dávodi gyógyfürdő, ame- vodi családtagoknál kaptak lyet a bajai járás 21 közsé- szállást, étkezésükről pedig gének, valamint a járási és a helybeli Rákóczi Tsz kony- a megyei tanács támogatá- hája gondoskodik — rapi — sával létesítettek. Mintegy 3,5 millió forint költséggel bővizű, 38 fokos melegvizet adó kutat fúrtak a régi he­lyett, s két — egyenként 250 személyes — felnőtt, "to­vábbá egy 100 személyes gyermekmedencét, valamint külön öltöző pavilonokat építettek. A létesítmény ér­dekessége, hogy a gyulai várfürdő mintájára készült. Egyébként régóta ismert a dávodi melegvíz kitűnő gyógyhatása. Hasznosítására azonban anyagiak hiányá­ban korábban nem kerülhe­tett sor. Csupán egy kis feükségmedencét használtak de ez is elegendő volt ah­hoz hogy a dávodi gyógyvíz híre messzire eljusson. „ _ , .., gramm „szerepelt , kilon­Most, a megnyitást köve- ként 4—5, illetve 10 forint­tő első három napon 1200-an ért. Zöldséget és sárgarépát fürödtek az új medencék- 5 mázsányit hoztak a szö- ben, s mindjárt állandó vetkezetek, csomóját 2 fo- vendégek is letelepedtek rintért adták. A főzeléknek Dávodon. A Dunai Vasmű 34 dolgozója tölt itt el 14 napot, majd őket augusztus 24-én a dunaújvárosi vasa­sok újabb csoportja váltja fel. Az üzletek nyityalartása augusztus 19-én és 20-án Felhívjuk kedves olva­sóink figyelmét, hogy Kecs­keméten a bolti kereskede­lem nyitvatartása a követ­kező: Augusztus 19-én, kedden az üzletek rendes, hétköz­napi nyitvatartása mellett, a hús szaküzletek csak 19 óráig szolgálják a vevő­ket. A vendéglátóipari egy­ségek szombati nyitvatar- tás szerint dolgoznak. Augusztus 20-án, szerdán az üzletek zárva tartanak. A piac 5-től 9 óráig tejet és virágot árusít. A ven­déglátóipari egységek va­sárnapi nyitvatartás szerint üzemelnek. A Műkertben a vendéglők, lacikonyhák és ajándéktárgyakat árusító helyek egész nap a lakos­ság rendelkezésére állnak. Közepes kínálat, gyenge kereslet a bajai piacon Tegnap a piaci kínálat közepesnek bizonyult — a szokásosnál kevesebb zöld­séget, gyümölcsöt baromfit hoztak a szövetkezetek és az őstermelők —. a kereslet sem volt nagy. így az árak a szokásos nyári szinten mozogtak. Burgonyából ösz- szesen 20 mázsányi várt ve­vőre, 3—3,50 forintos kilo­grammonkénti áron. Zöld­bab és fejtett bab 1065 kilo­való kelkáposzta, karalábé, karfiol sem hiányzott. Ismét megjelent a tavaszi fejes­saláta — 70 fej — 1—2 fo­rintért adták. A szövetkezetek főleg zöldpaprikát kínáltak, ebből a felhozatal 1680 kilogramm volt, 4—5 forintért mérték kilóját. A szövetkezetek 665 kiló paradicsomot hoztak, kilóját 2 forintért árulták. 5157 kilogramm görög- és' 3490 kiló sárgadinnye várt vevőre. A görögdinnye ki­lója változatlanul 3 forint, a sárgadinnyét 2 forintért adták. Egyedül a csemege- szőlőből volt a múlt hetinél nagyobb kínálat, ezért volt olcsóbb, kilóját 6 forintért adták. Halál a sorompónál ............. R észükről ez amolyan próbafürdőzés. A vasmű ugyanis — a dávodi tanács­csal történt megállapodás szerint — emeletes üdülőt kíván ide építeni dolgozói­nak. Ám a dunaújvárosi első vendégek sem panaszkod­Kedden éjszaka, éjfél előtt néhány perccel tragi­kus közlekedési szerencsét­lenség történt a Kisszállás és Mórahalom között vezető 55-ös úton. Baxant Imre 42 éves francia állampolgár személygépkocsijának se­bességét a sorompót jelző tábla ellenére sem csökken­tette, s ezért a lezárt vasúti sorompónak ütközött. A nagy sebességre utal az a körülmény, hogy a gépko­csi vezetője a helyszínen, felesége a kórházba szállítás közben meghalt. A 18 éves Emeric Baxant eszméletlen állapotban, életveszélyes sé­rülésekkel került a kiskun- halasi kórházba. A műszaki szakértő megállapítása sze­rint az anyagi kár megha­ladja a 60 ezer forintot. Az esztendő első felében mérséklődött az üzemi bal­esetek száma az elmúlt év hasonló időszakához képest Bács-Kiskun megye ipari vállalatainál, az intézmé­nyeknél és az állami me­zőgazdaságban. Ezeken a munkahelyeken 130-al ke­vesebb baleset fordult elő, mint tavaly. Összesen 32 800 munkanap esett ki a ter­melésből, ami szintén alat­ta marad — háromezerrel — a tavalyi számnak. A szakmák közül az erős fluktuációval jellemezhető építőipar, valamint a vasa­sok munkája bizonyult a legveszélyesebbnek. Még ennél is nyugtalanítóbb vi­szont a helyzet a mezőgaz­dasági szövetkezetekben, ahol csaknem feleannyi baleset adódott — a szál­lítások közben vagy a nö­vényvédőszerek szakszerűt­len alkalmazása miatt — mint a megye valameny- nvi üzemében együttvéve. Különösen szomorú, hogy az elmúlt esztendő első félévéhez képest kettővel több halálos szerencsétlen­ség is történt a közös gaz­daságokban. A kimutatható mérséklő­dés a megerőltető fizikai munka csökkenésével, a korszerű technológiák al­kalmazásával és a megelő- ző-elhárító oktatás térhó­dításával függ össze. A Szakszervezetek Megyei Tanácsának júniusi munka- védelmi tanfolyamán pél­dául 57 szakszervezeti ak­tíva továbbképzéséről gon­doskodtak. A hatékony megelőzésnek köszönhetően pontosan 128- al kevesebb üzemi baleset történt az állami gazdasá­gokban, a vízügyi szervek­nél és az erdőgazdaságok­ban, ahol pedig esztendők­re visszamenően súlyos volt a helyzet. Csökkenő szá­mokról tudósítanak az élel­miszeripari, valamint a ta­nácsi vállalatok kimutatá­sai is. Ezeknek az üzemek­nek a többségét korszerűsí­tették az elmúlt esztendők­ben, új telepeket építettek, s a beruházások során nem feledkeztek meg a szo­ciális létesítmények bőví­tésének, felújításának fon­tosságáról, illetve a biz­tonságos munkahelyeik lét­rehozásáról sem. Leszakadt a motoros karja Ugyanebben az időpont­ban Solt és Dunaegyháza közötti úton az ittasság oko­zott szokatlan tragédiát. Kacslaki László 18 éves Solt, Népköztársaság útja 28. szám alatti lakos motor- kerékpárján ittas állapot­ban szállította Hős Lajos 19 éves tsz-gazdát Dunaegyhá­za Rákóczi út 6. szám, és Szabó János 20 éves Solt, Aranykulcs utca 23. szám alatti lakost. A motorkerék­pár vezetője 80 kilométeres sebességgel száguldott, s it­tasságánál fogva későn vet­te észre az előtte szabályo­san haladó kivilágított lo­vas kocsit. A szabálytalanul túlterhelt' motorkerékpárral nem tudta megelőzni az előtte levő járművet, s ezért nekiütközött. Az ütközés olyan heves volt, hogy Kacs­laki László jobbkarja le­szakadt, — a helyszínre ér­kező hatósági közegek még nem találták meg — Hős Lajos és Szabó János karja eltört, összezúzódott. A há­rom ittas fiatalembert sú­lyos állapotban a kórházba szállították. Kacslaki ellen a rendőrség eljárást indí­tott. Kigyulladt a szénásszekér Ketten a vízben. Kedden délután a kecs­keméti piacról hazafelé tar- jtt a Halasi úton Nagy Gá- .jor, Bugac Kisbugac 8. szám alatti lakos szekerével, amelyen öt mázsa széná volt. Ma még ismeretlen körül­mények miatt — ebben az ügyben nyomozás folyik — a kocsi hátulján kigyulladt a széna, s a járókelők fi­gyelmeztették a kocsist áll­jon meg, kezdje meg a tűz oltását. A nyomozás feltéte­lezése szerint a tüzet az úton haladó gépkocsiból ki­pattanó szikra, vagy kido­bott égő cigaretta parazsa okozta. Szerencsére az anya­gi kár nem haladja meg a 300 forintot. G. G. i'tl’OM NEPE - A Magyar Szocialista Munkáspari Bacs-Klskun megyei Bizottsága es a megyei tanács lapja — Főszerkesztő: F Tóth pat — Kiadja „ Bacs Kiskun megyei Capkiadc vauaiat. — Felelős kiadó: dr Mezei István igazgató. — Szerkesztőség: Kecskemét városi ranacstiáz. — szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. zs-t6. Szerkesztő bizottság- 10-38 - Kladomvatal: Kecskemet« Szabadság tét 1/a, Telelőm 17-09. s Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetne«): a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra: 20,— forint, Bács Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. Telefoni U-85. — Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom