Petőfi Népe, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

MAGYAR SZOCIALISTA M'U’N KAS PÁRT ßÄCS'-KISKU^I MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Vif5g proletárjai, egyesültetek! %.... Törvényerejű rendelet a népszámlálásról Az Elnöki Tanács ülése Tudománypolitikai bizottságot XXIV. évi. 149. szám 1969. július 1, KEDD Ara: 80 fillér Gyors list a a lottó tárgynyeremény- sonsolásáróL (7. oldat) Rejtvénytotó (7. oldal.) Hírek A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést tar­tott. A Minisztertanács elő­terjesztésére törvényerejű rendeletet alkotott nép- számlálás tartásáról 1970- ben. A törvényerejű rendelet kimondja: Magyarország területén az 1969. december 31., és az 1970. január 1. közötti éjféli állapot ala­pulvételével általános nép- számlálást kell tartani. A népszámlálással egyidejű­leg össze kell írni a laká­sokat, és az intézeti ház­tartásokat (kórházakat, munkásszállásokat, diák­otthonokat stb.), a lakóhá­zakat, az intézeti, és az egyéb lakott épületeket. A népszámlálás, vala­mint az azzal kapcsolatos összeírások körébe tartozó adatgyűjtés, a tanácsok végrehajtó bizottságainak feladata. Az e munkában részt vevőket tennivalóik ellátásában hivatalos sze­mélyeknek kell tekinteni. Az adatgyűjtés szakmai irá­nyítását, az adatok feldol­gozását, és közzétételét a Központi Statisztikai Hiva­tal végzi. A népszámlálás, vala­mint az ezzel kapcsolatos összeírások körébe tartozó adatokat mindenki köteles a valóságnak megfelelően, a kívánt határidőre meg­adni. Az Elnöki Tanács elren­delte Mátészalka várossá alakítását, továbbá a csen- geri, a szentgotthárdi, és a vasvári járás megszünteté­sét. Az Elnöki Tanács ezután egyéni kegyelmi ügyekben döntött, majd folyamatban levő ügyeket tárgyalt. Ben Hét továbbra is ostromgyűrűben Az amerikaiak saját bunkereik foglyai Az immáron 53 napja szo­ros ostromgyűrűbe zárt Ben Het-i amerikai tábor szaka­datlan ágyúzásán kívül a dél-vietnami népi fegyveres erők tüzérsége az ország egész területén több jelen­tős támadást hajtott végre. Ezek sorából kiemelkedik, hogy a hazafiak három 122 milliméteres rakétát küld­tek a Saigon közelében ta­nyázó dél-vietnami ejtőer­nyős hadosztály törzskará­nak főhadiszállására. Az amerikai nagyvezér­kart változatlanul aggaszt­ja Ben Het-i különleges ala­kulatainak sorsa, A válsá­gos helyzet egyik jele, hogy — a bevett gyakorlattal szemben — az amerikaiak a veszélyes helyzetre hivat­kozva, nem hajlandók re­pülőgépen újságírókat szál­lítani a központi fennsíkon elterülő táborba. Vasárnap a DNFF tüzérségétől föld alá kényszerített ameri­kaiak bunkerjeit megte­kintette William Rosson.tá­bornok, a Dél-Vietnamban szolgálatot teljesítő ameri­kai fegyveres erők főpa­rancsnok-helyettese és Lu Luan, a központi fennsíkon harcoló saigoni kormány- alakulatok parancsnoka. Utánpótlás csak légiúton A Ben Het-i helyzetről a szomszédos Dák Tóból kül­dött tudósítást Michel Ga­rin francia tudósító. A táv­irat szerint a táborban a 85 milliméteres tüzérségi lö­vedékek sorozatos becsapó­dását a 60. 82, és 120 mini­ben kiépített álcázott tüzér­ségi ütegállásokból bombáz­za Ben Hét körzetét, s eze­ket az ütegeket szinte fo­lyamatos amerikai légitá­madások sem tudták elhall­gattatni. Május 1-től június 29-ig az amerikai tüzérség méteres aknák robbanása és légierő a vietnami háború váltogatja, majd ezeket időnként hatalmas dörejjel megszakítják a szovjet gyártmányú 122 milliméte­res rakéták detonációi. Az állandó tüzérségi tűz miatt vakondéletmódra kárhozta­tott amerikaiak ventilláto­rokkal. hűtőszekrényekkel és magnetofonokkal ellátott föld alatti bunkerjeik fog­lyai. A DNFF a tábor körül elterülő hegyi dzsungelek­történetében eddig egyedül­álló összpontosítással tá­madta a Ben Hetet körül­fogó hegyvonulatot. Több mint 136 000 lövedék és 22 000 bomba robbant az ostromlott tábor körül. Az ostromgyűrű azonban oly szoros, hogy az ameri­kaiak kedd óta csak leve­gőből tudják eljuttatni az utánpótlást a szorongatott' védőknek. Az agresszorok szörnyű éjszakáié A saigoni amerikai ka­tonai rádió megszólaltatta a Büna katonai .tábor egyik túlélőjét, aki azonban sem­milyen összefüggő képet nem tudott adni a dél-vi­etnami felszabadító had­sereg rettenetes erejű tá­madásáról, csupán azt haj­togatta: „It was a terrible night”. (Szörnyű éjszaka volt.) A Pravda hanoi tudósító­jának értesülései szerint a Buna nevű katonai tábort az agresszorok aknamezői vették körül. A tábor riasz­tó jelzőrendszerét érzékeny elektronikus berendezések és lokátorok alkották. Egy­szóval az agresszorok és bábjaik viszonylagos biz­tonságban érezték magukat. A helyi idő szerint este fél tizenegykor kezdődött tá­madás egy csapásra elosz­latta ezt a biztonságérzetet: a katonai tábor területének minden földdarabja külön pokollá változott. Tovább­ra is megfejthetetlen, ho­gyan tudtak a hazafiak ész­revétlenül a megerősített tábor közelébe jutni, s on­nan mérni rakétacsapást az amerikai állásokra. Az előzetes adatok sze­rint az amerikaiak és báb­jaik halottakban és sebe­sültekben 400 katonájukat vesztették el. (MTI) hozott létre a Minisztertanács A Minisztertanács hétfőn ülést tartott. A kormány el­nökének előterjesztése alap­ján elhatározta, hogy az MSZMP Központi Bizottsá­ga június 27-i ülésén elfo­gadott tudománypolitikai irányelvekkel összhangban tudománypolitikai bizottsá­got hoz létre. A bizottság feladata a tudományos ku­tatás egységes állami irá­nyítása, a nemzetközi tudo­mányos kapcsolatokkal va­ló összehangolása, a Ma­gyar Népköztársaság tudo­mánypolitikai elveinek ki­alakítása, és azok megvaló­sításának szervezése. A Minisztertanács a tu­dománypolitikai bizottság elnökévé dr. Ajtai Miklóst, a kormány elnökhelyettesét nevezte ki. A kormány megvitatta és elfogadta a tudománypoli­tikai irányelvek végrehajtá­sához szükséges jogszabá­lyok kidolgozásának ütem­tervére tett javaslatot. A külkereskedelmi mi­niszter jelentést tett a kül­földi hivatalos kiállításo­kon, vásárokon a magyar részvétel 1970. évi prog­ramjának bővüléséről, és javaslatot terjesztett elő az 1971-ben megrendezendő külföldi kiállításokon rész­vételünk programjára. A kormány megtárgyalta a mezőgazdasági, és élel­mezésügyi miniszter jelen­tését a mezőgazdasági üze­mek kiegészítő tevékenysé­géről, és a vita alapján ha­tározatokat fogadott el, me­lyeket a 3. oldalon közlünk. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (8. oldal) A beszélő köntös Képregény (8.oldaö (19. old^í) Néptáncünnep Kunszentmiklóson Igen szerencsésen válasz­tották meg a rendező szer­vek a IV. megyei néptánc­fesztivál időpontját és he­lyét. Vasárnap, Péter-Pál- kor, a hagyományos aratás- ünnepen tartották Kun­szentmiklóson, abban a köz­ségben, ahol mindmáig ele­ven kultusza van a nép­művészetnek és a régi pász­toréletet felidéző szokások­nak. Az eseményt, amely egy­ben a tanácsköztársasági művészeti szemle utolsó me­gyei döntője volt, Szvorény János, a megyei KISZ-bi- zottság titkára nyitotta meg a Damjanich Gimnázium udvarán emelt szabadtéri színpadon, majd a díszes ÚJ TÍPUSÚ fröccsőwtőgép Már hírt adtunk arról, hogy elsőként az országban Kiskunfélegyházán a Villa- mosszigető és Műanyagfel­dolgozó Vállalat gyárában hőre keményedé bakelit anyaggal dolgoznak egy új típusú fröccsöntő automata gépen. Eddig hazánkban ugyanis csak hőre lágyuló műanyagokat használtak fröccsöntéshez. Az új be­rendezés háromszor terme­lékenyebb, mint a prés­technológiával dolgozó gé­pek, méretre pontosabb munkát végez, s a selejt­százalék is alacsonyabb. A gép beszerelését nemrég fejezték be a német szak­emberek. A berendezés egyébként annyira automa­tizált, hogy a munkás csak beönti az anyagot, s míg az ki nem fogy a tartály­ból — anélkül, hogy be kellene avatkozni a gépet irányító dolgozónak — au­tomatikusan dobja ki ma­gából a kész munkadara­bokat. Képünkön Juhász Sándorné betanított mun­kás az új automata gépen dolgozik. Egy mun­kás két gép kezelését tud­ja egyidőben ellátni. menetben felvonuló több mint 500 szereplő nevében a táncosok nesztora, Szap­panos Lukács, a Népművé-; szét mestere mondott kö­szöntőt. Csaknem négy órán á$ dobogtatta a részt vevő ti­zennyolc együttes a színpad deszkáit a gimnázium ud­varát teljes egészében meg­töltő, lelkes nézősereg nagy örömére. A rendkívül igé­nyes zsűri sem titkolta tet­szését. Az elnöklő Vásár­helyi László, a Népműve-j lési Intézet munkatársa, ne­ves koreográfus, ezúttal is a legnagyobb elismeréssel beszélt Bács megye nép- tánckultúr á j ár ól. A verseny fődíját — nem volt könnyű dolog odaítélni — végül a Kalocsai Ének- Zenei Általános Iskola gyermekjátékokat bemutató együttese kapta meg. Ka­locsára került a „betanítás díja” is: Pécsi Ferencnét és Tóth Ferencet jutalmazták vele. A szólótáncosok egyik díját — talán szokatlanul, de indokoltan — csoport­nak ítélték, a kunszentmik- lósi veterán táncosoknak, akik Szappanos Lukács ve­zetésével éppen olyan mél­tósággal táncolták a kun verbunkot, mint harminc évvel ezelőtt. A másik szó­lódíjat megint csak Kalocsa vitte el: Lakatos Ági, az ének-zenei iskola tanulója. A hagyományőrzés díján három együttes osztozott: a bátmonostori „Piroskon­tyos”, a nemesnádudvari német nemzetiségi csoport és a részteleki menyecskék. Külön díjban részesítették a hajósi általános iskola 110 tagú gyermekegyüttesét. Az augusztusban Szolnokon rendezendő országos tanács­köztársasági emlékműsor Bács megyei néptáncos résztvevője pedig a kecske­méti „Hírős” együttes lesz. A díjazottakon kívül a többiek is — Hajós, Harta, Kecel, Kiskunhalas, Jakab- szállás, Kerekegyháza, Nagybaracska, Szakmár együttesei — jól szerepel­tek. A rendező szerveket — a megyei tanács vb műve­lődésügyi osztályát, a me­gyei KISZ-bizottságot, a megyei népművelési ta­nácsadót és különösképpen a dunavecsei járás és Kun- szentmiklós népművelőit a legteljesebb elismerés illeti.;

Next

/
Oldalképek
Tartalom