Petőfi Népe, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-31 / 175. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Á MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÁCS'-KISKU^I MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXIV. évf. 175. szám Arat 90 fillér 1969. július 31, csütörtök Minőségi térkép készül Megindult a gabonaexport Gyors ütemben csökken a lejáratásra váró terület, ez­zel párhuzamosan csökken a Bács-Kistkun megyei Ga­bonafelvásárló és Feldolgo­zó Vállalat telepein átveti gabona mennyisége is. Sa­rok Antaltól, a vállalat igazgatójától kértünk tájé­koztatást a felvásárlás pon­tos állásáról, az új gabona minőségéről és az értékesí­tésről. — Hétfőn és kedden a délelőtti órákban az átvett gabona mennyisége az el­múlt hét megfelelő idősza­kához viszonyítva felére csökkent. egy alaposan nyújtott műszakra számítva a me­gyében négyszáz vagon gabona került átadásra. Az aratás csapadékos kez­dete után nem számítottunk arra, hogy ilyen kiváló mi­nőségű, jól tárolható gabo­nával lesz dolgunk az idén. A nedvességtartalomra vo­natkozó vizsgálatok átlag- eredménye mindenütt a ti­zennégy százalék alatt van, és ez alaposan megkönnyí­ti a tárolást. Hogy csak egyetlen adatot említsek a tervezett négyezer vagonnyi gabonának legfeljebb a fe­lét kell a szabadban tárol­nunk. A színekben ugyanis az előzetes tervektől elté­rően nem másfél-két mé­ter, hanem a négyméte­res magasságot is eléri a beömlesztett gabonaréteg vastagsága. Ez azt jelenti, hogy már most. a kezdeti időszakban teljes kapacitással üzemel­nek ezek a színek, a tárolt gabona romlásának legki­sebb veszélye nélkül. Az új gabona minőségéről még nehéz volna végleges nyilatkozatot adni — foly­tatta — hiszen a vizsgála­tokat többször is meg kell ismételni, és a hátralevő időszak meteorológiai viszo­nyai is befolyásolják a vég­leges eredményeket. Egye­dül a rozsnál állapíthatjuk meg teljes bizonyossággal, hogy minősége nagyot ja­vult a tavalyiéhoz képest. Az üzemekben megkezdő­dött a kenyérgabona őrlése. Egyelőre fele-fele arányban az ógaboinával keverve őröljük lisztté, így kerül a sütőiparhoz. A sütödékben és a ke­nyérgyárakban már fel­tűntek a vörös vonallal megjelölt bárcájú zsákok, ezekben már az új gabo­na lisztjéből is van. A minőségvizsgálatokat augusztus közepére fejez­zük be, és ekkor, az adatok összesítése után elkészítjük a megyei minőségi térképet. Az eddigi részeredmények egyébként a búzánál is biz­tatóak, valószínűleg na­gyobb sikérmennyiséggel számolhatunk, mint az el­múlt esztendőben. A bajai tárházból — a bácskai körzetben termett rozsból — megindult a ga­bonaexport is. E hét vé­géig százötven vagon ro­zsot adunk át az osztrák vásárlóknak. E gabonafaj­tából egyébként ezerötszáz vagonra tart igényt nyugati szomszédunk — fejezte be nyilatkozatát Sarok Antal. B. P, , Losonczi Pál, Kádár János, és Fock Jenő fogadta a Legfelsőbb Tanács küldöttségét Losonczi Pál. a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke tegnap a Parlament Munkácsy-termében fogad­ta a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldöttségét, élén Pjotr Mironovics Mase- rovval, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnöksé­gének tagjával, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagjával, a Belorusz Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárá­val. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szintén szerdán fo­gadta hivatalában a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak hazánkban tartózkodó küldöttségét, ugyancsak fo­gadta a szovjet vendégeket Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnö­ke. A baráti hangú beszélge­téseken részt vett Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács tit­kára, Pap János, az ország- gyűlés honvédelmi állandó bizottságának elnöke, vala­mint Kállai Gyula, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnö­ke és Perjési László, az MSZMP KB külügyi osztá­lyának helyettes vezetője, valamint F. J. Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe; Gátépítés Bajától délre A folyók és patakok nyá­ri apadásával végre kiala­kultak a gátépítés, a me­derszabályozás és a víz­rendezés kedvező feltételei, megkezdődött tehát a víz­ügyi munkák dandárja. A Duna déli szakaszának két partján: Bajától, illetve Kölkedtől az országhatá­rig magasítják, szélesítik az árvédelmi töltéseket. Je­lentősen meggyorsult a munka a Kiskörei Vízlép­cső nagy tárolójánál, ahol eddig a Tisza magas víz­szintje a talajvizet is meg- duzzasztotta és akadályozta a gát építéséhez szükséges föld kiemelését. Több mé­teres apadással most a ta­lajvizet is visszaszippan­totta a Tisza, s így már zavartalan a gátépítők anyagellátása. Szolnok és Kisköre között egyébként folyamszabályozást is vé­geznek. Kedvez az időjárás a me­zőgazdasági vízhasznosítás­ra épülő víztároló tavak munkálatainak is. Több mint húsz helyen — főleg a Dunántúlon — összesen 637 holdnyi területen ren­deznek be víztárolókat, amelyek együttvéve majd 5,8 millió köbméter vizet „raktároznak” a szárazabb napokra. Az Országos Víz­ügyi Hivatal, a tanácsok, a vízügyi társulatok és az ipari tárcák az idén ösz- szesen 4,6 milliárd forintot költenek vízgazdálkodási munkákra. Fokozódó termelés Különleges géplánc Horicgaton Utak a megyében A távlati közlekedésfej­lesztési programot megtár­gyalta május végén a me­gyei tanács építési és köz­lekedési állandó bizottsága, s a Közlekedéstudományi Egyesület megyei szakosztá­lya. A Közlekedéstudományi Egyesület július végén hely­színi szemlét tart Kiskun­halason a kritikus csomó­pontoknál, augusztus 26-án pedig Kiskunfélegyházán je­lennek meg a szakemberek. Az útépítések jelenlegi hely­zete általános érdeklődésre tarthat számot, hiszen az utak, utcák jó, vagy elhanya­golt állapotát nap mint nap érzékeljük valamennyien. A kecskeméti székhelyű Közúti Építő Vállalatnál nyert tájékoztatás szerint az idén 130 millió forint érté­kű munkát végeznek el. So­katmondó tény, hogy az ösz- szegnek a felét a közös gaz­daságok igényéi teszik ki. Ez annál is figyelemre mél­tóbb, mivel korábban a tsz-ek részaránya évente nem haladta meg a 20—-21 millió forintot. A Közúti Építő Vállalat csupán az utóbbi két hónapban bekö­tő utat adott át például a kecskeméti Törekvés, a du- navocsei Virágzó, s a foktői Béke Tsz-nek. A vállalat munkásai jelenleg az alpá­ri Búzakalász és a szabad- szállási Lenin Termelőszö­vetkezet területein dolgoz­nak. A dunavecsei lakosok a Zrínyi utca elkészültének örülhetnek, ahol összesen 2 és fél millió forintba került sz uíérutps és a csatornázás. F«sktőn az Ady Endre utca kapott másfél millió forin­tos burkolatot. Megtörténtek az előkészületek ahhoz, hogy műút kösse össze Har- tával a Kiskéked és Nagy­kéked nevű tanyaközponto­kat. A beruházás áthúzódik a jövő évre. Szintén a tér­beli „elzártság” megszűnését eredményezi, hogy csaknem 4 kilométerrel meghosszab­bítják a Jászszentlászlótói vezető utat — Móricgátig. Az itteni munkák rendkívül nagy erőfeszítést kívánnak. Eddig nem kevesebb, mint 26 ezer köbméternyi földet mozgattak meg a töltés ké­szítése során. A talajt 10— 15 centiméter mélységben cementtel keverik össze, majd a locsolás és egyenge- tés következik, ezután pe­dig a henger veszi át a sze­repet, ami tükörsimára tö­möríti az utat. A hasonlóan nagyszabású feladatok el­végzéséhez cementstabilizá­| ló gépláncot készített közö­sen a Közúti Gépellátó Vál­lalat és a Vörös Csillag Traktorgyár. A talajmaró­ból, cementszóróból és gu­mihengerből álló, több mil­lió forint értékű berendezést előreláthatólag a héten szál­lítják a Móricgát közelében levő helyszínre. Akik megfordulnak a kis­kunhalasi pályaudvaron, régóta lezárt területet lát­nak. Az előtér kiskocka-bur­kolatot kap. Az útépítő vál­lalat a szakemberhiány gondjával küzd. Ennek elle­nére augusztus 15-re szeret­nék befejezni a munkát. Sokakat érint az E—5-ös fő­útvonal Kecskemétre beve­zető szakaszának a soiga is. Augusztusban a Zöldfa ut­cában terelő utat építenek ki, hogy megkezdődhessen a munka a rendkívül fon­tos és forgalmas átkelési szakaszon. H. F. Kisebbségi kormány Olaszországban ? RÓMA (REUTER) Az Olasz Keresztényde­mokrata Párt vezetősége szerdán virradó éjszaka nyolcórás tanácskozás után úgy döntött, hogy megkí­sérli egy kizárólag keresz­ténydemokratákból álló ki­sebbségi kormány megala­kítását és ehhez segítséget kér a szocialista és a Szo­ciáldemokrata Párttól. amelyekkel korábban együtt kormányzott. A párt veze­tősége elutasította a kizá­rólag szocialistákkal alakí­tandó kétpárti koalíció le­hetőségét és figyelmeztetett arra, hogy amennyiben a javaslatot a volt koalíciós partnerek nem fogadják el, nem marad más megoldás, mint új választások kiírá­sa. / Fénymásolók - Kecskemétről Az IrodagépipaTi Finom-> elsejével láttak hozzá. A ki- | gefc termékeivel árban is. mechanikai Vállalat kecske- sébb, asztali berendezések- Jövőre a különböző fény- méti gyáregységében nagy- bői az idén már összesen másolók termelési értéke arányú külső és belső vál- 350-et szállítanak, s rövidé- eléri már a 100 millió fo­tózások zajlottak le az utób- 1 sen áttérnek a nagyobb, 120 ' rintot a kecskeméti gyár­Az asztali fénymásolókat készítik sorozatban a szerelők az Irodagépipari Finommechanikai Vállalat kecskeméti gyáregységében. bi időben. A hagyományos fémtömegoikkipari termé­kek előállítását folyamato­san átengedik más vállala­toknak. s termékeik között egyre nagyobb arányt kép­viselnek a különféle előhí­vó rendszerű fénymásolók. Az utolsó szériák készülnek pillanatnyilag egyes játé­kokból, villamos kapcsoló- szekrényekből, és megjelen­tek az új termékek: a mo­dern. vegyiszeres fénymásoló gépek szereléséhez január centiméter széles papírsza­lagra dolgozó gépek gyártá­sára is. A közelmúltban újabb megrendelésekre vonatkozó szerződéseket írtak alá a vállalat képviselői Moszk­vában — a július 25-ével befejeződött nemzetközi nyomda- és sokszorosító ipari kiállításon. A világ­piacon ezeket a készüléke­ket korszerű berendezések­ként tartják számon, s ver­senyképesek a nyugati cé­egységben. Ebben az esz­tendőben mintegy 100 mű­szerész, lakatos és esztergá­lyos szakmunkást vettek fel. A fokozódó gyártás felté­teleit emellett az üzem fel­újításává^ bővítésével te­remtik meg. Jelenleg két la­katosműhely és egy szerelő- csarnok készül. S még az idén betonutat kap a gyár- e^'ség. és csatornahálózatot fektetnek le a területükön. 1975-ig fokozatosan újakkal cserélik ki a régi épületeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom