Petőfi Népe, 1969. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-16 / 110. szám

Csávolyi beszámoló A Petőfi Népe Űttörőro- vatának mi, csávolyi út­törők, rendszeres olvasói Nagyszerű közösséget ismertünk meg A napokban felkerestük a dusnoki általános iskola úttörőcsapatát és .diákottho­nát. Az úttörőcsapat ez évi jó munkáját a színvonalas irodalmi műsorok jelzik, melyeket az 50 éves évfor­duló és iskolai ünnepélyek Ilkáiméból rendeztek. Kü­lön dicséret illeti a pajtá­sokat azért, hogy műsoru­kat gyakran ők írták — ta­náraik irányításával — min­dig alkalomhoz illően. Az úttörővezető tanárok az arra érdemes pajtásokat őrsvezetőképző táborba ja­vasolják, így minden őrs elére képzett vezető kerül. A nevelők a pajtások részé­ről évről évre növekvő igyekezetei, felelősségérze­tet tapasztalnak. A dusnoki iskola szerves része a diákotthon, melyet a tanyai pajtások részére szerveztek. A diákotthonban lakók tanulmányi eredmé­nye igen jó, példaként em­lítik a tizenegy hetedikes pajtást, akiknek tanulmányi átlaga 4J körül mozog. A kollégium nyolcadikosai egytől egyig tagjai az iro­dalmi színpadnak. A diákotthon lakói közül megismertük Ambrus Jenőt, aki Csornáról jött, az úttö­rőcsapatban őrsvezető. Ka­locsára készül gimnázium­ba. „... ilyenkor még nem érzi az ember, mi akar len­ni...” — jegyezte meg el­gondolkodva. Szintén csornai a nyolca­dikos, kitűnő rendű Iván Erzsiké, aki ugyancsak gim­náziumba készül, onnan pe­dig pedagógiai főiskolára. Nagyszerű közösséget is­mertünk meg Qusnokon. Fegyelmezett, jól tanuló út­törőket, akik szívesen vál­lalják a társadalmi munkát és örömmel járnak a fá­rasztó színpadi próbákra, mert azt úttörőéletük szer­ves részének tartják. Akikre büszkék vagyunk Szuhai Zsolt, a Bácsal­mási II. Rákóczi Ferenc Üttörőcsapat őrsvezetője már jó ideje tudósítja az Úttörőéletnek. Amikor Bácsalmáson jártunk, fel­kerestük Zsoltot és meg­tudtuk, hogy kitűnő rendű, nyolcadikos tanulója az is­kolának. Tanár vagy jo­gász szeretne lenni, ezért most gimnáziumba készül. Sokat olvas, főleg történel­mi témájú könyvek érdek­lik. Molnár tanár ártól meg­tudtuk — amiről Zsolt csak nagyon szűkszavúan nyi­latkozott —, hogy az út­törőcsapat a könyvtárral karöltve, hat hétig tartó történelmi vetélkedőt ren­dezett a Tanácsköztársa­ság jubileuma tiszteletére. A százhatvan jelentkező köziül Zsolt szerepelt a leg­jobban a nyilvános vetél­kedőn. A jutalmon túime­letet találunk benne és mert minden tudósításból lehet tanulni, sokat meg­valósítunk azokból. Csapat- vezetőségünk javaslatára csapatunk úgy döntött, hogy ezentúl mi is írunk a rovatba. A Csávolyi Táncsics Mi­hály Üttörőcsapat a na­pokban engem választott meg krónikásnak. Egy kis beszámolót szeretnék tar­tani csapatunk életéről. A hármas évforduló tisztele­tére úttörőfalat készítet­tünk, amelyet rajzászlókkal es koszorúval díszítettünk. A hármas évfordulóról ké­pieket gyűjtöttünk, amelyek az 1918—19-es eseménye­ket elevenítik fel. Ezeket osztályú tVk falára helyez­zük. Úttörőcsapatunknak van egy honismereti szak­köre is, tagjai irányítják az évfordulókkal kapcsolatos tennivalókat Most az év végi vizsgákra készülünk .JzorgalmaSan, jó úttörőhöz méltón, László Erzsébet 6/b csapa tkróniikás A tavaszi szaktárgyi verseny képzőművész részve­vői közül első díjat nyert Katona Márta, kecskeméti nyolcadikos pajtás. Kompozíció fejekkel című mun­kájával. Hírek — MOLNÁR JÓZSEF bácsalmási csapatvezető ta­nár küldte az alábbi két hírt: Tartalmas és igen szép anyáknapi műsort ren­dezett az általános iskola úttörőcsapata. A műsorban a legügyesebb kisdobosok, és úttörők szerepeltek. A nőén igen sokat „nyert” a versenyen, hiszen a felké­szülés alkalmával komoly ismeretanyagot sajátított eL A következő tanévben, reméljük, ifivezetőként visszalátogat az úttörőcsa­pathoz, így segíti majd a pajtások munkáját. JSévrejtvénj Az üt* közölt névrejtvény megfejtését úttörőktől várjuk. Egy mássalhangzóból kiindul­va lóugrásban olvassátok öst- sze s betűket. Megfejtésként a kommunista ifjúsági moz­galom egyik szervezőjének ne­vét kapjátok. A megfejtést májas 20-tg le­velezőlapon küldjétek el szer­kesztőségünk címére (Petőfi Népe szerkesztősége, Kecske­mét, városi tanácsháza). A le­velezőlapra írjátok rá: Ottörö- élet-rejtvény. A Jó megfejtők között könyveket sorsolunk ki. műsor után minden tanuló virággal, és ajándékkal kedveskedett édesanyjának. A csapat nyolcadikos tag­jai lassan elbúcsúznak is­kolájuktól. Sokan azonban nem szakadnak el az úttö­rőélettől, mert a helyi Hu­nyadi János Gimnázium­ban tanulnak tovább, és ifivezetőként tevékenyked­nek a csapatnál. Tovább erősödik majd az a kap­csolat, mely az úttörőcsa­patot, és a KlSZ-alapszer- vezetet eddig is összekötöt­te. — A* elmúlt vasárnap úttörő kulturális szemle színhelye volt a Kiskőrösi Fegyveres Erők Klubja. Arany oklevelet kapott a Kiskőrösi Petőfi Sándor Üttörőcsapat irodalmi szín­pada, a Keceli Arany Já­nos Üttörőcsapat néptánc- csoportja, valamint Polgár Ágnes és Udvarhelyi Csa­ba keceli, Veitz Teréz csá­szártöltési versmondó paj­tás. APRÓHIRDETÉSEK RÓZSASZÍNŰ kisipari gyer­mek sportkocsi eladó. Kecske­mét, Lenin tér 2. II. em. 20. hraekiödni a reggeli, illetve az isti órákban. 21362 VITRIN és egy stíl dívány eí- idó. Kecskemét, Csongrádi út 6­__________________ 21368 I LADÓ kertes családi ház 2 bzoba, előszoba, meilékiielyi- •egekkel, azonnal beköltözhe­tően, Arvaháztól 5 percre, özv. i-izaiai Józsefné, Kecskemét, Járiahegy 78. 21370 SZÍNES új fürdőkád eladó. Kecskemét, Szegedi út 45. 21371 •m NÉGYSZÖGÖL szőlő gyü­mölcsfákkal, új benzinkútnál, 4&Lt albertirsai birtokon eladó. Dr. Duba István, Kecskemét, József Attila u. 15. szám. _________ 21373 V ILLANEGYEDBEN leválasz­tott telek építési engedéllyel túadó. Értekezni lehet Kecske­met, Sztahanov u. 1L 21399 KETTŐ db fiatal, gyengefias tehén eladó. Érdeklődni: Ke­rekegyháza, Kasza-tanya dűlő 13. Faragó Károlyéknál, Dózsa Tsz mellett.________________21404 M IA-MOTOR szivattyúval egy­beépítve eladó. Kecskemét, Jó­kai u. 29. Érdeklődni: lakatos- műhelyben, vagy az udvarban. 31410 OPEL Record eladó. Kecske­mét, Megyei Kórház, Szülészet. 21414 KISS Bálint-féle magasnyomá­sú gép pumpával eladó. Kecs­kemet, Jókai utca 31. 21418 KÉTSZOBÁS lakás 150 négy­szögöl szőlővel eladó. Kecske­mét, Szolnokihegy 11. sz. Ér­tekezni lehet a helyszínen. Szabó Jánosnál, hétköznap 15 óra után, vasárnap egész nap. Kinizsi Konzervgyár után 500 rn-re, a betonút mellett. 21499 NAGYVIRÁGÜ holland Cha- baud szegi űpalánta minden színben kapható darabonként aj fillérért. Toronyi kertésznél, Békéscsaba, Sztraka u. 37. 3439 ELADÓ meUékhelyíséges ház, 1200 négyszögöl területtel Ke­rekegyháza, Repülő dűlő 43. szám alatt. CA, kerekegyház! útelágazásnál balra az első ház.) Érdeklődni a helyszínen özv. Tóth Józsefnénál. Ugyan­ott egy és negyed hold szőlő is eladó- 3Ő70 EÜLDÓ eladó. Keeskeaaét, Kos­ra Ztcszás SÉtáS67 S22Ä HÁLÓSZOBÁSOTOK darabon­ként is olcsón eladó. Kecske­mét, Szécsi Mária utca 1, Lip- ták-féle fateleppel szemben, délelőtti órákban. 3576 ELADÓ másfél hold szőlő, sók gyümölcsfával. Érdeklődni Kopj ár Sándor, Jakabszáilas, HL kér. 54. 3579 KEVESET használt hálóbútor, kisipari konyhabútor, három- szárnyas tükör, szekrény, ágyak eladók. Kecskemét, Zsi­nór utca 50. 3582 ELADÓ Kecskemét, Kadafalva, 15. számú ház, szántó és gyü­mölcsössel. Érdeklődni a hely­színen vagy Kecskemét, Thö­köly út 12/a, zsibpiac mellett. 3868 ELADÓ nagy udvarral sarok­ház. Kecskemét, Külső-Szegedi út 18. Vállalatnak is alkalmas. 3674 BEKÖLTÖZHETŐ családi ház, fizetési kedvezménnyel eladó. Kecskemét, Margit utca 5. Ér­deklődni hétköznap délutánon­ként, vasárnap egész nap. 3583 ELADÓ Szikra kombinált szek­rény, 7 db-os kárpitozott gar­nitúra, konyhabútor, Pacsirta rádió, Pannónia motorkerék­pár. Kecskemét, Toldi utca 1/a. 3584 SKODA 1000 MB negyvenezer km-el eladó. Demeter, Kecske­mét, telefon: 14-40, este 82-59. 3585 ELADÓ Vágó utca 3. házrész lakáscserével. — Érdeklődni szombaton, vasárnap délután, a helyszínen. 3586 ELADÓ beköltözhetően egy szoba, veranda és fáskamrából álló házrész. Kecskemét, Ma- gyar utca 21. ______ 3675 E LADÓ jó tej hozamú fias te­hén. özv. Szabó Istvánná, Kecskemét, Vacsihegy 39. Tal­faj közön. 3676 MŰSZAKI vizsgázott, 407-es Moszkvics eladó. Megtekinthe­tő: Úszód, Széchenyi u. 2. sz. 3688 HASZNÁLT gyalupadot veszek. Ajánlatokat „Sürgős” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 21422 ELADÓK leszállított áron, gyönyörű hálóbútor, konyha­bútor, ágyak, sezlon, kétsze­mélyes rekamié, hármasszek­rény, matracok. Kecskemét, Vak Bottyán utca 9. 3409 ELADÓ beköltözhető szoba, konyhás házrész. Kecskemét, Kossuth körút 25. 3589 KÉT és fél hold szőlő tanyá­val együtt eladó. Érdeklődni lehet Kecskemét, Tabán utca 10. 3248 E^ADO 3 éves csikó és gumis­kocsi. Kecskemét, Zöldfa utca 11. 3591 ELADÓ beköltözhető ház, két- szoba, konyhás, melléképület­tel, 280 négyszögöl gyümölcsös­sel. Kecskemét, Dárdaitelep IV. utca 25, Dénes Béláné. 3595 2 DB erős magyar ló és 60 mázsáig bíró gumiskocsi, szer­számmal egyben eladó. Érdek­lődni 18 óra után, Kecskemét, Volkertelep ín. utca 4. 3615 ELADÓ Kecskemét, Volkerte­lep, ín. utca 4. alatt villaszerű ház, 2 szoba, konyha, előszo­ba, spejz, több mellékhelyiség­gel, pincével. Vétel esetén el­foglalható. Érdeklődni: hely­színen, mindennap (Talfájí köz felől). ________________________3616 M ÉHRAJOK, méhkaptársk, anyák, bödöftök eladók. Kecs­kemét, Czigány János utca 4. 8638 TANYA eladó 8ö0 négyszögöl földdel Kisfáiban. Érdeklődni Kecskemét, Kossá István sé­tány 7. szám. Csapóék. 363? 408-AS Moszkvics sürgősen el­adó. Kecskemét, Csongrádi út 3T. 3666 CSÖVES tengeri eladó. Kees­«aca L. KÉTSZOBÁS, kertes házrész mellékhelyiségekkel, nagy te­rasszal, külön kapubejárattal eladó, Kecskemét belterületén. Érdeklődni Kecskemét, Klapka utca 43/a. 3312 ELADÓ 200 négyszögöl szőlő mellékhelyiséggel. Kecskemét, Máriahegy 87/c. Érdeklődni Szabóéknál, vasárnap. 3388 MÉHKAPTAROK, hátulkezelős, felül hizlalt, mézteres eladók. Kecskemét, Táncsics Mihály U. 15. sz. 3080 «90 NÉGYSZÖGÖL szőlő beköl­tözhető lakóépülettel eladó, Ki­nizsi Konzervgyártól 10 percre. Érdeklődni Kecskemét, Jókai utca 11, Farkasék. 3514 KECSKEMET központjában, — részben beköltözhető házingat­lan sürgősen eladó. Ugyanott paliszander ebédlőszekrények is eladók. Érdeklődni lehet a helyszínen, Kecskemét, Cson­grádi utca lé alatt, Urbánné- náL 21453 REKAMIÉ, fotel, székgarnitú­ra, fotelágy, ágybetét, sezlon, fizetési kedvezménnyel kapha­tó. Kecskemét, Rákóczi út 2. 3086 HÁROMSZOBAS villa eladó. Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 17. 21374 RÉGI típusú Opel Kadett sze­mélygépkocsi eladó. Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 11. _____________________________21376 E LADÓ keveset használt Sko­da, 15 tonnás úthenger. Meg­tekinthető Községi Tanács V. B., Lajosmizse._____________21352 V ELOREX 350-es, üzemképes állapotban, sürgősen eladó. Ér­deklődni Kecskemét, Ceglédi úti darálóban, Némethéknél. 21498 KIADÓ Balaton-parti villa vál­lalatnak vagy család részére. Érdeklődni Kecskemét, Bercsé- nyi utca 3. 3571 LENINVÁROSI garzon lakáso­mat elcserélem leninvárosi két­szobásra, megegyezéssel. Leve­leket „Gyors 78 141” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 3573 ELCSERÉLEM pécsi újme- csekaljai ké tsz ob a összkomfor­tos, távfűtéses lakásomat, kecs­keméti, belvárosi, 3 szobásra. Leveleket ,,Pécs’? jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 3575 NŐI szobatársat keresünk Kecskemét, Klapka u. 82. 21377 ÉRTESÍTJÜK megrendelőinket, hogy szűcs, sportszer és pony- vajavitó részlegeinket Kecske­mét, Kölcsey utca 1. szám alól áthelyeztük Simon István u. 4. szám alá, (volt mérlegjavíió helyére.) Kecskeméti Háziipari Szövetkezet. 3209 UDVARRA nyíló szoba, kony­ha, spejzból álló bútorozott la­kás gyermektelen házaspárnak kiadó. Leveleket „II. kerület 78 212”- jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 3503 KERESEK szoba konyhás kis házrészt fizetési kedvezmény­nyel, vagy költségmegtérítés­sel, a belterületen. Kecskemét Bacsó Béla utca 4. Hunyadi város, Szrenka Sándor. . EGY szoba, konyha, spejzoc I lakást kőltségmegtérítéssel ke­resek. Ajánlatokat „Fehér szegfű” jeligére a kiadóhiva­talba kérek. 21541 FIGYELEM! Raktári készletünkből felajánlunk eladásra közületek és egyéni érdeklődők részére: 16 colos warsaw» keréktárcsákat, kedvezményes áron. Érdeklődni: Fa- és Építőipari Ktsz, Kiskunhalas. Szilády Áron u. 11. Anyag, Áruforgalmi Osztály. 3348 SZŐLŐVEL beültetett házhely eladó. Kecskemét, Izsáki úton, volt Kullai-bolt előtt levő közben egy perc járásra. Kovács Ferencék. 21373 HÁZ eladó, 2 család részére is megosztható. Gáz, víz van. Baja, Határ ú. 3. szám. *552 KECSKBMET Kupa utca 20. szám alatti ház eladó. Érdek­lődni délután 2-től. 3580 SZIKRA kombináltszekrény eladó. Kecskemét, Bacsó Bé­la utca 4. sz., Szrenkáék. 3872 ELADÓ kombinált szekrény, 4 személyes rekamié, asztal, 2 fotel, Bösendorfer zongora. — Kecskemét, Kossuth krt. 22/b. 21351 ELADÓ 8 hónapos, fiatal te­hén, vemhes. Kecskemét, Kis­fái 32. sz., az Iskola mellett. 21355 407-ES Moszkvics és 125 D Cse­pel, ' mindkettő sürgősen, ol­csón eladó. Érdeklődni egész nap. Kecskemét, Akácfa utca 21493 500-AS BMW motorkerékpár kitűnő állapotban eladó. Baja, Baka u. 13. (Kiscsávoly.) 3559 MENY ASSZON VI ruha köl­csönzés, 300,— Ft-tól. Kecske­mét, Ceglédi út 29. Bamevál mellett. 21486 ELADÓ Erzsébet krt. SL sz. alatti ház. Azonnal beköl Sz- hető lakással. Érdeklődni Kecs­kemét, Szalvai Mihály krt. 3. 21460 ELADÓ Vas családi ház. Kecs- kemét, Volkertelep VH. urna 18. Megtekinthető vasárnap és keiden da. 2—í áráig. íltóí SZAKÁCSNŐ elhelyezkedne ki- se1 a konyhára. Ajánlatokat .. izsgazott’: jeligére a kiadó- a kérek. 2136J .lPARI tanulót általános laka­tosnak felveszek. Sárai Szabó Pál lakatosmester. Kecskemét, Vörösmarty u. i. 21419 GARÁZS központban leadó. Kecskemét, Arany János utca 10. Virányi. ________________21421 3 —4 ÉVES kisgyermek gondo- zását vállalom. Leveleket „Sze­retett” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 2ééi Nekem Neked Neki Nagy választékban. Több mint 100 000 nadrágból választhat igényének megfelelőt a szaküzletekben, áruházakban és ÁFÉSZ-boltokban. NADRÁG!!! Al sgAsr ország terilletArs szállít a Fér«- ée Fídrulia Nagykereskedelmi Vállalat Budapest, V., Arany János u. mo

Next

/
Oldalképek
Tartalom