Petőfi Népe, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-29 / 148. szám

N A P T A R 1969. június 29, vasárnap Névnap: Péter, Pál Napkelte: 3 óra 48 perc. ap Napnyugta: 19 óra 46 perc. Holdkelte: 20 óra 12 perc. I Holdnyugta: 2 óra 31 perc. ' Új gyermekcipők Sorozatban készülnek az új lakk- és kombinált gyer- mekcipő-modellek az Al­földi Cipőgyár műhelyei­ben. Az érdeklődéssel várt termékek július első felé­ben jelennek meg az üz­letekben. Ugyanakkor el­kezdték a hajlékony, köny- nyű tipegők és a korábbi­nál tartósabb csizmácskák próbagyártását is, amelyek­ből 17 ezer párat szeptem­bertől hoz forgalomba a ke- reskedélem. ’ ' — A Kiskunhalasi Sütő­ipari Vállalat hat üzem­egységének 30 dolgozója vett részt a napokban tar­tott nagy sikerű szellemi vetélkedőn. Kiss B. Mátyás, a központi üzem csoport- vezetője első helyezéséért két hétre, Gál László az I. számú üzem szakmunkása egy hétre szóló üdülőbe­utalót kapott jutalmul. Nagy Sándor kisszállási szak­munkás harmadik helyezé­sét könyvsorozattal jutal­mazták. Ezenkívül még he­ten kaptak értékes könyve­ket. — BŐVÍTIK a napközi otthont a Kecskeméti Zrí­nyi Ilona Általános Iskolá­ban. Az épület pincehelyi­ségében játékszobát, pihe­nőágyakat, a régi könyvtár­ban pedig olvasószobát ren­deznek be. — A kiskunhalasi Pap­rika Antal Termelőszövet­kezet építőbrigádja 700 ezer forintos beruházással egy • 60 férőhelyes itatásos borjúnevelőt és egy fé­rőhelyes ellőistállót épít a közös gazdaságban. — Több, mint másfél mil­lió forintot költenek Kun- szentmiklóson az ivóvízhá­lózat bővítésére. A nagy­községben két bővizű kút , fúrását kezdték meg, s ezekből táplálják majd a jövőre felépülő víztornyot. — A tompái Szabadság Termelőszövetkezetben jó­nak ígérkezik a gabona- termés. A 100 holdas Eto- ille francia búzából 28—30, a 48 holdon termelt triti- caleból 25, míg a kecske­méti H-rozsból 20 mázsás holdankénti átlagtermésre számítanak. Pontybölcsőde Háromszázezernél több nemes pontyivadékot ne­velnek a Duna és a holt ágak „halasítására” a ba­jai Üj Élet Halászati Tsz tógazdaságában. A ponty­bölcsődékben már nyüzsög­nek azok az ivadékok, amelyek egy részét a jövő tavasszal engedik szét a na­gyobb vizekben. — Műanyagüzem létesí­tését tervezi a barcsi Vö­rös Csillag Termelőszövet­kezettel társulva a kele- biai Rákóczi Csillaga Tsz. Az új üzem a tervek sze­rint az év végére már öt­ven munkaerőt — főleg asszonyokat és lányokat — foglalkoztat. — Másfél millió forintos költ­séggel még az idén két mély­fúrású kút és egy ötven köb­méteres víztartály készül el a borotai Béke Termelőszövet­kezetben. — ötven holdon termel az idén káposztarepcét a csikériai Üj Kalász Ter­melőszövetkezet. A telje­sen gépesített betakarítás befejeződött, s a holdan­kénti 8—10 mázsás átlag­termés harmincezer forint jövedelmet hozott a közös gazdaságnak. Összefog a falu Orvosi rendelőt építenek Fülöpházán, s ezzel régi vá­gya teljesül a község la­kóinak. A mintegy 8 ezer holdas tanyavilág nagyon érzi a rendelő hiányát. A legközelebbi orvos 10 ki­lométerre van. s az is he­tenként csak egyszer láto­gat a faluba. Most a he­lyi KISZ-fiatalok, s a ter­melőszövetkezet csaknem 200 ezer forint értékű tár­sadalmi munkát ajánlottak fel. A falu összefogása ré­vén remélhetőleg még eb­ben az évben megépül az új rendelő, és orvosi lakás. Halpusztulás a Rajnán — Bécsi cégnek dolgoz­nak a Kecskeméti Házi­ipari Szövetkezet harisnya- szem-felszedői. Az első munkadarabok átadása után most újabb tárgyalá­sok kezdődtek a külföldi céggel, s ezt követően már folyamatosan kapnak mun­kát az asszonyok. — Százvagonos hűtőhá­zat épít a kiskunhalasi Vö­rös Október, Vörös Szikra, Szabadság, Paprika Antal és a Kinizsi Termelőszö­vetkezet. A hatmillió forin­tos beruházással, közös erővel épülő hűtőházak he­lyét már kijelölték a kis­kunhalasi ipartelepen és a tervek szerint a jövő évi zöldség- és gyümölcster­més jó részét már itt tud­ják tárolni. — Hamarosan megkez­dik Borotán 300 ezer forin­tos költséggel egy új, szol­gálati lakással ellátott or­vosi rendelő építését. A tervek szerint még az idén át is adják rendeltetésének. — A mélykúti Béke Ter­melőszövetkezet 10 holdon termel szamócát, s erről a területről 200 mázsa ter­mést adott át a MÉK-nek, 200 ezer forinttal gyara­pítva jövedelmét. — A Soltvadkerti Vegyes és Építő Ktsz 10 családi házat és egy négylakásos társasházat épített az el­múlt esztendőben. Az idén a tervek szerint 20 csalá­di házat és egy négylaká­sos emeletes épületet ad­nak át megrendelőiknek. Mint arról részletesen beszámoltunk vegyi mérgezés következtében nagyarányú halpusztulást észleltek a Rajna vizében. A képen: Krefeldben haltetemek lát­hatók egy sziklán. A háttérben a krefeldi Rajna­iad. ÜNNEPI FÉNYÁRBAN A HIRES FERDE TORONY A város védőszentjének napja alkalmából ünnepi fényárba került a hires pisai ferde torony. Kevés a gépesített tehenészet A megye közös gazdasá­gainak 175 tehenészetéből mindössze 72-tőt gépesítet­tek eddig. Ez annyit jelent, hogy még legtöbb helyen a nehéz fizikai munkát igénylő kézifejést alkalmaz­zák. A munkaerőhiány az idén sok termelőszövetke­zetet kényszerít majd az is­tállók korszerűsítésére, a fejőgépek beszerzésére. Út a tanyákhoz Több, mint három és fél millió forintos költséggel újabb bekötőút épül a har- tai tanyákhoz. A község határában az úgynevezett Kiskékest és a Nagykékest összekötő két és fél kilo­méter hosszú bitumenes út építését rövidesen megkez­dik. Ezzel „összkomforto­sabbá” válik majd a Lenin Tsz új tanyaközpontja, ahol 52 családi házba már a vil­lanyt is bevezették. Vidám percek OLASZ HUMOR — Ó! — sóhajt fel Rossi úr. — Mindenem megvolt, amiről az ember csak álmodozhat. Pénzem, szép lakásom, benne egy bűbájos nő .. . — Na és mi történt? — kér­dezi a barátja. — A feleségem egy héttel hamarabb hazajött, mint ahogy vártam. ELŐZÉKENYSÉG A szobalány megmutatja az új vendégnek a szobáját. — Tessék, ez az ön szobája. Hogyan fűtsünk, Reaumur vagy Celsius szerint? BARÁTNŐK egymás KÖZÖTT — Gyakran eljár a férjed esténként hazulról? — Elég gyakran. Nem sze­ret egyedül otthon üldögélni. ELISMERÉS A feleség: — A tudósok azt állítják, hogy az átlagember 10 ezer szót mond naponta; A férj: — Drágám, te vitathatatlanul átlagon felüli vagy! A középső a győztes — Aratják a repeét. Megkezdődött az aprómag­vak betakarítása. A csávo- lyi Egyesülés Termelőszö­vetkezetben 100 holdon aratják, csépelik a repcét, s mintegy 12 mázsa holdan­kénti magterméssel szá­molnak. Hincs öttalálatos A Sportfogadási és Lot­tóigazgatóság közlése sze­rint a 26. játékhéten ötta­lálatos szelvény nem érke­zett. Négy találatot 64 fo­gadó ért el, nyereményük egyenként 55 202 forint. Három találata 5413 foga­dónak volt, nyereményük egyenként 326 forint. A két- találatos szelvények száma 146 963, ezekre egyenként 15 forintot fizetnek. A nyere­ményösszegek a nyere­ményilleték levonása után értendők. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. A nyári melegben nem a legalkalmasabb a hosszú hajviselet. A verseny kedvéért azonban ennél nagyobb kellemetlenséget is elviseltek már emberek. A vetél­kedő résztvevői közül 186 centiméter hosszú hajkoro­nával a középső lány lett a győztes. Várható időjárás ma es- ig: nyugat felől időnként megnövekedő felhőzet, több- elé, elsősorban megerősödő nyugati, északnyugati szél. Az éjszaka hűvös marad. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 8—13, legmagasabb nappali hő­mérséklet húsz-huszonöt fok között. Kisjó Sándor: Hej, nadrágok, nadrágok... Mint öreg nadrágból a por, úgy röppen föl az emlékek raja, ahogy Jules Pepont mesterről olvasom a jelentést. Párizsban volt szabó, és amikor elszakadt életének fo­nala, a mohó örökö­sök több tucat ó-nad­rágot találtak hag5ra- tékában. Híres embe­rek nadrágját gyűj­tötte ugyanis. Napló­jának tanúsága sze­rint a műértékek közt megtalálható Dumas, Johann Strauss Fe­renc József császár­király, Nelson admi­rális és Roosevelt amerikai elnök nad­rágja is. Híres emberek nem­csak Bécs, Párizs, London és Washing­ton vidékén akadtak egykor, do a mi kis városunkban is. És micsoda nadrágok, nagy isten! Híres ember volt Gorszki, a szabó. Amikor átcikázott a Kossuth-szobor előtt, mindenki tudta hogy Stingli kapitány nad­rágját viszi, mert az óriási katonának ak­kora nadrágja volt, hogy gond nélkül be­letervezhető lenne egy mai lakás, modern konyhával. Gorszki derűs fiú volt. Nyári estéken a Legényegy­let kerthelyiségében nem egyszer szóra­koztatott bennünket azzal, hogy felhúzta a kapitány nadrágját, feje fölött összegom­bolta és az orrát a sliccen dugta ki. Bállá Matyi nadrág­jával dinnyelopást bo­nyolított le a hentes­ipari ifjúság. Rémüle- tes növekedésű, mé­reteiben toronyra em­lékeztető mészárosle­gény volt. Valami ta­nyáról hazafelé csám­borogván, azt mondja Lédeczi Pista, szüre­teljük meg az öreg Móczár dinnyését. — Igen ám, de nincs zsák. Oda se neki, le­gyintett Matyi. Sza­porán kibújt, a nad­rág két szárát alul bekötötte, tövig meg­rakták, azután az egé­szet a nyakába kerí­tette, akként, hogy elől lógott a két dinnyeoszlop, maga pedig fehéren porosz- kált közbül. Nem félt harmattól, szélfúvás- tól, hosszú gatyát vi­seltek akkoriban mi­felénk a jobb csalá­dok fiai. Híres ember híres nadrágja volt az also- városi kántoré. Ami­kor hangja felzendült, rezegni látszott a kis orgona valamennyi sípja. Sokat találgat­ták a hívek honnan ez a mennyezetrázó orgánum? Az ifjúság aztán kiderítette, hogy az erő a nadrágban van. Húsz éve hordta ugyanazt a fényesre ült fekete posztót. Amikor az előjáték­kal végzett, és meg­adta a vezérhangot, akként bődült ki tor­kán a nemes veretű generálbasszus, hogy egyidejűleg az alapza­tot megemelte a pá­don. (A harangozó szerint, aki setét int- rikus volt, a pedálta­posó gyerekek ilyen­kor mindig elugrottak a háta mögül.) Pepont gyűjtemé­nyében csupa olyan nadrág van, amelyik gazdájáról híres. A mi kis városunkban nem egy polgártárs élt, aki éppen ellen­kezőleg, nadrágjának köszönhette hírnevét. Slavitsek Lali jogász- elnök egy frakknad­rággal kezdte pálya­futását. A juristabál- ban oly tűzzel forgat­ta az állomásfőnök leányát, hogy egy szi­laj perdülés után a földhöz vágta, maga pedig a falig csúszott. Azaz nem is a falig, csak be a zászlóanya brokátselyem szok­nyája alá. Ami ma­gában is elegendő fel­tűnést keltett volna, ám ahogy feltápász- kodott általános si­koltozás közepeit kel­lett megfutamodnia. A frakknadrág egyik szára hosszában vé­gigrepedt. Boda kovács, az Árok utcában olyan viharerős börnadrágoi hordott, hogy kisebb lórúgásnak oda se né­zett. Piszmán Balázst, a böllért egyszer vala­mi részeg legény akarta csúffá tenni, de amikor nadrágjába vágta a bicskát, a penge megcsúszott a fenékrészen. Sándort, az utcai gyufaárust minden sá­toros ünnepkor fel­ruházta a hitközség. Sándor azonban nem adott a flancra, azon­nal pénzzé tette, árát megiszogatta, és to­vább hordta a régit. Amelyet egyébként akképp rögzített, hogy egyik kezével a gyu­fát árulta, a másikkal a nadrágot tartotta. Here Márton, a hor­dár, hivatali munká­ja miatt nem alkal­mazhatta ezt a mód­szert. A nadrágot elől egy meggörbített ács­szög fogta össze, még ‘ így is naponta rászólt Gere, a park őre, mi az, Marci szellőztetsz? Purcsi, a kontrás zsineget kötött körül nadrágszíj gyanánt. Amikor a színidirek­tor neki adta húsz évig nyütt zsakett­nadrágját, mert azt már népszínműben sem lehetett fölhúzni, Purcsi • vadonatúj spár­gát szerzett be hozzá. Általános feltűnést keltett a Piros Rózsá­ban. „Nizsd má a rongyost — mondta Gyula, a bőgős — távály még a csimba- lom lábát vitte á bán- dá után, most meg hiválkodik mint vá- lámi főhércseg!” Ha talán — mint remélni merem — a párizsi hagyaték híre azt a közgondolatot sugallná, hogy létesít­sünk egy nadrágmú­zeumot, az alapítás­hoz ezzel a kis írás­művei járulok hozzá. Esetleg a legrégibb nadrágommal is. PETOfi NEPE - A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kjskuq megyei Bizottsága es a megyei tanács lapja. - Főszerkesztő: F Tóth Pál - Kiadta > Bacs-Kiskun megyei Lapkiadó vanaiai - Felelős kiadó: dr Mezei István Igazgató - Szerkesztőség: Kecskemét Városi Tanacshaz. - Szerkesztőségi telefonközpont: 26-19 25-1« Szerkesztő nzottság 10-38 - Kladonivatal■ Kecskémé: Szabadság tér 1/a. Telefon: 17-09. « Terjeszti a Magyar Posta - Előfizetnem: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónaira; 20l— forint.' Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét, Telefont u-85. — Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom