Petőfi Népe, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-28 / 147. szám

Miben járunk holnap? Ez a kérdés — azt hisz- ezük felesleges hansúlyoz- uunk — mindenkit érint és érdekel. A textilipari nyersanyagok választéka a legutóbbi években ugyanis viharos gyorsaságú fejlő­désen ment át. Megjelentek az 55:45 százalékarány­ban kevert gyapjú-műszá- las szövetek és a kötöttáruk felhasználási hányada meg- növekedett, mégpedig igen Jelentős mértékben. De nemcsak a műszálak térhódítása és a kötöttáruk iránti kereslet növekedése jellemzi a textilgyártást- és feldolgozást. Olyan újszerű textilfeldolgozási módok jutnak érvényre, melyek évezredes módszereket vál­tanak fel. Erről ad nagyon érdekes, áttekintő képet a TECHNIKA legújabb, jú­liusi száma. S a holnap textilgyártási irányzatait bemutató cikk mellett meg­találjuk vezető textilgyá­raink és konfekcióipari üzemeink tájékoztatóját: mit gyártanak, mi kapha­tó ma, vagy a legközelebbi jövőben az üzletekben? lapozzunk tovább a gaz­dag tartalmú júliusi TECH­NIKÁBAN! Nem kell már a Corvin Áruház homlok­zatán elhelyezett PUBLI- COLOR elnevezésű reklám­fényújság „titkain” vitat­kozni. A TECHNIKA el­árulja az ötletes, mozgó fényábrás megoldás műkö­dési elvét. Választ ad a lap arra is: hogyan lehet láthatatlan sugarakkal kü­lönböző tárgyakon elhelyez­kedő hajszálnyi fémrétegek vastagságát megmérni. Re­püléstechnikai szimuláto­rokról, a népszerű Steyr gépkocsiról, s nem utolsó­sorban a moszkvai auto­matizálási kiállításról ol­vashatunk a TECHNIKA legújabb, júliusi számában. Pályázati felhívás A felsőoktatási intézmények munkavédelmi feladatai meg­oldásának segítésére pályáza­tot hirdetnek az illetékes szer­vek. A pályázati témakörök a következők: 1. A kulturált, korszerű, egészséges és biztonságos ok­tatási munkakörülmények, fo­lyamatok. kísérletek kialakítá­sa; 2. A szakszervezeti munka- védelmi tevékenység módsze­rei és tapasztalatai, eredmé­nyei; 3. Szabadon választott téma. (Ennek keretében feldolgozha­tó bármelyik kérdés, tapaszta­lat, tudományos értekezés, ja­vaslat, amelyek a felsőoktatá­si intézmények dolgozóinak és hallgatóinak munkavédelmével kapcsolatosak, s összhangban állnak a pályázat céljával.) A pályamunkákat szeptem­ber 30-ig négy példányban kell beküldeni a Pedagógusok Szakszervezetének központi ve­zetősége címére. (Bp., VI., Gorkij fasor 10.) Egy pályázó több témakörben is pályázhat. A díjak között a három első díj három-három ezer forint. A különdíjak között ötezer­forintos jutalom is van. Egy probléma megoldódik... A vízzel nem lehet játszani Bűn: a csónak túlterhelése Vihar a Balatonon Szonda a vízirendöröknél A szelíd arcú folyó a tü­körsima tó gonosz is tud lenni. Ezért a vízzel nem lehet játszani. Kiváltképp akkor nem, ha lassú bal­lagását, csendes áramlását tajtékzó vihar váltja fel. A legjobb úszó is tehetetlen a láthatatlan örvénnyel és hirtelen keletkezett vihar­ral szemben. A vízi rendészet a tra­gédiák egész sorát tartja nyilván. Tavaly 54-en ful­ladtak a Dunába, a Tiszá­ba, a Rábába és a Balaton­ba. Mint a dunai vízrendé­szeti kapitányság vezetője elmondta: a legtöbb gondot és a legnagyobb veszélyt a csónakázók szabálysérté­sei okozzák. Az egyik ilyen notórius „dunai bűn” a túlterhelés, amikor a csónakázók két- három személyes többlettel merészkednek a vízre. Nem szükséges különöseb­ben bizonygatni a nagyfo­kú és tudatos felelőtlensé­get, melynek aztán (ele­gendő egy erősebb széllö­kés, hirtelen mozdulat), könnyen végzetes követ­kezményei lehetnek. Leg­alább ilyen, ha nem ve­szélyesebb, a hajók, az uszályok vakmerő megkö­zelítése, sőt az is többször megtörtént, hogy a csóna­kot az uszály után kötöt­ték ... Elterjedt egy téves vélemény, amely szerint csak a „kerekes” hajókat veszélyes követni vagy megközelíteni. Szó sincs róla: minden nagy vízi jár­művet kerülni kell, mert az erős hullámzás pillana­tok alatt felborítja a csó­nakot. Életbevágóan fontos tud­nivaló az is, hogy Borítékos sorsjegy ek június 30-ig A Sportfogadási és Lot­tóigazgatóság közli továb­bá, hogy a május 8-án ki­bocsátott sport borítékos sorsjegyek árusítása június 30-án befejeződik. Azok a játékosok, akik nyertes sorsjegyüket esetleg még nem váltották be, nyere­ményüket legkésőbb 1969. július 31-ig feltétlenül ve­gyék fel, mert az utolsó árusítási naptól számított 30 nap elteltével nyere­ményigényük elvész. _ a záró- és terelőgátak környékén — s ilyen a Dunán szép számmal van —, mindig nagy a ve­szély, mert örvényes, forgós, vagy limányos a víz. Ilyen he­lyeken a folyó mozgása a gátak miatt nem természe­tes, s amíg az örvényes ré­szeken a víz szívóhatása csupán kis területen hat, a limányos szakaszokon már több méteres körzetben, s olyan erővel jelentkezik, hogy még a hajót is meg­forgatja. Tavaly Vácott egy ilyen Duna-szakaszon eve­zett csónakkal négy, a vi­zet és a helyi viszonyokat alaposan ismerő ember. A csónakot felborította az ör­vény és hárman' a vízbe fulladtak. Hajszál híján ha­sonló tragédia játszódott le a Szigetközben. Mindez ar­ra figyelmeztet, hogy vízen egyik pillanatról a másik­ra minden megtörténhet. Az alkohollal, sajnos a vízen is számolni kell, ugyanis sokan tartják bo­csánatos bűnnek — mi­előtt vízre szállnak, úszni indulnak — a néhány kor­só sör vagy éppen a né­hány féldeci elfogyasztá­sát. Mind több ittas embert leplez le a vízen az al­koholszonda, amelyet a vízirendőrség is magával hord. Mit kell még tudniuk azoknak, akik a folyókba akarnak fürdeni? 1964. nyaráig a rendőr­ség csak a kijelölt terüle­teken engedélyezte a für­dést, azóta viszont — a fő­város területe és néhány tiltott hely kivételével — mindenütt, végig a Dunán. Ez a Tiszára, a Rábára és más folyókra, tavakra is érvényes. De magától ér­tetődően kötelező az életvédelmi előírások megtartása. Vagyis: tilos a fürdés ott, ahol hajók közlekednek, valamint a hidak, a pil­lérek, a zárógátak környé­kén, ahol a vízmozgás nem természetes. A rendőrség tapasztalatai szerint nem is a partmenti fürdőzőkkel van probléma, hanem azok­kal a 16—25 év közötti fia­talokkal, akik virtusból éppen a tiltott helyeken keresik — és sajnos meg is találják — a veszélyt. Ezért legújabban azzal egészítették ki a tilalmi előírásokat, hogy a folyók — elsősorban a Duna — át- úszása, bárhol is, tilos! A Balatonon lényegében hasonló veszélyek lesel­kednek a csónakázókra, mint a folyókon. De itt a1 vihar külön veszedel­met jelent. Emlékezzünk esák: éppen egy éve, egy forró júniusi csütörtökön a vihar 65—70 kilométeres széllökésekkel tört a Balatonra. Noha a rakéták időben jelezték a közelgő vihart, több száz fürdőző a vízben maradt. Közülük hatvanan csak a révkapitányság segítségé­vel tudtak megmenekülni. Az önfeláldozó mentési munkák ellenére négy em­ber mégis áldozatul esett a balatoni viharnak. Ugyan­csak a tóban veszett öt gyermek s kilenc felnőtt, akik felhevült testtel, csó­nakból ugrottak a vízbe, illetve elaludtak a gumi­matracokon, amelyet a szél a mély vízbe sodort. A rendőrség már jóval a fürdési és üdülési idény megkezdése előtt gondos­kodott arról, hogy az álta­lános s középiskolákban a gyerekek megismerjék a legfontosabb vízrendészeti előírásokat. De nemcsak nekik, hanem a felnőttek­nek is meg kell tanulniuk, hogy a víz nem csupán jó­barát, hanem könyörtelen ellenség is lehet. K. F. Gátér a kis községek közé tartozik. Lakosainak száma 1400 fő. Ennek mint­egy 30 százaléka fiatal. A tömegsportban résztvevők száma alig haladja meg a 80—100 főt egy év alatt. ( Rendszerint a labdarúgók' lépnek elő a tömegsport képviseletében is. — Nagyon keóés a spor­toló fiatal — mondta Bá­lint Mihály vb-elnök. — Néhány évvel ezelőtt még voltak asztaliteniszezőink, röplabda-szakosztályunk és a tekepályán is többen mo­zogtak, mint mostanában. Sokan kiöregedtek, mások meg elmentek. Ha már egy-két tehetséges gyerek kiválik a többi közül, azo­kat rendszerint „felszívja” a város. De hát ez már így van rendjén. Mi nem tu­dunk megfelelő továbbfej­lődési feltételeket biztosí­tani és ezért nem is len­ne helyénvaló, ha valakit visszatartanánk. — A másik probléma, hogy az ifjúság 50—60 szá­zaléka a környező váro­sokban dolgozik — kapcso­lódott a beszélgetésbe Csá­ki Benjámin községi párt­titkár, aki a sportkör el­nöke is. — Azért két évvel ezelőtt kialakítottunk egy labdarúgócsapatot. Az idén, a tavaszi bajnokság befejeztével a felnőtt és az ifjúsági együttesünk is a hetedik helyen végzett a kiskunfélegyházi járási bajnokságban. Forgó Mik­lós edző jó munkát vég­zett, ami nem is volt köny- nyű, hiszen közel harminc játékossal kellett foglal­koznia. Az őszi forduló­ban szeretnénk jobban sze­repelni, de olyan céljaink azért nincsenek, hogy a Hét végi sportműsor SZOMBATON RÖPLABDA NB II-s női mérkőzés: BEAC —Kecskeméti Tipográfia, Bu­dapest, Körösi út, 16.30. KÉZILABDA Országos Ifjúsági Kupa me­gyei döntője; Kiskunhalas, Szilády Áron Gimnázium, 10 órától. VASÁRNAP LABDARÜGÄS Nyári Kupa-mérkőzés, Tisza­csoport: Kecskeméti Dózsa— Budafok Kecskemét, Széktói Stadion, 16.30. Játékvezető: Vörös. Megyei I. o. elmaradott mér­kőzés, Északi csoport: Szánk— Kiskunfélegyházi Vasutas, — Szánk, 17 óra. Barátságos mérkőzés; Bács­almási MEDOSZ—Szentesi Víz­mű, Bácsalmás, 14.30. Járási bajnokság: Kiskunha­lasi járás: Csikéria—Kiskun- halasi Spartacus, Zsana—Kun­baja Harkakötöny—Kelebia, Kisszállás—Kkhalasi MEDOSZ II., Kunfehértó—Jánoshalma II. Valamennyi mérkőzés 17.30-kor kezdődik. KÉZILABDA Megyei I. o. bajnokság, nők: Kecskeméti BRG—Bajai Bács­ka Posztó 9 órakor. A többi találkozóra 10 órától kerül sor: Kecskeméti TE—Kalocsai VTSK, Bácsalmási Gimn.—Or- goványi Tsz SK, Kiskunmaj- sai Vasas—Kerekegyházi KSK, Dunapataji KSK—Kiskőrösi Vörös Meteor II. Férfiak: Dunapataji SK—Ba­jai Vízügy 9 órakor. Kiskun­ma jsai Borpince—Kecskeméti Építők 11 órakor. A többi mérkőzés 10 órakor kezdődik: Balog A. SE—Gábor Á. SE, Radnóti SE—Jánoshalmi Spar­tacus, Kiskunhalasi Spartacus, Solti MEDOSZ, Csávolyi SK— Kinizsi SE. A Kalocsai Ép. Gép. szabadnapos. RÖPLABDA NB n-s férfi mérkőzések: Bajai Fehérneműgyár—Pénz­ügyőr, Baja, Petőfi-sziget 9 óra, Kinizsi SE—PEAC, Baja, Vonatkert 11 óra. NB II-s női mérkőzések: To­kod—Kecskeméti Tipográfia, Tokod. 10.30, Dunaújvárosi Ko­hász—Mélykút, Dunaújváros, Eszperantó út, 11 óra. megyei I. osztályba kerül- jünk. Nem tudnánk fedez­ni az anyagi kiadásokat. De az sem valószínű, hogy a Vasastól és a Kun Béla SE II.—töl be tudnánk jutni. Ugyanis már ellenünk is megtörtént, hogy például a Vasas 6—7 NB II-es játé­kossal lépett pályára. Igaz, hogy valamicskét tanultunk is tőlük, de el is keserí­tettek bennünket, amikor egymás után „szórták” a gólokat. Ez már nem ki­egyenlített versenyszerű­ség. Nemtetszésünket kö­zöltük a járási labdarúgó szövetséggel is, de még mindmáig nem volt foga­natja. A gátéri sportkört a köz­ségi tanács és az Aranyka­lász Tsz patronálja. Felsze­relést vesznek és autót biz­tosítanak a vidéki utazás­hoz, de a sportolók sem tétlenek. Nemrégen a lab­darúgópályát kerítették be társadalmi munkában. A csapat átlagéletkora 24—25 év. Nagyon hiányzik az utánpótlás. Az általános isko­lában nincs tornaterem. Két éve a testnevelő tanárt is elhelyezték Kiskunfél­egyházára. Azóta Gátéren nagyon megcsappant a sportoló fiatalok száma. Az idén — okulva az eddigi tapasztalatokon, végleges döntést hoztak a község illetékesei; testnevelő ta­nárt alkalmaznak, hogy testben és lélekben is egya­ránt életerős, edzett fiatal­ság kerüljön ki az iskolá­ból Bancik István Versenyben az idővel, Autó* tulajdonosok! A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMÜSZAVATOSSAGI BIZTOSÍTÁS Itt***' 1969. n. félévi dija fúlius 1-től 31-ig pótlek mentesen fizethető, * Felvilágosítás, befizetőlap ti bkjainknál. i ALLAMI BIZTOSÍTÓ Sajdik Péter, a Kecs­keméti Katona József Gim­názium tanulója. Tagja a Dózsa atlétikai szakosztá­lyának. 1964-ben jegyezte el magát a sporttal. Dunake­szin, a Kinizsiben kezdett asztaliteniszezni. Egy évvel később Kecskemétre került, ahol az országos DC aszta­litenisz-bajnokságon máso­dik helyezést ért el. 1967- ben lett atléta. Egy váloga­tó versenyen tűnt fel. Még abban az évben megnyerte a megyei bajnokságot 600 méteren, a területiről pe­dig másodikként jutott az országos döntőbe. A tavalyi versenyek­re már komolyabb mun­kával készült. Volt olyan időszak is, amikor edzés­adagjában 100 kilométer szerepelt havonta. Az ala­pos felkészülés eredménye­ként sorozatosan nyerte a mezei futóversenyeket, s miután első lett a városi, megyei és területi verse­nyen. esélyesként indult az úttörőolimpia országos dön­tőjére. Közben azonban megsérült. Edzője, Grosán Pál gondosan melegítette be tanítványát, és végül is starthoz állt. Az első 400 méteren kiválóan rajtolt, az előzése is jól sikerült, újított, és mintegy 10 mé­terre lehagyva társait, ért célba. Sajdik Péter 600 méteren úttörőolimpiai bajnokként állt a család elé, akik ott szorongtak a stadionban. • • • Valamennyien felutaztak Pestre, hogy tanúi, és szur­kolói legyenek Péter első komolyabb vizsgájának, amely, mint végül is kide­rült: remekül sikerült. Or­szágos úttörőcsúccsal lett első. Eredménye: 1:30.3. Az országos serdülő baj­nokságon 300 méteren in­dult. Nem jött ki a lépés, a második helyen végzett. Az országos serdülő ellen­őrző versenyen azonban annál jobban rákapcsolt; 600 méteren 1:28,9-es egyé­ni csúcsjavítással lépett do­bogóra. Az idei versenyekre még az eddigieknél is szor­galmasabban készül. Heti öt edzésen falja a távolsá­got. A cél: 400-on megsze­rezni a II. osztályú minősí­tést!-J—bi —

Next

/
Oldalképek
Tartalom