Petőfi Népe, 1969. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

t oldal 1969. május I, csütörtök A FRANCIA kor­mány tegnap minden nyilvános felvonu­lást betiltott május elsejére. A belügy­minisztérium azzal indokolta a tilalmat, hogy szélsőséges cso­portok bejelentették: május elsejét a „for­radalmi harc napjá­vá kívánják avatni. A CGT, a legnagyobb francia szakszervezeti szövetség lemondta a május 1-re terve­zett nagyszabású felvonulást, hogy eleve kizárja a durva provokáció lehetőségét. A reakciós körök ugyan­is az ultra baloldali csoportok előkészületeit arra kí­vánják felhasználni, hogy a párizsi tömegtüntetés nyílt összecsapássá fajuljon. Abból a reakciós erők ková­csolnának maguknak politikai tőkét NASSZER egyiptomi elnök interjút adott a francia televízió munkatársainak, s ebben kijelentette, az EAK mindaddig hadiállapotban marad Izraellel, amíg a Tel Avív-i kormány nem fogadja el a Biztonsági Tanács 1967. november 22-i határozatát, és nem vonja ki csa­patait a megszállt arab területekről. Ha egy ellenséges ország megszállja egy másik ország területét, akkor az utóbbinak nemcsak joga, hanem kötelessége felszaba­dítani az ellenség által megszállt területeket Szerdán az izraeli kormány közleményt adott ki, mely szerint kedden éjszaka Felső-Egyiptom térségében izraeli ro­hamcsapatok átkeltek a Szuezi-csatornán és egyiptomi célpontokat semmisítettek meg. A nyilatkozat szerint az izraeli kormánynak az volt a szándéka, hogy meg­mutassa: az agressziós cselekmények nem maradnak büntetlenül. Zajjat, az EAK kormányának szóvivője tegnap délelőtt sajtóértekezleten válaszolt a külföldi tudósítóknak a kedd éjszakai izraeli támadással kap­csolatos kérdéseikre, s kijelentette, hogy az izraeli akció teljes kudarcot vallott A külföldi újságírók fel­kereshetik a megjelölt helyeket, és maguk is meggyő­ződhetnek arról, amit mondott NIXON elnökségének 100 napját elemzi a vietnami háború fényében a Nhan Dán című hanoi lap. Megálla­pítja, hogy az USA új elnöke nem törekszik őszintén a vietnami béke helyreállítására, s őt terheli a felelős­ség azért, hogy a párizsi tanácskozásokon mind ez ideig nem sikerült eredményeket elérni. Amikor Nixon azt állítja, hogy elnöksége alatt a párizsi megbeszéléseken haladást sikerült elérni, akkor félre akarja vezetni a világ közvéleményét. K. A. Merénylet a sápi városháza ellen Szerdán kora reggel bom­bát dobtak a saigoni vá­rosháza épületére. A ha­talmas robbanás a város­házát megrongálta. Az épü­let óriási vaskapuja kisza­kadt és a vastag falak meg­repedeztek. Egyelőre nem ismeretes, hogy emberélet­ben esett-e kár. Rendőri je­lentések szerint a merény­letet négy kerékpáros fia­talember követte el. A tás­kában elhelyezett négykiló- nyi robbanóanyagot az egyik rádobta a városháza épületére, majd kerékpár­jukon elmenekültek. A rendőrség tüzet nyitott és — jelentések szerint — a Béke­világtalálkozó Világszerte növekszik az érdeklődés a húsz nemzet­közi szervezet kezdeménye­zésére összehívott világ bé­ketalálkozó iránt, amelyet június 21-től 24-ig tarta­nak az NDK fővárosában Berlinben. Számos ország­ban előkészítő bizottságok alakulnak. merénylőket őrizetbe vet­te. A merénylet vádjával letartóztatott egyik személy­ről később kiderült, hogy egy bolttulaj dánosról van szó, aki a kora reggeli órákban levegőzni ment ki és amikor meghallotta a robbanást futásnak eredt. Az északi kommunista pártok támogatják a budapesti felhívást Április 28-án és 29-én Oslóban üléseztek Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország kommunista pártjának képviselői. Az északi országok kommu­nista pártjai a tanácskozás végért kiadott sajtóközle­ményben felszólították kor­mányaikat, hogy haladék­talanul és egyértelműen tá­mogassák az európai biz­tonsági értekezlet összehí­vásáról szóló budapesti fel­hívást A tanácskozás részvevői elítélték azokat a próbál­kozásokat, hogy az északi országokat vonják be az európai Közös Piacba, majd állást foglaltak az északi országok kölcsönösen elő­nyös együttműködése mel­lett. A négy kommunista párt véleménycserét folytatott a kommunista pártok küszö­bön álló nemzetközi tanács­kozásáról is. Franciaországi helyzet A francia kormány szer­dán betiltott minden nyil­vános felvonulást május elsejére. Giscard d*Estaing volt francia pénzügyminiszter, a független köztársaságiak országos szövetségének el­nöke kijelentette, hogy nem kíván indulni a francia el­nökválasztásokon. A szerdai francia lapok bőségesen kommentálják az elnökválasztásra történt el­ső jelölések. Georges Pompidou és Gaston Def­terre jelöltségének bejelen­tését. A L’Humanité ve­zércikkében René Andrieu főszerkesztő megállapítja, hogy a volt miniszterelnök hű maradt a rendszer ha­gyományaihoz, amikor be sem várva az UDR vezető szerveinek a döntését, ma­ga hevezte ki magát elnök­jelöltnek. Igaz ugyan, hogy a dolog már rég elintézett ■volt, a nagyburzsoázia megtalálta a maga embe­rét, azt az embert, aki a „folytonosság és a nyitás’ embere kíván lenni, a folytonosságé, hogy meg­nyerje az „ortodoxokat” és a nyitásé, hogy magához vonzza a centristákat. Eb­ben a helyzetben — foly­tatja a lap a „nem” va­sárnapi győzelme egymagá­ban nem elég egy igazi politikai változáshoz. A lényeges még hátra van: valamennyi demokratikus erő szövetségének a meg­valósítása. Csehszlovákia ünnepel Csehszlovákiában a fel- szabadulás óta a „májusi napok” megünneplésének különös jelentősége van. Május elsejének megün­neplését mindig összekap­csolták május 9-nek, Prá­gának és az egész ország­nak a német fasiszták el­nyomása alól történt fel­szabadításának ünnepségei­vel. Szerdán délelőtt tartott ünnepi ülést a Nemzeti Front prágai bizottsága. Délután kezdődtek az ün­nepségek az üzemekben és a kerületekben. Prágában vannak már az ünnepsége­ken részt vevő külföldi szakszervezeti küldöttségek, többek között a Szovjet­unióból az NDK-ból, Ro­mániából. Jugoszláviából, Olaszországból, Finnország­ból, Japánból, Ceylonból, és Venezuelából. Csütörtö­kön, május elsején folyta­tódnak az üzemi és kerü­leti ünnepségek, a Július Fucik parkban pedig nagy­szabású népünnepélyre ke­rül sor. Sok száz vidéki városban és a falvakban — elsősor­ban Szlovákiában — ahol konszolidáltabb a politikai helyzet felvonulásokkal ün­nepük május elsejét Az állami vezetők közül többen részt vesznek a má­jus elsejei demonstráció­kon, így például Oldrich Cemik miniszterelnök Bmóban. Peter Colotka Ost- ravában. Razl cseh minisz­terelnök Ceske Budejovice- ban jelenik meg. Az idei május 1. remél­hetőleg sikeres vizsgája lesz a párt sorai egyesítésének, azokon az egészséges alapo­kon. amelyeket a CSKP KB legutóbbi ülése ra­kott le. Új divatvonal Nyugaton A címből ítélve azt hi- | tések, a radikalizáíódó di­li etné az ember, hogy ákság akciói, amelyekről Christian Dior, vagy | naponta olvashatunk a kü­Rotschild Klára, a mini, vagy a maxi után valami újabb alapvető irányát szabta meg a divatnak. E cikkben azonban egy bizo­nyos fajta „munkaruhá­ról” szólunk. A békemoz­galom mind szélesebb kö­rű terjedése, a monopóliu­mok elleni gyakori tünte­Kommentár Vezeti párt vagy a vezér pártja? Befejeződött az ülés Párizsban Szerdán helyi idő szerint 15.30-kor befejeződött a Párizsban a vietnami béke­tárgyalások tizenötödik ülésszaka. A tárgyalófelek a mai ülésszakon öt órán ke­resztül tanácskoztak. Köz­leményt nem adtak ki. Fennállásának félévszázados jubileuma előtt két esztendő­vel rendkívüli állomásához ér­kezett a Kínai Kommunista Párt. A napokban befejező­dött IX. pártkongresszusról van szó, amely külsőségeivel és tartalmával egyaránt kiér­demelte a rendkívüli jelzőt. TITKOLÓDZÁS A több napos tanácskozás érdemi munkájáról minded­dig nagyon gyérek a megbíz­ható információk, s nem való­színű, hogy egyhamar telje­sebb képünk lesz a vitáról. Ezen még egy-két „szalon­képessé” tett beszéd nyilvá­nosságra hozatala sem változ­tatna lényegesen. Éppen ez a titokzatosság jelzi azon­ban, hogy a kongresszus nem I a kommunista pártkongresz- I s/.usok megszokott funkcióját I látta el, hanem más feladata ! volt. Minden bizonnyal azok járnak közel az igazsághoz, akik a maoisták hatalmi har- i cának szükségszerű következ­ményeként értékelik, amely­nek a „proletár kulturális for- ' radalom” után rá kellett ten­nie a pecsétet a maoizmus, a ; maoisták egyeduralmára. Mi­vel állhatták elő a maoisták a kongresszuson? távol a marxizmustól 1 Gazdasági téren egy újabb „nagy ugrás” sejtelmes elkép­zeléseivel, amely már szak - tott a korábbi fogalmazások­kal, miszerint Kínában a szo­cialista építés támasza a terv- gazdaság és a baráti orszá­gokkal való együttműködés. Ehelyett olyan távlatokat kör­vonalazott, amely „marxista elméletekre és a permanens forradalomra” épül. Minden­nek persze semmi köze sincs a marxismushoz, inkább a trockizmus egyik kései vissz­hangja és alkalmas további kalandok „elméleti megalapo­zására”. Nagyon jellemző, hogy a kínai vezetés a szocializ­mus felépítését a „világforra­dalom” győzelmével hozza ösz- szefüggésbe, vagyis a megha­tározatlan jövőbe helyezi. Ideológiai téren a kongresz- szus teljes szélességében ki­bontotta Mao Ce-tung eszméit és korunk marxizmusának ki­áltotta ki. A maoizmusnak, mint „ a proletárdiktatúra időszakában a forradalom el­méletének” az elfogadtatása arra kényszeríti a kínaiakat, hogy vezérfonalnak tekintse­nek olyan gondolatokat, ame­lyek á kípai forradalom bi­zonyos időszakában talán helytállóak lehettek, de ma már túlhaladottak, s naciona­lista, soviniszta irányban egy­re messzebb távolodnak a marxizmustól. A SZEMÉLYI HATALOM ESZKÖZE A társadalom életében a kongresszus megerősítette a katonai segédlettel fenntartott bürokratikus diktatúrát. To­vábbra is a hadsereg játssza a vezető szerepet, de nemcsak a honvédelemben, hanem az iparban, a mezőgazdaságban, a tömegek átnevelésében is. A párt számára sem nyi­tott más távlatokat a kong­resszus. Egyszerűen Mao Ce- tung személyének engedelmes eszközévé tette a pártot, há­tat fordítva a kommunista pártokban uralkodó minden normának, a demokratikus centralizmus elvének, a kol­lektív vezetésnek. A külpolitikában a maoisták a jól ismert veszélyes plat­formra helyezkedtek. Megerő­sítették szovjelellenesscgük hi­vatalos politikai rangját, nagy szolgálatot téve ezzel az impe­rializmusnak. A Szovjetuniót és a szocialista világot egyik fő ellenségüknek tekintik. A nemzetközi munkásmozgalom­ban szintén a marxista-leni­nista pártokétól eltérő straté­giát vallottak és folytatják az egység ellen törő szakadár te­vékenységet. A IX. kongresszus arra utalt, hogy Pekingben a Kínai Kom­munista Párt régi és dicső el­nevezése alatt új politikai szer­vezet született, — új elméletté! és új szervezeti szabályzattal. Az egykori, sok-sok forradal­mi harc tüzében edződött és a a kínai népet győzelmekre ve­zető pártból a vezér pártja lett, amely Mao Ce-tung és csoportjának korlátlan szelle­mi és tényleges egyeduralmát hivatott leplezni és erős teni. Ezt a folyamatot a szocialis­ta Kína minden barátja a test­véri párt, a testvéri nép sor­sa iránti aggodalommal szem­léli. Nyilvánvaló azonban az is, hogy amit ma a maoisták mondanak és tesznek, teljes ellentétben áll a történelmi realitásokkal. Ez hosszú ideig nem tartható. A személyi kul­tusz ideje lejárt* lönböző hírügynökségek je­lentéseiben, új divatvona­lat kényszerítettek a rend­őrségekre. zelről rázúduló kőzápornak is ellenáll Olaszország rendjének őrei is arcvédő sisakot hor­danak. A mezőgazdasági munkások sztrájkja óta pe­dig áttetsző plasztik-paj­zsot, amelyen színes vilá­gító festékkel messziről is olvasható a felirat: POLI- ZIA. Tokióból (1. képünk) a tüntetők ellen bevetésre kerülő rendőri osztagok csaknem olyan jól felsze­reltek és felfegyverzettek, mint egy kisebb hadsereg. Páncélozott sisakjukhoz át­tetsző arcvédőlemezt erősí­tettek, fémből készült pajzs egészíti ki „divatos” öltö­zéküket, s — tengeri nem­zethez méltóan — fegyver­zetüket befogó háló is ki­egészíti. Az amerikai rend­őrség felszerelésében (2. A svájci rendőrök példá­ul a repülő kövek ellen vesszőből font pajzsokat viselnek, amelyet „kecses” gumibot egészít ki. Az an­gol lancashirei grófság rendőrségének tagjai nylon­ból és acélból készült — nem éppen az angol divat hagyományait őrző — öl­tözékben pompáznak amely állítólag a közvetlen kö­képünk), egyaránt megta­lálhatjuk a korszerűséget és a „népi hagyományt”: a forgópisztolyt a töltényöv­vel, a fényszórót, a bukó­sisakot kiegészítő arc- és állvédőt, a könnygáz per­metező dobozt éppúgy, mint a majdnem méteres hosszúságú gumibotot és a töltényövön bizsuként csün­gő kézibilincset és éles-

Next

/
Oldalképek
Tartalom