Petőfi Népe, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

»*'***$* * Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Megerősítette a Ma­gyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetsége között kötött kulturális és tudo­mányos együttműködési egyezményt. Törvényerejű rendeleté­vel a felsőfokú híradás és műszeripari technikum, va­lamint a felsőfokú villa­mosgépipari technikum egyesítésével létrehozta a művelődésügyi miniszter felügyelete alatt álló Kandó Kálmán Villámosipari Mű­szaki Főiskolát. Elhatározta megyei (fővá­rosi) bírósági és járásbíró­sági (városi, városi kerületi bírósági) népi ülnökök 1969. május 16. és június 30. kö­zötti választását. Megtárgyalta és elfogad­ta az igazságügyminiszter jelentését a kegyelmi ügyek intézésének 1968. évi ta­pasztalatairól. Végül a szarvasi járáshoz tartozó örménykút község területén Kardos néven új község szervezését hatá­rozta eL Készül az új szakszövetkezeti alapszabály Tanácskozás az egyszerűbb mezőgazdasági termelőszövetkezetekről Csütörtökön délelőtt ki­bővített ülést tartott a la­kiteleki Szikra Termelőszö­vetkezetben a Kecskemét, Kiskunfélegyháza környéki Mezőgazdasági Termelő- szövetkezetek és Termelő­szövetkezeti Csoportok Te­rületi Szövetségének el­nöksége. A tanácskozáson részt vett dr. Matos Lász­ló, az MSZMP megyei bi­zottságának mezőgazdasági osztályvezetője. A résztvevők elsőnek az idős munkaképtelen ter­melőszövetkezeti tagok helyzetéről és körülmé­nyeik megjavítására aján­lott intézkedésekről szóló tájékoztató jelentést vitat­ták meg. A területi szö­vetség körzetében élő 20 ezer termelőszövetkezeti tagból 7 ezer járadékos és nyugdíjas. A körzet vala­mennyi termelőszövetkeze­tében — ahol ez még nem történt meg — a szociális bizottságok minden idős, munkaképtelen tagot meg­látogatnak és keresik a módját, hogy segítsenek rajtuk. Javaslataikat a ter­melőszövetkezetek vezető­sége és közgyűlése meg­tárgyalja. Ezt követően az egysze­rűbb mezőgazdasági ter­melőszövetkezetekről szóló kormányrendelet végrehaj­tásáról és a soron követke­ző tennivalókról tárgyalt az elnökség. A területi szö­vetség körzetében 38 ter­melőszövetkezeti csoport működik. Ezekben a kö­zös gazdaságokban 16 ezer parasztcsalád dolgozik, 130 ezer katasztrális holdat művelnek és a közös terü­let eléri a 30 ezer holdat. Az előállított termelési ér­ték 300 millió forint körül van. A területi szövetség munkabizottságot alakított az új szakszövetkezeti mintaalapszabály megal­kotására. A mintaalapsza­bályt ajánlásként küldik ki az egyszerű mezőgaz­dasági termelőszövetkeze- _ tefcnek, s a rendelkezés ér­telmében április végéig vi­tatják meg a közgyűlések. A termelőszövetkezeti csoportokon kívül a kör­zetben hat szakszövetkezet is működik, amelyek az­előtt a MÉSZÖV irányítá­sa alá tartoztak. Jövőbeni hovatartozásuk még nincs eldöntve. Az elnökség úgy határozott, hogy valaimeny- nyi egyszerűbb mezőgazda- sági termelőszövetkezetnek személyi segítséget is nyúj­tanak az új alapszabály el­készítésében. Tovább növekedett é az elöntött terület Jánoshalmát és Méiykutat veszélyezteti a belvíz Pénteken, az 5—10 milli­méteres csapadék, tovább súlyosbította a megye bel­vízhelyzetét. Az Alsóduna- völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén 36 ezer 150 holdnyi területet borít víz, amelyből 2250 hold ve­tés, 3500 hold szántó, a töb­bi rét és legelő. A leveze­tő főcsatornák teljesen te­lítődtek, s az összegyűlt felszíni vizet a csatornák már nem képesek elszállí­tani. Mélykút, Jánoshalma, Borota és Rém környékén nagy kiterjedésű mezőgaz­dasági területek kerültek víz alá. Jánoshalma és Mélykút belterületei is ve­szélyben vannak, ugyanis a mélyebb fekvésű helye­ken összegyűlt a | nagy mennyiségű csapadék. A védekezési munkálatok a Kígyós vízrendszerében nagy erővel folynak, s eb­ben részt vesznek a kör­nyező községek lakosai, a mezőgazdasági nagyüzemek dolgozói is. Kunszentmiklós környé­kén a 31. sz. csatorna víz­szintjének csökkentése ér­dekében az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság sza­kaszmérnöksége szivattyút állított üzembe, amely a Kiskunsági Főcsatorna medrébe emeli át a bel­vizet. A sárközi belvíz- rendszer vízszintje hason­lóképpen magas. A belvíz gyorsabb levezetése érde­kében a karapancsai és a hercegszántói szivattyúte­lep éjjel-nappal dolgozik. A Homokhátságon a helyzet viszonylag kedve­zőbb. Az e területekről le­folyó vizet tárolókba he­lyezik el. Két jelentős táro­ló, a Kurjantó és a Kolon- tó feltöltése folyamatos, te­lítettségük jelenleg 60 szá­zalékos. Az Alsótiszavidéld Víz­ügyi Igazgatóság működési körzetében az elöntött te­rület nagysága meghaladta az 5500 holdat. Az igazga­tóság elsősorban a csator­nákat tisztíttatja meg. El­ső fokú belvízvédelmi ké­Gyógyszerek — 79 patikába Nincs hongkongi influenza megyénkben, de a meg­hűléses megbetegedések az idén is sok munkát adnak a megye 79 patikáját ellátó gyógyszerraktárnak. Egye­dül az úgynevezett gyógyszerkülönlegesség-raktárból — ide tartoznak a gyári készítmények — heti 3—4 millió forint értékű árut szállítanak el. Ez a mennyi­ség 20—30 százalékkal több, mint tavaly januárban. Bézi Zsigmondné éppen a kiskunhalasi gyógyszertár megrendelését késaíti elő. íPá.«!7fnr 7nHán fftlvétfile.) szültséget csak a Dongéri Főcsatornán rendeltek el. A Duna vízállása köze­pes, nagyobb árhullám le­vonulása egyelőre nem várható. A meteorológia előjelzése szerint tovább­ra is felhős időre, esőre számíthatunk. ^ ^ Ára: SO fillér O C3 Ma: 4 oldalas RÁDIÓ és TV melléklet Vendégségben — Győrött „Munkánk ellenőrzéseképpen időnként találkoznunk kell, kölcsönösen meg kell ismerkednünk, szükséges, hogy beszéljünk a bennünket leginkább foglalkoztató kérdésekről...” Kádár János elvtárs szavai ezek. de nem azért idéz­zük, mintha a héten tett győri látogatás alkalmával hangzottak volna el. Nem, egyik előző — az ő kifejezé­sével élve — „ismerkedő” útja során mondotta ezt egyik nagyüzem munkásainak, s ha most utalunk erre, emlé­keztetőül tesszük. A mostani győri napok eseményei, epizódjai, is arról győzték meg az ország népét, hogy az ország első politikai vezetője következetesen tartja magát ehhez a szép elvhez. Nem csak szavakban, ha­nem azt a pártvezető munkastílusává téve. Mint aho­gyan a győri munkásoknak is meleg barátsággal elma­gyarázta: az ország vezetőinek, a kormánvférfiaknak rendszeresen kell közvetlenül is szót, érteniök a dolgozó néppel. Mert hogy az országvezetés legszebb elképzelé­sei sem valósulhatnának meg az állampolgárok egyet­értő erőfeszítései nélkül. És viszont Azaz az érdekek közösek. Arra is előző „országjárásokból” emlékezünk, mi­lyen Kádár-mosolyos örömmel, büszkeséggel szólt a párt első titkára — éppen a személyes beszélgetések, véleménycserék, esetenként kedélyes évődések benyo­másaiként arról, milyen gyorsan nő a munkások, külön­böző szintű vezetők, kétkezi parasztemberek politikai öntudata, kulturáltsága, intelligenciája. Ennek a győri napok alkalmával szintén hangot adott... S amikor a munkásgyűlésen, a szocialista útra tért mezőgazdaság évfordulójára rendezett ünnepi ülé­sen beszélt, minden alkalommal érezte a hallgatóság, hogy az átfogó, országos érvényű okfeitések közvetlen­ségét éppen azok az élmények is adják, melyeket — eddigi és mostani látogatásain — az egyszerű emberek otthonában, zúgó munkagépek között járva, kérdezős­ködve, szocialista brigádvezetők körében, vagy megyei vezetők társaságában szerzett. Tehát nem csak jelen­tések, információtömegek alapján felgyűlt ismeretek az irányadók az ország ügyében készülő döntéseknél, hanem az élő, hús-vér emberektől kapott vélemények, észrevételek, javaslatok. Amelyeken ott van az élet melege, az aktualitás, sőt a fontosság sorrendje is. Hogy arról beszéljünk mindénenkelőtt, ami az or­szág népét leginkább foglalkoztatja, ami időszerű. Most például annak okos levezetése, bemutatása volt fontos, egész népünk politikai öntudatát érlelő, hogy a mun­kás-paraszt szövetség — a munkásosztály vezetésével — mindig a társadalom legjelentőebb ereje volt. Mindig hatott, működött, különböző viszonyok között, más-más kor követelményeinek megfelelő célért. Azt is érzékeltetik a győri találkozáson elhangzott gondolatok, hogy az új gazdaságirányítási rendszerrel ismét új történelmi korszak formálásába kezdtünk. Kö­zösen elhatározott célkitűzéseinket kommunisták és pártonkívüliek közös munkájával, egységben — szocia­lista nemzeti egységben — tudjuk valóra váltani. Az új idők, körülmények, feltételek — a nagyobb önállóság, decentralizáltság — új munkastílust igényel­nek a vezetőktől is. Mégszűnt a központi utasítgatások mindent uraló rendszere, a dolgokról ott döntenek min­denekelőtt, ahol a vezetés — mindannyiunk véleményét igénylő — elgondolásait végrehajtják. Az együtt-sírás- nevetés nemcsak kicsiben, hanem országosan is érvé­nyes. Humánus, szép hagyomány immár, hogy az ország első embere és példáján a többi kormányférfi — rend­szeres személyes kapcsolatot tart a helyi vezetőkkel, s vezetettekkel... így szokott hozzánk jönni Nyers Rezső elvtárs. A kölcsönös tájékozódás célja Vezette megyénkbe e héten Fehér Lajos elvtársat. Mert ez Is a pártmunka, az országvezetés egyik fontos módszere. Politikai éle­tünk demokratizmusának gyakorlati megvalósulása. Tóth István Világ proletárjai, egyesüljetek’. XXIV. évf. 50. szám 1969. március 1, SZOMBAT /

Next

/
Oldalképek
Tartalom