Petőfi Népe, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-18 / 164. szám

ben, munkában egyaránt megnövekedett. Sükösd i>: tevékeny részese annak, hogy a bajai járás egy to­re jutó évi 430 forint érté kű társadalmi munka menj' nyiségével a többi járá.1- előtt utcahosszal vezet. Azám: merre nyújtózzé;. tovább a sükösdi utcái, hossza? Az itt jellegzetes szép hullámos oromfalu, de belül vaksi szobácskákal rejtő házak helyett (ugyan ezekből is tataroznak vagy félszázat évente) tágas, össz­komfortos családi otthonok kerülnek tető alá. Minimum 2 szobásak és minimum 40 minden évben. Az 1962-es fejlesztési terv szerint a fa­lubelsőn lenne a helyük, viszont ott nincs már ele­gendő telek, meg ami van, annak 250—300 forint négy­szögöle, még. ha olyan ala­csony árral kalkulálunk is, ami nincs a valóságban. Annál valósabb a tanács­Mire ők felnőnek, rá sem ismerünk a falura. nemkülönben az állami gaz­daságét, erejükhöz mérten a kisebb intézményekét is: és lám, már-már elérték a bűvös 2 milliót. Beleszámít­va persze a társadalmi munkát és az állami támo­gatást is, ami várható, mert a bajai járási tanácsnak az az alapelve, ha egészséges kezdeményezést lát: „Te­gyetek le az asztalra egy forintot, mi hozzáteszünk még egyet” vebb állattartáson és min­denekelőtt a gépesítésen kell munkálkodniuk, s ezt meg is teszik: Egy szántó­egységükre 40 gépegység jut, a lánctalpas traktorok­kal végzett gondos talajelő­készítés jócskán föllendí- tette a búza hozamát (sajnos, még így is a járási átlag alatt van), Cornwall állomá­nyukat fehér hússertésekre cserélik, növendékmarha- istálló, 600 férőhelyes hiz­Szabó János — Pásztor Zoltán A SZELVÉNY FELHASZNA lasarOl LÁSD TÁJÉKOZ TATO FELHÍVÁSUNKAT t HÍRROVATBAN (10. OLDAL) Petőfi Népe Sorsolási szelvény Név: ............................ utca ....... ........hsz. ....... Ébredő igények SÜKÖSDÖN Ez az egyetlen használ- sen este nyilvánvaló ez, vezetőség koncepciója. A ható adománya a régmúlt- amikor a 15 -új higanygőz- község keleti végében hat­nak. A mérnöki tervezésű lámpa kigjoűlad. (Hát még van 100—150 négyszögöles sorok elképesztően ócska, ha az úttörők gondozta házhelyet akarnak eladni egészségtelen házakból áll- park fáit nem tördelnék ki még az év végéig. Egy tak, a 60-as évek elejéig olykor a nekiszilajodott négyszögöl 30—35 forint, a Sükösd 15 ezer holdnyi szinte kivétel nélkül. mulatozók?) közművesítés díját is bele­területén legalább 1300 éve A körülmények’ termelte A gyakran cserélődő ta- értve. (A Hosszúhegyi Ál­élnek emberek. A régészek igénytelenség sokáig örök- nácsi vezetők évtizedes kor- lami Gazdaság dolgozói rc- avar harcosokat hámoznak lődött. Ma már csak anek- szakát felváltó, egységes, szére már el is készült itt felszínre, a község neve dóta, hogy amikor vagy rugalmasan politizáló köz- hét ház.) Nem nehéz rájön- a latin Sixtus árpádkori másfél évtizede különösen cégvezetés szándékai talál- ni, hogy ez a lehetőség változata, a besenyők vo- rossz, golyvát okozó ivó-' koztak a lakosság ébrede- azokon — elsősorban a fia- nulását pusztanevek őrzik, vize miatt (az iskolásak 70 ző igényeivel. A közös lé- talokon — segítene, akiknek A török hódoltság után százaléka golyvás volt!) Sü- tesítmény ekhez való hoz- minden összegyűjtött pén- vándor szerb-dalmaták (Ra- kösd a legelsők között ka- zájárulás — az intézmé- 2ét elvinné egy központi te- dicsok, Szerleticsek), kár- pott törpevízxnűvet — in- nveké is, egyénileg is — lek, viszont a periférián pátukránok (Garisák, Ma- gyen —, alig akarták meg- pénzben, munkaeszközök- azonnal belevághatnának az építkezésbe. Nádtető alatt ag.vatrkorsóba csorog a vezetéki víz. A 69 A kifele terjeszkedésről éves Maruzsa Fefencné és 16 éves unokája. Bori. aki azonnal eszünkbe juthat, kárpitostanuló. hogy Sükösdön keveset lép­nek járdára. Minthogy alig Mondjuk, hogy a művelő- lalda, kombájnszérű épül. van. Pontosan annyira len- dési ház ügyének szövet- Mindez saját erőből, 3 éve ne szükségük, amennyi csak ségese lesz a három tsz, az pem vettek igénybe hitelt pkkor készülhetne el, ha a Aranykalász, az Üj Élet és Sükösd 4445 lakosából községfejlesztési alapot a Vörös Zászló, hanem egy- vagy hatszáz, a munkaké- (3C0 ezer forint) tíz évig tel- mással való szövetségük pes lakosság egynegyede in- jes egészében csak járdára már nehezen elképzelhető, gázó (kicsiny lengésű inga: fordítanák. , Minthogy nagyságra is, lét- Baja 12 kilométer), a nagy Természetesen ez lehetet- számra is, termelési profil- bevásárlásokat a járási len. A járda csak azok se- ra is egyformák nagyjából, székhely üzleteiben bonyo- gítségével készülhet el mi- az egyszerűség kedvéért lítják le. Hanem a napi előbb, akik járnak rajta, csak a Vörös Zászlót keres- bevásárlásokkal baj van. Valahogy úgy, ahogy a ze- tűk föL Az egy ruházati bolt kivé­Csaknem késze« áll már a Vörös Zászló Tsz új, 132 férőhelyes növendékmarha- ist állója: saját erőből építették. nisákj és magyarok (Búj- szavazni, mert a gépház- dosók, Lógók) népesítették épület felhúzása 2—3 fő­be. Ma is ezek a leggyako- rinttal megemelte fejenként ri'bb családnevek, de a a községfejlesztési adót. nyelv egységesen magyar: Hogy honnan indultak, megtartotta a felső-tiszavi- jobban szemlélteti talán, déki mássallhangzó-rövi- hova jutottak el, mintha dítést, és átvette a Duna— leltárt készítenénk a gya- Tisza közi őzést: „Szöte- rapodásróL A villany- és vöte-teremtöte!” vízhálózat úgyszólván tel­A jelenlegi település- jes, a mozit szélesvásznúvá blokk viszont csak a XIX. újították nemrég, a köz­század elején jött létre, ségi tanács apparátusa ép­négy Duna-parti falucskát pen holnap költözik át va- vontak egybe, az árveszély donatúj, tetszetősen fölsze- miatt jó messze a víztől, relt otthonába, s ezzel el- sakktáblarendszerben, szé- vetették a faluközpont les, egyenes, egymást ke- magját a kissé egyhangú resztező utcák mentén. sakktábla közepén. Különö­A fűszerpaprika vállalat sükösdi telepén új üzemcsarnok épül. Itt kezdi meg őszre a munkát az új alagúts^árííö, amely lehetővé teszi, hogy az eddigi 200 vagon hfelyett 500 vagon nyerspaprikát szárítsanak évente. A paprika- telep az egyetlen Ipari üzem a községben, az ősztől tavaszig tartó szezonban százötven munkást, elsősorban nőket foglalkoztat. nts {Ö*8®*®1 Kombinált 23 ezer forint az egy f5_ telével talán (arra van művelődési hazat tervezik, . , , , ... , , szükség legkevesbe). rend­ami 2 millióba kerülne. Van re ■|Utc? ^'ves jövedelem a ^ívül elhanyagolt a sükös- rá a községfejlesztési ke- nyeresegreszesedes mégha- ^i kereskedelmi egységek rétből 350 ezer -f- 400 ezer, ladta a 15 százalékot. 340 állapota a környékbeli köz­amit a tisztasági fürdőre tagjuk közül 154 nyugdíjas, ségekéhez képest, áruellá­hsgytak jóvá annak idején a dolgozó tagság átlag élet- tásuk sem különb: élelmi­(most már nincs szükség rá, kora 50—55 év, még úgy is, szer-, iparcikk- és vegyes­annyi a fürdőszoba) + ké- hogy — ez ritkaság — nincs boltok, kisvendéglő, presszó, rik a három tsz hozzája- alkalmazottjuk. .Ily módon egyik sem kivéteL rulását (remélnek mind- a kis munkaigényű növény- az ÁFÉSZ-nek, járási ha- egyiktől vagy százezrei),' téhnesztésen, az intenzí- tósugarú cég lévén, a Baján gyakran megforduló sükös- (Jiek pénze nem nagy üz­let. De akkorkának azért mégiscsak tarthatnák, hogy cipőfűzőért vagy fogkré­mért ne kellene Bajára sza­ladgálni. Meg aztán, ha olyanok lennének az eláru­sítóhelyek, hogy a vevő át­láthassa a választékot, ne fenyegesen fulladásveszély csúcsforgalomban, szíveseb­ben vennék meg helyben azt is, amiért most Bajára mennek. (Elvégre a mun­kaképes lakosság három­negyede mezőgazdasági dol­gozó.) Mire volna még szüksége Sükösdnek? Iskolára, mert a tíz tanteremnek fele bi­zony csak muszájból az, nagyon kevés 19 tanuló- és 3 napközis csoportnak. Óvo­dára, orvosi rendelőre, mert egyik se győzi már jelen­legi körülményei közt a megterhelést. Nem is be­szélve a cigányokról: majd háromszázan laknak itt, de csupán töredékük jutott Magasodik a kazal. Sükösd <n nagy területen termelnek pillangós takarmányt, még el a dolgozó társada­lucérnát, baltacímet. lomba való beilleszkedésig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom