Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-12 / 185. szám

Mi történik önöknél ma ? „Hadtáp”­munka Kecskeméti Városi KISZ. Bizottság, Studer Béla po- litikai munkatárs. — Nagy lázban vagyunk. Csütörtök reggel — a já­rásból és városból százhat- vanan indulnak a megyei KISZ-bizottság balaton- fenyvesi üdülőtáborába, s ma már teljes gőzzel intéz­zük a „hadtápfeladatokat”. Ottani ellátásunkra az itt­honi termelőszövetkezetek­ből vásároljuk be a szüksé­ges élelmet. Többek közt 5 élő disznót, 10 mázsa bur­gonyát, 3 mázsa zöldpapri­kát, paradicsomot, s ami kell. Itt olcsóbban besze­rezzük, és minőségre is jobbat, szebbet kapunk. A Petőfi Tsz ingyen és bér­mentve bocsátja rendelke­zésünkre teherautóját, ami­vel mindent elszállítunk ... Még a tüzelőt is — parket­tahulladékot — idehaza vá­sároljuk meg, amivel majd főzünk a táborban ... A beszerzéseket Farkas Ferenc — mint gyakorlott „hadtápos” irányítja nagy kedvvel, ügyességgel... — Milyen címen jutnak el a fiatalok az üdülőtá­borba? — Részint az alapszerve­zetekben végzett jó munka jutalmaként; vannak, akik saját költségükön; jutalom­ból megy három ifjúgár­dista; a városi KISZ ven­dégeként is mennek, a tsz- ek, üzemek is küldenek KISZ-eseket. _. — Hány napig tart a turnus, és mibe kerül? — Tíz napig, fejenként 420 Ft költséggel, amiben az útiköltségtől kezdve min­den benne van. — Ki lesz a táborvezető? — Én. — Jó nyaralást, vidámsá­got — s jókedvű hazatérést kívánunk. m Érkezik a „füstölnivaló" A Dohánybeváltó matlcői telepén megkezdték a „füs­tölnivaló” szárítását, elő­készítését az ipari feldol­gozásra. Eddig már 300— 400 mázsa dohánylevél ér­kezett a környék ültetvé­nyeiről, főleg a lászlófalvi és a tiszakécskei termelő­szövetkezetekből. A száraz­ság miatt a szokottnál ke­vesebb lesz a termés, s ki­sebbek maradtak a levelek is. Mintegy 10 ezer mázsa dohányt várnak a matkói telepre, ahol harminc asz- szony fűzi a leveleket. Várható időjárás ma es­tig: időnként megnövekvő felhőzet, szórványosan eső­vel, zivatarral. Mérsékelt, napközben kissé megélén­külő szél. A nappali felme­legedés kissé erősödik. Vár­ható legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 8—13, leg­magasabb nappali hőmér­séklet 22—26 fok között A Balaton vizének hő­mérséklete tegnap Siófok­nál 11 órakor 23 fok volt A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium jelenti: augusztus 10-én a középhőmér­séklet 18,7, (az 50 éves átlag 21,3), a legmagasabb hőmér­séklet 23,9 Celsius-fok. A nap­sütéses órák száma 8,2. Augusz­tus 11-én a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 12,8, a dél­után 1 órakor mért hőmérsék­let 21,4, a legalacsonyabb hő­mérséklet 10,9 Celsius-íok. Csa­padék 0,4 mm. N A P * A B 1969. augusztus 12, kedd Névnap: Klára Napkelte: 4 óra 35 perc. Napnyugta: 19 óra 02 perc. Holdkelte: 3 óra 17 perc. Holdnyugta: 19 óra 02 perc. Moziműsor KECSKEMÉT VÁROSI Aug. 12.; A BETYÁROK BOSSZÜJA KECSKEMÉT ÁRPÁD Aug. 12.: MINDEN DALOM A TIÉD Bemutatták Szegeden Az ember tragédiáját A Szegedi Szabadtéri Já­tékok immár negyedik pre­mierjére került sor vasár­nap este. Madách: Az em­ber tragédiája ismét nagy sikert aratott. Ádámot Nagy Attila, Lucifert Sinkovits Imre Kossuth-díjas színmű­vész alakította. Thirring Viola, a Komarnói Magyar Színház tagjától Éva alakí­tásában újszerű, elsősorban „nőies” figurát láthattunk. Az előadást Vámos László érdemes művész rendezte. KRESZ-velélkedő Kiskunhalason Szombaton este 8 órakor rendezték meg Kiskunhala­son az Ezerjó étteremben a város üzemi és termelő­szövetkezeti gépkocsivezetői számára az elméleti KRESZ-vetélkedőt. A vá­rosi propagandabizottság, az Állami Biztosító és a megyei rendőr-főkapitány­ság közlekedésrendészeti osztálya jó szervezésének eredményeképpen a helyi­ség zsúfolásig megtelt. A versenyzők is a:aposan fel­készültek, hiszen helyezé­süktől függetlenül, a válla­latok által adományozott díjakért folyt a vetélkedés. A rendkívül nehéz verseny­ben végül is Léder József, a Kiskunhalasi Vízmű Vál­lalat gépkocsivezetője sze­rezte meg az első helye­zést Horváth János, a BOV kiskunhalasi gyáregységé­nek, illetve Németh László, a Paprika Antal Tsz gép­kocsivezetője előtt. A ver­seny három helyezettje megszerezte a jogot arra, hogy részt vegyenek a me­gyei KRESZ-vetélkedőn. A HÉT VÉGE BALESETI KRÓNIKÁIA Tizenöt szerencsétlenség, három súlyos sérült — Az aratás befejezésé­vel vasárnap pihenőnapot tartottak a megye mezőgaz­daságában. Dél-Bácska vi­dékéről több mint 300 kü- lönautóbusz indult a ter­melőszövetkezeti gazdákkal országjáró körútra. Sok he­lyen arató ünnepségeket rendeztek és közös ebéden látták vendégül az arató­— Kifizetődik „a házi” sertésvágás. A hartai Új Élet Termelőszövetkezet vá- góhídján idén már 1600 hí­zott sertést dolgoznak fel, és szállítanak kispesti el­árusító standjukra. Jövőre továbbfej leszik majd a vá­góhíd árutermelését, s mintegy 2500 sertést hizlal­nak saját húsfeldolgozó üze­mük részére. Elhunyt Kodolányi János A Magyar Írók Szövetsé­ge közli: Vasárnap, 70 éves korában, hosszú betegség után elhumft Kodolányi Já­nos író. Temetése augusz­tus 18-án 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. — Több mint 900 ezer forintos beruházással 4 mé­ter széles, egy kilométer hosszú bekötőút építését kezdték meg a kiskunhala­si Vörös Szikra Termelő- szövetkezetben. brigádokat CSALÁDI KÖR Új fagylalt Egy hónappal ezelőtt kez­dődött a Bács megyei Ven­déglátó Vállalatnál a jaffa- fagylalt kísérleti gyártása. Most az Egészségügyi Mi­nisztérium engedélye után az egész országban megin­dult az új cikk „sorozat- gyártása”. — Jó ütemben halad a Hírős étterem felújítása. A ’'ét és fél millió forint rá­fordítással újjáépülő intéz­mény az Aranyhomok mel­lett Kecskemét másik rep­rezentatív vendéglátó köz­pontja lesz. Iván Storozsenko, a mogilevi körzet lakosa, a Volo- darszkij kolhoz tagja, tegnap ünnepelte — mint a ké­pen látható, családi körben — 100. születésnapját. 3 fia, 6 lánya, 34 unokája, 50 dédunokája és 12 ükunokája van. (Telefoto — TASZSZ—MTI—KS) Délszláv napok megyénkben A Magyarországi Délszlá­vok Demokratikus Szövet­sége augusztus 21-től 24-ig délszláv népdalesteket ren­dez megyénkben. A garai, hercegszántói és a felső- szentiváni művelődési ház­ban, illetve a bajai néphad­sereg klubjában jugoszláv vendégművészek lépnek fel Djordje Negonavic népi zenekarának kíséretében. — Csereüdülés. A Kun­fehértói Állami Gazdaság az idén egy NDK-beli társ­gazdasággal kooperálva — csereüdültetés formájában — külföldi üdülést szervezett dolgozóinak. Kunfehértói üdülőjükben most is 18 né­met vendég tölti szabadsá­gát, ugyanakkor a gazdaság több dolgozója a Német De­mokratikus Köztársaságban pihen. — A MEK jánoshalmi kirendeltsége megkezdte a nyári érésű vöröshagyma felvásárlását. Az idei ter­vük 380 vagon, ebből 150- nel exportra szállítanak. — Vágánygépkocsinak üt­között Ladánybene határá­ban Szakali Györgyné mo­torkerékpárjával. A fiatal nő szerencsére könnyebben sérült meg. A balesetért a motorkerékpár vezetőjét terheli a felelősség. — Motorkerékpárosnak ütközött Tiszakécske bel­területén Láng Jenő a rá­bízott személygépkocsival. A motoros és utasa köny- nyebben megsérült. A mo­torkerékpárban kétezer, a személygépkocsiban 500 fo­rint kár keletkezett. — Szabálytalanul előzött Kecskemét és Solt között vezető úton Pazonyi Ist­ván motoros, s ezért egy kerékpárosnak ütközött. A motoros könnyebben megsé­rült. A két járműben azon­ban kétezer forint anya­gi kár keletkezett. — A napokban kezdték meg a sporttelep építését Lajosmizsén, a helyi Víz- gépészeti Vállalat védnök­sége alatt. Az új létesít­ményt — melyben labda­rúgó-, kézilabda-, tekepá­lya lesz — az üzem mun­kásai, s a KISZ-fiatalok társadalmi munkában épí­tik. Kis falu nagy vállalása A több mint 800 lélek­számú Érsekhalma lakói közös áldozatvállalással, pénz és társadalmi munka felajánlásával vízművesítik a kis falut. Családonként több mint 5 ezer forint ér­tékű munkával, illetve pénzösszeggel járulnak hoz­zá a vízhálózat kiépítésé­hez. Ez összesen több mint 400 ezer forintot jelent az 1 millió 900 ezer forintos költséggel épülő vízműve- sítéshez. Egy fakir rekordja Svein Henriksen norvég fakir világrekordot javított a szöges deszkán fekvésben. Saját közlése szerint négy órát és 15 percet töltött a kényelmetlen fekhelyen. — Kecskemét határában összeütközött Deutsch Kál­mán személygépkocsijával Törteli János kerékpáros. A kerékpáros a földre zuhant, de szerencsére sérülést nem szenvedett. Az anyagi kár meghaladja a 200 forintot. — Árokba futott, majd egy villanyoszlopnak ütkö­zött Etel Paterová csehszlo­vák állampolgár személy- gépkocsijával, mert sza­bálytalanul előzött. A gép­kocsi vezetője és utasa könnyebben megsérült. A személygépkocsiban 2 ezer forint kár keletkezett. — Kerékpárossal ütkö­zött össze Kunpeszér ha­tárában Kálomista Lajos motorkerékpáros. A kerék­páros Bábel Béla könnyeb­ben megsérült. A balese­tért a motorkerékpárost ter­heli a felelősség. — Nagy tömegeket vonz a tiszakécske—kerekdombi gyógyfürdő. A cserkeszeiéi­hez hasonló vizű strand minden nap zsúfolásig meg­telik pihenni, gyógyulni vá­gyó emberekkel. — Megnőtt Bács megye lakóinak feketekávé-fo­gyasztása. A vendéglátó vállalat felmérése szerint az első félévben 1 millió 600 ezer duplát adtak el, 200 ezerrel többet, mint az el­múlt év azonos időszaká­ban. Szombaton és vasárnap nagyon sok dolga akadt a rendőrség közlekedési jár­őreinek, nem csoda, hiszen 15 közúti szerencsétlenség­hez hívták őket. Izsák bel­területén Hörcsög Lajos se­gédmotoros kerékpárjával szabálytalanul előzött egy kerékpárost, úgy hogy vál- luk összeért. Mindkét jár­mű vezetője a földre zu­hant, de Pálfi György ke­rékpáros súlyos sérülést szenvedett. Hörcsög ellen eljárást indítottak. Rendőrkézen a gyermek rab lók Példátlanul kegyetlen gengszerekből álló bűnszö­vetkezetet göngyölített fel az indiai rendőrség. A bű­nöző banda tagjai, egy rendőrségi szóvivő közlése szerint, kiskorú áldozatai­kat az indiai nagyvárosok­ból rabolták el. A nyomo­zás során számos megvakí­tott és megcsonkított gyer­meket találtak, akik elmon­dották: azért nyomorították meg őket, hogy külsejük­kel szánalmat keltve, ered­ményesen koldulhassanak fogvatartóik számára. A rendőrség nem közöl­te, hány embert tartóztat­tak le, csupán annyi vált ismeretessé, hogy a bűn­banda gátlástalan tevé­kenysége az egész országra kiterjedt. Két tüzeset, 25 ezen* forint anyagi kár Vasárnap délután súlyos tűz pusztított a sükösdi Aranykalász Termelőszö­vetkezet gépszínében. A megállapítások szerint a tüzet az okozta, hogy a gépszínben álló egyik U— 28-as erőgépet vezetőjenem áramtalanította. A lemosott erőgépen rövidzárlat ke­letkezett, amelytől meg­gyulladt az elektromos ve­zeték, s a tűz átterjedt az erőgép vezetőfülkéjére, majd gumiabroncsaira. A lángban álló traktortól meg­gyulladt egy másik U—28- as erőgép is, amelynek szinte csak a váza maradt meg. Az erőgépek égése során kigyulladt a meny- nyezet is. A bajai állami és a sükösdi önkéntes tűz­oltók idejében a helyszín­re érkeztek, s így szeren­csére sikerült megmente- niök a többi erőgépet, il­letve a gépszínt. Az anyagi kár így is meghaladja a 22 ezer forintot. Hétfőn reggel Kiskun- majsán, a KPM Közúti Igazgatóság telepén mele­gítés közben kifutott a for­ró bitumen és meggyul­ladt. Az égő bitumen fel­gyújtotta a szállítógép gu­miszalagját, ugyanakkor használhatatlanná vált a bitumenmelegítő üst tar­goncájának mindkét gumi­kereke is. Az előzetes fel­mérések szerint a tűz anya­gi kára megközelíti a 2500 forintot. Kecskemét határában egy jugoszláv személygépkocsi elé kanyarodott Antal Jó­zsef 18 éves iskolai tanuló motorkerékpárjával. Az üt­közés olyan nagymérvű volt, hogy Antal Józsefet lábszártöréssel szállították a kórházba. A két jármű­ben 2500 forint anyagi kár keletkezett. Hetényegyháza belterüle­tén Bóna László ittas álla­potban kerékpározott, s át­tért az úttest bal oldalára, ahol összeütközött a szin­tén ittasan motorozó Nagy József, Kecskemét, Űrihegy 22. szám alatti lakossal. A kerékpáros súlyos, a moto­ros könnyebb sérülést szen­vedett. A rendőrség mind­két járművezető ellen eljá­rást indított. Szabó Mihály kiskőrösi lakos ellen a rendőrség se­gélynyújtás elmulasztásá­nak alapos gyanúja miatt indított eljárást. Szabó mo­torkerékpárjával Kiskőrös belterületén elütötte K. Katalin 12 éves kislányt. A gyermek ijedtségében, fáj­dalmában felugrott, s el­szaladt, de negyven méter futás után összeesett. Sza­bó ahelyett, hogy a gyer­meket elsősegélyben része­sítette volna, elhajtott jár­művével. Nyilván ezt azért tette, mert nem rendelke­zik vezetői engedéllyel. Fór­ján Steve amerikai állam­polgár New Jersey állam­ból hazalátogatott Kuna- dacsra. A Bécsben bérelt személygépkocsival a nagy sebesség miatt Kunadacs és Kerekegyháza közötti úton áttért a bal oldalra és egy fának ütközött. A gépko­csivezető könnyebben meg­sérült, de járművében 25 ezer forint anyagi kár ke­letkezett. A solti útkereszteződés­ben nem adta meg az el­sőbbséget egy jugoszláv ál­lampolgár személygépkocsi­jával, s ezért összeütközött Fekete József vezette nyer­gesvontatóval. A jugoszláv állampolgárok közül hár­man könnyebben megsérül­tek, de a személygépkocsi­ban 10 ezer forint anyagi kár keletkezett. G. G. ct ion NEFE - A Magyar Szocialista Munkáspárt Bacs-KJskun megyei Bizottsága es a megyei tanács lapia — Főszerkesztő: F Tőth Pál - Kiadja =. Bacs Kiskun megyei capkiado vauaiai — Felelős kladő: dr Mezei István igazgató. — Szerkesztőség: Kecskemét Városi Tanáestiaz. — Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19. 25-16 Szerkesztő nzottság 10-38 - Kiadanivatal; Kecskemet, Szabadság tét 1/á. Telefon: 17-09. « Terjeszti a Magyar Posta. — Előfizetnem: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj egy Hónairat 39,-. forint Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét Telefont U-85, — Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom