Petőfi Népe, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-16 / 162. szám

A KJE Jugoszláviában Bácska Topolya FK — Kecskeméti TE 1:1 (1:0) A KTE labdarúgó csapa­ta egy mérkőzésből álló ju­goszláviai túrára utazott Bácska Topolyára. A hatá­ron ünnepélyesen fogadták a kecskeméti csapatot, amely autóbuszon tette meg az utat. A két csapat találkozóját mintegy 1000 lelkes néző látta. Zászló-, majd virág­csokor csere után kezdődött a mérkőzés. A KTE össze­állítása a következő volt: Molnár — Könyves, Feke­te I., Gudricza — Beregi, Pavlovira — Tanító, Kiss I., M A: Délután 16 óra 30 perc­kor kerül sor a Kecskemé­ti Dózsa—Dunaújvárosi Ko­hász csapatainak labdarú­gó mérkőzésére. Előzőleg 14 óra 30-kor a két együt­tes második csapata mér­kőzik egymással. A kecs­keméti szurkoló gárda minden bizonnyal nagy ér­deklődéssel várja az NB I-es Kohász kecskeméti vendégszereplését. Kézilabda Megyei I. oszt. bajnok­ság: Nők: Kiskunmajsa— Kecskeméti TE 3:5, Or- govány—KTE 7:7. Férfiak: Kiskunmaisai Vasas—Kai. Ép. Gép. 14:18, a Kinizsi SE—Solti ME- DOSZ-mérkőzés végered­ménye nem érkezett be lapzártáig. Franczkó, Szőczey, Parádi. A hazai csapat rohamai vezették be a mérkőzést. Láthatóan arra törekedett a topolyai együttes, hogy mi­előbb bevegye a KTE há­lóját. Néhány gólhelyzet ki is alakult Molnár kapuja előtt, de a kapus mindig jó ütemben tudott közbeavat­kozni. Többször tapsolta meg a közönség Molnár bravúros védéseit. A 25. percben esett a hazaiak vezető gólja. Szabó, a helyi együttes balösszekötője csa­vart lövést küldött a KTE kapujára. Molnár rajta volt a labdán, de az mégis a há­lóban kötött ki. 1:0. Ezután kiegyenlített lett a játék, most már a KTE is többször vállalkozott tá­madásra. A 31. percben Kiss I., majd néhány perc múl­va a kitörő Parádi elöl mentettek a topolyai védők az utolsó pillanatban. Szünet után továbbra is kiegyenlített harc folyt a pályán. Felváltva támadott a két csapat. A védelmek kitűnően zártak. A KTE kiegyenlítő gólja a 60. percben esett. Tanító futott el a jobb oldalon, majd beadását Beregi kapta, aki védhetetlenül lőtt a hálóba. 1:1. Most már mindkét együt­tes a győztes gól megszer­zésére törekedett, ez azon­ban nem sikerült, mert egyik csatár sem tudta fel­törni a kitűnően működő védelmeket. A mérkőzés végén a kö­zönség megtapsolta mind­két együttest, mert végig sportszerű küzdelmet vív­tak egymással. Az ered­mény igazságosnak mond­ható. A KTE csapatából Molnár, Fekete I., Pavlo- vics és Franczkó jLátéka emelkedett ki. A visszavágóra Kecske­méten a Széktói Stadionban július 27-én délután kerül sor. Egy testnevelitanár hobbyja szakosztályokat mozgat A hatvanas évek ele­jén pangott a sportelet Nagybaraoskán Erre nem szívesen emlékeznek vissza a községben, de arra már annál inkább, hogy Sümegi Péter sportakt ivnása nyo­mán röpke néhány év alatt a szakosztályok egész sora éledt újra. ..Hajtani” kez­dett a sport és testnevelés, a tsz-efk megerősödésével pedig az anyagi támogatás is nőtt. Termelőszövetkeze­ti lett a nagybaracskai sportkör. Sümegi Péter nem elége­dett meg a testnevelői ok­levéllel. Közben szakoktatói minősítést szerzett. Azóta nemcsak játékosa, hanem edzője is a bajai járási lab­darúgó- és kézilabdacsa­patnak. Igaz, hogy a labda­rúgók felkészítésében Pa- lócz Sándor is segítségére van, ami érthető is. hiszen közel negyven igazolt játé­kost tartanak számon. Nagy Félévi hisonyíivány A Kiskőrösi Gépjavító elérte célját Az NB III-as labdarúgó­bajnokság befejeztével és azóta is vita és szóbeszéd tárgya Kiskőrösön a Gép­javító teljesítménye. Meg­oszlanak a vélemények. Mi ezúttal arra voltunk kíván­csiak — és ebben valószí­nűleg a tárgyilagos mér­Békéscsaba és Makó nyerte a Vasutas Kupát A vasutasnap alkalmá­ból kétnapos kézilabda- verseny tette színessé Kis­kunhalas nyári sportműso­rát. Szombaton délután négy női és három férficsa­pat sorakozott fel a Szilády Gimnázium zászlókkal dí­szített udvarán. Békéscsaba, Makó és Kiskunhalas női, férfi-, valamint Szentes női csapata versenyzett. A Ha­lasi Spartacus versenyen kívül vett részt a körmér­kőzéses rendszerben lebo­nyolított küzdelmekben. Vasárnap kora délután folytatódott a harc és ak­kor született a torna legna­gyobb meglepetése. A ma­kói lányok lelkes játékkal lepték meg a Halasi MÁV csapatát. Nem volt vitás: a Az MTK New Yorkban Az MTK labdarúgó csa­pata a szerencsés New Yorkba érkezés után rend­szeres edzésekkel készül a nemzetközi tornára. A gö­rög csapat később érkezett meg, mint előre jelezték, így el kellett halasztani az MTK—Olympiakos találko­zót. A magyar és a görög együttes mérkőzésére szer­dán este kerül sor New Yorkban. Véglegesnek lát­szik, hogy a torna befeje­zése után az MTK Cleve­landija is ellátogat. Vasutas Kupa Makóra ke­rült. 2. Kkhalasi MÁV, 3. Békéscsabai MÁV, 4. Szen­tesi MÁV. A férfiak mező­nyében a Békéscsabai MÁV bizonyult a legjobbnak és megérdemelten vitte el a kupát Makó és Kiskunhalas elől. A győzteseknek járó ser­leget és teljes sportfelsze­relést, valamint az okleve­leket Szélpál Géza a MÁV Szakszervezet Területi Bi­zottsága képviselője adta át. JSégy magyar a kontinens válogatottban A Stuttgart Neckar Stadion új tartan pályáján július 30-án és 31-én sorra kerülő Európa— Amerika kontinensek közötti válogatott atlétikai viadalra ki­jelölték az Európa-csapatot. A válogatás munkáját dr. Sír Jó­zsef irányította a két kapi­tánnyal, a holland Fanny Blankerskoennal (női) és a svéd Jakob Lindahl-al (férfi). A válogatókat váratlanul érte a Szovjet Atlétikai Szövetség távirata, amelyben lemondták sportolóik részvételét — azzal az indokolással, hogy a kon­tinens verseny időpontjában tartják spartakiádjukat, amely­ről nem tudják legjobbjaikat nélkülözni. Magyar szempont­ból örvendetes, hogy négy at­létánk lesz ott a nagy ver­senyben, mégpedig a két olimpiai bajnok Ránkiné Né­meth Angéla és Zsivótzky Gyula, valamint Kalocsai Hen­rik és Balogh Györgyi. legelők is egyetértenek ve­lünk —, hogy Biácsi Sándor, az együt­tes edzője hogyan látja csapata teljesítményét a tavaszi bajnokságban el­ért helyezése alapján. — Mint ismeretes, a Gépjavító labdarúgócsa­pata az idén már a máso­dik évet játszotta az NB III -as osztályban és a ki­tűzött cél is ennek megfe­lelően magasabb volt. A rajt előtt az volt az elkép­zelésünk, hogy a csapatnak az élmezőnyben kell vé­geznie. Most, a bajnokság befejeztével, nyugodtan mondhatjuk, hogy a kitű­zött feladatot teljesítettük. Az együttes nyolc győze­lemmel, három döntetlen­nel, négy vereséggel, 21:14- es gólaránnyal és 19 pont­tal a táblázat harmadik he­lyén áll. Az egyenletes tel­jesítményt a fordulónkénti helyezés igazolja leghíveb­ben: négyszer voltunk az első helyen, háromszor a másodikon és ötször a har­madikon. De ezen kívül kétszer az ötödikre és egy­szer a hatodik helyre is le­csúsztunk. Ettől függetle­nül a mérleg azt jelzi, hogy a tavaszi forduló fe­lében első és második he­lyen állt a csapat legtöb­bet. Az elért teljesítmény 63 százalék. A hazai telje­sítményt kiemelve pedig 81 százalék. Ugyanis nyolc ha­zai mérkőzésből hatót meg­nyertünk, egyszer kikap­tunk és egy döntetlent ér­tünk el. Sajnos, az idegen­ben játszott találkozók alapján mindössze 42 szá­zalékos teljesítméríyt nyúj­tott a Gépjavító. A hét vi­déki mérkőzésből mindösz- sze kétszer sikerült győz­tesként elhagyni a játék­teret, míg ugyancsak két­szer vereséget szenvedtünk és két döntetlent harcol­tunk ki. Tehát a megsze­rezhető 14 vidéki pontból csak hatot tudtunk Kiskő­rösre hozni. — Hogyan értékeli az ed­ző a játékosok egyéni teljesítményét? — A tavaszi bajnokság­ban 18 játékos szerepelt. A legtöbbet a következők léptek pályára: Ba és Tú­rán hétszer, Márkó 11-szer, Szentgyörgyi II., Rotschild és Obornyik 12-szer, Peez- nyik és Paluska I. 13-szor, míg Kállai I., Balogh és Zsíros 14-szer szerepelt a pályára futó tizenegyben. A legkevesebbet a véde­lem összeállítása válto­zott, amely egyébként a legegyenletesebb teljesít­ményt nyújtotta. A tavaszi forduló végén eszközölt változásokat a sérülések indokolták. Különösen ér­dekesen alakult a kapusok szereplése. Túrán nyolc mérkőzésen 7 gólt kapott és ezzel 7 pontot is szer­zett a csapat. Ba hét mér­kőzésen hét gólt kapott, de ezzel 12 ponthoz jutott az együttes. Minden mérkő­zésen csak Bohács szere­pelt A góllövő ranglista a következőképpen alakult: Bohács 11, Rotschild 3, Szentgyörgyi II. és Obor­nyik kétszer talált az el­lenfél hálójába stb. A bajnokság folyamán nem volt különösebb baj a fegyelemmel sem. Mind­össze Vén került kiállítás­ra az utolsó előtti forduló­ban. A mérkőzésekre va­ló felkészülésben egy-két esetben adódtak kisebb fegyelemsértések, de ezek nem kívántak súlyosabb fe- lelősségrevonást. — Hogyan tölti a Kis­kőrösi Gépjavító a nyári szünidőt? — A jól végzett munka után megérdemelt pihenő­re mentek a játékosok. Jú­nius 29. és július 13. kö­zött egyhetes balatoni üdü­lésen vett részt az együt­tes. Ettől kezdve pedig fo­lyamatosan — augusztus 17-ig — a fokozatos felké­szülés időszaka követke­zik az edzésterv alapján. népszerűségnek örvend a labdarúgás Nagybanacskán, amit az is híven igazol, hogy mintegy 40 ezer fo­rintos értékű társadalmi munkát fektetett a község lakossága a labdarúgópá­lyába. Az előrelépést még­is a női kézilabdacsapat harcolta ki előbb, de anya­giak híján még tavaly visz- szaléptek a megyei I. osz­tályból. A lányok nem is nagyon örültek néki, dehát a pénz beszélt... Azóta csak házi és tömegsport- versenyeken vesznek részt. A tizenkilenc fős férfi ké­zilabdacsapat azonban vál­tozatlanul versenyben van a járási bajnokságban. Ne­héz is lenne őket visszalép­tetni. Megvan közöttük az egyetértés. De néhány év­vel ezelőtt sem hiányzott, amikor összefogtak és a Ha­ladás Tsz-szel egyetemben — amely a gépi munkát ad­ta — megépítették a kézi- és röplabda-, valamint egy 60 méteres atlétikai pályát. A harminc tagot szám­láló férfi, női asztalitenisz­szakosztálynak szintén Sü­megi Péter a mozgatója, akárcsak a sakkozóknak, ahol Stark Ferenc szemé­lyében lelt segítségre. De jó példával a tömeg­sportban is előli árnak a nagybaracskaiak. A 3200 la­kosú községben évente kö­zel háromszázan szerepel­nek a különféle sportren­dezvényeken. S ami a leg­fontosabb. nem is akárho­gyan. Különösen arról ne­vezetesek, hogy a falusi dolgozók nyári spartakiád- ján minden évben „kivág­ják a rezet” valamelyik sportágban. Ebben Szabó István matematika szakos tanárnak is része van, aki szabad idejében szívesen „hajlik” a testnevelés felé. Nemrégen nemzetközi sport- találkozót is tartottak a szomszédos jugoszláviai Szi­lággyal. Kézilabdában, lab­darúgásban, asztalitenisz­ben és sakkban mérkőztek. A visszavágóra augusztus­ban kerül sor. Az iskolai sport- és test­nevelés ugyancsak jó úton halad. Üttörő evezős szak­osztálya van az iskolának. Gyenis Sándor vezetésével sajátítják el az evezőssport tudományát. Szép idő ese­tén pedig túrákat rendez­nek. Közben hír érkezett Sü­megi. Péterről, akit a köz­ségi tanács épületébe hív­tunk meg egy kis beszélge­tésre. Arról értesítettek ben­nünket, hogy kiment a a gyerekekkel a tsz-be. Nein véletlenül mondták róla a község sportvezetői — El­mer Antal és Husti And­rás. akikkel Nagybaracska sportéletéről beszélgettünk; — „mi azt szeretnénk, ha kevésbé táblázná be magát ez a Péter, dehát ennek már ez a hobbyja...” Bancik István 1 kosárlabda I őszi sorsolása NŐK: SZEPTEMBER 14-.Egri Ta­nárképző—Kecskeméti Dó­zsa, Videoton—VTSK, Bp. Petőfi—Bp. Pedagógus, Nagykanizsai VTE—Sziget­vári Vörös Meteor, BEAC— Székesfehérvári Építők, TF SE—Bp. Vörös Meteor, BKV Előre—MTK. SZEPTEMBER 21: Szi- getvár—Kecskemét, Eger— Videoton, Bp. Vörös Mete­or—MTK, Székesfehérvár— BKV Előre, Bp. Pedagógus —TF SE, VTSK—BEAC, Bp. Petőfi—Nagykanizsa. SZEPTEMBER 28: Kecs­kemét—Bp. Pedagógus, Vi­deoton—Nagykanizsa, BEAC —Bp. Petőfi. TFSE—VTSK, BKV Előre—Szigetvár, MTK—Székesfehérvár, Eger —Bp. Vörös Meteor. OKTÓBER 5: VTSK— Kecskemét, Bp. Vörös Me­teor—Videoton, Székesfe­hérvár—Eger, Szigetvár— MTK, Bp. Pedagógus—BKV Előre, Bp. Petőfi—TFSE, Nagykanizsa—BEAC. OKTOBER 12: Kecskemét —BKV Előre, Videoton— Bp. Pedagógus. VTSK—Szi­getvár, Bp. Petőfi—Székes- fehérvár, Nagykanizsa—Bp. Vörös Meteor. BEAC—Eger, TFSE—MTK. OKTÓBER 19: Kecskemét —Videoton, Bp. Vörös Me­teor—Bp. Petőfi, BKV Elő­re—TFSE, MTK—BEAC, Eger—Nagykanizsa, Székes- fehérvár—VTSK, Szigetvár —Bp. Pedagógus. OKTÓBER 26: Kecskemét —Székesfehérvár, Videoton —Bp. Petőfi, Nagykanizsa— VTSK, BEAC—Bp. Pedagó­gus, TFSE—Szigetvár, BKV Előre—Bp. Vörös Meteor, MTK—Eger. NOVEMBER 2: Kecske­mét—BEAC, TFSE—Video­ton, BKV Előre—Nagykani­zsa, MTK—Bp. Petőfi, Eger —VTSK, Bp. Vörös Meteor —Bp. Pedagógus Székesfe­hérvár—Szigetvár. NOVEMBER 9: Kecske­mét—Bp. Petőfi, Videoton— BEAC, TFSE—Nagykanizsa, BKV Előre—VTSK, MTK— Bp. Pedagógus, Eger—Szi­getvár, Bp. Vörös Meteor— Székesfehérvár. NOVEMBER 16: MTK— Kecskemét, BKV Előre— Videoton, Eger—TFSE, Bp. Vörös Meteor—BEAC, Szé­kesfehérvár—Nagykanizsa, Szigetvár—Bp. Petőfi, Bp. Pedagógus—VTSK. NOVEMBER 23: TFSE— Kecskemét, Videoton—Szi­getvár Bp. Pedagógus—Szé­kesfehérvár, VTSK—Bp. Vörös Meteor, Bp. Petőfi— Eger, Nagykanizsa—MTK, BEAC—BKV Előre. NOVEMBER 30: Bp. Vö­rös Meteor—Kecskemét, MTK—Videoton. Eger— BKV Előre, Székesfehérvár —TFSE, Szigetvár—BEAC, Bp. Pedagógus—Nagykani­zsa, Bp. Petőfi—VTSK. DECEMBER 7: Nagykani­zsa—Kecskemét. Videoton— Székesfehérvár. Szigetvár— Bp. Vörös Meteor, Bp. Pe­dagógus—Eger. VTSK— MTK, Bp. Petőfi—BKV Elő­re, BEAC—TFSE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom