Petőfi Népe, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-26 / 70. szám

HÜÜÉ 1 969. március 26. szerda S. oldal Vasasok—a ládaüzemben Vannak emberek, akik azért szegődnek el egy fa­feldolgozó üzembe dolgoz­ni, hogy minél távolabb kerüljenek a vas megmun­kálását kísérő zajtól. Izsák­ra hiába mennének. Bár tavaly átvette az itteni te­lepet a volt Kiskunhalasi Gépipari Vállalattól a göngyölegellátó — a vasipari szakmunkások nem váltak fölöslegessé. Az Ikarus Gyárnak továbbra is ké­szítik a buszok alvázait, il­letve a 180-as típusú csuk­lós buszokihoz a forduló­korongokat és bordakerete­ket. Az idei termelési ér­tékük ezekből a gyártmá­nyokból meghaladja a 9 millió forintot Jelenleg pe­dig folynak a tárgyalások egy további, őt-, illetve tíz­éves szerződés megkötésé­nek feltételeiről. Így veszi ki részét — persze a meg­felelő arányban — a Gyü­mölcs-, Zöldség-, Göngyö­legellátó és Gyártó Válla­lat izsáki telepe a nagy horderejű hazai gépjármű­program megvalósításából. A száztíz dolgozóból het­venen ugyanakkor a láda alapanyagok, rekeszek ké­szítésével foglalkoznak. A felhasznált nyár- és fenyő­törzsek a Szovjetunióból érkeznek. Naponta mintegy négyezer láda elemeit szál­lítják el innen, amiket Kecskeméten, illetve a má­sik izsáki telephelyen sze­relnek össze. Ezután az ál­lami, vagy közös gazdasá­gokba, onnan pedig a gyü­mölccsel rakotton. külföld­re „utaznak” a ládák. Halász—Pásztor Halász Jánosné és Orbán Iván a szalagfűrésszel láü ..rekeszeket szab. Ádatmilfiomosok Pillantás a MÉM Statisztikai és Gazdaságelemző Központjának munkájára Január 1-én alakult meg a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium Statisztikai és Gazdaság- elemző Központja, a mi­nisztérium Statisztikai és Számítástechnikai Igazga­tóságából és az Agrárgaz­dasági Kutató Intézőt gaz­daságkutató és gépi auat- feldolgozó osztályából. Az új gazdaságirányítás köve­telményeinek megfelelően összpontosítani kellett az adatbázist, a feldolgozó rendszert és az adatok ér­tékelését végző szellemi kapacitást is. Felkerestük a központ vezetőjét, dr. Németi Lász­ló főigazgatót, hogy adjon tájékoztatást az itt dolgozó statisztikusok, matematiku­sok és közgazdászok mun­kájáról, a központ legfon­tosabb feladatairól. — Munkánk alapvetően a következő: az élelmiszer- gazdaság ágazati irányítá­sához nélkülözhetetlen in­formációk megszerzése, fel­dolgozása, elemzése. Mind­ez elektronikus számítógé­pek segítségével, modell­számításokkal, matematikai módszerekkel történik. Így a minisztérium vezetésé­nek döntéseihez rövid idő alatt rendelkezésre áll­nak tudományosan fel­dolgozott adatok. — Az alapvető informá­ciókat a tsz-ektől, állami gazdaságoktól, gépjavító vállalatoktól és az élelmi­szeripartól kapjuk. Gondot okoz, hogy az alapadatok ma még olykor lassan és pontatlanul érkeznek tje, főleg a tsz-ektől. A rossz adat, rossz végeredményt szül, éppen ezért meg kel­lene javítani a gazdaságok adatszolgáltató és számsza­ki munkáját, erősíteni kel­lene az adatbiztonságot. Mi pedig arra törekszünk, hogy az adatszolgáltatást leegyszerűsítsük. Ha a vál­lalatokról és gazdaságokról minden alapvető informá­ció rendelkezésünkre áll Az izsáki telepen heten'.* megjelenik Erős István, az Ikarus G ár székesfe­hérvári gyáregységének képviselője (a kép jobb olda'in.) A hel zínen ilyenkor megvizsgálja és átveszi újabb hat autóbusz aJvázait. majd, akkor ezeket többé nem kell kérnünk, mert gé­peink sokmilliónyi adat tá­rolására képesek. Így újabb adatkérések nélkül végez­hetjük a döntésekhez szük­séges vizsgálatokat. Jelenleg a zárszámadások adatait gyűjtjük és beérkezésüket követő néhány hét múlva már egy részük kielemezve áll ren­delkezésünkre. — Milyen következtetése­ket vonhatnak majd le a zárszámadások adataiból? — Csak néhányat: a ter­mőhelyi adottság és a gaz­dasági eredmények össze­függése, az üzemek felhal­mozási lehetőségei, a jöve­delmek differenciálódása, az állami támogatás hatá­sa. A tapasztalatok alapján kerülnek kialakításra a kö­vetkező tervidőszak árará­nyai, jövedelem- és beru­házáspolitikája, a tenden­ciák elemzése után megál­lapíthatjuk az anyagi-mű­szaki feltételek további ala­kulását, a várható termés­növekedést. A gyors feldol­gozás eredményeit már hasznosítjuk a közgazdasá­gi ösztönzők megállapításá­nál, esetleg változtatásánál. Ennél a pontnál már elér­keztünk a döntéshozatalhoz és a népgazdasági tervek kialakításához is. — Néhány konkrét pél­dát kérnénk arra, hogy a közgazdasági ösztönzőket, miként használják fel az üzemek gazdálkodásának irányításában? — Például: ösztönözni kell az üze­meket, hogy minél több sertéshúst termeljenek, hiszen a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Hogyan is lehetne kedvet csinálni a hústermeléshez? Természe­tesen emelni a felvásárlási árakat. De nem mindegy, hogy mennyivel. Csupán olyan optimális árat lehet megállapítani, amely még a termelőt megfelelően ösztönzi, de a fogyasztóra sem ró túl nagy terhet. Vagy itt volt a napraforgó: nagyon alacsony volt a fel- vásárlási ára, ezért a tsz-ek lényegesen csökkentették a termelését. Viszont igen keresett exportcikkünk volt. Ezért ki kellett dolgozni egy olyan magasabb felvá­sárlási árat, amely erőtel­jesen serkenti a termelés bővítését, de csak olyan mértékben, hogy ne legyen belőle túltermelés, ne hogy véletlenül mondjuk búza helyett is napraforgót ter­messzenek. A helyes árará­nyok kialakításához szük­séges számításokat, hagyo­mányos módszerekkel nem, vagy csak nagyon lassan tudnák elvégezni. Szeren­csénkre itt vannak a gé­pek. B. Gy. ésszel AMIKOR a megye szó- sés, a jobbra való tö- cialista brigádvezetőinek rekvés -jellemzi. Vívódva, küldöttei legutóbbi nagy ta- gondolkodva fejtettek k, nácskozásukat tartották, a véleményükét. s amit elo- már kis részben érintett té- adtak, abban a szivük em- mák mellett — esetenként berseguk is benne volt. egészen új aspektusokból foglalkoztak az ismert hár­mas jelszónak azzal a ré­szével, hogy módon dolgozni”. Cseh László és Vad mindketten az állami épí­AZ ELŐBB idézett fel­szólalás is annak érdeké- . ben hangzott el, hogy több .szocialista gyakorlati változás kövesse t's_ mérlegelésünket: — a mun- xmre , , ka nem csak mennyiség .-. . .. . hanem minőség is. Az toipar szocialista brigádve- említett példa nagyszer jer zetói — egyformán állapí­tották meg például, hogy .talán ennek a teljesitése — bátran használhatjuk a szót: dialektikusán fejezi ki mindezt. Hogy tudniil­a legkönnyebb”, mert ha Iik; van határa annak, hogy 1em_,I°}_^.°Í,fí0_!nakb1.,!a:!a Ü meddig lehet ma - ebben az évben — többet produ­kálni. mint tegnap — a múlt esztendőben. Ha erre _ . .... nem vagyunk — nincsenek megvalositoi, feisgbb irányító szinteken munkafegyelem, akkor kereset is kevesebb. No de mint a szebbnél- szebb tervek közvetlen gyakorlati olyan tapasztalataiknak is _ kell6 figyelemmel a hangot adtak, amelyek a többlet, a túlteliesítés vál­munkások jóakaratán he- lalápából inkább már „ak lyes szándékán kívül hat- seieitszaporodás lehetséges. va — igenis éppen a ió minőségű munkavégzést korlátozzák. ..Két éve biok- leszltest kos épületet, öntött házat csinálunk — adta elő Vad Imre —. s ide bizony na­ami megkétszerezi az erő- hiszen egyrészt többet akarunk, mint teg­nap, másrészt rengeteg kü­lön energia megy el arra, hogy a selejtet helvrehoz­gyon kell a tapasztalat k az emiatti kés,st be. Mert úgy érzem, elésge hozzuk Mértéken túl te­zsúfoltak a normatételek. J.*' ,, z- - -„l. ’ hat az egeszseges erjeszt­és a sok seleit miatt van az a borzasztó hajrá. Két­ségkívül. vannak minőségi hibák. S azért, mert nincs tésből permanens lehet, vagy lesz is. hajsza MIND TÖBB szocialista véleménye kellő idő arra, hogy az em- brigádvezető bér precízen végezze el a kap hasonló megfogalma munkáját... Valamit ten- zást az országos sajtóban ni kellene, hogy komo- is. Tudniillik, hogy ne lyabban. sokkal nagyobb olyan követelmény álljon felelősséggel dolgozhas- egy-egy szocialista brigád sunk... Mert most. ha pre- értékeiése homlokterében cízen akarunk dolgozni, a — amely évről évre a töb- pénz nem lesz meg...” bet. nagyobbat vállalást JÖ LESZ megállni ennél tartalmazza. Inkább az le- —~—x, , . .. gyen a mérce, hogy az a gondolatnál kicsit amúgy is szaporodó felada­hosszasabban. Komoly p é- k ^ ugyanúgy allnak_e num előtt, nagy felelősség- , 1v, tudattal mondotta el mind- y ’ mint korábban. Vagyis, hogy a munka mi­lyensége. a módszerek, megoldási lehetőségek cél­újszerűsége, ezeknek a változó körül­ményekhez szabottsága ka véeét Sem nála sem a döntse el. mit ér a brigád, f uu- ' , . Mivelhogy a növekvő, vál­tobbi szocialista bngadve- . , fp,adatok szocialista zetőnél szóba sem jöhet t0 0 . .r5 szó íansta megvalositasahoz ezek ve­ezeket egy szocialista bri­gádvezető. akinél tehát fel sem merülhet olyan félté- „pn1,gSp teiezés. hogy — magyarán — nem szeret ott lenni, ahol meg kell fogni a mun­kényelmi szempont, anya­giasság, hiszen mindanv­zetnek mindenekelőtt; nem nyiuk hozzászólásait lelkes. Pedig a hajsza, szenvedélyes igazságkere- Tóth István Á magyar fiatalok újabb csoportja utazik ősszel az NDK-ba Az utóbbi két évben mintegy 7500 magyar fia­tal utazott az NDK-ba, hogy a baráti ország kor­szerű üzemekben több éves szakmai gyakorlatot sze­rezzen. Nagy részük meg­szokta már az új környe­zetet, jól halad a nyelvta­nulásban és a munkában. A nagy érdeklődésnek megfelelően az idén is több ezer magyar fiatal számára teszik lehetővé, Magyar-ukrán akadémiai együttműködés Kedden az Akadémia tu­dósklubjában Rusznyák Ist­ván, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnöke és B. Paton, az Ukrán Tudo­mányos Akadémia elnöke aláírta a két akadémia kö­zötti 1969. évi tudományos együttműködés munkater­vét magában foglaló jegy­zőkönyvet. Ez a jegyző­könyv szerves része a Ma­gyar Tudományos Akadé­mia és a Szovjetunió Tu­dományos Akadémiája kö­zötti tudományos együttmű­ködési egyezménynek. A most aláírt jegyző­könyv alapot ad a két aka­démia között eddig is meg­levő széles körű együttmű­ködés gazdagítására, to­vábbfejlesztésére. 13 olyan témát jelöl meg, amelyet a két akadémia szoros hogy az NDK üzemeiben két-három évre munkát vállaljon és szakmai gya­korlatot szerezzen. Az ak­ció keretében elsősorban forgácsoló, lakatos, villany- szerelő, mechanikai és elektroműszerész, asztalos, kohászati, vegyipari és építőipari szakmunkások, kisebb számban kezdő gé­pész- és elektromérnökök jelentkezhetnek. A szak­képzetlen fiatalok betaní­tott munkásként forgácsoló, hegesztő, elektroműszerész, textil- és vegyipari mun­kakörben dolgozhatnak. A szakmai gyakorlatra csak nőtlen, illetve haja­don, egészséges 18—26 éves fiatalok jelentkezhetnek. A következő csoport ősszel, szeptemberben, októberben utazik. A fővárosban és vala­mennyi megyében a taná­csok munkaügyi osztálya' — a társadalmi szervek, vállalatok és iskolák köz reműködésével - április kő zepén hirdetik meg, hog - az érdeklődők me'yik NDK vállalathoz, milyen feltéte­együttműködésben kutat, lek mellett jelentkezhetnek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom