Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-13 / 186. szám

t. «las! Külföldi magyarok világtalálkozó] a Mit mond a tudós Szovjet tervek a holdlaboratóriumról Testületi üresjárat Öt esztendő alatt meg­négyszereződött a külföld­ről hazalátogató magyarok száma: 1965-ben húszezer, 1068-ban hetvenezer, kül­földön élő magyar kereste fel az óhazát, az idén pedig — az' eddigi jelentkezések és forgalmi adatok alapján — több mint nyolcvanezer ..magyar” idegenforgalom­mal számolnak. A Magya­rok Világszövetségének sta­tisztikái szerint a rokonlá­togatók legtöbbje az NSZK-ból, az Egyesült Ál­lamokból, Kanadából, és Ausztráliából érkezik. A szövetség egyébként évről evre szélesíti kapcsolatait a külföldi magyar szerveze­tekkel: az idén már húsz ország 120 magyar egyesü­letével tartanak hivatalos kontaktust. A bővülő kap­csolatok alaposan megnö­velték a szövetség levélfor­galmát is. Címükre csu­pán az idén több mint tíz­ezer levelet kézbesített a posta. íróik többnyire a ha­zalátogatás körülményeiről, formaságairól érdeklődnek, de nagyon sokan kémek magyar nyelvű könyveket, újságokat, különböző kiad­ványokat is. Gyakran elő­fordul, hogy idegenbe sza­kadt hazánkfia régi iskolá­járól, volt munkahelyéről, kedvenc színészéről, vagy éppen egy népszerű sport­egyesületről tüdakozik. A hazalátogatók számára gazdag programról gondos­kodik a Magyarok Világszö­vetsége. Segít az egykori él­mények, rég volt személyes benyomások fölelevenítésé- ben, ugyanakkor az IBUSZ segítségével arra is lehető­séget teremt, hogy a ven­dégek megismerkedhesse­nek hazánk legújabb létesít­ményeivel, részt vegyenek a látványos szegedi szabad­téri játékokon, a szom­bathelyi savaria* napokon, a soproni ünnepi heteken, vagy a messzeföldön hí­res hortobágyi lovasjáté­kokon. A szövetség illetékeseit egyébként nagyszabású terv foglalkoztatja: 1970-ben várhatóan százezer külföl­dön élő magyar részvételé­vel — világtalálkozót szer­veznek. (MTI) Nem kellett különöseb­ben szemfülesnek lennie a fotóriporternek, hogy ész­revegye Kecskeméten, a megyei tanács épülete mö­götti kis utcában ezt a sze­méttelepet Igyekezetre sem volt szükség a fény­kép elkészítésénél, hiszen Az atmoszférán kívüli holdobszervatóriumok lét­rehozásának lehetőségeivel foglalkozik Nyikolaj Kozi- rev leningrádi tudós a Pravda keddi számában. A cikkíró megjegyzi, hogy a Luna—9 kísérlettel sikerült végrehajtani a si­ma leszállást a Holdon, az Apollo—11 programjának végrehajtása pedig lehető­vé tette, hogy az űrhajósok megtegyék az első lépése­semmi jeti nem mutatta, hogy el akarják vinni on­nan, sőt a körülményekből arra is lehetett következ­tetni, hogy napok óta hábo­rítatlan a bűznek, piszok­nak ez a tenyészete. Súlyosbítja a jelenséget, hogy a legyeknek paradi­csomi állapotot nyújtó sze­mét a megyed tanács kony­hájának az ablaka alatt árasztja magából a nem ép­pen orgonaillatra emlékez­tető „leheletet”; (Pásztor Zoltán félv.) Megszelídítették a „vizek farkasát” Érdekes biológiai kísér­letet hajtottak végre a Me­cseki Allatkert szakembe­rei: megszelídítették a „vi­zek farkasát”, a vidrát. Hazai folyóink és tavaink legvérengzőbb ragadozó állata ez, amely nemcsak táplálékszerzés céljából pusztítja a halakat, hanem gyakran szenvedélyből is gyilkol. Éppen a vad ter­mészete miatt sorolják a megszelidíthetetlen állatok közé és valóban: képtelen elviselni a fogságot, rövid idő alatt elpusztul. Ma­gyarország állatkertjei kö­zül jelenleg egyedül a me­csekiben él vidra, mégpedig immár öt esztendeje, te­hát véglegesen otthonra talált itt. A „Luli” névre keresztelt állat megszelídí­tése tökéletes sikerrel járt. Hívásra odamegy a gondo-j zójához, kezéből eszik, sf végrehajt egyszerűbb fel-j adatokat, sőt rendkívüli fo­gékonyságot tanúsít a kü­lönféle játékok, mutatvá­nyok iránt. két a Hold felszínén, talaj­mintát vegyenek és műsze­reket helyezzenek el a bolygó felületén. Ezáltal a Holdra földi anyagok és műszaki eszközök kerül­tek. Mindez reálissá teszi, hogy ott a jövőben állan­dó tudományos laboratóriu­mokat építsenek. Rámutat, hogy eljön az idő és az ember munkája egy ilyen atmoszférán kí­vüli laboratóriumban ép­pen olyan megszokott dolog lesz, mintha az a tudo­mányos intézmény valame­lyik földi kontinensen mű­ködne. Kozirev több kollégájá­val egyetértve megállapít­ja, hogy a Hold egyáltalán nem holt égitest, hanem olyan bolygó, amelynek rendkívül érdekes múltja van és amelyben a koz­mikus életjelenségeík to­vább funkcionálnak; A szovjet csillagász cikkie to­vábbi részében azt írja, hogy a Holdon olyan tudo­mányos műszereket kell el­helyezni, amelyek választ adnának arra, hogy milyen jellegű a Hold aktivitása, vannak-e a bolygó mélyé­ben szerves molekulák és a hasadékokban fennmarad-e a víz fagyott állapotban. Ezeknek az adatoknak a megszervezéséhez — jegyzi meg a szovjet tudós — olyan laboratóriumok szük­ségesek, amelyek a felszín alatt, vagy természetes Hold-barlangokban kerül­nének elhelyezésre. Ter­mészetesen megfelelően védve a sugárzástól és a meteoritoktól. A szovjet tudós végeze­tül arra utal, hogy a mű­szaki lehetőségek szakadat­lan fejlődése lehetővé teszi a nagyobb méretű űrha­jók startolását a Holdról. A Hold csekélyebb vonzó­ereje következtében, erről az égitestről könnyebben lehetne startolni más boly­gók felé, mint a Földről. (TASZSZ) Az egykori „isten háta mögötti” cselédtelepülésre az akkoriak szemével ma már rá se lehetne ismerni. Új, takaros házak, betono­zott utak. a villanyhálózat rögtön elárulja, hogy az el­múlt esztendőkben nagyon sokat fejlődött, szépült öregcsertő. A tarka családi házak piros tetőin az an­tennaerdő az itteniek kul­turális igényét tükrözi... A kis községben több mint száz család rendelkezik te­levíziókészülékkel és 350-en rádióval. A hűtőszekrény, porszívó, s egyéb háztartási gépek sem mennek újdon­ságszámba a faluban. Mivel pár évvel ezelőtt még meglehetősen kevés volt a tv-, s a háztartási- gép-tulajdonos Öregcsertőn, nem jelentett különösebb problémát az. hogy a meg­hibásodott készülékeket a 12 kilométerre levő Kalocsá. csára kellett szállítani. Ám, ahogy teret hódítanak a kultúra, s a háztartás kor­szerű kellékei, a községi ta­nács vb-ülésein egyre gyak­— Hű, de szorgalmas munka folyik itt! — je­gyeztem meg az uszódi ta­nácsháza egyik irodájába lépve, ahová két írógép ütemes kopogása „csábí­tott’.. — Muszáj!... — állt fel az íróasztal mellől az egyik fiatalasszony, a gazdálko­dási előadó. — Hiszen az egyik végrehajtó bizottsági ülés jóformán véget sem ér, máris a következő elő­terjesztésének készítése van soron. Két hete a fejlesz­tési alappal való félévi gaz­dálkodásáról tárgyalt a tes­tület, a ma délutáni vb- ülésre pedig a költségvetési gazdálkodás félévéről kel­lett jelentést készítenem ... — Külön tárgyalták az elég szorosan együvé tar­tozó témát? — gondolkoz­tam hangosan. — Rákényszerültünk — kapcsolódott a beszélgetés­be a délig tartó értekezlet­ről érkezett vb-titkár. Ka­lapos Zoltánná. — A vb- nek minden két hétben ülé­seznie kell, ezt előírja a ta- nácstörtvény. Ezen pedig csak az Elnöki Tanács vál­toztathat. Pedig ilyen kis faluban ugyancsak törhet­jük a fejünket, amikor a végrehajtó bizottság félévi munkatervét összeállítjuk! Szerintem ez az igazi bü­rokrácia, mert rengeteg a papírmunka. Beszámoló-ké­szítés, jegyzőkönyvezés, ki­vonatok készítése... Ha nincs papír, én nem dol­goztam ... Pedig feltétle­nül több idő kellene a la­kossággal való szótértésre, például a járdaépítésről, a község szépítéséről és így tovább... Holczer János, a helyi tsz állattenyésztési brigád­vezetője és Farkas Ignác, a közös gazdaság főagronó- musa — mindketten tagjai a végrehajtó bizottságnak —, a két órára hirdetett vb-ülésre érkeztek. Érdek­lődéssel figyelnek Kalapos- né szavaira. S mivel a hét­tagú vb testületből fél há­romig mindössze hárman gyűltek össze, bekapcsolód­nak a témába. Holczer Já­nos így vélekedik: — Szerintem sok az át­rabban vetődött fel a javí­tás, szolgáltatás problémája. A megoldás nem sokat vá­ratott magára. Legutóbbi ülésén a végre­hajtó bizottság jólesőn könyvelhette el. hogy a Ka­locsai Vas- és Fémipari Ktsz-szel folytatott tárgya­lások eredményeként a javí. tó-karbantartó apparátus hetenként két alkalommal az öregcsertői tv-tulajdono- sok rendelkezésére áll. Az elromlott készü­lékek megjavításának me­chanizmusa egyszerű: a la­kosok a fogyasztási szövet, kezet 20-as számú vegyes­boltjában bejelentik igényü­ket, s még azon a héten fel­keresik őket a tv-szerelők. A diszpozícióért a fogyasz­tási szövetkezet készüléken­ként 3 forintot kap a ktsz- től. A meghibásodott hűtő- szekrényeket pedig a Kalo­csai Asztalos- és Építőipari Ktsz javítószolgálata javítja meg, melynek szakemberei ugyancsak hetenként két­szer kiszállnak öregcsertő­re. fedés, az üresjárat nálunk a különböző tanácskozáso­kon. Mivel a község kü­lönböző testületéiben szin­te ugyanazok az emberek érdekeltek. Egy dologról háromszor-négysrer-ötszor is tárgyalunk. Véleményem szerint havonta egyszer ha­tékonyabb vb-üléseket le­hetne tartani... — Untig elég lenne! — veszi át a szót Farkas Ig­nác. — Sőt, meg merem kockáztatni a kijelentést, hogy ilyen kisközségben inkább kéthavonként kel­lene ütemezni a végrehaj­tó bizottsági megbeszélni­valókat. Mert a tsz-ben is van ám dolog! Tessék el­képzelni, hogy például ma reggel 8 óra óta itt ülök. Délig tartott a nálunk ren­dezett járási tűzrendészeti ülés. Utána bekaptam az ebédet, azután rohantam a tsz-be elosztani a munkát. Most megint itt... Szó, ami szó, ezúttal el­maradt a vb-ülés. Határo­zatképtelenség miatt... Ketten ugyanis szabadsá­gon voltak a testület tagjai közül, a vb elnöke huza­mos ideje beteg, s a vb he­tedik tagja a járási tanács­nál dolgozik, elfoglaltságá­val igazolta távolmaradá­sát... Ám a vb-ülés elmaradá­sában feltétlenül része van annak is, hogy az egy köz­ség — egy tsz feladatait, gondjait jól ismerik az ér­dekeltek. Aprólékos rész­letességgel szóba kerülnek ezek a pártvezetőség, a ta­nács ülésein, a taggyűlésen, a tsz vezetőség körében, s a tsz közgyűlésein, nem szólva az egyéb fórumok­ról. S a részvevők, az ille­tékesek mindenütt szinte ugyanazok az emberek. Tény, hogy nagyon sok az időt, energiát feleslegesen őrlő üresjárat. Egyénen­ként és testületenként egy­aránt. Remélhetőleg az új .ta­nácstörvény változtat ezen a helyzeten. De addig is: a helyi tanácsok nagyobb önállósága adta lehetőség­gel élve nem lehetne „ol­dani” ereket az üresjára­tokat? P. J. A fentiek mellett sok fel­adat vár megoldásra a szol­gáltatás ,terén. Gondot je­lent öregcsertőn, hogy a női fodrász a szomszédos köz­ségből jár át. Míg ez nyári hónapokban megfelelő meg. oldásnak bizonyul, télen, sokszor hetekig fodrász nél­kül maradnak az öregcser­tői asszonyok, lányok. A férfiakat egy félállásban levő fodrász „szépíti”, s ez bizony kevés. Ezért a közsé­gi tanács vb igényfelmérést végez, és ha kell, még a hi­deg évszak előtt állandó férfifodrászt alkalmaznak a községben. A szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódik a la­kosság nyári ellátása. A fo­gyasztási és a helyi terme­lőszövetkezet a tavasszal el­határozta, hogy mozgó bü­fét létesít a mezei munká­sok részére. Kár, hogy a jó ötlet csu­pán kezdeményezés maradt. Augusztus elején még pó­tolható e hiányosság. T. L. Nyársvilla az áldozat hasában Folyik a nyomozás a Polanski-ügyben A Polanski-házban elkö­vetett ötrendbeli gyilkosság ügyében folyó nyomozás legújabb fejleménye, hogy a rendőrség gyanú, és bizonyí­tékok hiányában szabadláb­ra helyezte az eddig letar­tóztatott egyetlen személyt, William Garretsont. az öl­döklés színhelyének, a 200 ezer dollárért vásárolt vil­lának a gondnokát. A kedden szabadlábra he­lyezett gondnok — ügyvéd­jének, Barry Tarlow-nak közlése szerint — még min­dig sokkos állapotban van, s nem hajlandó nyilatkozni a sajtónak. A rendőri szervek időköz­ben feladták ..a magányos gyilkos” elméletet, s felté­telezik, hogy a szörnyű mé­szárlást legalább három tet­tes hajtotta végre. A bűn­tényt előre megfontolt szán­dékkal követték el, erre utal, hogy már korábban el­vágták a ház telefonvezeté­keit. A nyomozók újabb részle­teket hoztak nyilvánosságra, i Los Angelesben ugyancsak szadista módon lemészárolt La Bianca-házaspár meggyil­kolásának körülményeiről. A rendőrség felhívta a fi­gyelmet arra, hogy szembe­szökően sok a hasonló vo­nás a két véres tett elköve­tésében. Sharon Tatet, Po­lanski feleségét és Jay Seb- ringet fekete csuklyával le­takarva és nyakuknál fehér zsineggel összekötve talál­ták. A Polanski-ház ajtaját az embervérrel írott „disz­nók” felirat éktelenítette el. A La Bianca-házaspár lak­osztályában helyszíni szem­lét végző rendőrtisztek meg­állapították, hogy az áldoza­tokat a gyilkos, illetve gyil­kosok itt is fekete csuklyá­val takarták le. A hűtőszek­rény ajtaján ugyancsak em­bervérrel írva ez a mondat volt olvasható: „Halál a disznóikra”. La Bianca asz- szonyra szintén meztelenül találtak rá a nyomozók: a hátán feküdt, s hasából egy hatalmas kétágú nyársvilla állt ki. Ilyen villát használ­nak nyársforgatáshoz. Mel­lére a véres tett elkövetője a „háború” szót tetoválta. A legfrissebb jelentések szerint a szabadlábra helye­zett Garretson a rendőrtisz­teknek megadta egy isme­rősének a címét, aki ellen alapos gyanú merült fel. A rendőrség nagy apparátus­sal igyekszik felkutatni az illető tartózkodási helyét. Nevét nem hozták nyilvá­nosságra. Javul a szolgáltatás mm Oregcsertőn

Next

/
Oldalképek
Tartalom