Petőfi Népe, 1969. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-14 / 37. szám

lek \ 4 P T 4 R 19.9. február 14, péntek i.'éznap: Bálint Napkelte: 6 óra 52 perc. Napnyugta: 17 óra 03 perc. ,-oldkeite: 5 óra 59 perc. i.oldnyugta: 13 óra 55 perc. Kemizáiási szimpozion Kecskeméten A Farbwerke Hoechst- cég, illetve magyarországi képviselete, az Indusztria t észvénytársaság, a Ma­gyar Agrártudományi Egye­sület. valamint az AGRO- 'l'RÖSZT rendezésében Kecskeméten óén teken ta­nácskoznak a növényvéde­lem és a mezőgazdasági kemizálás kérdéseiről. A tanácskozásra több mint 200 szakembert hívtak meg, s a tiszántúli me­gyékből is várnak érdeklő- d őket. Húszéves Harkakötöny A húszéves fennállását ünneplő Harkakötöny köz­ségben csütörtökön ünne­pi tanácsülésen emlékez­tek meg az évfordulóról. Nagyapád János, a tanács vb-elnöke méltatta a kis­község kétévtizedes törté­netét. Az új faluban —, amelyet modern, kertes csa’ádi házak alkotnak — a villamosítás után most vízmüvet építenek. Erre a célra 1 millió 200 ezer fo­rintot költenek, s a lakók 200 ezer forint társadalmi munkával segítik a víz­hálózat fejlesztését. — A KECSKEMÉTI vá­rosi művelődési ház veze­tő jégé közli, hogy dr. Ortu- tay Gyula egyetemi tanár az 1968. évi tokiói néprajzi kongresszusról szóló és ma, pén-.eketi fél hatra meghir­detett beszámolójának meg­tartására későbbi időpont­ban kerül sor. „Idegenvezető kerestehk" Március 1-én zárul a KISZ, az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda „Ide­genvezető kerestetik" című televíziós vetélkedőjének nevezési határideje. Azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 1969. december 31-:g még nem töltik be 26. élet­évüket, legalább egy idegen nyelvet beszélnek, de még nem tettek idegenvezetői vizsgát, bár kedvet érez­nek ehhez a pályához. A vetélkedőt júniusban bo­nyolítják le, s a győztesek Európa hét országába indu­ló társasutazásokon vehet­nek részt. A nevezéseket írásban kell beküldeni az Expressz budapesti irodá­jához (V., Szabadság tér 16.), valamint vidéken a megyei KlSZ-bizottságok- hoz.- A hokaidói japán egyetem beje’en.ette, hogy tudományos dogjzói olyan fényképező ka­merát konstruáltak, amellyel felvételek készíthetők a szív­ben. A három milliméter nagy­ságú kamerát a vénán át jut­tatják a szívbe. így lehetővé vál k a szívbántalmak megfi- gye’ése, anélkül, hogy a vér­keringést megakadályoznák. ELEKTRONIKUS KEZEK A :\.lv^.elünkön lá.h tó fiatal fiú fél évvel ezelőtt egy ml. cső követkéz.ében mindkét alkarját elvesztette. Egy mt.s aki- l, ea, ámba menü s e.ke.et most lehetővé teszi számára, hogy ndoikozó” plasztik kezeit tudatosan, akarata szerint hasz­nálhassa. A Myo-elektromos alstkarpro éiisek már 1969 óta ;H n k kipróbálás alatt a világ számos nagy országában, Így a szovjetunióban, az Amerikai Egyesült Államokban, Nagy- Lri anniátan és Olaszországban. A Német Szövetségi Köztársa­ság egyik vállalata a hamburgi sebészkongresszus an mutatta be a 65 dkg súlyú protéziseket. Dr. Wcl'gang Faubcl (képünk jebb cl aán, ismertette az elektronikus kéz működésének eL tét a el gkarcsonk izomzatúnak gyenge áramütéseit a proté- zs r gisz álja cs tranzisztorokon keresztu. a kéz elemmeghaj- lásas motoraihoz vezeti. Természetesen hoss :ú időre (edzésre) V .1 sz ksig, amíg a beteg megtanulja izomzatának áram 11 ké­se t ujjainak mozgására „lefordítani”. O. H. — Az idén tovább bővül az Országos Kőolaj- és gázipari Tröszt földgázve­zeték-hálózata. A tavalyi 1750 kilométerről 2050 ki­lométerre növekszik a szál­lt tóvezetékek hossza. Az idei bővítés legjelentősebb része az Algyő—Budapest- vezeték Kecskemét és a fő­város közötti szakaszának építése lesz: itt alkalmaz­zák hazánkban először a 600 milliméter átmérőjű csövet. — A FILMMÚZEUM szombati előadása ezen a héten — február 15-én — kivételesen délután fél 3 'rakor kezdődik a Városi mozi kétrészes Kleopátra előadása miatt. — TÖBBEN ÉPÍTKEZ­NEK. Tavaly 1030 családi- ház építéséhez adott köl­csönt az OTP megyei fiók­ja, 16 3-tál többre, mint az azt megelőző évben. — Vonat és traktor üt­között össze Kecskemét bel­területén a Helvécia felé vezető út és vasút keresz­teződésében. Berente Meny­hért vontatóvezető, kecske­méti lakos a közutat ke­resztező sínpályán állt meg, amikor már féktávolságon belül megközelítette a jár­művet egy mozdony. Az összeütközést nem lehetett elkerülni. Szerencsére, sze­mélyi sérülés nem történt, de a vontató kettészakadt. Az anyagi kár 18 ezer fo­rint. Színházi műsornaptár Február 14, péntek du. 3 Ara HOLNAP VASÁRNAP Ifjúsági C-bérlet este 7 óra HOLNAP VASÁRNAP Blaha-bérlet Február 15, szombat este 7 óra HOLNAP VASARNAP Jászai-bérlet Február 16, vasárnap du. 3 óra HOLNAP VASARNAP Móra-bériet este 7 óra HOLNAP VASARNAP Berky-bérlet — Koszorúzás! ünnepség volt csütörtök délelőtt a Déli-pályaudvarnál: Buda­pest felszabadulásának 24. évfordulója alkalmából he­lyezték el a kegyelet virá­gait a Budai Önkéntes Ez­red emléktábláján. Tóth Sándor alezredes, a Had­történelmi Intézet munka­társa méltatta a harcot amelyet a Budai önkéntea Ezredbe tömörült magyar katonák a szovjet had­sereg oldalán — vívtak. Az emlékbeszéd után meg­koszorúzták az emléktáblát. — BACS-KISKUN ME­GYE a két forradalom idő­szakában címmel kiállítást rendez a Kecskeméti Kato­na József Múzeum a Bajai Türr István Múzeumban. Az ünnepélyes megnyitó február 16-án, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a múzeum földszinti termé­ben. Ünnepi beszédet mond Gyapay József, az MSZMP bajai városi bizottságának munkatársa. IdcgsoUkot kapott Grúz Vie­ma venezuelai mezőgazdasági munkás, am kor kiderült, hegy a patkányok megették az egész küteg pénzt, amelyet 14 év alatt gyűjtött össze, hogy há­zat építsen. Pedagógusból A Pedagógus Szakszerve­zet kecskeméti városi bi­zottsága hagyományos far­sangi bálját február 15-én, szombaton rendezi meg a Szalvai Mihály Üttörőház- ban. Az este 8 órakor kez­dődő mulatságot vidám farsangi műsor vezeti be. — Modernség és közért­hetőség címmel Varga Mi­hály, a Forrás című folyó­irat felelős szerkesztője tart előadást ma, péntek este 18 órakor a Kiskunha­lasi Gőzön István Művelő­dési Központ irodalmi klubjában. Várható időjárás ma es­tig: felhőátvonulások, szór­ványosan előforduló hózá­porokkal. Megélénkülő, he­lyenként megerősödő észak­keleti. északi szél. Hófúvá­sok. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérsék­let általában mínusz öt— mínusz tíz fok között, a derültebb helyeken mínusz tizenöt fok körül. Legma­gasabb nappali hőmérsék­let pénteken mínusz egy— mínusz hat fok között. A Kecskeméti Agrometeoro­lógiai Obszervatórium je’.enti: február 12-én a középiiőmér- scklet mínusz 8,8, (az 50 éves átlag mínusz 0,5), a legalacso­nyabb hőmérséklet mínusz 9 2 Celsius fok. A napsütéses órák száma 5. Február 13-án a reg­gel 7 órakor mért hőmérséklet mínusz 5,9, a délután 1 órakor mért hőmérséklet mínusz 3.5, a lega’acsonyabb hőmérséklet mínusz 7,5 Celsius-fok, Mi helyzeten a vadállomány A MAVOSZ felhívása A magas hó és a tartós hideg nehéz helyzetbe hoz­ta az erdők vadjait. A ter­mészetben fellelhető táplá­lék a hótakaró miatt hoz­záférhetetlenné vált és a behavazott erdei utakon, csapásokon nehezebben mo­zog a vad. Csütörtökön az ország valamennyi erdésze­ti gazdaságában nagy erő­ket mozgósítottak az állo­mány mentésére. Most, az egyik legfontosabb feladat: az erdei utak, csapások fel­szabadítása, ahol lehet gépi vontatással, a szálerdőkben pedig a szőkébb helyeken lovakkal vontatják a hóel- takarító ekéket, amelyek­kel utat nyitnak a magas hóban. Az erdők lakói így eljuthatnak a vedetetőkig, ahol az Ínséges napokra ki­készített takarmány várja őket. A szárnyasoknak magvakat szórtak ki, az őzeket és a nvulakat pedig szálas takarmányokkal etetik. A rendkívüli szigorú idő­járás miatt a Magyar Va­dászok Országos Szövetsége felhívással fordult a lakos­sághoz. illetve a vadászok­hoz, az éhező, legyengült vad egyre inkább veszít ösztönös óvatosságából, és éppen ezért könnyen válhat felelőtlen emberek és ra­gadozók zsákmányává. Ké­rik a lakosságot hogy se­gítse a vadállomány védel­mét. ne nézze tétlenül az orvvadászok, felelőtlen em­berek pusztító garázdálko­dását. Különösen a ve­szélybe került fogolyállo­mányt segítsék védeni. A MAVOSZ kéri a mező- és erdőgazdasági üzemek, ter­melőszövetkezetek vezetőit, hogy lehetőségeikhez mér­ten takarmánnyal és fuvar­eszközökkel segítsék a vad­mentő munkát. (MTI) Művész—diák találkozó A Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház négy vezető művésze, Csomós Mari, Moór Mariann, Fekete Ti­bor és Piróth Gyula lesz a kiváló címmel kitünte­tett Berkes Ferenc Ifjú­sági Klub szombat délutáni foglalkozásának vendége. Vasárnap: busójárás Mohácson A Baranyai Vasárnapok keretében február 16-án rendezik meg a hagyomá­nyos busójárást Mohácson. vál kezdődik. Az álarcokba öltözött busók délután 3 órakor indulnak el, hogy bejárják a város utoőtt. mmmmm m Bányász­szerenciétaío Halálos baleset történt szerdán este a komlói Zo- bák-aknán. Több mint 600 méter mélységben a máso­dik szinten omlás keletke­zett és a helyszínen dolgo­zó három bányász a lezú­duló szén alá került. A sze­rencsétlenül járt embere­ket az omlás alól kimentet­ték, egyikük azonban, Lo­vász Márton segédvájár, a helyszíni elsősegélynyújtás közben súlyos fejsérülésé­be belehalt. Két társát, Herger József és Mészöly József vájárokat kisebb sé­rülésekkel a komlói kór­házba szállították. A bal­eset ügyében vizsgálat in­dult. Sportemberek trag.kus haiá.a Bárdy Miklós, Munkaér­demrenddel kitüntetett és Lerner József, magyar bajnokságot nyert könnyű­búvárok, a Ganz-MÁVAG MHSZ víziklubjának a sportolói a Hévízi tóban múlt héten végrehajtott merülés során tragikus kö­rülmények között életüket vesztették. Temetésük feb­ruár 15-én, szombaton 15.00 órakor lesz a Farkas­réti temetőben. (MTI) Reggel térzene ébreszti a lakosságot, majd délelőtt 10 órakor a Széchenyi té­ren dr. Földvári János, a Baranya megyei Tanács V. B. elnöke ünnepi beszéddel megnyitja az egész napos programot. Ezután a Kóló téren a környékbeli magyar és nemzetiségi együttesek részvéteiével táncos mulat­ság kezdődik. Ugyancsak délelőtt a Kossuth filmszínházban a nemzetiségek zenéjéből összeállítást hallhat a kö­zönség. Ezután divatbemu­tató, majd gyermekkame­A maszkos farsangi já­tékra — a tulajdonképpeni busójátékra — délután 4 órakor, kerül sor a Széche­nyi téren. Ez alkalommal fellépnek: a Pécsi Mecsek Együttes, a mohácsi busók csoportjai, a környék né­pitáncegyüttesei és az is­kolák tánccsoportjai. Az esti órákban tűzijá­tékot rendeznek a város fő­terén, majd a Bartók Béla Művelődési Házban busó­bállal fejeződik be az év­százados szokásokon alapu­ló népünnepély. Betörői foglak el Tiszakécsííéit Január 28-án éjszaka a Tiszakécskei Általános Fo­gyasztási és Értékesítési Szövetkezet kezelésében le­vő halászcsárdát és cuk­rászdát — amelyek egy épületben vannak —, is­meretlen tettes mennyezet­bontás útján feltörte, s on­nan hozzávetőlegesen 3500 forint készpénzt lopott el. A széles körű nyomozás egy hét múlva eredményre ve­zetett. A kecskeméti rend­őrkapitányság nyomozói őrizetbe vették Szűcs La­jos 24 éves büntetett elő­életű, Tiszakécske, Vásár u. 49. szám alatti lakost. Szűcs, aki az elmúlt év no­vemberében szabadult sza­badságvesztés-büntetéséből — ugyancsak tiszakécskei betörésért ítélték el —, így mondta el a betörés tör­ténetét: — Otthagytam munka­helyemet, s pénzre volt szükségem. Gondoltam, a halászcsárdában és a cuk­rászdában lesz annyi, amennyiből néhány napig gondtalanul élhetek ... A kecskeméti redőrkapi- tányság Szűcs Lajost elő­zetes letartóztatásba he­lyezte, s ellene visszaeső­ként elkövetett betöréses lopás miatt indított bün­tetőeljárást. A Kiskunhalasi Vörös Szikra Mgtsz. gépjármű­dinamók, öninditó és adagolók javítását mindenféle Járműre rövid határidőre vállalja. 948 Garázdaságért egy év kétliónapi szigorltot! birtöa A kalocsai rendőrkapi­tányság hivatalos személy elleni erőszak, garázdaság miatt indított büntetőeljá­rást Kolompár László 40 éves, büntetett előéletű, Kecel cigánytelepi lakos ellen. Kolompár február 8- án a késő esti órákban it­tasan garázdálkodott a ka­locsai MÁV-állomáson, s emiatt az ott dolgozók ki­utasították. Kolompár azon­ban nem tért jobb belá­tásra. Visszatért az állo­másra, bement a forgalmi irodába, 6 a forgalmi szol­gálattevőt bántalmazni akarta, bicskával fenyeget­te. A Kalocsai Járásbíró­ság február 11-én gyorsí­tott eljárás keretében ítél­kezett Kolompár László fe­lett. Hivatalos személy el­leni erőszak és garázdaság elkövetése miatt, nem jog­erősen, egy év kéthónapi szigorított börtönre ítélték. G. G. Kt IOH — felelős \6«'t - a Magvai Szocialista Munka«oan Bacs-KisKun megyei Bi/otuaea “« a megyei tanács tapia - Főnemesit« r Tóin Pál - Kia.in , Ba * Ki.Kur 1 mal” ár Mezei István igazgató - SzerKjszto-ea K'e=kemei városi lanacsnaz - S;rrkewtá«egi telefnnkl/poni 2*-l9 25 m Szerkeszti* oi/rn-ne isis Sunadsag tét ü&. Telelőn; ll-ot, Terjeszti a Magyar Posta timizetneto a helvi oostahivataloknAI és íézbeslirtknAI JBaca-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemet. Tele ton; U -SS. — Index: 25 065 mjevei t aukiaar vanaiat. ____ - Kién no mai; Kecsitemet, F i*fijetésl au egy nőnapra; 11,— tonnt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom