Petőfi Népe, 1969. június (24. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Ä-MAGYAR S ?Q CTaLIS T A M'Ü’NKÁSPÁRT BÁCS'-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Pedagógusnapi ünnep Oktatásügyi dolgozókat tüntettek ki A pedagógusnap alkal­mából kitüntetett nevelő­ket. oktatásügyi dolgozókat köszöntöttek tegnap dél­előtt a kecskeméti városi tanácsháza dísztermében megyénk párt- és tanácsi megye összes tanulóját A kitüntetettek nevében Tóth Lajos, a nyárlőrinci iskola igazgatója mondott köszönetét. A következő dolgozók kaptak kitüntetést: Istvánná tanítónő (alsóvá­rosi iskola, Kiskunhalas), Mészáros Béla igazgató (Akasztó), Rátkai Sándor- né tanár (Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegy­háza), valamint Bende II­Kádasi László, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályvezetője nyitotta meg a pedagógusnapi ünnepélyt. apparátusának, társadalmi szerveinek képviselői és a tanítványok küldöttei. Az elnökségben Pozsgay Imre, az MSZMP Bács- Kiskun megyei Bizottságá­nak titkára, dr. Glied Ká­roly és Madarász László, a a megyei tanács vb-elnök- helyettesei, Farkas József, a Hazafias Népfront me­gyei bizottságának titkára, Pankovits Józsefné, a me­gyei nőtanács titkára, Szvo rény János, a megyei KISZ- bizottság mb. első titkára,' Balabán Sándor alezredes, az MHSZ megyei titkára Szűcs Sándor, a megyei pe­dagógus szakszervezet tit­kára, Erdélyi Ignác, a kecs­keméti városi pártbizottság első titkára, Reile Géza városi tanácselnök és Kd- dasi László, a megyei ta­nács vb művelődésügyi ősz tályvezetője foglaltak he­lyet. Kádasi László megnyitó szava' után Pozsgay Imre mondott rövid, közvetlen hangú, mégis a szocialista társadalomért küzdő kor alapvető problémáit, s a pedagógusokra váró égetően sürgős feladatokat magá­ban foglaló ünnepi beszé­det. A kitüntetések átadása következett: Kádasi László nyújtotta ót huszonhárom oktatásügyi dolgozónak, aki­ket a megyei tanács végre­hajtó bizottsága nevében Madarász László köszön­tött. „Amennyire az eddig végzett munkát dicséri a jutalom, legalább annyira szánjuk biztatásnak a jövő­re nézve” — mondotta. A tanítványok tisztelet- adásával folytatódott, az ün­nepség, az óvódásoktól kezdve az érettségizőkig minden „generáció” a ne­velők elé járult. daPal. verssel, beszéddel, virág­gal. (A Pninvárosi óvodá­sok. a KodáV-isko’a 1'a. ©szilvának kórusa és Sző­ke Éva közgazdaság’ szak­középiskolás képviselték a Az Oktatásügy kiváló dolgozója címet: Babucsik Pál tanulmányi felügyelő (járási tanács Vb műve­lődésügyi osztálya, Duna- vecse), Fábián Pálné ta­nítónő (Rákóczi Általános Iskola, Kecskemét), Gavlik dikó. Cserje Zsuzsa, Major Pál és Takács László, a Katona József Színház mű­vészei (a középiskolák iro­dalmi anyagához kapcsoló­dó műsorsorozatukért). A KISZ aranykoszorús jelvényének sportfokozatát A leninvárosi óvodások virágcsokorral köszöntötték a kitüntetett nevelőket. Pálné igazgató (kisegítő is­kola, Baja), Gubán Imre 'gazgató (Fülöpszállás), lírajcsovicz Mihály tanul­mányi felügyelő (megyei tanács vb művelődés- ügyi osztálya), Nagy Já­nosáé tanítónő (III. sz. ál­talános iskola, Kalocsa)) Rapavi Kázmér tanár (Mélykút), Somogyi Adolf- né tanár (Vaskút), Tóth Lajos igazgató (Nyárlőrinc) Vakulya Károly szakfel­ügyelő (Petőfi általános is­kola, Kiskunfélegyháza). A Kiváló dolgozó címet: Herczeg Józsefné szakács­nő (középiskolai fiúkollé­gium, Kunszentmiklós), Horváth Károlyné dajka (III. sz. napközi otthonos óvoda, Kalocsa), Tabajdi Lajos hivatalsegéd (gimná­zium. Kunszentmiklós). Miniszteri dicséretben ré­szesültek: Béla Imréné ta­nár (Dunaegvháza). Bagó Józsefné ve^°tő óvónő (II. sz. óvoda, Kalocsa), Iván Sallay Sándor igazgatónak (Szilády Áron Gimnázium, Kiskunhalas) nyújtották át. Előkészületek az aratásra A májusi futó esők — noha helyenként keveset kaptunk belőlük — lénye­gesen javítottak a mező- gazdaság terméskilátásain. A szakemberek véleménye szerint a hónap első felé­ben lehullott csapadék másfél-két mázsával növel­te a várható hozamokat. Az őszi vetések egyenlete­sen fejlődtek, de a tava­sziak beállottsága is jó­nak mondható. Mindenütt megkezdték a gabonabetakarító gépek és gépsorok javítását, de a műhelyekbe kerültek a ta­lajművelő eszközök is. A kiskunfélegyházi Vörös Csillag Termelőszövetke­zetben öt kombájnon dol­goznak a szerelők. A be­takarítás szállítógépei, a traktorok és a billenőko­csik szintén átvizsgálásra kerülnek. Az első kombájn egyébként már holnap reg­gel munkába áll, százötven holdas borsótáblájukon fel­szedik a rendeket és meg­kezdik a cséplést. A közös gazdaság sze­relői munkába vették a magtisztító berendezéseket is, az önjáró gabonatisztí­tó-gép pedig már készen várja a négy hét múlva induló gabonaszállítást. A szabadszállási Lenin Termelőszövetkezetben Ba­li Ferenc elnök tájékozta­tott: — Két héttel ezelőtt áll­tak a kombájnok a javító­udvarra — mondta. — A befejezési határidő június húszadika. Sajnos, máris mutatkoznak gondok az al­katrészellátásban, bizonyos méretű csapágyak hiány­cikknek számítanak. Kija­vítjuk a rendrearatót is, működtetése a négy kom­bájn mellett is gazdasá­gos, sőt ebből a gépből még egyet kívánunk besze­rezni az aratás megkez­dése előtt. Az aratás után egyébként százhúsz ka- tasztrális holdon terve­zünk másodvetést, itt bor­só és csemegekukorica ke­rül majd a földbe. Hogy a másodvetések alá kellő idő­ben elő tudjuk készíteni a talajt a tarlóhántó ekéket és a diszktillereket szintén átvizsgálják és ha szüksé­ges megjavítják szerelőink. B. P. XXIV. évf. 124. szám 1969. június 1. VASÁRNAP TIZENKÉT OLDAL ára 1 forint A szövetkezeti mozgalom továbbfejlődésének néhány kérdése Erdősi József elvtárs nyilatkozata (3. oldal) Egy hét a világpolitikában| Képes összefoglaló az elmúlt hét külpolitikai eseményeiből. (5. oldal) (9. oldal) Tizenháromezren... Tizenkilencedszer üljük meg hazánkban az építők napját. Most egy röpke napra elcsendesültek mindenfelé az építkezések, családi körben, vagy ünnepi összejöve­telen csendül fel az építőmunkások vidám kacagása. Nem, nem félreértés az imént említett „egy röpke nap”. A munka sürgető hevében hányszor találjuk építőinket vasárnap, ünnepnap is a magasodó épületek állványain! De hiszen ez természetes is. Az építőmunkások soha­sem riadtak vissza az áldozatoktól. Az utóbbi évszázad történelme során — büszkén mondhatjuk — ott voltak a munkásmozgalom élvonalában is, s ha kellett, vérrel pecsételték meg a szocialista eszmék iránti odaadásukat. Számíthatott rájuk a Magyar Tanácsköztársaság, har­coltak a fasizmus ellen, s a felszabadulás után csüggedés nélkül kezdtek hozzá a lerombolt ország újjáépítéséhez. Sok víz lefolyt azóta a Dunán, de ha jól körülnézünk, nem múlt el nyomtalanul az idő. Az építők kezenyomán szerte a hazában — Bács-Kiskun megyében is — új, korszerű lakótelepek, gyárak, iskolák, bölcsődék, kórhá­zak, mezőgazdasági létesítmények „nőttek ki a földből”. Ezekre az eredményekre országunkban mindenki büsz­ke, szeretet és megbecsülés övezi érte az építőket, s ma őket ünnepli dolgozó népünk. Megyénkben 13 ezren dolgoznak az építőiparban. Kö­szöntjük valamennyit, s külön a szocialista brigádok tag­jait, a szocialista munkaversenyben élenjáró szak- és segédmunkásokat, műszaki és adminisztratív dolgozókat, akik munkasikereikkel ünneplik az építők napját. Természetesen ünneplés közben semi feledkezhetünk meg az építőipar előtt álló nagy feladatokról. Ez a nap az erőgyűjtés napja is. Ha csak a megye negyedik öt­éves tervében szereplő 20 ezer lakás építését vesszük fi­gyelembe, már érzékelni tudjuk az építőkre váró munka méreteit. És holnap, amikor kezünkbe vesszük újra a szerszámot, úgy fogjunk munkába, hogy az elkö­vetkező évek során mindig kiérdemeljük az építőknapi ünneplést, s méltók maradjunk osztályharcos elődeink­hez, önmagunkhoz. az Építők Laczy Endre, Szakszervezetének megyei titkára. Fock Jenő hazautazott Bécsből Fock Jenő, és a kíséreté- I tak a bécsi magyar nagykő­ben levő személyiségek vétségre, ahol találkoztak szombaton reggel ellátogat- | az osztrák főváros magyar Külföldi vöröskeresztes vezetők megyénkben A Magyar Vöröskereszt III. országos kongresszusán részt vett külföldi delegá­tusok egy csoportja a talál­kozót követően tegnap Bács-Kiskun megyében tett látogatást. A Jugoszláv Vö­röskereszt háromtagú ven­dégküldöttségét Djura Mes- terovícs, a testvérszervezet elnöke vezette. Velük együtt érkezett Kecskemét­re Alicja Musialowa, a Lengyel Vöröskereszt alel- nöke, dr. Laurentiu Fotescu a Román Vöröskereszt fő­titkára és dr. Petrana Kon­dova elvtársnő, a Bolgár Vöröskereszt elnökségi tag­ja. Elkísérte a külföldi vendégeket dr. Soóky Lász­ló, a Magyar Vöröskereszt főtitkárhelyettese, továbbá Bori Rudolfné, a szervezési osztály vezetője és Pásztor Imre, a külügyi osztály he­lyettes vezetője is. A megyei tanács székhá­zában délelőtt 10 órakor dr. Varga Jenő. a megyei tanács vb-elnöke, és a Vö­röskereszt megyei vezetősé­ge adott fogadást a delegá­tusok tiszteletére. Ezután a vendégek megtekintették a megyei véradóállomást, majd az Izsáki Állami Gaz­daságba látogattak el. A délutáni órákban Kis­kőrösön, a Petőfi-házban, a nagy költő emléke iránt rótták le kegyeletüket, majd a kiskunhalasi Csipkeház­zal ismerkedtek, este pedig a szervezet megyei vezető­sége Bugacon, a csárdában látta őket vendégül. A de­legáció tagjai a késő esti órákban tértek vissza a fő­városba. kolóniájának tagjaival. Fock Jenő, felesége és kísérete szombaton délelőtt utazott haza. A vendégek búcsúztatá­sára a bécsi Nyugati pálya­udvaron megjelent Klaus kancellár és felesége, Plat­zer, a külügyminisztérium főtitkára, ott volt több szo­cialista ország bécsi diplo­máciai képviseletének ve­zetője. Fock Jenő, Josef Klaus kíséretében ellépett a felsorakozott díszőrség előtt, elhangzott a magyar és az osztrák himnusz, a különvonat pontosan 11 órakor indult Budapestre. Fock Jenő, a forradalmi munkás—paraszt kormány elnöke, valamint felesége és kísérete ötnapos auszt­riai látogatásáról tegnap hazaérkezett Budapestre. A Nyugati-pályaudvaron Fe­hér Lajos miniszterelnök- helyetes és dr. Ajtai Mik­lós fogadta a kormány el­nökét és kíséretét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom